LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 7 із 40

121. Галогенідні макробіциклічні трис-діоксимати заліза (II): синтез, структура та реакційна здатність

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 О.В. Пальчик; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено синтез, будову, структуру та властивості, а також реакційну здатність галогенвмісних макробіциклічних трис-діоксиматів заліза (II). Описано лігандні системи та умови синтезу, за яких утворюються галогенідні макробіциклічні трис-діоксимати заліза (II). Експериментально доведено їх здатність вступати в реакції нуклеофільного заміщення, за цього синтезовано ряд фенольних, тіофенольних й амінних похідних, а також клатрохелатів, що містять краун-, тіокраун- і азакраунефірні фрагменти. З використанням топологічного аналізу поверхні неорганічних оксидних сорбентів розроблено метод синтезу фац-ізомерів клатрохелатів, за якого гідроксильні групи сорбентів виконують функції захисної групи преклатрохелатів.

122. Галогенування алкілзаміщених у хіноїдному ядрі N-арилсульфоніл-1,4- бензохінонмоноімінів і 4-ароїл(арилсульфоніл)оксиміно-2,5-циклогексадієн-1-онів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 С.О. Коновалова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002. — 17 с. мал. — укp.

Встановлено, що у ході галогенування ефірів n-хінонмонооксимів конфігурація атома нітрогену не змінюється. Показано, що на стійкість циклогексенових структур, що утворюються у результаті приєднання галогену за зв'язком C=C хіноїдного ядра хінонімінів, значно впливає наявність процесу Z,E-ізомеризації. Вперше доведено наявність прототропного перегрупування у продуктах приєднання одної молекули галогену за зв'язком C=C хіноїдного ядра n-хінонмоноімінів. Виявлено, що напівемпіричний метод РМЗ придатний для оцінки розподілу зарядів у хіноїдному ядрі досліджуваних сполук, а також для прогнозування процесу галогенування. Доведено, що циклогексенові структури - продукти галогенування n-хінонмоноімінів та ефірів n-хінонмонооксимів є класом сполук, здатних до спонтанного поділу на оптичні ізомери.

123. Гексафторофосфат літію. Синтез та фазові рівноваги в апротонних середовищах

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 І.В. Гончарова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

124. Гетерогенно-каталітичне окиснення фенолів у системі перекис водню-бентоніт-вода

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 О.В. Вяткіна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Визначено адсорбційно-каталітичні властивості бентоніту Кудринського родовища (АР Крим). Досліджено кінетичні закономірності процесів окиснення фенолу у гетерогенних системах з бентонітом та перекисом водню, що моделюють природні водойми з низьким рівнем мінералізації. Встановлено повну ємність обміну бентоніту. Природу та кількість адсорбційних і каталітичних центрів визначено методом потенціометричного титрування суспензії мінералу. Показано, що наявність значної кількості кислотно-основних центрів на поверхні бентоніту та слабозв'язаних іонів заліза у його структурі обумовлюють його каталітичну активність у розчинах перекису водню та можливість реалізації двох різновидів каталізу. Виявлено, що сорбція фенолів на бентоніті за стандартних умов є граничною та незворотною, а її швидкість залежить від полярності фенолів. На підставі дослідження кінетики окиснення фенолів у системах, які моделюють природні водоймища з низьким рівнем мінералізації, встановлено, що перебіг незворотної адсорбції та наявність іонів металів змінного ступеня окиснення значно підвищує швидкість і ступінь конверсії фенолів у них. Створено математичні моделі, які дозволяють прогнозувати інтенсивність процесів окиснення й розраховувати швидкості накопичення продуктів окиснення фенолу у водних системах, і можуть бути використані для прогнозування стану забруднення фенолами в екологічному моніторингу. З урахуванням визначених адсорбційних і каталітичних властивостей бентоніту запропоновано використовувати його у якості універсального матеріалу-носія у схемах очищення різноманітних водних систем.

125. Гетерогенно-каталітичні карбоній-іонні перетворення вуглеводнів

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.13 Л.К. Патриляк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Синтезовано ряд високоефективних цеолітних каталізаторів карбоній-іонних перетворень вуглеводнів. Одержані зразки досліджено в алкілуванні ізопарафінових та ароматичних вуглеводнів олефінами, крекінзі різних класів вуглеводнів, ізомеризації й ароматизації н-парафінів за умов, що максимально забезпечують утворення первинних продуктів конверсії, на підставі розподілу яких сформовано концепцію механізмів карбоній-іонних реакцій з визначальною роллю первинних карбокатіонів, стабілізованих негативно зарядженими позиціями цеолітної гратки, на початкових та завершальних стадіях перетворень за провідної ролі вторинних і третинних карбокатіонів у внутрішньомолекулярних перегрупуваннях. Обгрунтовано трактування коливальних явищ, які супроводжують карбоній-іонні перетворення вуглеводнів. Запропоновано термодинамічне трактування природи адсорбційно-десорбційних гістерезисів.

