LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 3 із 40

41. Ацидоліз епіхлоргідрину насиченими монокарбоновими кислотами в присутності органічних основ

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 В.В. Усачов; Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України. — Донецьк, 2008. — 21 с. — укp.

Встановлено кількісні закономірності каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину (ЕХГ) аліфатичними монокарбоновими кислотами за присутності органічних основ. Вивчено механізми каталізу третичними амінами, піридинами та галогенідами тетраалкіламонію. З'ясовано, що ацидоліз епіхлоргідрину за даних умов має нульовий порядок реакції за кислотою та перший за основою. Зроблено висновок, що досліджувані основи є ефективними каталізаторами та мають практично однакову каталітичну активність, яка майже не залежить від їх структури й основності. Вперше встановлено, що електронодонорні й електроноакцепторні замісники в оцтовій кислоті збільшують швидкість реакції ацидолізу ЕХГ. Виявлено, що реакційна здатність аліфатичних монокарбонових кислот залежить від стеричних та індукційних характеристик замісника. Досліджено вплив температури на швидкість реакції, розраховано активаційні параметри та побудовано ізокінетичну залежність. Описано механізм каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину, за допомогою якого пояснено встановлені порядки реакції за реагентом та основою.

42. Баротермальна модифікація і синтез ванадійфосфорної композиції - каталізатора парціального окиснення бутану

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 В.Е. Яременко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Досліджено баратермальну модифікацію та синтез фосфатів ванадію - каталізаторів окиснення бутану до малеїнового ангідриду. Визначено речовини-модифікатори та умови обробки, що призводить до покращання каталітичних властивостей немодифікованого зразка. Досліджено взаємозв'язок фізико-хімічних та каталітичних характеристик. Встановлено, що баротермальна обробка V-P-Bi-O-зразка дозволяє змінювати його структурні характеристики, а також морфологію поверхні. Експериментально доведено можливість баротермальної регенерації дезактивованого внаслідок виносу фосфору промислово-дослідного каталізатора. Шляхом баротермального синтезу одержано фосфати ванадію. Встановлено їх склад та каталітичні властивості у реакціях окиснення бутану і 1-бутену.

43. Безекстракційне спектрофотометричне визначення фосфору та арсену з використанням гетерополікомплексів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 М.И.А. Аль-Швейят; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено нові високочутливі та вибіркові методики електрофотометричного визначення фосфору й арсену, які не використовують концентрування. Показано особливості реакцій і визначено умови кількісного утворення подвійних і потрійних молібденових гетерополікомплексів P(V) і As(V) структури Кеггіна в міцелярних розчинах неіонних поверхнево-активних сполук (НПАР). Вперше показано можливість непрямого визначення P(V) за атомами молібдену без екстракційного відділення надлишку реагенту. Для визначення P(V) та As (V) вперше запропоновано використовувати реакції утворення іонних асоціатів поліметинових барвників з гетерополіаніонами (ГПА) структури Кеггіна, проведено їх детальне вивчення.

44. Біологічна активність нових 4-тіопохідних хіноліну

Автореф. дис... канд. біол. наук02.00.10 М.П. Завгородній; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Вивчено вплив замісників у шостому положенні хінолінового циклу та біля карбоксильної й аміногруп залишку L-цистеїну на антиоксидантну, токсичну, протиішемічну, гепатопротекторну й антимікробну активність сполук ряду 4-тіопохідних хіноліну. На підставі результатів прогнозу біологічної активності 4-тіопохідних хіноліну за допомогою комп'ютерної програми PASS показано, що похідні хіноліну є перспективним класом сполук з антиоксидантною, протиішемічною, гепатопротекторною та іншою дією. Установлено, що 4-тіопохідні хіноліну в дослідах in vitro мають властивості "пасток" супероксиданіону й гідроксилрадикалу у водному середовищі та ліпідній фазі. Показано, що досліджувані сполуки є мало- або нетоксичними та мають виражену антиоксидантну, протиішемічну та гепатопротекторну активність, знижуючи за умов in vitro показники окисного стресу у разі гіпоксії мозку та хронічної інтоксикації печінки, діючи, можливо, як молекули антиоксидантного захисту. Під час досліду наявність у 6-му положенні хінолінового циклу метоксигрупи збільшувала протиішемічну дію сполук, а етоксигрупи підвищувала гепатопротекторну активність.

45. Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Л.В. Пенкова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Розроблено методи синтезу нових лігандів хелатно-місткового типу на основі 1H-піразолу з електроноакцепторними групами, досліджено їх комплексоутворення з йонами 3d-металів, встановлено склад і визначено константи утворення комплексів. Розроблено методики синтезу біоміметичних моделей металоензимів, за якими синтезовано 11 нових координаційних сполук. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено будову 10-ти нових сполук. Визначено взаємозв'язок між будовою та магнітною поведінкою утворених комплексів. Одержано каталізатори реакцій гідролізу біологічно важливих субстратів пестицидів на основі поліядерних комплексів. Визначено кінетичні параметри реакції гідролізу параоксону та 2-(оксипропіл)-n-нітрофеніл фосфату за присутності синтезованих цинквмісних модельних систем. Вперше досліджено процеси інгібіювання фосфатазної активності лужної фосфатази піразолвмісними лігандами.

46. Блок-сополімери на основі вінілових мономерів та олігомерних ініціаторів (синтез, структура і властивості)

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Н.А. Бусько; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2001. — 19 с. рис. — укp.

Вивчено питання розробки методів синтезу олігомерних азо- та поліазоініціаторів. Встановлено закономірності процесів формування блок-сополімерів заданої будови фотоініційованою радикальною полімеризацією з використанням одержаних олігомерних азоініціаторів, досліджено властивості синтезованих сполук. Розроблено методи синтезу азоацилгідразонів кетонів. Показано, що вони є ефективними фотоініціаторами радикальної полімеризації у синтезі олігомерів. Вперше синтезовано олігомерні азо- та поліазоініціатори радикальної полімеризації на основі азо-біс-ізобутирогідразону циклогексанону та бутадієн-ізопренового каучуку або олігопропіленгліколів. Методом фотоініційованої радикальної полімеризації з використанням олігомерних азо- та поліазоініціаторів синтезовано три- та поліблочні сополімери з різною довжиною блоку стиролу. Доведено, що синтезовані методом фотоініційованої радикальної полімеризації блок-сополімери є двофазними системами. Показано, що за умов двостадійного синтезу блок-сополімерів співіснують дві хаотично взаємопроникні мікрофази, які складаються зі стирольних і дієнових блоків, а під час одностадійного синтезу блок-сополімерів утворюється добре упорядкована, тривимірна гратка ізольованих доменів стиролу всередині дієнової неперервної матриці. Показано, що методом фотоініційованої радикальної полімеризації з використанням поліазоініціаторів можна спростити процес синтезу блок-сополімерів до одностадійного.

47. Борати елементів II - III груп: синтез - електронна будова - спектрально- люмінісцентні властивості

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.01 В.П. Доценко; Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського НАН України. — О., 2002. — 32 с. рис. — укp.

Теоретично та експериментально досліджено закономірності в ряді склад - структура - електронна будова - люмінесцентні властивості боратів елементів II - III груп. Встановлено, що тип борат-аніона відіграє визначальну роль у формуванні валентної зони та значну - в структурі зони провідності ортобаторів рідкісноземельних елементів, а відмінності у будові бор-кисневого каркасу істотно впливають на електронну будову домішкових центрів і, відповідно, на спектрально-люмінесцентні властивості боратів.за температур до 1000 C виявлено нові сполуки зі змішаними оксидними аніонами La4BVO10, LaB2TaO7. Проаналізовано структурні особливості та встановлено фактори, що визначають спектрально-люмінесцентні властивості потрійних сполук - твердих розчинів на їх основі. Розроблено нові матеріали для приладів відображення інформації та детекторів іонізуючих випромінювань.

48. Будова і фотоніка органічних люмінофорів з аномально великим стоксовим зсувом флуоресценції

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.03 А.О. Дорошенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 34 с. — укp.

