LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 8 із 40

141. Динамічні властивості анодно поляризованих метал-оксидних систем

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 О.В. Болотін; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Запропоновано базову математичну модель, яка грунтується на нелінійних диференційних рівняннях. Здійснено аналіз даної моделі за першим наближенням та виявлено великі області нестійкості системи у просторі своїх параметрів. На підставі результатів аналізу щодо першого наближення одержаної моделі й обчислювального експерименту показано можливість стабілізації такої системи за допомогою слабкого параметричного збудження. Для стабілізації нестійкого динамічного режиму запропоновано використовувати параметричне збудження електрохімічної системи без зворотного зв'язку накладанням на потенціал робочого електрода синусоїдальної пульсації малої амплітуди. Результати експериментальних досліджень і запропоновані математичні моделі можуть бути застосовані з метою оптимізації різних тенологічних процесів, які здійснюються з використанням метал-оксидних електродів.

142. Дискретна динаміка найпростіших хімічних реакцій за участю кристалічного реагента

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.04 О.І. Коробов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 33 с. — укp.

Запропоновано дискретний підхід до опису динаміки найпростіших хімічних реакцій за участю кристалічного реагенту, який дозволяє включити його кристалічну структуру в межі геометрико-імовірнісного формалізму. Зіткнення зародків формалізовано у термінах випадкових мозаїк, кристалічну структуру - у термінах планігонів і комірок Вігнера - Зейца. Детерміністичний опис вільного зростання зародка зв'язаний з геометрією кристалічного простору твердого реагенту в термінах концентричних поясів і клітинних автоматів. Стохастичний опис зіткнень зародків грунтується на використанні поняття типового елемента випадкової мозаїки. Детерміністичний і стохастичний аспекти подано у вигляді суперпозиції трьох різновидів розбиттів Діріхле.

143. Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових матеріалів

автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.04 О.В. Шевченко; Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 41 с. — укp.

Наведено результати дослідження фазових рівноваг у системах, утворених оксидами цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів, з використанням розробленого комплексу високотемпературних фізико-хімічних методик. Виявлено загальні закономірності зміни типу бінарних діаграм стану вивчених систем залежно від зміни порядкового номеру лантаноїдів. Встановлено, що топологія діаграм стану потрійних систем визначається особливостями будови обмежуючих бінарних систем. Одержані результати дослідження 2- і 3-компонентних діаграм стану є науковою основою створення керамічних матеріалів для промисловості та медицини.

144. Діазореакції вінілових етерів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.Ю. Фесак; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено взаємодії ароматичних солей діазонію з вініловими етерами. Встановлено, що за умов реакції купрокаталітичного хлорарилювання вінілові етери реагують з хлоридами, тетрафлуорборатами, тетрахлорокупратами арилдіазонію та 1-арил-3,3-диметил-1-триазенами та утворюють нестійкі продукти приєднання - 2-алк(ар)окси-2-хлоретиларени, які легко трансформуються у арилоцтові альдегіди. Визначено оптимальні умови синтезу арилоцтових альдегідів, встановлено залежність їх виходів від природи вінілового етеру, замісника ароматичного радикала діазосолі та значень pH реакційного середовища. Виявлено, що наявність замісників у - та -положенні подвійного зв'язку вінілбутилового етеру змінює хімічну активність таких етерів і не сприяє їх купрокаталітичному хлор-арилювання. Запропоновано новий ефективний варіант аніонарилювання ненасичених сполук - ацетоксиарилювання вінілових етерів з виходами, близькими до кількісних. Визначено шляхи утворення основних і побічних продуктів реакції, встановлено залежність їх виходів від природи етеру та замісника в ароматичному радикалі триазену. Показано можливість використання 1-арил-3,3-диметил-1-триазенів як альтернативних до солей діазонію арилювальних реагентів у реакціях аніон-арилювання та аніонарилсульфонілювання ненасичених сполук. Виявлено, що деякі з синтезованих похідних арилоцтових альдегідів проявляють рістрегулювальні властивості щодо рослин.

145. Діалкіламінофторосульфурани, поліфтороалкоксифторосульфурани, сульфонієві та селенонієві солі на їх основі

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.03 В.Ю. Пашинник; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2000. — 35 с. — укp.

