LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 5 із 40

81. Вініл-бета-дикетонати перехідних металів як ініціатори та інгібітори радикальної полімеризації

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Т.І. Бербат; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено вініл--дикетонати перехідних металів як ініціаторів, комономерів та інгібіторів радикальної полімеризації. Використання вініл--дикетонатів як ініціаторів радикальної полімеризації дозволяє одержувати полімери з розгалуженою структурою. Вивчено вплив природи металу та ліганду у вініл--дикетонатах. Запропоновано ефективну низькотемпературну ініціюючу систему АПД (Co) - ПД для проведення радикальної полімеризації метилметакрилату (ММА), яка значно перевищує за ефективністю бензоїлпероксид. Показано, що незалежно від природи металу та ліганду вініл--дикетонати здійснюють ініцюючу та інгібуючу дії. Змінюючи умови проведення полімеризації (концентрацію, температуру, використання донорних розчинів), можна керувати співвідношенням процесів ініціювання та інгібування. Досліджено ряд зразків щодо стійкості до термоокиснювальної деструкції. Полімери, одержані за умов ініціювання вініл--дикетонатами, мають більшу стабільність, ніж полімери, одержані за умов застосування перекисного ініціатора.

82. Властивості матричної дисперсної системи поліхлортрифторетилен - йодид срібла

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 О.М. Гаркуша; НАН України. Ін-т хімії поверхні. — К., 2003. — 17 с. рис. — укp.

Запропоновано структурну модель дисперсної системи поліхлортрифторетилен - йодид срібла (ПХТФЕ - AgI) залежно від зміни концентрації складових. Установлено, що приповерхневий шар полімеру з особливими властивостями має складну структуру і є більш аморфізованим у порівнянні з полімером в об'ємі. У полімері, переважно у приповерхневому шарі, внаслідок фізико-хімічної взаємодії компонентів збільшується кількість подвійних зв'язків, що впливає на електропровідність системи в надвисокочастотному електромагнітному полі. Зроблено висновок, що виявлені специфічні явища є наслідком фізико-хімічної взаємодії компонентів системи на межі розділу фаз.

83. Властивості фуллерена C60 у водних розчинах та його взаємодія з катіонними барвниками

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 В.К. Клочков; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

84. Властивості хімічно модифікованих високодисперсних кремнеземів з гідрофільно-гідрофобною поверхнею

Автореф. дис... канд. хім. наук02.04.18 П.О. Кузема; НАН України. Ін-т хімії поверхні. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Висвітлено результати теоретичної оцінки можливостей проведення хімічного збирання на частково триметилсилільованій поверхні за участю кремнійорганічних сполук та результати експериментальних досліджень термостимульованих хімічних перетворень на поверхні метилсилільованих кремнеземів. Встановлено, що енергії активації утворення метану та етилену внаслідок термодеструкції метилсилільних груп практично не залежать від ступеня хімічного модифікування поверхні пірогенного кремнезему. Теоретично встановлено, що величини енергій активації взаємодії силанольних та диметилсиланольних груп з диметилдихлорсиланом є близькими. Виявлено, що з підвищенням ступеня модифікування швидкість змочування пірогенного кремнезему водою та деканом змінюється не монотонно, проявляючи за ступеня модифікування 0,2 мінімум у першому та максимум - у другому випадку. Встановлено, що значення ступеня модифікування, яке характеризує перехід від гідрофільного кремнезему до гідрофобного, становить 0,55.

85. Внутрішньомолекулярні циклізації похідних N -алкіліденкарбамінової кислоти

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 А.В. Больбут; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Розроблено два методи гетероциклізацій, які базуються на високій алкілуючій здатності тригалогеноалканімінів і ацилюючих властивостях гетерокумуленової та алкоксикарбонільної груп. Виявлено нову реакцію термічної циклізації N-алкіліден-O-арилуретанів та N-алкіліден-N'-арилсечовин, в якій ароматичне ядро виступає як С-нуклеофільна компонента. Встановлено роль умов і структурних факторів, які контролюють її перебіг, визначено межі її синтетичного застосування, а також запропоновано найбільш імовірні схеми циклізацій. Розроблено методи одержання нових трифлуорометилзаміщених бензо[1,3]оксазинонів, нафто[1,3]оксазинонів, тетрагідрохіназолінонів та тетрагідробензохіназолінонів. Доведено, що реакція 2-тригалогенометил-2H-1,3-бензоксазин-2-онів з нуклеофільними реагентами є зручними варіантами синтезу їх нових похідних. Розроблено синтетичні підходи до тригалогеновмісних похідних кондесованих 1,3-оксазинових і піримідинових гетероциклів.

86. Вода в полімерних мембранах

автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.11 І.Д. Атаманенко; Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України. — К., 2008. — 39 с. — укp.

