LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 6 із 40

101. Вплив малих збурень на хаотичні режими перебігу автоколивальної хімічної реакції Бєлоусова - Жаботинського

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.15. О.З. Діденко; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Проведено експериментальне дослідження та числове моделювання впливу температури на складні режими в автоколивальній хімічній реакції Бєлоусова - Жаботинського (БЖ), що каталізується іонами церію (III), в проточному реакторі постійного перемішування. Встановлено, що вплив температури пов'язаний зі зміною швидкостей реакції відновлення церію (IV) органічним субстратом та його похідними і реакції взаємодії бромід-іонів з бромат-іонами. Вперше експериментально досліджено вплив температури та мікродомішок деяких хімічних сполук на кількісні характеристики перехідного детермінованого хаотичного режиму в автоколивальній реакції БЖ, що каталізується фероїном, в закритому реакторі інтенсивного перемішування. Виявлено, що лінійний характер залежності величини добутку найбільшого показника Ляпунова та індукційного періоду від логарифма концентрації деяких іонів металів обумовлюється здатністю цих сполук брати участь у реакціях з фероїном, бромоксильним радикалом, бромід-іоном та органічним субстратом.

102. Вплив молекулярної та надмолекулярної структури на фотохімічну модифікацію поліолефінів і сумішей на їх основі

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 О.В. Шибирин; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Досліджено закономірності протікання фотоініційованих процесів у поліолефінах різної молекулярної та надмолекулярної структури (поліпропілену, полібутен-1, кополімері етилена-пропілена, надвисокомолекулярних поліетиленових волокнах) та композиційних матеріалів на основі їх сумішей. Показано, що метод фотохімічного зшивання має деякі переваги перед традиційними методами зшивання у відношенні до поліолефінів з розгалуженою будовою і, особливо, до їх сумішей. Встановлено, що методом фотомодифікації вдається сформувати досить щільну сітку хімічних зв'язків у полімерній матриці. Показано можливість регулювання фізико-механічних показників полімерних матеріалів шляхом утворення такої сітки. Перш за все, фотоініційоване зшивання дозволяє значно знизити холодотекучість високоорієнтованих полімерних матеріалів та покращити їх термостабільність і адгезію до зв'язуючих. Шляхом фотоініційованого зшивання вдалося підвищити взаємодію на межі розділу фаз у сумішах поліолефіни (ПО), що запобігає коалесценції дисперсних часток компонентів при тривалій експлуатації композитів при підвищеній температурі (70 С). Завдяки цьому вдається суттєво підвищити температурний інтервал застосування матеріалів. Застосовано оригінальний метод гетерогенної модифікації сумішей ПО, суть якого полягала у селективному зшиванні шару компатибілізатора і граничних з ним компонентів. У результаті локалізації процесу переважно у шарі компатибілізатору деформаційна здатність композицій не блокується суцільною сіткою, і після витримування при підвищеній температурі протягом 7 місяців зшиті компатибілізовані композити виявляють деформаційну здатність вищу, шіж немодифіковані.

103. Вплив нанорозмірного фактора на каталітичні властивості складних оксидних систем в реакції глибокого окислення метану

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.15 М.Р. Канцерова; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Розроблено експериментальні зразки низькотемпературних масивних і нанесених каталізаторів реакції глибокого окиснення метану на основі оксиду алюмінію та діоксиду цирконію з оптимальним поєднанням структурно-розмірних, окисно-відновних і кислотних характеристик. Запропоновано новий спосіб виготовлення нанесених нанорозмірних каталізаторів за нерівноважних умов, використання якого забезпечує високу активність та термостабільність алюмомарганцевих каталізаторів. З'ясовано механізм дії розмірного фактора на швидкість реакції глибокого окиснення метану, що полягає у збільшенні питомої каталітичної активності феритів кобальту та нікелю у разі зменшення розміру їх часток. Показано, що серед нанесених феритних і кобальтцирконієвих наносистем найбільш активний низькотемпературний каталізатор характеризується більшою кількістю та реакційною здатністю кисню, а також наявністю сильних кислотних центрів на його поверхні.

105. Вплив полідисперсності на фазову поведінку колоїдних та полімерних систем

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.24 Степан Петрович Глушак; НАН України; Інститут фізики конденсованих систем. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

106. Вплив пористості і фазового складу на кінетику та механізм фотокаталітичних перетворень спиртів та кетонів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 В.І. Яцьків; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2005. — 19 с. — укp.