Дисертацію присвячено синтезу та дослідженню хімічних властивостей органічних сполук чотириковалентної сірки, які містять біля атома сірки (alpha,alpha,omega)-тригідрополіфтороалкоксильні радикали, діалкіламіногрупу або атом фтору, в тому числі: термічним перетворенням даних сполук, реакціям поліфтороалкілювання, взаємодії з нуклеофільними реагентами, реакціям фторування органічних сполук із застосуванням діалкіламінотрифторосульфуранів та (alpha,alpha,omega)-тригідрополіфтороалкокситрифторосульфуранів. Розроблено метод синтезу трис(діалкіламіно)сульфонієвих та селенонієвих солей, трифенілсульфонієвих та диарил(поліфтороалкіл)сульфонієвих солей з комплексними фторовмісними аніонами.

146. Дія супрамолекулярних галоїдвмісних комплексів на розпад ацилпероксидів та ініціювання ними радикально-ланцюгового окислення

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 Н.В. Горбатенко; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — К., 2006. — 18 с. рис. — укp.

Запропоновано механізм ініційованого окиснення, що полягає в утворенні комплексу пероксид - бромід - аніон супрамолекулярного комплексу та його подальшому розпаді. З'ясовано, що первинний продукт окиснення кумолу - кумілгідропероксид не бере участь у реакції з супрамолекулярним комплексом за 298 K. Вивчені системи, зокрема, пероксид - бензоїлу - супромолекулярні галоїдовмісні комплекси, можуть бути запропоновані як ефективні ініціатори низькотемпературного радикально-ланцюгового окиснення вуглеводнів. За результатами квантовохімічних розрахунків визначено, що найбільш термо-динамічно вигідною є атака бромід-аніона на пероксидний зв'язок з утворенням бензоїлгіпоброміту.

147. Доміно-реакції сульфінілкарбаніонів з кетонами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 А.В. Кірій; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2000. — 16 с. — укp.

148. Дослідження закономірностей фотополімеризації метакрилових ефірів у присутності полівінілпіролідону

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 М.Л. Шекета; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1998. — 16 с. — укp.

Вперше досліджені закономірності фотополімеризації метакрилових мономерів у присутності гомогенної матриці на основі полівінілпіролідону (ПВП). Встановлена ініціююча роль ПВП і фоточутливість полімер-мономерних композицій на його основі, що обумовило синтез ряду прищеплених кополімерів без використання додаткових фотоініціаторів.

149. Дослідження кінетики та механізму оксидації ізомерних нітротолуолів озоном в оцтовому ангідриді

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 Е.В. Потапенко; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.

Проаналізовано процеси озонування нітротолуолів в оцтовому ангідриді. Доведено, що озон, головним чином, взаємодіє з ароматичним кільцем з утворенням озоніду лінійної будови. Запропоновано введення в систему нітротолуол - озон - оцтовий ангідрид сполук Mn(II), що дозволяє запобігти озонолізу ароматичного кільця та спрямувати реакцію у бік оксидації метильної групи. Встановлено, що рідиннофазне озонування нітротолуолів є складним радикально-ланцюговим процесом, в якому метилбензол оксидується неланцюговим, а озон витрачається за двома маршрутами: неланцюговим - у стадії ініціювання та ланцюговим - з продуктами озонолізу ароматичного кільця. З'ясовано, що у процесі каталітичної оксидації метилбензолів домішка сильної мінеральної кислоти збільшує активність оксидованої форми каталізатора. Запропоновано нові теоретичні уявлення про реакції озону з нітротолуолами у рідинній фазі за присутності стоп-реагенту, сформульовано принципи регулювання селективністю та глибиною оксидації шляхом цілеспрямованого підбору умов реакцій, каталізаторів та інших функціональних домішок.

