LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 4 із 40

61. Взаємодія літію з Ti, V та Sn, Pb, Sb i Bi

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 О.А. Азарська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

У системах виявлено існування 16-ти нових тернарних сполук, для 14-ти з них визначено кристалічну структуру. На підставі результатів структурних досліджень установлено, що з 16-ти сполук, які утворюються у досліджених системах, 8 кристаізуються у фазах за структурних типів Гейслера, або споріднених до них.

62. Взаємодія магнію, алюмінію, титану та їх оксидів з гідроксидно-хлоридними розплавами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 І.М. Скриптун; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 18 с.рис. — укp.

Досліджено взаємодію легких металів (Al, Mg, Ti) та їх оксидів з гідроксидними та гідроксидно-сольовими розплавами. Розглянуто питання: розчинність оксидів легких металів у розплавах гідроксидів лужних металів та їх сумішей з галогенідами лужних металів; кінетика розчинності оксиду алюмінію у гідроксидно-сольових сумішах; кінетика корозії легких металів у лужних розплавах. Вивчені проблеми дозволяють встановити певні закономірності процесів розчинення металів та їх оксидів у розплавах, встановити кореляції між властивостями системи та розчинністю.

63. Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=C-подвійний зв'язок яких активований двома трифторометильними групами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.08 В.Н. Андрушко; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Вивчено незвичайні реакції фосфінів, що містять P - C - P структурний фрагмент з алкенами, активованими трифторметильними групами. Зокрема, вивчено поведінку 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу та 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-онону в реакції з метилендифосфінами. Показано, що під час взаємодії 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу з фосфінами, що містять P - C - P систему, напрям проходження реакції залежить від співвідношення реагентів, а також замісників біля тривалентного атома фосфору вихідних метилендифосфінів та C=C-подвійного зв'язку активованих алкінів. Виявлено незвичайну циклізацію в результаті взаємодії метилендифосфінів з 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-оном.

64. Взаємодія органосилоксанів з поверхнею пірогенного кремнезему, модифікованого оксидами металів

Автореф. дис... канд. хім. наук01.04.18 А.Г. Дяченко; НАН України. Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено вплив нанесеної на поверхню пірогенного кремнезему металоксидної фази на хімічні перетворення, що відбуваються у адсорбованих кремнійорганічних сполуках залежно від температури. Експериментально встановлено, що наявність на поверхні пірогенного кремнезему металоксидних наноструктур сприяє пониженню початкових температур деструкції зв'язку Si - C у вакуумі та виділенню метану в області 470 - 820 та 820 - 1170 К. Запропоновано механізми розриву зв'язку Si - C і виділення метану у вакуумі: за низьких температур даний процес відбувається за участю брьонстедівських кислотних центрів поверхні, а за високих температур утворення метану відбувається за радикальним механізмом. Доведено, що в окиснювальній атмосфері присутність оксидів металів на кремнеземній поверхні сприяє розриву силоксанового зв'язку, що призводить до часткової деполімеризації адсорбованого полідиметилсилоксану. Досліджено реакцію генсаметилдисилазану з поверхнею кремнезему, що містить титан- і ванадійоксидну фазу, а також встановлено, що хемосорбція гексаметилдисилазану на поверхні зразка з ванадійоксидним покриттям відбувається по вільних силанольних групах і з розривом зв'язку SiO - V. Зазначено, що енергії активації даного процесу досить близькі за значенням для всіх зразків, з чого слідує, що нанесена на поверхню кремнезему металоксидна фаза істотно не впливає на процес хемосорбції гексаметилдисилазану.

65. Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.А. Похоленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Розраховано вільну енергію активації процесу взаємопереходу їх атропоізомерів, що складала величину 78 - 80 кДж/моль, знайдено спектральні критерії ідентифікації продуктів відкритого перегрупування. Синтезовано нові похідні піразоло[5,1-a]ізоіндолу та показано, що взаємодія 2-метил-1,3,4,5-тетрагідро-2H-ізоіндоло[2,1-b]індазолу з п-толілмалеїнімідом відбувається з перегрупуванням, аналогічним перегрупуванню у реакції піридо[2,1-a]ізоіндолу з малеїнімідами. Досліджено взаємодію 2,4-диметилпіримідо[2,1-a]ізоіндолу з малеїнімідами за умов термодинамічного контролю та установлено утворення 4-аміно-2-R-9-(1-R-2,5-диоксотетрагідро-1H-3-піроліл)-2,3-дигідро-1H-бензо[f]ізоіндол-1,3-діонів.

66. Взаємодія похідних ізоіндоло[2,1-а]хіназолін-5-ону із дієнофілами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 В.П. Самойленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розглянуто взаємодію 6-метил-5,6-дигідроізоіндоло[2,1-a]хіназолін-5-ону із дієнофілами за різних співвідношень реагентів та умов. Доведено, що у результаті можуть утворюватися адукти різної будови та складу, а саме: адукти Дільса - Альдера, Міхаеля, перегрупування 1:1 і змішані адукти Міхаеля та Дільса - Альдера 1:2. Відкрито нове перегрупування 7-азабензонорборненової системи, аналогів якому у хімії гетероциклічних сполук немає. Запропоновано та підтверджено механізми даних перетворень. Зазначено, що синтезовані речовини є потенційними біологічно-активними сполуками.

67. Взаємодія рідкісноземельних і перехідних металів з фосфором

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.01 С.І. Чихрій; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 35 с. — укp.

Встановлено основні закономірності будови діаграм фазових рівноваг потрійних систем, кристалічних структур тернарних і фосфідів. Побудовано ізотермічні перерізи діаграм фазових рівноваг 15 потрійних систем РЗМ - М - Р, вперше отримано 70 тернарних фосфідів, для 65 з них визначено кристалічну структуру, розшифровано й описано 15 нових структурних типів.

69. Взаємодія фторидів рідкісноземельних елементів, цирконію та хрому з металами-відновниками в розтопленому стані

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Р.М. Савчук; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Проведено дослідження хімічних реакцій фторидів рідкісноземельних елементів (РЗЕ) (La, Pr, Nd, Gd, Dy, Yb), цирконію та хрому з металами, що входять до складу сполук паливно-сольових композицій (Na, Zr), керованих прискорювачем ядерних реакторів, а також конструкційних матеріалів (Ni, Fe, Mo, Cr). Встановлено, що цирконій і натрій у сплаві зі свинцем відновлюють фториди РЗЕ, хрому та цикрконію до елементарного стану. Відмічено, що ступінь відновлення фторидів РЗЕ цирконієм практично не залежить від їх порядкового номера та вмісту відновника у вихідній суміші.

70. Взаємодія циклічних амідразонів, що містять екзоциклічну незаміщену гідразиногрупу, із 1,3-ді(три)електрофілами

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 В.М. Повстяной; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2008. — 23 с. — укp.

Досліджено регіоселективність процесів формування нового азолоазинового циклу в реакціях конденсації циклічних амідразонів, що містять екзоциклічну незаміщену гідразиногрупу, з різними за природою 1,3-біелектрофілами. На підставі одержаних результатів розроблено перспективні однореакторні методи синтезу заміщених піразол-1-іл-циклоамідразонів, конденсованих похідних дигідро-4-оксо-1,2,4-триазиноциклоамідразонів і анельованих ізомерних 2-арилфуро[3,2-с]- і [2,3-с]-1,2,4-триазиноциклоамідразонів, які потенційно придатні для потреб скринінгу біологічно активних речовин. Встановлено, що вихідні циклоамідразони, як і їх одержані гідразино(гідразидо)похідні, є зручними синтонами у процесах внутрішньомолекулярної гетероциклізації, яка здійснюється лише за одним з двох виявлених напрямків: формування екзопіразольного циклу з утворенням піразол-іл-циклоамідразонів типу біфенілів або замиканням дигідро-4-оксо-1,2,4-триазинового кільця анельованого з ядрами вихідної сполуки. Виявлено фактори, які впливають на напрямок конденсації та розроблено механізм внутрішньомолекулярного процесу гетероциклізації.