49. Будова розплавів багатокомпонентних оксидних систем

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.04 В.Е. Сокольський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Проведено рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів багатокомпонентних оксидних систем, що використовуються під час зварювання. Запропоновано оригінальні методичні розробки отримання експериментальних кривих інтенсивності та їх обробки для багатокомпонентних оксидних систем. Здійснено моделювання структури розплавів та стекол з використанням власних та запозичених з мережі ІНТЕРНЕТ-програм. Виявлено певні закономірності будови багатокомпонентних оксидних розплавів зварювального призначення: перший максимум кривих радіального розподілу атомів формується внесками від кислих, а другий - від основних оксидів. Висвітлено оригінальні методики оцінки кількісного внеску оксидів різного типу (кислих та основних) в криву радіального розподілу атомів та розрахунку основності багатокомпонентних оксидних розплавів у великому температурному інтервалі, що базуються на експериментальних даних. Визначено критерії придатності розплавів багатокомпонентних оксидних систем до зварювальних технологій. Запропоновано модель будови розплавів на основі щільного пакування атомів кисню.

50. В'язкість та динаміка міжчастинкових взаємодій у розчинах 1-1 і 2-1 електролітів в апротонних розчинниках

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 М.О. Горобець; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 17 с. рис. — укp.

Розроблено методику обробки віскозиметричних даних, яка враховує процеси багатоступінчастої асоціації. Із залученням теорії діелектричного тертя визначено структурно-динамічні характеристики сольватації іонів у ацетонітрили, гексаметилфосфортриаміди, диметилформаміди і ДМСО, а також іонних асоціатів у ДМСО. Проведено аналіз їх залежностей від температури, природи іона та розчинника. Виділено чотири групи іонів: великі органічні іони, одноатомні аніони, одно- та двозарядні катіони s-елементів і двозарядні катіони d-елементів. Показано, що іонні асоціати характеризуються значною взаємодією з найближчими молекулами розчинника, ступінь якої залежить від стехіометрії та складу іонного асоціату. Встановлено, що іонний асоціат успадковує від іонів, з яких він складається, характер взаємодії останніх з молекулами розчинника.

51. Вдосконалення технології одержання карбамідоформальдегідних смол з моно- і диметилолкарбаміду - форконденсату

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.04 С.В. Федорченко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с. рис., табл. — укp.

Уперше установлено, що поетапне внесення карбаміду разом з аеросилом марки А-175 як регулятором pH у нестабілізовану реакційноздатну смолу у процесі синтезу карбамідоформальдегідних смол (КФС) безперервним способом зменшує вміст залишкового формальдегіду в КФС завдяки забезпеченню процесу доконденсації смоли з утворенням метиленових похідних КФС. Досліджено модифікації КФС, їх синтез одноатомними насиченими спиртами у невеликій кількості (4 %) з метою одержання недорогих, стабільних за умов довгострокового зберігання (5 місяців) КФС. Установлено вплив модифікаторів на характеристики одержаних КФС на їх стабільність. Визначено, що найефективнішими модифікаторами є етиловий і бутиловий спирти.

52. Взаємодія алканів, галогеналканів та ароматичних карбонових кислот з системою SF4-HF-галогенуючий агент

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 У. Маджумдер; Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського НАН України. — О., 1999. — 18 с. — укp.

53. Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ди-, три-, тетраазотвмісними гетероциклами

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 А.І. Васькевич; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено хемо- та регіоселективність у реакціях арилсульфенілхлоридів з алкеніл(алкініл)заміщеними азотвмісними гетероциклічними тіоетерами.

54. Взаємодія бромопохідних камфори з нуклеофільними реагентами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 М.В. Горічко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено вивченню хімії каркасних сполук із просторово взаємоорієнтованими функціональними групами на прикладі дослідження взаємодії бромопохідних камфори з нуклеофільними реагентами. Знайдено нуклеофільні перегрупування типу Фаворського, фрагметації Гроба, а також далекі нуклеофільні перегрупування деяких бромопохідних камфори. Розглянуто залежність швидкості та напрямку реакції від стереоелектронних факторів. Отримано реакцію інтрамолекулярного утворення чотиричленного карбоциклу через 1,4-зсув з alpha, alpha-дигалогенокарбонільних сполук на прикладі перегрупування 3,3,8-трибромокамфори до 6-бромо-1,2-диметилбіцикло[3.2.0]гепт-6-ен-2-карбонової кислоти при дії спиртового лугу. Розроблено нові методи синтезу двох гетероциклічних систем шляхом взаємодії похідних 8-бромокамфори з нуклеофільними реагентами та внутрішньомолекулярної галогенолактонізації 6-бромо-1,2-диметилбіцикло[3.2.0]гепт-6-ен-2-карбонової кислоти.