150. Дослідження координаційних сполук лантаноїдів та уранілу з деякими представниками СО-, РО-донорних лігандів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 К.О. Знов'як; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено координаційно-хімічні властивості комплексних сполук лантаноїдів та ураніл-іону з карбациламідофосфатами та їх модифікованими аналогами, а також додатковими хелатуючими лігандами - 1,10-фенантроліном та 2,2-біпіримідином. Проаналізовано вплив природи фосфорильних лігандів та додаткових нейтральних хелатуючих лігандів на будову координаційних сполук, їх спектральні та магнетохімічні властивості. Синтезовано та виділено два нових ліганди та 38 координаційних сполук іонів лантаноїдів та ураніл-іону. Визначено способи координації фосфорильних лігандів на основі методу повного рентгеноструктурного аналізу, зокрема, монодентатного в нейтральній формі через атом оксигену фосфорильної групи та бідентатно-циклічного в депротонованій формі через атом оксигену фосфорильної та карбонільної груп. Доведено подібність будови найближчого оточення центрального атома для координаційних сполук в розчинах та кристалічному стані. На основі диметил(1,3-тіазол-2-іламіно)карбоніламідофосфату досліджено комплекс, у складі якого методом даного аналізу виявлено наявність некоординованої фосфорильної групи, що дозволяє прогнозувати його використання як структурного блоку для отримання бі- та поліядерних металокомплексів з рідкісноземельними та 3d-елементами. На основі дослідження люмінесцентних властивостей доведено придатність використання одержаних координаційних сполук європію як перспективних прекурсорів для створення люмінесцентних та електролюмінесцентних матеріалів.

151. Дослідження реакції оксидації нафталіну та його похідних озоном у рідинній фазі

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.В. Мамчур; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2004. — 18 с. — укp.

На підставі вивчення процесів озонування нафталіну та його похідних у розчині оцтової кислоти доведено, що реакція відбувається переважно за подвійними зв'язками одного ароматичного кільця, основними продуктами озонування є продукти руйнування ароматичної системи - пероксидні сполуки. Вперше у процесі озонування нафталіну та 2-метилнафталіну одержано відповідні хінони та 2-нафтойна кислота. Показано, що введення в ароматичне кільце нафталіну метильної групи активує молекулу в реакції з озоном, під час якої ефективна константа швидкості зростає вдвічі. З'ясовано, що введення в систему 2-метилнафталін - озон - оцтова кислота діацетату кобальту лише незначною мірою запобігає озонолізу ароматичного кільця і лише додавання бромідів лужних металів дозволяє спрямувати реакцію у бік оксидації метильної групи з утворенням 2-нафтойної кислоти. Зазначено, що використання двостадійної оксидації озонованими соплуками хрому та марганцю сприяє одержанню 2-метил-1,4-нафтохінону та 5-гідрокси-1,4-нафтохінону як кінцевих продуктів з високим виходом.

152. Дослідження реакційної здатності гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот в реакції з фенілізотіоціанатом

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 Л.М. Іванець; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2006. — 16 с. — укp.

Проведено дослідження реакційної здатності гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот в реакції з фенілізотіоціанатом. Встановлено, що реакційна здатність гідразидів зростає за наявності в їх молекулах електронодонорних замісників. З'ясовано, що у разі підвищення температури та посилення електронодонорних властивостей реакційного середовища вплив структури гідразидів на їх реакційну здатність знижується. Виявлено ряд кореляційних залежностей констант швидкості реакцій від фізико-хімічних параметрів середовища. Показано, що специфічна сольватація гідразиду електронодонорними органічними сполуками сприяє його реакційній здатності. Описано механізм реакції нуклеофільного приєднання. Визначено загальноосновний механізм каталізу.

153. Екситонна підтримка хімічних реакцій в полімерах та модельних органічних сполуках

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.06 О.Ю. Колендо; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Досліджено практичні аспекти використання явища внутрішньомолекулярного перенесення енергії збудження в органічних молекулах для синтезу полімерів із заданим комплексом властивостей та "розумних" полімерів. У напівемпіричному наближенні РМ3 висвітлено можливість теоретичного розрахунку значень перших збуджених синглетних і триплетних рівнів pi-електронних систем фрагментів молекул для прогнозування наявності у них ефекту внутрішньомолекулярного перенесення енергії. Синтезовано молекулярні структури зі спрямованим переносом енергії синглетних і триплетних електронних збуджень. Встановлено, що перенос енергії відбувається в модельних сполуках, гетерилвмісних арил(мет)акрилатах, у бічних групах їх полімерів і кополімерів, у кополімерах альтернантної будови. Відзначено, що одним із наслідків явища переносу енергії збудження є його вплив на швидкість проходження фотохімічних реакцій (фотоперегрупувань, фотолізу) органічних сполук,складених з декількох неспряжених pi-електронних систем, повне їх припинення. Висвітлено можливість використання даного явища для створення ефективних стабілізаторів полімерних матеріалів і елементної бази "молекулярної електроніки".