З використанням методу темплатного золь-гель синтезу одержано порошки та плівки пористого діоксиду титану та досліджено їх оптичні та структурно-сорбційні характеристики (кристалічність, питому площу поверхні, розмір пор та частинок, граничний сорбційний об'єм пор) і з'ясовано напрям змін структурно-сорбційних характеристик у процесі старіння зразків, їх прожарювання та гідротермальної обробки. Встановлено, що зразки матеріалів на основі пористого діоксиду титану є ефективними фотокаталізаторами розкладу спиртово-водних розчинів з виділенням молекулярного водню. Детально досліджено кінетичні закономірності даного процесу. Досліджено кінетичні особливості перебігу редокс-процесів. Виявлено залежність між структурно-сорбційними характеристиками матеріалів на основі пористого та їх фотокаталітичною активністю в редокс-процесах. Показано, що домінуючим фактором, який визначає швидкість гетерогенного газофазного окиснення, є сорбційна здатність фотокаталізатора, яка визначає можливість попереднього сорбційного концентрування реагентів на поверхні діоксиду титану, де відбувається їх наступне окиснення.

107. Вплив природи електрода на інгібуючу дію поверхнево-активних органічних речовин

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.05 В.Б. Образцов; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2004. — 36 с. — укp.

На основі систематичних експериментальних досліджень кінетики реакцій іонного та електронного переносу на твердих та амальгамних електродах за умов адсорбції органічних сполук виявлено істотне зниження інгібуючої дії в процесі переходу від амальгамних до полікристалічних електродів. Розглянуто можливі причини даного ефекту з одночасною оцінкою впливу мікронеоднорідності твердої поверхні та утворення нової фази на результати релаксаційних вимірювань та зміну структури подвійного електричного шару. Виявлено, що перші два фактори на поновлюваних зрізом твердих електродах не можуть вносити істотні відхилення в значення адсорбційних і кінетичних параметрів, одержаних кулоностатичним методом. Встановлено, що основною причиною спостереженого ефекту є зміна орієнтації адсорбату і пов'язаної з нею іон-дипольної взаємодії активованого комплексу з органічними молекулами у поверхневому шарі. На основі обчислень енергії електростатичної взаємодії, здійснених у межах моделі "фіксованої решітки" для різної орієнтації диполів, встановлено узгодження між експериментальними і теоретичними залежностями. З використанням одержаних закономірностей адсорбції та інгібуючої дії поліелектролітів створено серію нових інгібіторів кислотної корозії сталі, проведено їх промислові випробування і встановлено, що за технологічними, екологічними і економічними показниками вони перевищують вітчизняні аналоги. Здійснено всебічний розвиток релаксаційних вимірів кулоностатичним методом на твердих електродах, що включає врахування елемента сталої фази в теорії методу, розробку різноманітних варіантів апаратурного оформлення, створення нових хімічно модифікованих електродів на основі водорозчинних полімерів і розробку методичного та програмного забезпечення для корозійних, аналітичних і фундаментальних досліджень.

108. Вплив природи носія і модифікуючих добавок на структурні і функціональні властивості монолітних паладійвмісних каталізаторів відновлення оксидів азоту метаном

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.15 О.В. Мохначук; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Показано можливість збереження селективності алюмопаладієвого каталізатора в реакції повного відновлення моноксиду азоту метаном за рахунок модифікування окидами рідкісноземельних елементів за присутності кисню.

109. Вплив природи темплату на структуру і сорбційні властивості силікатних та германатних екстраширокопористих цеолітів

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 Н.В. Касьян; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2007. — 19 с. — укp.

З'ясовано особливості впливу певних факторів (природи темплату та лужного катіону, концентрації реагентів, співвідношення Si і Al, тривалості старіння реакційної суміші, температури та тривалості гідротермальної обробки) на утворення нових висококремнеземних цеолітів ІРС-1 і ІРС-2. Показано, що в Si-, Al-, Ti-вмісних реакційних середовищах має місце явище селективного, детермінованого особливостями побудови вторинних структурних одиниць цеоліту, включення кремнію, алюмінію та титану в кристалічну гратку ІРС-3 залежно від їх природи, зокрема координаційного числа за киснем. Установлено, що атоми германію відіграють найвагоміщу роль у формуванні головної вторинної структурної одиниці - здвоєних чотиричленних кілець, утворення яких є характерною особливістю кристалізації з германій-вмісних середовищ.

