LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 40 із 40

781. Часова і просторова самоорганізація в електрохімічних системах

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 М.М. Тураш; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Запропонована динамічна модель електрокаталітичного відновлення металів. В цій моделі за рахунок гетерогенних процесів на електроді, частини поверхні, покриті адсорбованим каталізатором, а також його комплексу з відновленим іоном металу, розглядаються як змінні системи. Побудована діаграма стійкості. Визначені форма і амплітуда коливань в залежності від відстані до критичної точки. Отримано умови утворення дисипативних структур в електрохімічних системах, які проявляють ефект Марангоні. Вивчено вплив числа Грасгофа на форму конвективних потоків, концентраційні профілі та число Нуссельта біля поверхні анода.

782. Часова та просторова самоорганізація в електрохімічних системах

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 І.В. Берладин; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто особливості електрохімічних систем, у яких можуть виникати дисипативні структури. Встановлено, що проведення електрохімічного виділення міді з відпрацьованих розчинів у випадку чотирьохелектродної комірки є найбільш енергетично вигідним за умов горизонтального розміщення електродів і наявності бенарівської конвективної циркуляції у верхньому та нижньому міжелектродних просторах. Показано, що одним з визначальних факторів, які зумовлюють автоколивання струму у прцесі анодного розчинення та катодного осадження металів, може бути виділення газу на електродах. Наведено результати порівняння теоретично одержаних залежностей частоти та амплітуди коливань від концентрації у розчині іонів гідрогену з експериментальними даними. Визначено залежність стійкості системи до появи часового дисипативного структурування у разі електорохімічного полірування хрому від температури та наявності у розчині іонів металу.

783. Частково гідрогенізовані піразоло- та 1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідини: синтез, хімічні властивості, таутомерія

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 В.В. Бородіна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Вивчено регіоселективність реакцій утворення оксопохідних азолопіримідинів за участю аміно-1,2,4-триазолів, ароматичних альдегідів та кислоти Мельдрума.

784. Щеплені кополімери на основі хімічно комплементарних полівінілового спирту та полікриламіду з різною кількістю прищеплених ланцюгів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Н.В. Куцевол; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Виявлено значний внесок гідрофобних взаємодій у стабілізацію структури ІнтраПК у водному середовищі та підвищення ролі даного фактора у разі зменшення N.

785. beta-фосфорильовані алкілвінілові етери. Синтез та хімічні властивості

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.Ю. Мітрохін; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертаційна робота присвячена проблемі синтезу beta-фосфорильованих алкіл-і арилвінілових етерів, у тому числі, що входять до складу гетероциклічних і гетероароматичних сполук, а також вивченню подальших хімічних перетворень отриманих алкоксивініл- і гетерилгалогенфосфінів. З використанням напівемпіричних квантово-хімічних досліджень (РМ3) визначені можливі механізми реакцій, що протікають. Вперше знайдено, що прості фосфорильовані вінілові етери спроможні до перегрупувань, які вінілогічні перегрупуванню Арбузова. Виявлена рухливість алкоксигруп у фосфорильованих вінілових етерах використана для принципово нового підходу до синтезу цілої низки фосфоровмісних єнамінів. Ця методика дозволила одержати в тому числі і невідомі раніше перші представники даного класу сполук, які не містять замісників біля атомів азоту і вуглецю. Реакція прямого фосфорилювання поширена на ряд циклічних і ароматичних алкіл- і арилвінілових етерів.

786. N-(трифторометилсульфоніл)імінопохідні сірчистої, трифторометансульфінової- і сульфокислот

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.08 А.В. Бездудний; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Завдяки використанню зручного імінувального агента - N,N-дихлороаміду трифторометансульфокислоти розроблено нові та значною мірою вдосконалені існуючі методи одержання деяких фторованих сполук чотири- та шестивалентної сірки.

787. N-ацилокси-N-алкоксигемінальні системи та їх аналоги

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.03 Василь Георгійович Штамбург; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 32 с. — укp.

788. N-ацилокси-N-алкоксисечовини та NH-N,N-діалкоксиаміни. Реакції з нуклеофільними та електрофільними реагентами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.В. Циганков; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

З'ясовано, що в N-ацилокси-N-алкоксисечовинах, N-ацилокси-N-алкоксикарбаматах та N-хлор-N-алкоксисечовинах атом нітрогену у групах O - N - O та O - N - Cl, відповідно, має пірамідальну конфігурацію, зв'язки N(OC)OR і NOAlk нееквівалентні. Установлено можливість нуклеофільного обміну ацилоксигрупи в N-ацилоксі-N-алкоксиамідах за умов взаємодії з лужними солями карбонових кислот. Показано можливість заміщення ацилоксигрупи у реакціях N-ацилокси-N-алкоксисечовин з триметилхлорсиланом. Виявлено, що у разі метанолізу N-ацилокси-N-алкоксисечовин за підвищеної температури або присутності сильних кислот утворюються N,N-диметоксисечовини. Запропоновано новий спосіб синтезу NH-N,N-діалкоксіамінів.