154. Екстракція молібдовольфрамових гетерополікомплексів галію та її застосування в аналізі

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 О.Г. Кольцова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 18 с. — укp.

155. Екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів Ni(II) та Co(II) з нітрозонафтолами та ціаніновими барвниками

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Д.І. Молнар; Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського НАН України. — О., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Знайдено оптимальні умови для ексракційно-фотометричного визначення іонів нікелю та кобальту. Як ефективні екстагенти запропоновано ароматичні вуглеводні. Показано вплив природи та концентрації комплексоутворювальних лігандів і ціанінових барвників на екстракцію іонних асоціатів (ІА) Ni та Co. Для деяких барвників вперше визначено константи протонування та гідролізу у водному розчині. Спектрофотометричними та радіометричними методами досліджено склад і хімізм утворення ІА, розраховано уявні константи стійкості та екстракції ІА. Розглянуто питання вибірковості для екстракції ІА нікелю та кобальту з ціаніновими барвниками та запропоновано шляхи її підвищення (регулювання pH середовища, підбір барвника, двостадійна екстракція та зміна ступеня окиснення). Розроблено та апробовано нові методики екстракційно-фотометричного визначення Ni(II) та Co(II) у різноманітних об'єктах, які характеризуються високою селективністю та чутливістю, простотою виконання та експресністю.

156. Електровідновлення сполук, що містять хром, у присутності мурашиної та амінооцтової кислот

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 В.С. Проценко; Український держ. хіміко- технологічний ун-т. — Д., 1999. — 16 с. — укp.

157. Електрокаталізатори на базі диоксиду свинцю, модифікованого іонами групи заліза

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 О.О. Баранова; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 17 с. — укp.

Виявлено збільшення каталітичної активності електродів стосовно процесу електроокиснення чотири-хлорфенолу в системах, модифікованих ферумом і нікелем.

158. Електроліз води: механізми утворення та руху газових бульбашок; роль електричних та гравітаційних факторів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.03 В.Г. Нефедов; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 26 с. — укp.

159. Електроніка органічних матеріалів

А. Вербицький, Я. Верцімаха, М. Курик Вісник НАН України. — 2003. — N5 — укp.

Щоб одержати достовірну картину розвитку конкретного наукового напряму, іноді досить вивчити матеріали конференцій з відповідної тематики. Аналіз представлених на них доповідей, того, як змінюються від конференції до конференції їхня тематична спрямованість і проблемний рівень, дає змогу простежити не тільки тенденції наукового пошуку, а і його динаміку.

160. Електронна будова і спектральні властивості 3-гетарилхромонів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 М.І. Львовська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено електронну будову та спектральні властивості 3-тіазоліл- та 3-фенілпохідних хромону. Проведено теоретичний розрахунок електронних переходів, до яких включено експериментальні смуги поглинання та флуоресценції. Встановлено, що більшість інтенсивних електронних переходів у молекулах 3-тіазоліл- та 3-фенілхромонів мають однакову природу. Вивчено прототропні перетворення похідних хромону в основному та збудженому станах. Показано, що в основному стані 7-гідроксипохідні хромону проявляють схожі кислотні властивості. На підставі вивчення експериментальних спектральних характеристик 3-тіазолілхромонів, порівняння експериментальних і теоретичних спектрів поглинання, а також зіставлення величини енергії Гіббся для можливих рівноваг встановлено, що в основному та збудженому станах 3-тіазолілхромони мають однаковий механізм протонування: приєднання протона на першій стадії до атома Нітрогена тіазольного цикла, на другій - протонування карбонільної групи. Розглянуто вісім вірогідних протолітичних форм 3-тіазолілхромонів у збудженому стані. Показано, що серед них відповідним за флуоресценцію є дикатіонна, монокатіонна, катіон-таутомерна та аніонна форми. Вивчено спектральні характеристики усіх форм 3-тіазолілхромонів, що флуоресціюють, встановлено механізм їх протолітичних взаємоперетворень у збудженому стані.