71. Взаємодія цинку з рідкісноземельними металами (La, Ce, Sm, Gd, Tb) та кобальтом: фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та деякі фізичні властивості

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 О.Я. Зелінська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено взаємодії компонентів у потрійних системах {La, Ce, Sm, Gd, Tb}-Co-Zn. На підставі методів рентгенофазового та локального рентгеноспектрального аналізів, а також диференційної сканувальної калориметрії побудовано ізометричні перерізи діаграм стану даних систем у 470 К у повному концентраційному інтервалі. Доведено існування 2-х відомих та знайдено 28-ми нових тернарних сполук. Для усіх знайдених сполук за допомогою методу порошку та монокристала визначено кристалічну структуру.

72. Взаємозв'язок фізико-механічних і теплофізичних властивостей гетерогенних систем на основі лінійних полімерів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.19 В.О. Сідлецький; Рівнен. держ. пед. ін-т. — Рівне, 1998. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням комплексного дослідження фізико-механічних і теплофізичних властивостей лінійних полімерів і гетерогенних систем на їх основі. При цьому встановлено залежність макрохарактеристик полімерних систем від структурно-енергетичних факторів. Отримано аналітичне співвідношення, згідно якого проведено оцінку впливу параметрів жорсткості макромолекул на комплекс властивостей полімерів та композицій на основі ПВХ. Показано, що встановлені залежності та кореляційні співвідношення між тепловими, механічними, в'язкопружними характеристиками полімерних систем можуть бути використані для кількісної та якісної оцінки комплексу їх властивостей.

73. Вивчення закономірностей кінетики адсорбції поверхнево-активних речовин на рідких межах розділу

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 С.А. Жолоб; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Теоретично та експериментально досліджено адсорбцію поверхнево-активних речовин на міжфазній межі (рідина - рідина та рідина - газ) за нерівноважних умов. Дослідження виконано методами об'єму краплі та максимального тиску в бульбашці. Розвинено математичну модель кінетики адсорбції на поверхні зростаючої краплі з урахуванням масопереносу в суміжну фазу. За методом об'єму краплі визначено величину адсорбції на свіжоутвореній поверхні краплі. Експериментально визначено залежність коефіцієнта розподілу октилфенілового ефіру поліетиленгліколей від довжини оксиетильного ланцюга та природи міжфазної межі. Наведено опис поведінки молекул поверхнево-активних речовин у нерівноважних адсорбційних шарах з урахуванням можливої переорієнтації молекул. Визначено ефективний час адсорбції для вивчених методів. Теоретично та практично обгрунтовано застосування режиму зупиненого потоку за методом максимального тиску в бульбашці.

75. Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю у полімері

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Галина Володимирівна Токарик; НАН України; Інститут хімії високомолекулярних сполук. — К., 2005. — 20 с. — укp.

76. Використання мультикомпонентних та доміно-реакцій для синтезу похідних 2-тіоксо-2,3-дигідро[1,3]тіазолів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.О. Пархоменко; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 17 с. — укp.

Встановлено можливості хімічних перетворень трикомпонентної реакції органічних ізотіоціанатів, сірки та ціанометиленактивних сполук у разі введення в реакцію речовин бідентатної хімічної природи та додаткових компонетнів. Синтезовано нові, не описані в літературі речовини, деякі з яких включають фрагменти двох невідомих раніше конденсованих гетероциклічних систем. Досліджено нові мультикомпонентні й тандемні перетворення, а також послідовні однореакторні процеси, які можна використовувати для створення методології й технології синтезу речовин зазначених гетероциклів. Проведено рентгеноструктурне дослідження продукту трикомпонентної тандемної конденсації ціаноацетогідразиду, сірки та 2-карбметоксифенілізотіоціанату, що дозволило однозначно довести будову невідомого раніше гетероциклу. На підставі результатів комп'ютерного прогнозування спектра біологічної активності одержаних програмою PASS (Prediction of Activite Spectra for Substances) встановлено закономірності між будовою та прогнозованою біологічною дією в систематичних рядах вивчених речовин. Проведено біологічні дослідження та доведено наявність протимікробної дії деяких синтезованих речовин.