110. Вплив просторового дисипативного структурування на процес електролізу системи твердий електрод - розчин електроліту

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 Б.В. Скіп; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Досліджено режими просторового дисипативного структурування в електрохімічних системах, їх вплив на швидкість транспорту електроактивних компонент. Вивчено поведінку системи з Релей - Бенарівською нестійкістю залежно від величин кутів нахилу електродів до горизонту, а також від міжелектродної відстані. Визначено кореляцію електричних параметрів з умовами проведення електролізу; дію магнітного поля на процеси самоструктурування шару електроліту; вплив складу електроліту та орієнтації електродів у концентрованих ваннах на процес сольової пасивації анода. Побудовано математичну модель електрохімічної системи з певними реальними граничними умовами, яка дозволила адекватно встановити поріг появи нестійкості механічно-рівноважного стану з утворенням просторових дисипативних структур, а також отримано кореляції між прикладеними до системи зовнішніми силами та деякими електрохімічними параметрами системи.

111. Вплив розчинника на реакційну здатність аліфатичних пероксикислот

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 Ю.В. Деркач; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

За результатами експериментальних досліджень визначено ефективні константи швидкості реакцій окиснення пероксикислотами диметиланіліну, піридину, диметилсульфоксиду, alpha-піколінової кислоти, нікотинової кислоти. Розраховано кореляційні взаємозалежності між константами швидкості органічних сполук й основними параметрами розчинників. Показано, що з використанням кореляційниї рівнянь можна прогнозувати вплив середовища у реакціях окиснення. З застосуванням квазі-хімічного методу АМ-1 здійснено розрахунок оптимальної геометричної структури та теплоти утворення вихідних речовин і продуктів реакції. Запропоновано механізм реакції окиснення азотовмісних ароматичних сполук пероксикислотами, вірогідність якого доведено результатами квантово-хімічних розрахунків. Показано можливість кількісного визначення сульфоксидів, морфоліну, піперидину, піперазину у різних органічних і водно-органічних середовищах. Досліджено реакції взаємодії кополімеру стирол-малеїновий ангідрид з пероксидекановою кислотою. За результатами модифікації одержано пероксидовмісні полімери, які можна застосовувати як поліініціатори.

112. Вплив солей гумінових кислот на структурно-механічні властивості водовугільних суспензій

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 Г.О. Федосєєва; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Виявлено наданомалію в'язкості, встановлено, що підвищення температури та введення електролітів 1-1 знижують критичну концентрацію твердої фази, за якої спостерігається наданомалія в'язкості. Вивчено пластифікуючу здатність нативних та сульфованих гуматів натрію у ВВВС, а також фізико-хімічні властивості цих добавок. Запропоновано параметри, за якими можна визначати стійкість розчинів гуматів до дії кислот та електролітів 1-1 (пороги кислотостійкості та висолювання). Виявлено, що сульфовані гумати натрію є більш ефективними пластифікаторами ВВВС, ніж нативні. Доведено, що сульфування збільшує солестійкість та термостабільність гуматів.

113. Вплив термічної передісторії і зовнішніх дій на кінетику кристалізації розплавів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 О.О. Баранніков; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2001. — 20 с. — укp.

114. Вплив типу сітки фізичних зв'язків на структуру та властивості полімерних сумішей на основі функціоналізованих поліуретанів та кополімерів стиролу

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Ольга Василівна Слісенко; НАН України; Інститут хімії високомолекулярних сполук. — К., 2006. — 20 с. рис. — укp.

115. Вплив ультразвукового та магнітного полів на полімеризацію полівінілпіролідон-мономерних композицій

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Н.Б. Бенедик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 17 с. — укp.

Вивчено кінетичні закономірності процесу полімеризації вінільних мономерів у присутності полівінілпіролідону, визначено енергії активації, порядки реакцій та швидкості полімеризації у зовнішніх енергетичних полях. Встановлено активуючий вплив ультразвукового та магнітного полів на полімеризацію на стадії ініціювання та у процесі формування структури полімерів. З використанням методів інфрачервоної спектроскопії, диференційно-термічного та рентгенофазового аналізів досліджено структуру синтезованих полімерів. Встановлено, що емульсії, синтезовані за умов дії ультразвуку характеризуються високою здатністю до плівкоутворення, а полімери, синтезовані у магнітному полі - підвищеними фізико-механічними та теплофізичними властивостями на відміну від полімерів, синтезованих без впливу магнітного поля.