Розвинуто теорії стосовно гідрофільності полімерних лабільних систем. Установлено взаємозв'язок між хімічною природою мембран і міцністю зв'язку та коефіцієнтом дифузії молекул води у полімерний каркас. Використання сучасних фізичних методів - диференційно скануючої калометрії та ядерно-магнітного резонансу - дозволило одержати кількісну оцінку гідрофільності полімерних мембран. Знайдено числа гідратації. Виявлено, що селективний перенос однозарядних іонів залежить від заряду поверхні та структури модифікувального шару. Установлено закономірну взаємозалежність між впливом різних факторів на стан води у мембранах та їх розділювальними характеристиками. Знайдено залежність зміни величини трансмембранного потоку від гідрофільності та стану води у полімерному каркасі мембрани. Запропоновано моделі мембран, які мають оптимальні властивості розділення у процесах знесолення й очистки води.

87. Водневозв'язані і ван-дер-Ваальсові комплекси похідних пірамідину і бензолу в матрицях аргону і неону

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 О.М. Плохотніченко; НАН України. Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2006. — 16 с. — укp.

За методом інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії досліджено процеси утворення H-зв'язаних комплексів фенолів, p-бензохінону, піримідину й 2-амінопіримідину у низькотемпературних матрицях аргону та неону. На підставі кількісного аналізу ІЧ-спектрів поглинання зразків, що містять досліджувані речовини за різних концентрацій, обчислено молярні інтегральні коефіцієнти поглинання для спектральних смуг ізольованих молекул і найбільш характерних смуг комплексів. Запропоновано комп'ютерну модель, що дозволяє досить точно оцінювати кількості комплексів різного складу у матриці аргону у широкому діапазоні концентрацій. На підставі порівняння експериментальних і розрахованих теоретично ІЧ-спектрів поглинання визначено структури комплексів, що утворюються в матриці. У всіх випадках виявлені комплекси формувалися внаслідок водневих зв'язків, а стекінг-комплекси знайдені не були.

88. Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 В.І. Бойко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

На підставі методу полярографії, циклічної та інверсійної вольтамперометрії на скловуглецевому електроді (СВ-2000) та СВ-електродах, модифікованих платиною та ртуттю розроблено методики вольтамперометричного визначення вітамінів групи В, а саме: тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду та піридоксин гідрохлориду. Встановлено, що модифіковані ртуттю та платиною скловуглецеві електроди (ХМЕ) є більш специфічними у порівнянні з скловуглецевим електродом, а методика виготовлення ХМЕ проста й експресна. Результати розрахунків електронної будови тіамін гідрохлориду, нікотинової кислоти, нікотинаміду та піридоксин гідрохлориду використано для передбачення електродного поводження деполяризаторів і створення методик їх аналітичного визначення.

89. Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності о,о'- дигідроксозаміщених азобарвників

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Світлана Василівна Тимошук; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

90. Вольтамперометрія іонів рідкісноземельних металів(ІІІ) у присутності азобарвників

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Лілія Осипівна Дубенська; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2000. — 18 с. рис. — укp.

91. Вольтамперометрія іонів Zr(IV) та Hf(IV) в присутності азобарвників

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 О.О. Оршуляк; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено питання стосовно вольтамперометрії іонів Zr (IV) та Hf (IV) за присутності азобарвників (еріохрому червоного B, калькону, кальцесу, торону, арсеназо I і кислотного хром синього T). Досліджено вольтамперометричну активність торону та кислотного хром синього T. Внаслідок нечіткості піків відновлення комплексних сполук і поганої відтворюваності результатів показано недоцільність використання торону, кислотного хром синього T та арсеназо I за умови дослідження їх взаємодії з Zr(IV) та Hf(IV). Установлено оптимальні умови комплексоутворення Zr(IV) та Hf(IV) з еріохром червоним B, кальконом та кальцесом. Досліджено, що Zr(IV) та Hf(IV) взаємодіють з кальконом і кальцесом за співвідношення компонентів M:R = 1:2, а з еріохром червоним B - M:R = 1:1. Розраховано константи стійкості комплексних сполук і форми існування іонів Zr(IV) та Hf(IV) у розчині. Досліджено вплив сторонніх іонів на їх вольтамперометричне визначення. Розроблені методики визначення апробовано для визначення гафнію у сплаві Tb - Hf - Al; цирконію у сплаві Tb - Zr - Si, у барабанах коліс літака та в об'єктах довкілля.

92. Вольтамперометрія сполук рутенію в присутності металів платинової групи

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 О.С. Тимошук; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено вольтамперометричні властивості Ru (IV) за присутності інших іонів платинових металів з наступним аналітичним використанням одержаних результатів. Розглянуто можливість підвищення чутливості полярографічного визначення рутенію за наявності у розчині деяких реагентів, зокрема, пірокатехіну, барвників трифенілметанового ряду (пірокатехінового фіолетового, еріохромціаніну R, хромазуролу S, ксиленолового оранжевого), карбонових кислот за рахунок їх каталітичної дії на процес відновлення. Встановлено, що полярографування розчинів Ru (IV), Ir (IV), Rh (III) та Pt (IV) призводить до появи каталітичних струмів виділення водню. Описано ймовірний механізм виникнення каталітичних струмів виділення водню у розчинах іонів платинових металів за наявності органічних адендів. Досліджено вплив 22-х сторонніх іонів і 5-ти іонів платинових металів.