126. Гетерополіаніони структури Кегіна як аналітичні реагенти на азотвміщуючі органічні речовини

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.02 В.І. Ткач; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 35 с. — укp.

Обгрунтоване використання гетерополіаніонів структури Кегіна як аналітичного реагенту на азотвміщуючі органічні речовини та застосування малорозчинних асоціатів, що утворюються, як електродно-активної речовини при розробці чутливих іоноселективних електродів (ІСЕ), зворотних до визначених органічних катіонів. Наведені практичні рекомендації по прогнозуванню складу мембрани ІСЕ в залежності від розмірів і заряду органічного катіону, гетерополіаніонів, природи та розчинності електродноактивної речовини у воді та в мембранних розчинниках-пластифікаторах, природи матриці та впливу таких рівноважних процесів, як іонний обмін, іонний перенос та екстракція на перерозподіл потенціалвизначеного іону на межі розподілу мембрани ІСЕ - розчин. Розроблено комплекс чутливих, експресних методик визначення азотвміщуючих органічних речовин в фармацевтичних формах, об'єктах навколишнього середовища та в промисловій продукції методами потенціометрії.

127. Гетерофазні реакції координаційних сполук міді (I),(II), нікелю (II) з парами води, амоніаку, диетиламіну та гідразину

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Н.А. Бурлаєнко; НАН України. Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського. — К., 2004. — 17 с. рис., табл. — укp.

З використанням методу п'єзокварцового мікрозважування досліджено гетерофазні реакції саліцилальмоноетаноламінатних комплексів міді(II), нікелю(II) з парами води, аміаком, гідразином та встановлено можливість їх опису моделлю утворення мономолекулярного шару (адсорбції за Ленмюром). Розглянуто вплив природи центрального атому комплексу, будови координаційного поліедру на ефективні константи швидкості гетерофазної взаємодії комплексів з парами води та амоніаком. Доведено, що зв'язування молекули газоподібної речовини з центральним атомом комплексу призводить до його руйнування або утворення надто стійких адуктів.

128. Гетероциклізації бета-хлорозаміщених енамідонітрилів з N- і S- нуклеофілами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 С.В. Попільніченко; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2007. — 19 с. — укp.

129. Гетероциклізації на основі продуктів арилювання та гетарилювання ненасичених сполук

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 В.М. Цялковський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Установлено, що у разі взаємодії алкіл(3-арил-2-бромо)пропаноатів з арилтіосечовинами, (R-2-піридил)тіосечовинами, симетричними діарилтіосечовинами та деякими несиметричними 1,3-дизаміщеними утворюються похідні 4-тіазолідинону. З'ясовано регіонаправленість циклізацій, Z,E-ізомерію продуктів, а для сполук, що не містять замісників у положенні 3 тіазолідинонового циклу - аміно-амінну тауметрію. Розроблено метод синтезу 5-R-бензил-2,4-тіазолідиндіонів з замісниками у положенні 3. Показано можливість використання 5-R-бензил-2-іміно-4-тіазолідинонів для синтезу 3-арил-2-меркаптопропанових кислот. Визначено, що за умов взаємодії естерів (3-арил-2-бромо)пропанових кислот з імідазолідин-2-тіоном та тетрагідропіримідин-2-тіоном утворюється 4-тіазолідиновий цикл і частково розкривається імідазолідиновий чи тетрагідропіримідиновий цикли. Установлено, що естери 3-арил-2-бромопропанових кислот легко циклізуються з селеносечовиною, утворюючи 5-(R-бензил)-2-іміноселеназолідин-4-они, з яких одержано відповідні селеназолідин-2,4-діони.

130. Гібридні поліуретан-акрилатні системи на основі іономерних олігоуретанакрилатів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Андрій Іванович Перехрест; НАН України; Інститут хімії високомолекулярних сполук. — К., 2005. — 20 с. — укp.

131. Гідрогелеві носії лікарських препаратів з керованими колоїдно-хімічними властивостями

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.11 Ю.М. Самченко; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2007. — 37 с. — укp.

