LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 1 із 48

1. Абсорбція діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію у виробництві карбонату барію

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 С.І. Байбулатов; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Розроблено наукові засади проектування апаратів для абсорбції діоксиду вуглецю (карбонізації) розчином сульфіду барію у виробництві карбонату барію. Досліджено закономірності абсорбції діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію, що супроводжується десорбцією сірководню. Виявлено, що процес абсорбції діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію протікає у дві стадії, що відрізняються швидкістю абсорбції. На підставі результатів дослідження провальної, ковпачкової та сітчастої тарілок для проведення другої стадії показано, що коефіцієнт масопередачі за абсолютним значенням на два порядки менший, ніж на першій. Одержано рівняння для розрахунку коефіцієнта масопередачі для обох стадій процесу. Наведено математичну модель апарата для проведення процесу карбонізації розчину BaS, яку відпрацьовано на дослідному апараті за промислових умов. Розроблено технічний проект апарата з пасетними тарілками.

2. Авантюринові залізовміщуючі глазурні покриття

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 С.В. Маценко; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. — укp.

Визначено склади залізовмісних авнтюрних глазурей з високими показниками фізіко-хімічних і декоративних властивостей. Розроблено технологічні параметри одержання покриттів з ефектом мерехтіння світла в кристалах для керамічних виробів декоративно-художнього та побутового призначення.

3. Автоматизована система контролю та обліку зерна на підприємствах зернопереробної промисловості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Дмитро Вікторович Калашнік; Кіровоградський держ. технічний ун-т. — Кіровоград, 1999. — 19 с. — укp.

4. Автоматизована система підвищення безпеки функціонування екологічно небезпечних хімічних виробництв (на прикладі виробництва формаліну)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 І.С. Скарга-Бандурова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено методи математичного моделювання та засобів функціональної діагностики характерних порушень технологічних режимів хімічного виробництва. Досліджено специфічні зв'язки та сполучення несправностей матеріальної структури об'єкта з порушеннями технологічного процесу у аспекті побудови системи функціональної діагностики, що дозволяє розширити можливості традиційних моніторингових систем. Виявлено та класифіковано основні причини порушень і ускладнень технологічних режимів виробництва формаліну, базуючись на результатах оцінювання параметрів, зокрема з урахуванням невизначеності за запасами каталізатора. Запропоновано метод оперативного групування діагностичної інформації для визначення можливих стратегій пошуку несправностей, що дозволяє зменшити час пошуку найбільш небезпечних порушень. Модифіковано існуючі діагностичні алгоритми для одержання якісної та кількісної оцінки порушень режимів з урахуванням ступеня відхилення параметрів, що сприяє підвищенню стійкості системи допомилкових рішень і підвищенню точності пошуку несправностей. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення системи діагностики та підтримки прийняття рішень щодо керування технологічною безпекою виробництва формаліну.

5. Автоматизована система управління ділянкою очищення дифузійного соку на базі нечіткої логіки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 І.І. Пархоменко; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Висвітлено питання розробки автоматизованої системи управління технологічним процесом очищення дифузійного соку з використанням лінгвістичного підходу та нечіткої логіки. Розроблено структуру системи, що забезпечує підтримання технологічних процесів у регламентних режимах за рахунок акумулювання в базі знань досвіду операторів-технологів. Наведено алгоритми та розроблено спосіб управління технологічними параметрами ділянки очищення дифузійного соку на базі нечіткої логіки. Визначено, що автоматизована система управління ділянкою очищення дифузійного соку на базі нечіткої логіки є складовою частиною розподіленої комп'ютерно-інтегрованої системи цукрового заводу.

6. Автоматизована система управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експертних оцінок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.П. Тарасюк; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 22 с. — укp.

