LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічні науки

Всього — 788 Сторінка 9 із 40

161. Електронна структура і магнітне екранування ядер молекул епоксидів та олефінів аліциклічного ряду

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 Людмила Костянтинівна Святенко; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

162. Електронна структура, фізико-хімічні властивості та перегрупування сінглетних карбенів з супряженими зв'язками

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 О.О. Горбань; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 1999. — 18 с. — укp.

У межах багатопараметричної теорії збурень розвинуто (або модифіковано) методики розрахунків фізико-хімічних властивостей; проведено порівняльний аналіз цих величин та розрахованих у всевалентних методах, їх зіставлення з експериментом. Виявлено закономірності зміни термохімічних, електричних та магнітних властивостей від структури карбенів, що досліджуються. Розраховано електронну структуру, відносні діамагнітні сприйнятливості та наведені pi-електронні струми циклічних, ациклічних та гетероциклічних карбенів з супряженими зв'язками. На цій підставі карбени віднесені до єдиної шкали ароматичності та антиароматичності органічних сполук. У межах індексного підходу Фукуї описано та порівняно між собою електроциклізації та фотоелектроциклізації нафтил-карбенів, фенілкарбенів та ациклічних полієн-карбенів.

163. Електроосадження та властивості діоксиду свинцю

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 С.В. Ковальов; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2001. — 20 с. — укp.

Розкрито нові уявлення про механізм електроосадження діоксиду свинцю з нітратних розчині.

164. Електрофільне сульфенілування і поліфтороалкілування 1-фенілпіразолів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 С.В. Ємець; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Досліджено реакції 1-фенілпіразолів із сульфенілхлоридами, поліфторованими аліфатичними альдегідами та 1-нітро-2-поліфтороалкілетиеленами. Проаналізовано хімічні властивості отриманих сполук і створено на базі цих реакцій методи синтезу невідомих раніше похідних піразолів і піразолінів.

165. Електрофільне фосфорилювання пи-електронозбагачених гетероциклів та їх аналогів

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.03; 02.00.08 Сергій Павлович Івонін; НАН України; Інститут органічної хімії. — К., 2002. — 35 с. — укp.

166. Електрохімічна відновлювальна деструкція полікарбонатів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 С.П. Рогальський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Встановлено можливості, механізм і особливості протікання електрохімічної відновлювальної деструкції (ЕХВД) полікарбонатів. Вперше висвітлено можливість відновлення та руйнування карбонатних груп полікарбонатів під впливом електрохімічних факторів, які призвели до деструкції полімерних макромолекул і утворення вихідних бісфенолів. Визначено межі стійкості полікарбонатів в електрохімічних системах. Вольтамперометричним методом за електрохімічною активністю полікарбонатів на катоді оцінено їх молекулярні маси, коефіцієнти дифузії. Відзначено, що в апротонних електрохімічних системах паралельно процесу прямої електрохімічної відновлювальної деструкції (ЕХВД) відбувається непряма ЕХВД полімерів під впливом нуклеофільних продуктів електрохімічного відновлення компонентів фонового розчину. Досліджено природу нуклеофілів, що ініціювали непряму ЕХВД у диметилформамідному середовищі. Викладено кінетичні особливості даного процесу для полікарбонатів різної будови. Висвітлено можливість застосування непрямої ЕХВД для цілеспрямованої модифікації властивостей полікарбонатів і рециклінгу полімерів.

167. Електрохімічна поведінка комплексів паладію (ІІ) в гліцинатних електролітах

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 Н.В. Чорненька; НАН України. Ін-т загал. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Вивчено процеси комплексоутворення, масопереносу, а також кінетику та механізм електровідновлення паладію (II) з гліцинатного електроліту. Визначено склад електрохімічно активних комплексів і обгрунтовано оптимальний склад гліцинатного електроліту для одержання якісних функціональних паладієвих покриттів. Установлено склад непротонованих і протонованих гліцинатних комплексів паладію (II). Визначено константи їх утворення та константи протонування, а також області існування, розраховано діаграму E-pH (Пурбе) з урахуванням комплексоутворення. Описано синтез цис-дигліцинатних та транс-дигліцинатних комплексів паладію (II) з хлориду паладію. Запропоновано потенціометричний метод вивчення транс-цис-ізомеризації комплексів. З'ясовано закономірності масопереносу у прикатодному шарі у разі електроосадження паладію (II) з гліцинатного електроліту за стаціонарних умов. Розраховано складові енергії активації електрохімічного відновлення паладію (II) з гліцинатного електроліту. Визначено кінетичні параметри процесу й електрохімічний порядок електродної реакції за основними компонентами електроліту. Установлено механізм відновлення паладію (II) з гліцинатного електроліту.