55. Взаємодія інтеркальованого в графіт літій флуориду з електроноакцепторними реагентами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 А.А. Євтух; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено основні закономірності взаємодії інтеркальованого у графіт літій флуориду з електроноакцепторними реагентами. Визначено стан літій флуориду в графітовій матриці. Встановлено вплив різноманітних чинників на процес деінтеркаляції літій флуориду водними і неводними розчинами кислот. Розроблено способи одержання літій тетрафлуороборату та електролітів на основі флуорокомплексних солей літію з використанням у якості вихідної сировини інтеркальованого літій флуориду.

56. Взаємодія компонентів в системах {Ti,V,Zr} - Mn - {Sn,Sb},кристалічна структура, магнітні та електричні властивості тернарних сполук

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 А.В. Ткачук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено взаємодію компонентів у системах {Ti,V,Zr} - Mn - {Sn,Sb}, побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану цих систем за температур 770 К і 870 К і визначено області гомогенності твердих розчинів на базі бінарних сполук. Окремі зразки досліджено в системах Ti - {Cr,Fe,Co,Ni} - Sb. Виявлено шість нових тернарних сполук. Для двох тернарних антимонідів уточнено структуру. Розглянуто три типи кристалізованих сполук. Вивчено температурні залежності питомого електроопору, диференціальну термо-електрорушійну силу та магнітну сприйнятливість тернарних сполук та сплавів твердих рочинів на основі бінарних сполук.

58. Взаємодія компонентів у системах {Ho,Yb,Lu}-Cu-Al та Dy-Ag-Al (діаграми фазових рівноваг, кристалічна структура та фізичні властивості сполук)

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Б.М. Стельмахович; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню фазових рівноваг, кристалічних структур інтерметалічних сполук та їх фізичних властивостей. Побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану при 870 К для потрійних систем {Tb, Ho, Yb, Lu}-Cu-Al та Dy-Ag-Al, встановлені межі твердих розчинів на основі бінарних сполук та областей гомогенності тернарних сполук. Вперше досліджено кристалічну структуру 4-х бінарних та 48-ми тернарних інтерметалідів, які належать до 15-ти структурних типів. Виявлено чотири нових структурних типи. Досліджено валентний стан атомів Ітербію та температурну залежність питомого електроопору для двох інтерметалічних сполук. Проаналізовано закономірності взаємодії компонентів у системах Ln-Cu-Al та Dy-Ag-Al.

59. Взаємодія крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з електрофільними реагентами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.08 М.В. Лисенко; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Вивчено реакції крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з ацилювальними, фосфорилювальними, електроциклічними реагентами та сполуками, що містять електрофільні кратні C-C-зв'язки. Показано, що розглянуті реакції проходять за alpha-атомом спряженої системи. Встановлено, що на швидкість реакцій заміщення в крос-спряжених дієнамінах циклічних кетонів природа замісників біля delta-атома бутадієнового ланцюга та величина ненасиченого циклу впливають істотно, а на легкість проходження реакцій приєднання та циклоприєднання ці фактори не виявляють впливу.

60. Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.О. Ткачук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Досліджено взаємодію лантаноїдних зсувальних реагентів (ЛЗР) з похідними флавоноїдів, за якої виникають різні аномалії, а саме: розширення сигналів, зумовлені обмінними процесами; незвичний вплив введення замісників; зміна основної конформації молекули за впливу ЛЗР; нестандартний напрямок магнітної осі комплексу. Завдяки цьому для конформаційного та конфігураційного дослідження слід застосовувати зсуваючі реагенти на основі ітербію, а для вивчення асоціативної динаміки молекул - ЛЗР на основі європію. За умов взаємодії різних ЛЗР з тозилатами хромон-3-ілтіазолію утворюються ізоструктурні комплекси, що свідчить про відсутність ефекту хелатування. Установлено будову адукту, знайдено переважну конформацію хромонового фрагмента відносно тіазольного кільця та показано можливість вивчення атропоізомерії у сполуках такого типу.