Удосконалено структуру автоматизованої системи управління технологічним процесом приготування пралінових мас за рахунок використання експертних оцінок з метою об'єднання в єдиній системі всіх етапів управлінського процесу - від аналізу споживацького попиту на продукцію до управління окремими технологічними операціями. Уточнено математичну модель формування плану випуску продукції на базі врахування експертної оцінки впливу попиту споживача на обсяг виробництва готових виробів. Зазначено, що використання розробленої математичної моделі дозволяє забезпечити досягнення оптимального значення комплексного показника якості пралінових цукерок. Вперше розроблено структуру автоматизованого модуля побудови оптимального розкладу управління технологічним обладнанням, який вносить корективи у стандартний розклад на підставі експертних оцінок технологічного регламенту та дозволяє забезпечити скорочення простоїв обладнання та підвищити продуктивність кондитерського виробництва. На підставі аналізу процедури планування експерименту одержано математичні моделі, що характеризують якість пралінових мас. Розроблено алгоритм прийняття рішень щодо вибору оптимальної управлінської операції, який дозволяє характеризувати стан технологічного процесу з урахуванням експертної оцінки для одержання кондитерської продукції високої якості.

7. Автоматизоване управління брагоректифікаційною установкою на основі сценарного підходу

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Я.В. Смітюх; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено сценарні алгоритми керування процесами брагоректифікації для синтезу інтелектуальної системи автоматизованого керування брагоректифікаційною установкою. Створено багаторівневу ієрархічну модель процесів брагоректифікації. Проведено статистичну обробку експериментальних даних зі спиртзаводу й одержано комплекс статичних моделей процесів брагоректифікації, на базі яких оптимізовано, встановлено та розраховано основні показники хаотичності. Здійснено ідентифікацію процесів брагоректифікації на базі нейронечіткої технології моделювання. Розроблено структуру системи автоматизованого керування брагоректифікаційною установкою, в якій реалізовано алгоритми сценарного керування. Створено інтелектуальну підсистему керування процесами брагоректифікації.

8. Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Н.А. Заєць; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Створено автоматизовану систему керування з використанням алгоритмів координації й адаптації з метою підвищення техніко-економічних показників функціонування колонної дифузійної установки (КДУ) цукрового заводу та зменшення витрат енергоносіїв. Проведено системний аналіз об'єкта, виділено підсистеми, які характеризують технологічні процеси в КДУ й обгрунтовано шляхи підвищення ефективності їх взаємодії. Розроблено алгоритми та структуру системи керування КДУ з використанням методів координації й адаптації. Запропоновано комплекс математичних моделей для визначення ефективності процесу екстрагування, досліджено статичні та динамічні режими та їх вплив на показники роботи дифузійної установки. Створено інформаційне та програмне забезпечення підсистем координації й адаптації.

9. Автоматизоване управління складними технологічними об'єктами та комплексами харчової промисловості з використанням методів оперативної ідентифікації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.В. Іващук; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено методику оперативної ідентифікації класу об'єктів з фізико-хімічними перетвореннями речовини на основі адаптивної селекції сигналів об'єкта, статистичних оцінок вхідних та вихідних сигналів та їх вейвлет-аналізу. Висвітлено фізико-хімічні залежності у вигляді нелінійних динамічних моделей, визначено напрям їх можливих варіацій. Розглянуто алгоритм класифікації об'єктів на основі аналізу відокремлених ознак внутрішніх перетворень об'єкта. Описано функціональну структуру комп'ютерної системи керування з використанням алгоритмів оперативної ідентифікації та урахуванням взаємодії підсистем.

10. Автоматизоване управління технологічним комплексом виробництва високофруктозних сиропів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 І.В. Костюк; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Розроблено структуру системи управління технологічним комплексом виробництва високофруктозних сиропів на підставі підзадач оптимізаії технологічних параметрів, управління періодичними режимами, координації роботи підсистем. Отримано комплекс квазістатичних математичних моделей необхідної точності, придатних для оперативного управління. Розроблено алгоритми оптимізації технологічних параметрів, управління періодичними режимами, координації роботи підсистем на базі ефективних критеріїв оптимізації. Наведена система є розподіленою мікропроцесорною системою управління, побудованою на основі контролерів та ПЕОМ, об'єднаних у мережі для створення комп'ютерно-інтегрованого виробництва.