168. Електрохімічні процеси за участю псевдозріджених шарів часток різної природи провідності

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.05 К.О. Каздобін; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Досліджено електрохімічні процеси за участю псевдозріджених шарів гранульованих часток різної природи провідності: металевих, неелектропровідних, вуглецевих та іонообмінних матеріалів (ІОМ). Запропоновано теорію, що кількісно описує внески в масоперенос до електрода в псевдозріджених шарах часток, обумовлені потоком і співударяннями часток. Відзначено, що за умов псведорозріджених шарів інертних часток внески дифузійних потоків змінюються. Наведено єдине електрохімічне обгрунтування процесів адсорбції та іонного обміну на вуглеводневих матеріалах і окисненому вугіллі. Доведено, що адсорбцією електроліту можна керувати як завданням заряду поверхні вуглеводного матеріалу під час його синтезу та впливом на хемосорбцію кисню компонентами розчину або поляризуючим струмом. Показано, що накладення струму на шари часток неорганічних ІОМ із протонною провідністю дозволяє ефективно поглинати, десорбувати та розділяти іони кольорових металів у розведених розчинах електролітів. Висвітлено модель розряду іона на границі розділу електроліт - електрод - шар ІОМ, де роль ІОМ зводиться до транспорту частки, що розряджається, за естафетним механізмом, а кристалізація металу - за механізмом імпульсної доставки реагенту, сконцентрованого в ІОМ. Сформульовано критерії застосування псевдорозріджених шарів часток в інтенсивному електролізі, електросинтезі та електрохімічно керованих процесах поглинання речовин різної природи. Розроблено наукові основи технологій з їх застосуванням.

169. Електрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах амінокислот

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 О.А. Лут; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Для реєстрації та обробки даних, одержаних внаслідок електрохімічних досліджень, розроблено та впроваджено комп'ютерні програми. Установлено механізм електроокиснення досліджених амінокислот завдяки проведенню квантово-хімічних розрахунків за методом самоузгодженого поля Хартрі - Фока у наближенні АМ1 і РМ3. Установлено, що електроокиснення гліцину, аспарагінової кислоти та метіоніну на платині відбувається у лужному середовищі (pH = 11 - 12) необоротно і є багатостадійним процесом. Розраховано кінетичні параметри та форму вольтамперних кривих і показано, що механізм електроокиснення амінокислот значною мірою залежить від їх концентрації, температури розчину, швидкості накладання потенціалу та природи фону. З урахуванням хімічного складу та будови амінокислот запропоновано вірогідний механізм їх окиснення та встановлено кінцеві продукти реакції. Показано, що продукти окиснення визначаються кількістю карбоксильних груп і природою гетероатомів, що входять до складу молекул. Установлено, що продуктами електроокиснення гліцину є метановий альдегід, аспарагінової кислоти - гідроксиетаналь, метіоніну - 3-метилсульфонілпропаналь. Відзначено, що результати електрохімічних досліджень добре корелюють з проведеними квантово-хімічними розрахунками, які підтверджують, що електроокиснення амінокислот відбувається постадійно через утворення карбоксикатіону. Електроокиснення гліцину та метіоніну супроводжується вивільненням двох електронів, аспарагінової кислоти - чотирьох електронів. На основі вимірювання молярних мас доведено, що для аніонів досліджених амінокислот не характерний процес утворення димерів. З використанням методу хронопотенціометрії з контрольованим змінним струмом одержано полярограми водних розчинів гліцину й аспарагінової кислоти, які можуть бути використані для кількісного визначення цих амінокислот. Розроблено методику стандартизації платинового мікроелектрода, що забезпечує одержання достатньо відтворюваних полярограм, за цього похибка полярографічних вимірювань не перевищує 4 - 5 %.

170. Елементарні реакції пероксильних радикалів у процесах рідиннофазного окиснення органічних сполук (квантово - хімічний опис)

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.04 О.Ф. Дмитрук; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 1998. — 32 с. — укp.

171. Ендиковий ангідрид та його похідні. Замикання та розкриття оксиген- та нітрогенвміщуючих циклічних систем

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 О.В. Крищик; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Серед похідних ендокового ангідриду, що містять нітроген знайдено фунгіциди для боротьби з хворобами рослин з лікувальними та захисними властивостями, бактерициди та стимулятори росту рослин, які мають практичний інтерес. Серед амінокислот знайдено сполуки із значною нейротропною, анальгетичною, протисудомною та транквілізувальною, а також антигіпоксичною активністю.

172. Енергетичні і динамічні характеристики системи ДНК-вода

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук03.00.02 К.М. Вірник; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Проведено експериментальні і теоретичні дослідження енергетичних і динамічних характеристик систем нуклеїнова кислота-вода з різним нуклеотидним складом. Знайдено лінійну взаємозалежність між енергією дегідратації нуклеїнової кислоти та її AT/GC складом. Запропоновано гратчасту модель дифузії зв'язаної води вздовж поверхні молекули ДНК з урахуванням її фрактальних особливостей. На основі цієї моделі було отримано оцінні значення коефіцієнтів дифузії води в гідратному оточені ДНК. Розраховано значення фрактальної розмірності ДНК у різних конформаційних станах. При дослідженні властивостей системи ДНК-вода в умовах дії gamma-радіації знайдено, що в процесі опромінення водне оточення молекули ДНК у залежності від рівня вмісту води може виступати як стабілізатором структури ДНК, так і підсилювачем деструктивної дії радіації.

173. Енергія активації стадій процесу електрохімічного осадження міді

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 О.В. Галушкін; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Досліджено вплив окремих стадій, що складають електродний процес, на його протікання в цілому, проаналізовано роль температури на швидкість взаємодій, що відбуваються в зоні контакту електрода та електроліту під час електролізу: як модель електродного процесу використовується електрохімічна реакція розряду-іонізації міді в електролітах різного складу та змінних температурних умов. Виявлено, що в сірчанокислому електроліті залежність логарифмів струмів обміну від зворотної температури має злам, згідно з яким енергія активації електрохімічної реакції у різних температурних інтервалах приймає різні значення, тобто відображає явища відмінної природи. У пірофосфатних комплексних електролітах механізм розряду іонів міді залежить від концентрації лігандів, а підвищення температури допомагає дослідити реакції, які відбуваються на межі електрод-електроліт, за тенденцією зміщення вольтамперних кривих. Встановлено, що в усіх пірофосфатних розчинах електрохімічна реакція ускладнюється утворенням хімічної сполуки пірофосфатних іонів з поверхневими атомами металу електрода. Досліджено вплив температури на електровідновлення міді в присутності поверхнево-активних речовин (ПАР). Доведено, що ПАР аніонного та катіонного типів сповільнюють електрокристалізацію міді. Обчислення енергії активації адсорбції показало більш міцне утримання ПАР катіонного типу на катоді, ніж ПАР аніонного типу, що є ознакою електростатичної взаємодії.

174. Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій окиснення 3,3 prime, 5,5 prime-тетраметилбензидину та n-фенетидину

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 В.В. Дядченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Розроблено методики ензимно-кінетичного визначення фосфорорганічних отруйних сполук у штучно виготовлених модельних сумішах та метафосу в об'єктах довкілля.

175. Епоксидування етилалілетилакрилату і октену-1 гідропероксидом третбутилу у присутності Мо2В

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 Зоряна Михайлівна Комаренська; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 16 с. рис. — укp.