Розроблено наукові основи колоїдно-хімічного керування властивостями гелевих систем за допомогою тривимірної кополімерізації різних мономерів. Досліджено, що за допомогою гідрофільних, гідрофобних та іоногенних акрилових мономерів формуються гідрогелеві системи, що поєднують високу біосумісність з покращеними механічними властивостями та високою пролонгуючою здатністю щодо лікарських препаратів. Визначено взаємозв'язки між хімічним складом гідрогелів (співвідношення мономерів, частота зшивання, вміст дисперсної фази), а також їх консистентним станом та фізико-хімічними характеристиками (ступінь набухання, сорбційна та пролонгуюча здатність, об'ємно-механічні та реологічні властивості). На основі синтезованих зшитих полімерів отримано гідрогелеві нанореактори для формування та стабілізації нанорозмірних часток благородних металів, магнетиту, силікатів, гідроксиапатиту, а також вироби медичного призначення - стрічкові та трубчасті дренажі для лікування гнійних ран, антиглаукомні очні плівки та антипарадонтозні стоматологічні аплікації, протиопікове мазеподібне покриття, штучний еквівалент шкіри з іммобілізованими мезенхимальними стовбуровими клітинами, ендопротези для контурної пластики обличчя.

132. Гідродинаміка та тепломасообмін автокаталітичного процесу співполімеризації сірки з дициклопентадієном

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 Сергій Іванович Гуглич; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2005. — 19 с. — укp.

133. Гідропероксидне епоксидування олефінів в присутності боридів металів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 О.І. Макота; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 18 с. — укp.

Розкрито вплив природи перехідного металу на каталітичну активність боридів. Доведено, що найактивнішим у процесі епоксидування є борид молібдену, а в процесі розкладу гідропероксиду - борид ванадію. Описано механізм перебігу процесів утворення та подальшої взаємодії перехідних комплексів. Запропоновано кінематичну модель процесів та визначено кінетичні параметри реакцій.

134. Гідротермальна і термопарова модифікація цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами та особливості перебігу реакції

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.13 А.В. Яковенко; НАН України; Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Встановлено високу структурну чутливість фожазитів щодо води навіть до 10C. Вперше показано, що гідротермальний іонний обмін і термопарова модифікація оптимізують кислотний спектр каталізатора завдяки вилученню кислотних центрів олігомеризації бутенів. Виявлено коливальний перебіг реакції газофазного алкілування ізобутану бутенами. Під час вивчення кислотності каталізаторів алкілування з використанням методу крекінгу кумолу встановлено, що ця реакція також триває у коливальному режимі. Коливання трактовано як періодичну конкуренцію між прекурсорами коксу та ізобутаном чи кумолом на поверхні каталізатора. Оптимізація кислотного спектра в поєднанні з реалізацією коливального режиму у рідкофазному алкілуванні дозволила подвоїти тривалість міжрегенераційної роботи каталізатора.

135. Глибоке каталітичне окиснення газоподібних вуглеводнів в умовах зустрічної подачі реагентів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 Л.Т. Струтинська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2004. — 20 с. рис. — укp.

Виявлено основні фізико-хімічні закономірності глибокого каталітичного окиснення газоподібних вуглеводнів за умов зустрічного надходження реагентів. З метою підвищення активності та тривалості роботи каталізаторів на основі оксидів Co, Cr, Fe, Cu проведено їх модифікацію іонами Sr, Ca, Ba, Al, Pd. Встановлено, що стабільність температурних характеристик процесу окиснення вуглеводнів під час зустрічної подачі реагентів на волокнистому носії забезпечується компенсаційним механізмом переміщення зони окиснення. З'ясовано особливості механізму дезактивації оксидних каталізаторів за умов зустрічного надходження реагентів. Виявлено, що гальмування дезактивації оксидних каталізаторів внаслідок протікання процесу деструкції продуктів окиснювальної полімеризації дозволяє суттєво збільшити тривалість роботи каталізаторів. Встановлено, що основним механізмом надходження повітря у шар каталізатора в процесі окиснення вуглеводнів за умов зустрічної подачі реагентів є турбулентна дифузія. З'ясовано, що стабільність турбулентного режиму визначається структурою та товщиною шару каталізатора, швидкістю подачі та природою вуглеводню. Визначено оптимальні параметри керування процесом окиснення газоподібних вуглеводнів у каталітичних джерелах тепла.

136. Гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.13 Н.А. Василишин; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу та основні кінетичні характеристики реакції конденсації 2,6-ди-трет-бутилфенолу з формальдегідом. Визначено оптимальні умови одержання метиленбісфенолів. Виявлено, що реакція конденсації 2,6-ди-трет-бутилфенолу з формальдегідом у разі каталізу основами має загальний другий порядок. Встановлено залежність швидкості реакції від температури та розраховано енергію активації (40,8 кДжл/моль).

137. Горіння beta-азидоетанолу

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.17 О.К. Копійка; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 16 с. — укp.

Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень процесу горіння нової маловивченої рідинної вибухової речовини - beta-азидоетанолу (АЕ) за умов природнього теплообміну з навколишнім середовищем. Встановлено, що характер горіння рідинних вибухових речовин, і АЕ зокрема, суттєво залежить від умов теплообміну між речовиною та її оболонкою. Виявлено невідомий раніше перехід стаціонарного горіння АЕ до пульсуючого режиму, який спостерігався всупереч усталеному погляду, із падінням зовнішнього тиску. Створено модель стаціонарного процесу горіння АЕ. Проаналізовано результати фізичного моделювання процесу горіння АЕ з урахуванням обміну теплом між речовиною і стінкою оболонки, З'ясовано фізичний механізм порушення стійкості горіння АЕ за таких умов. Отримано аналітичні вирази для граничних умов існування стаціонарного горіння АЕ у нетермостатованих оболонках, що мають універсальний характер і можуть бути використані в інженерних розрахунках піротехнічних виробів мирного призначення.

138. Дезактивовані єнаміни як С-нуклеофіли

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 Д.М. Волочнюк; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Запропоновано новий підхід до синтезу 5,6-дигідропірид-2-онів, який базується на взаємодії зазначених "пуш-пульних" єнамінів з 1-хлоралкіл-ізоціанатами. Знайдено, що N-бензил-3-ціано-1,4-дигідропіридин селективно вступає в реакції електрофільного заміщення тільки з обмеженим колом високоактивних електрофільних агентів.

139. Дигідро-1,2,3-триазоло[1,5-а]піримідини та їх азааналоги

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 Є.С. Гладков; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Досліджено метод синтезу дигідропохідних 1,2,3-триазоло[1,5-а]піримідину та їх азааналогів - тетразоло[1,5-а]піримідину, вивчено їх реакції та таутомірні рівноваги. На прикладі 1,2,3-триазоло[1,5-а]піримідинів і тетразоло[1,5-а]піримідинів вивчено імін-єнамінні таутомірні рівноваги, а на прикладі тетрагідротетразоло[1,5-а]піримідинів вивчено азідо-тетразольні таутомірні рівноваги. Виявлено можливість здійснення перегрупування Дімрота у ряді тетрагідротетразоло[1,5-а]піримідинів. Запропоновано синтез піразоло- та ізоксалотетразоло[1,5-а]піримідинів ціклоконденсацією 6-ацетилпохідного тетразоло[1,5-а]піримідину з гідразином або гідроксиламіном. Одержано 6-гідроксіпохідні 1,2,4-триазоло-, тетразоло[1,5-а]піримідину та піримідо[1,2-а]бензімідазолу.

140. Дизайн оксидних і сульфідних напівпровідникових систем та фотокаталітичні і термічні процеси за їх участю

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.04 І.М. Кобаса; Нац. акад. наук України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського НАН України. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Розроблено шляхи одержання складних речовин напівпровідникової природи на основі оксидів і сульфідів металів, здатних ефективно виконувати функції фотокаталізаторів і каталізаторів окисно-відновних реакцій, а також нечутливих до дії світла речовин з низькою каталітичною активністю, які можуть знайти застосування щодо створення спеціальних атмосферо- та світлостійких покриттів. Досліджено фізико-хімічні властивості синтезованих речовин і характер їх змін зі зміною складу. Розглянуто фундаментальні аспекти взаємозв'язку каталітичної та фотокаталітичної активності систем оксидів металів, виявлено спільні та індивідуальні фактори впливу на ці властивості. З'ясовано механізми каталітичних і фотокаталітичних реакцій за участю складних речовин на основі оксидів і сульфідів металів. Показано, що застосування ряду досліджених оксидних напівпровідникових речовин як світлочутливих компонентів адгезивних основ діелектриків забезпечує можливість проводити селективну металізацію останніх і виготовляти друковані плати IV - V класів складності для потреб електронної промисловості. Відпрацьовано технологічну схему цього процесу.