11. Автоматичне управління багатозв'язними технологічними процесами вуглепереробних і хіміко- технологічних виробництв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Владислав Олександрович Попов; Донецький держ. технічний ун-т. — Донецьк, 2000. — 17 с. — укp.

12. Автоматичні рефрактометри для систем керування переробкою рідких продуктів

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 В.Г. Долина; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. — укp.

Запропоновано нові структурні методи підвищення точності автоматичних рефрактометрів, які дозволили зменшити вплив дестабілізувальних факторів (температури вимірюваної рідини та навколишнього сердовища, забрудення чутливого елемента) на результати вимірювання вмісту сухих речовин у рідинах. Розроблено та теоретично досліджено математичну модель первинного перетворювача вмісту сухих речовин на базі прозорого порожнистого циліндра (ППЦ) й обгрунтовано конструктивне виконання автоматичних рефрактометрів. Досліджено вплив температури та відхилень геометричних параметрів ППЦ на передавальні характеристики рефрактометрів на базі ППЦ і запропоновано нові структурні способи підвищення точності автоматичних рефрактометрів.

13. Адаптивна автоматизована система управління технологічним процесом виробництва кварцових труб

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.М. Галай; Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — укp.

Розв'язано задачу підвищення ефективності автоматизованої системи управління технологічним процесом виробництва кварцових труб на основі впровадження високоефективних методів ідентифікації і адаптації, удосконалення та оптимізації її підсистем контролю діаметрів труб, в'язкості скломаси в зоні витягування блока в трубу та систем адаптивного квазіоптимального керування. Викладено нові методи контролю діаметрів труб, точність яких є головним показником якості вихідного продукту, а також контролю в'язкості, що в свою чергу є головним збурюючим фактором. Запропоновано адаптивні робастні до зміни характеристик системи квазіоптимальні алгоритми автоматичного керування (САК) проміжних змінних для внутрішніх контурів регулювання. Розроблено більш досконалі адаптивні САК з ідентифікаторами характеристик об'єкта керування, орієнтованими на розв'язання задачі керування для зовнішніх контурів.

14. Адаптивна система управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Р.П. Мигущенко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Розроблено адаптивні системи управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами (БПТА) з розділенням фракцій продукту в ході ведення технологічного процесу, яка забезпечує досягнення та підтримання максимально можливого рівня цільової функції. Синтезовано статичну теплофізичну модель БПТА, отримано динамічну модель і модель обчислювача коефіцієнта корисної дії (ККД), подано класифікацію стану БПТА у просторі двох інформаційних ознак: середнього значення ККД і середнього квадратичного відхилення процесу зміни ККД і часі. Розроблено структуру системи управління, алгоритм функціонування координатора, вимірювальні перетворювачі температури та вологості, необхідні засоби для ефективної роботи БПТА.

15. Аерозольний каталіз і його застосування в окисненні аміаку та знешкодженні сполук зв'язного азоту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.01 О.М. Прінь; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Розроблено новий спосіб організації газофазних гетерогенно-каталітичних хімічних перетворень із використанням каталізатора (без носія) у вигляді аерозолю ультрамалих частинок. Каталітична система може представляти собою моно- чи полікомпонентну механічну суміш індивідуальних хімічних речовин. Наведено результати лабораторних досліджень процесів окиснення органічних і неорганічних сполук, які містять азот, і процесу відновлення оксидів азоту в аерозолі каталітично-активних наночастинок. Сформульовано деякі основні положення нового напрямку у технології здійснення газофазних каталітичних процесів, названого аерозольним каталізом, який здійснюється у реакторі з комбінацією псевдорозрідженого шару інертних частинок і циркулюючим шаром дрібнодисперсного каталізатора. Проаналізовано переваги даного методу у порівнянні з традиційними. Викладено основні технічні рішення щодо практичного застосування аерозольного каталізу для процесів окиснення аміаку у виробництві азотної кислоти та термокаталітичного знешкодження промислових відходів, які мають зв'язаний азот. Представлено результати проектних розробок і пілотних випробувань, які підтверджують виробничу спроможність запропонованої технології стосовно процесу знешкодження органічних відходів, що містять азот. Виявлено економічну ефективність використання аерозольного каталізу у процесах виробництва азотної кислоти та знешкодження відходів зі зв'язаним азотом.