93. Вольтамперометрія Ru(IV) в присутності оксикислот та її застосування в аналізі

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Л.В. Вронська; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 19 с. рис. рис. рис. рис. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню процесу комплексоутворення іонів Ru(ІV) з оксикислотами та його застосуванню при вольтаперометричному визначенні. Запропоновано схеми комплексоутворення іонів Ru(IV) з цитратною, тартратною і оксалатною кислотами. Досліджено полярографічні каталітичні ефекти в розчинах з малим вмістом Рутенію в присутності оксикислот. Запропонована схема каталітичного електродного процесу. Показана можливість використання цитратної кислоти в якості добавки до полярографічного фону, яка забезпечує утворення однієї аналітичної форми іону. Розроблена чутлива, селективна методика вольтамперометричного визначення Рутенію в напівпровідникових пастах і сплавах.

94. Вплив будови акрилових мономерів на закономірності їх фотоініційованої полімеризації

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 П.Й. Шаповал; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Встановлено вплив будови моно- та ди(мет)акрилових ефірів олігометилен- та олігооксиетиленгліколів, їх фізико-хімічних, енергетичних і просторових параметрів геометрії молекул на закономірності фотоініційованої полімеризації у тонкому шарі. Проведено квантово-механічні розрахунки для досліджуваних мономерів. Визначено енергетичні та просторові параметри молекул. Висвітлено елементарні константи швидкостей росту, обриву та ініціювання фотополімеризації у стаціонарному стані та на початку гель-області. Встановлено їх залежність від кількості та типу замісників у гліколевому фрагменті. Виявлено взаємозв'язок густини сітки синтезованих полімерів з енергетичними та просторовими параметрами конформацій молекул вихідних мономерів. Підтверджено ймовірність циклолінійної полімеризації поряд з тривимірною для мономерів з високим ступенем скручування молекул.

95. Вплив високодисперсних пірогенних кремнеземів на процеси фотополімеризації олігоефіракрилатів та властивості одержаних композитів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.04.18 Д.Л. Старокадомський; НАН України. Ін-т хімії поверхні. — К., 2004. — 18 с. рис. — укp.

Досліджено вплив кремнезему на процес фотополімеризації (ФП), структуру та міцність олігоефіракрилатних композитів залежно від його дисперсності та стану поверхні. Виявлено, що з ростом концентрації кремнезему характеристики ФП (швидкість, ступінь конверсії, кількість радикалів) змінюються немонотонно. З'ясовано, що введення кремнезему А-175 знижує швидкість ФП. Встановлено концентрації кремнезему, за яких ступінь конверсії зростає. Зазначено, що наповнення олігоефіракрилатів кремнеземами А-100, А-175, А-300, А-450 не змінює пошарового характеру нарощування фотополімеру, але гальмує його та викликає нерівномірність тверднення. За методом ЕПР-спектроскопії встановлено, що гідроксильований кремнезем стабілізує радикали в опроміненій композиції. На підставі аналізу ІЧ-спектрів виявлено високу сумісність кремнезему з олігоефіракрилатами за рахунок утворення водневих зв'язків. Знайдено, що показники міцності композитів зростають зі зниженням питомої поверхні кремнезему. Виявлено характер зв'язку модифікаторів з поверхнею кремнезему, визначено їх вплив на міцність композитів та знайдено модифікатори, які підвищують показники міцності. Створено моделі та схеми впливу кремнезему на процес фотополімеризації та структурування олігоефіракрилатних систем.

96. Вплив ізовалентних заміщень в катіонних підгратках на синтез, структуру і властивості позисторних матеріалів на основі метатитанату барію

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Л.Л. Коваленко; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2000. — 16 с. — укp.

97. Вплив іонних компонентів матриці на аналітичний сигнал потенціометрії з аніонселективними електродами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 О.Г. Маслій; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

98. Вплив комплексоутворюючих речовин на процеси анодної розчинності ніобію. Теорія та практика

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 О.Д. Хрульова; Укр. держ. хім.-техн. ун-т. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

Наведено результати досліджень щодо впливу головних факторів, які визначають керованість технологічним процесом електрохімічного полірування (ЕХП) ніобію, що безпосередньо зв'язані з присутністю комплексоутворюючих компонентів у розчинах, їх природою та формою поляризуючого напруження. Розроблено метод контролю та аналізу розчинів для ЕХП виробів з ніобію. Розглянуто вольтамперні характеристики ніобію у багатокомпонентних електролітах, що дозволило науково обгрунтувати умови розчинності ніобію та його сполук, а також вплив на процеси електрохімічної обробки карбаміду та його похідних. Запропоновано новий електроліт та нову технологію ЕХП ніобію, яка забезпечує керування процесами обробки надпровідних виробів для прискорювачів елементарних частинок.

99. Вплив контролюючих параметрів на характеристики автоколивальної хімічної реакції Білоусова-Жаботинського біля біфуркаційних точок

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 В.О. Хаврусь; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 1999. — 17 с. — укp.

100. Вплив координаційних сполук металів на формування і структурування зшитих поліуретанів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Н.В. Мніх; Ін-т хімії високомолекуляр. сполук НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.