176. Естери та аміди бета-ароїлакрилових кислот в реакціях з 1,3- та 1,4-бінуклеофілами

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 Л.Ю. Коваленко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено актуальні проблеми взаємодії beta-ароїлакрилових кислот, їх естерів і амідів з 1,3- та 1,4-азабінуклеофільними реагентами. Вивчено регіоселективність таких процесів. Досліджено шляхи модифікації одержаних гетероциклів. Розроблено методи синтезу дигідропохідних піразоло[3,4-b]піридину:, піразоло[1,5-a]піримідину, імідазо[1,5-b]піридазину, триазоло[1,5-a]піримідину, піридо[2,3-d]піримідину. Показано, що формування азинових циклів відбувається за участі атома C (2) спряженої системи та карбонільної групи, для 1,4-азабінуклеофілів циклізація відбувається за участі естерної, амідної чи карбоксильної груп. У реакції 2-амінометилбензімідазолу з beta-ароїлакриловими кислотами виділено кінетично контрольовані продукти приєднання (alpha-аміноадукти) та встановлено факт їх трансформації у термодинамічно стабільні C-адукти. Показано, що 2-амінопіридин є матрицею, на якій формуються похідні 3,7-диарилпірано[4,3-c]піран-1,5-діонів. Оптимізовано умови та досліджено механізм перегрупування бензо- та піридо-3-фенацилпіразин-2-онів у хіноксалінкарбонові та піридопіразинкарбонові кислоти.

177. Ефект Гіббса-Томсона і фазові рівноваги на непланарних межах поділу в системі Ba-Sr-Fe-O

П.П. Москвін, О.К. Ткаченко, Д.А. Степанчиков, А.О. Руденький Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 8. — С. 195-200. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

На основі теорії асоційованих розчинів запропоновано рівняння, що описують квазістабільну фазову рівновагу між скривленою поверхнею кристала твердого розчину і власним розплавом. Одержана система рівнянь застосована для оцінки зсуву фазових рівноваг за рахунок непланарності межі контакту фаз у системі барій - стронцій - залізо - кисень.

178. Закономірності зневоднювання йодидів літію, натрію та цезію у вакуумі

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Д.С. Софронов; НАН України. Фіз.-хім. ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2008. — 18 с. — укp.

Установлено умови й основні закономірності розкладання кристалогідратів йодидів лужних металів у вакуумі. Установлено, що виділення води під час нагрівання йодидів натрію та цезію взаємопов'язано з розкладанням домішки гідрату гідроксиду відповідного металу, що утворюється в результаті гідролізу солі. Визначено оптимальні умови зневоднювання йодидів натрію та цезію, що дозволяють одержувати безводні йодиди з низьким вмістом оксигенвмісних домішок.

179. Закономірності нестаціонарної пасивації ніобію в умовах конвективної дифузії

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.05 В.М. Устименко; НАН України. Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Містяться результати досліджень нестаціонарного пасивування ніобію в умовах конвективної дифузії. Установлено, що співвідношення швидкостей конкуруючих стадій масоперенесення визначають стійкість стаціонарного або нестаціонарного пасивованого стану електрода ніобій-розчин. Запропонована схема електродних реакцій і кінетична модель стану поверхні ніобію, яка анодно поляризується в умовах конвективної дифузії. Розроблені вольтамперометричні методи контролю та оцінювання здібності електрода до переходу його у стан нестаціонарної пасивації. Розроблено практичні рекомендації щодо керування станом електрода у потенціостатичному та імпульсному режимах поляризації. Розроблено нові засоби оцінки ефективності електрохімічного полірування ніобію та інших промислових металів, які не потребують хімічного аналізу розчину за його компонентами. Результати досліджень апробовано під час електрохімічного полірування багатокоміркової надпровідної секції із ніобію для прискорювача елементарних частинок.

180. Закономірності окислення сполук з активованими CH-зв'язками в полярних середовищах

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.04 М.Г. Касянчук; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2005. — 18 с. — укp.

Вперше досліджено кінетику рідиннофазного гетеролітичного окиснення антрону молекулярним киснем та оксидативну циклізацію 4-(3,4-диметоксифеніл)-3-метил-1-феніл-5-(4-хлорбензиліденаміно)піразолу. Встановлено значний вплив середовища на перебіг даних реакцій - у першому випадку швидкістьвизначальні стадії каталізуються основами, у другому - сильними органічними кислотами. Зазначено, що у разі застосування антрону ароматизація відбувається шляхом утворення енолу, який іонізується й окиснюється. З'ясовано, що у процесі цилкізації азометинів кільце замикаєтся в результаті відщеплення двох протонів під час взаємодії з киснем. На підставі одержаних кінетичних даних, результатів квантових розрахунків та аналізу сучасних наукових уявлень обгрунтовано механізм окиснення антрону.