77. Високотемпературний електрохімічний синтез боридів перехідних металів з іонних розплавів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 С.В. Дев'яткін; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Досліджено процеси електрохімічного синтезу диборидів перехідних металів з хлоридно-фторидних і кріолітно-глиноземних розплавів. Визначено термодинамічний критерій можливості високотемпературного електрохімічного синтезу. Розглянуто умови електрохімічного синтезу диборидів титану, цирконію, гафнію, ніобію і танталу з хлоридно-фторидних розплавів. На підставі електролізу одержано покриття диборидів титану, цирконію, гафнію, ніобію і танталу на нікелі, молібдені, вольфрамі з хлоридно-фторидних розплавів. Описано хімічну та електрохімічну поведінку оксидів бору, титану та їх оксидних комплексів у розплавленому кріоліті і на межі з вуглецевими матеріалами. Доведено, що процес синтезу дибориду титану відбувається в одну стадію, отримані покриття на нікелі та вольфрамі.

78. Високотемпературні капілярні процеси в системах металевий розплав - різні модифікації вуглецю та нітриду бору

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.04 О.Б. Логінова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 32 с. рис. — укp.

Систематизовано нові експериментальні дані про капілярні властивості у більш ніж 80-ти контактних системах на основі вуглецю та нітриду бору з металевими розплавами. Поглиблено вивчено механізми процесу змочування та міжфазової взаємодії за умов конкуруючої взаємодії компонентів розплаву між собою та з твердою фазою. Встановлено взаємозв'язок між зміною змочуваності та структурою межі розподілу після кристалізації, ступенем перетворення, числом центрів кристалізації, розміром і морфологією одержуваних кристалів. Розроблено класифікацію домішок у ростові середовища для одержання кристалів алмазу, що сприяє оптимізації середовища кристалізації й одержанню кристалів алмазу з заданими властивостями. Показано, що характер міжатомної взаємодії у рідкій фазі поряд з типом фазових рівноваг в аналізованій системі впливає на поверхневий натяг розплаву, кути змочування, визначає структуру контактної зони, що формується, та впливає на процес кристалізації. Вивчено вплив високого тиску та процесу хімічної модифікації поверхні твердої фази на адгезію у контактній системі. Запропоновано шляхи керування змочуваністю й адгезією фаз у контактних системах різноманітної фізико-хімічної природи.

79. Високотемпературні та гістерезисні режими тепломасообміну і кінетики хімічних реакцій твердих тіл з газами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 Ю.В. Пруднікова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 17 с. — укp.

Детально проаналізовано механізм здійснення високотемпературного та гістерезисного процесів тепломасообміну та кінетики гетерогенних і каталітичних хімічних реакцій на поверхні рухомих вуглецевих частинок і металів за різних початкових і зовнішніх умов. Досліджено роль у цих процесах випромінювання, стефанівської течії, природної та вимушеної конвекції, вплив термокінетичних параметрів на характеристики гетерогенного займання, горіння та погасання вуглецевих частинок. Розроблено фізико-математичну модель стійких і критичних процесів тепломасообміну твердих тіл під час гетерогенно-каталітичних перетворень для сумішей з різною концентрацією реагуючих компонентів (на прикладі окиснення водню за присутності платинового дротика). Визначено критичні умови протікання хімічної реакції, що характеризують переходи з нижнього теплового режиму каталізатора, який знаходиться у хімічно реагуючій газовій суміші, до верхнього та навпаки. Показано можливість безкризової зміни теплових режимів, коли гістерезисна область відсутня, а також можливість існування гістерезисних режимів тепломасообміну залежно від вмісту водню в суміші.

80. Відновлення оксидів d-елементів у середовищі метанолу

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Оксана Геннадіївна Зеленева; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний ун-т". — Донецьк, 2006. — 21 с. — укp.