116. Вплив фізичних полів на структуру та властивості бінарних систем на основі поліуретану та ацетобутирату целюлози

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 В.О. Овсянкіна; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Висвітлено вплив фізичних взаємодій між компонентами на процеси структуроутворення у композитах на основі поліуретанів різної хімічної будови й ацетобутирату целюлози, а також вплив на їх структуру та властивості постійних електричного та магнітного полів. За результатами досліджень питомої теплоємності, надмолекулярної структури та діелектричних властивостей композитів показано високу модифікувальну здатність ацетобутирату целюлози щодо структури та властивостей поліуретанів. Уперше досліджено вплив постійного електричного поля на процеси структуроутворення у композитах аморфного поліуретану й ацетобутирату. Установлено, що внаслідок поляризації відбуваються зміни у надмолекулярній структурі композитів, що відображається на їх діелектричних і термоелектричних властивостях. Уперше досліджено вплив постійного магнітного поля на формування структури поліуретанів на основі простої або складноефірної складової. Показано, що поле не сприяє формуванню далекого впорядкування в аморфному полімері.

117. Вуглецеві нанотрубки - носії оксидних каталізаторів реакції окиснення СО

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 І.В. Конгурова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено фізико-хімічні властивості систем, що складаються з оксидної Cu - Co - Fe активної фази, яку нанесено на вуглецеві нанотрубки (ВНТ), синтезовані за методом термокаталітичного розпаду CO на оксидах Ni, Fe та Co, а також їх каталітичні властивості у реакції окиснення CO.

118. Газодинамічні дросельні методи та пристрої аналізу і синтезу газових сумішей

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.13 З.М. Теплюх; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 35 с. — укp.

На базі газодинамічних дросельних методів обгрунтовано шляхи розв'язання актуальної науково-прикладної задачі підвищення точності аналізу та синтезу багатокомпонентних газових сумішей з широким діапазоном концентрацій компонентів. У науковий обіг введено поняття рівності газодинамічних опорів дроселів на одному та на різних газах й розроблено нові методи та пристрої синтезу якісних сумішей. Показано, що синтезатори на дроселях з рівними і кратними опорами (провідностями) забезпечують атестування синтезаторів без використання зразкових засобів газового аналізу, а також можливість керування з високою точністю концентрації компонентів, градуювання газоаналітичної апаратури (зокрема хроматографів) згідно з нормами метрології. Розроблено математичні моделі газодинамічних пристроїв, зокрема, на базі теорії чисел, що дало можливість мінімізувати вплив неінформативних параметрів та оцінювати похибки пристроїв, мінімізувати кількість дросельних елементів у синтезаторі, оптимізувати схеми пристроїв залежно від умов роботи. Запропоновано метод аналізу трикомпонентної суміші, який поєднує газодинамічний метод аналізу з хімічними. Удосконалено існуючі та розроблено нові пристрої для дослідження дросельних елементів, зокрема для вимірювання та задання мікровитрат газів, за допомогою яких підвищено адекватність математичних моделей. Основні результати наукового дослідження впроваджено на Бурштинській ТЕС для контролю складу газів, що підвищило ефективність роботи котлоагрегату, а також точність визначення складу газових викидів у довкілля.

119. Газорідинна хроматографія діалкілдитіокарбаматів металів та її використання в аналізі

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Т.М. Ковальчук; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено вплив природи металу, будови ліганду та параметрів хроматографічної колонки на хроматографічні характеристики диметил-, діетил-, дибутил-, діізопропіл-, діізобутилдитіокарбаматів Zn(II), Cd(II), Cu(II), Ni(II), Pd(II), Co(II), Hg(II). Встановлено, що процеси адсорбції хелатів поверхнею діатомітового носія та нерухомої фази визначають симетрію піків, відтворюваність часів утримання, величини межі виявлення, а також ефективність колонки щодо розглянутих діалкілдитіокарбаматів. Визначено, що для діізобутил- і діетилдитіокарбаматів Ni, Pd, Co, Cu вплив адсорбції на хроматографічні характеристики є мінімальним. Оптимізовано параметри набивної та капілярної колонок, а також умови проведення хроматографічного експерименту. Розроблено методики екстракційно-газохроматографічного визначення Ni, Pd, Cu, Co та Zn у вигляді діетил- іа діізобутилдитіокарбаматів у промислових (сплавах) і природних (біологічних матеріалах, водах) об'єктах.

120. Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.04 В.В. Івасів; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Здійснено розробку основ технології альдольної конденсації карбонільних сполук з формальдегідом у газовій фазі на твердих каталізаторах. Встановлено залежність між фізико-хімічними та каталітичними властивостями вивчених каталізаторів. Визначено активну фазу оптимального каталізатора. З'ясовано кінетичні закономірності процесу альдольної конденсації ацетону з формальдегідом на кращому каталізаторі. Запропоновано кінетичну модель щодо реакції за присутності кращого каталізатора, на основі якої виконана оптимізація процесу альдольної конденсації ацетону з формальдегідом у метилвінілкетон.