16. Активація поверхні відпрацьованих оксидних рутенійово-титанових анодів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 О.Ю. Бровін; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено технологію активації поверхні відпрацьованих оксидних рутенійово-титанових анодів (ОРТА) композиційним покриттям на основі оксидів кобальту та титану за методом термічного розкладання покривного розчину.

17. Акустична спектроскопія полімерних електролітів на основі поліпропіленгліколь - LiClO4

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.19 С.О. Сперкач; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2005. — 19 с.рис. — укp.

Досліджено полімер-солеві розчини різних концентрацій, до складу яких входять поліпропіленгліколь з молекулярною масою 2025 (ППГ-2025) та поліетиленгліколь з молекулярною масою 300 (ПЕГ-300) як розчинники перхлорату літію та ПЕГ-300 як розчинник амонійної солі. Вивчено рідкі олігомери, зокрема, ППГ-2080 з ацильними та гідроксильними кінцевими групами, ППГ-1052 та ППГ-400 з гідроксильними кінцевими групами, ПЕГ-300 з гідроксильними кінцевими групами, як чисті олігомерні рідини. Одержано частотні залежності акустичних характеристик складних систем, зокрема, ізотерм поглинання та швидкості поширення звуку, у частотному інтервалі 3 - 2 500 МГц і температурному режимі 293 - 303 К. Проаналізовано вплив даних факторів на акустичні спектри, зокрема, на властивості часів релаксації нормальних і сегментальних мод, релаксаційних сил і швидкості звуку в рідких олігомерах та олігомер-солевих розчинах.

18. Алітосульфоферитні клінкери і спеціальні цементи з їх застосуванням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 О.С. Наумов; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002. — 16 с. — укp.

Досліджено кінетику синтезу алітосульфоферитних клінкерів та визначено емпіричні енергії активації різних стадій процесу. Проаналізовано вплив природи залізовмісного компонента на режими випалу алітосульфоферитних сировинних сумішей та фазові співвідношення у продуктах випалу. Обгрунтовано оптимальні співвідношення портландцементного, алітосульфоферитного клінкерів і гіпсу в цементних композиціях, що мають спеціальні властивості.

19. Алюмосилікатні і кремнеземисті вогнетривкі бетони з підвищеними термомеханічними властивостями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 М.В. Деркач; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2002. — 20 с. — укp.

Оптимізовано склади вогнетривких бетонів на шамотних, кварцитових і динасокварцитових заповнювачах, досліджено їх властивості.

20. Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.06 О.Ю. Полоз; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено оптимальний склад анаеробної клейової композиції на основі олігоестеракрилату МГФ-1, модифікованої низькомолекулярними бутадієн-нітрильним каучуком з кінцевими гідроксильними групами СКН-8 ГТР, що надає з'єднанням металів підвищену еластичність, високу адгезійну міцність, корозійну стійкість за умов кип'ятіння у воді під дією постійного навантаження, забезпечує з'єднання металів з різними видами кераміки, пластмас, склом, технічним графітом, надійно фіксує болтові та герметизує різьбові трубні з'єднання, за цього не поступається за даними властивостями аналогу - клею Loctite 243 (Німеччина) для роз'ємних з'єднань. Ефективність модифікованих низькомолекулярним каучуком СКН-8 ГТР анаеробних клейових композицій підтверджено виробничими випробуваннями щодо фіксації роз'ємних болтових з'єднань під час монтажу приводних і натяжних станцій стрічкових конвеєрів КЛ-135,КЛ-165 за умов НВП "Руна" (Дніпропетровськ), у різних вузлах легкових автомобілів на станції технічного обслуговування (Дніпропетровськ), а також для герметизації трубних різьбових з'єднань під час монтажу систем пожежогасіння на ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод".