LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 10 із 48

181. Зниження техногенного впливу виробництва гранульованого суперфосфату на атмосферу

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 Осама Мостафа Махмуд Кетанех; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 19 с. рис., табл. — укp.

Науково обгрунтовано шляхи інтенсифікації процесу пилогазоочистки газів, що відходять у процесі виробництва гранульованого суперфосфату. Розроблено фізичні моделі взаємодії фаз у шарі регулярної рухомої насадки в режимі спадної прямотечії, а також процесу милоочистки у цьому шарі. Виявлено гідродинамічні закономірності взаємодії фаз за умови спадної прямотечії у даному шарі, яка забезпечує вихроутворення та пульсаційний рух, а також спричинює швидке оновлення поверхні контакту фаз. Одержано профілі концентрації реагентів у рідкій фазі за висотою блоку високоінтенсивного очищення. Розроблено математичну модель процесу пиловловлення в шарі регулярної рухомої насадки в режимі спадної прямотечії, яка враховує різні механізми осадження частинок.

182. Імітаційне моделювання та оптимізація процесу багатоступеневої кристалізації цукрози

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 О.А. Єщенко; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 22 с. — укp.

Досліджено проблему інтенсифікації та оптимізації роботи систем багатоступеневої кристалізації цукрози на базі сучасних теоретичних засад і практичних підходів до процесів, що відбуваються за умов промислової кристалізації. На підставі аналізу існуючих апаратурно-технологічних схем продуктового відділення та теорії графів розроблено графічну модель технологічної схеми продуктового відділення цукробурякового заводу. Розроблено узагальнену імітаційну модель процесу багатоступеневої кристалізації цукру та відповідну їй комп'ютерну програму. Побудовано багатокритеріальну задачу оптимізації схем промислової кристалізації цукрози. Доведено можливість її одночасного розв'язання. Визначено множину ефективних альтернатив і шляхи пошуку компромісу. На базі багатокритеріальної задачі оптимізації побудовано однокритеріальну задачу з вагомими коефіцієнтами для визначення оптимального рішення.

183. Інгібітори та активоване вугілля на основі обпалого листя

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.13 Ю.О. Лесишина; НАН України. Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка. — Донецьк, 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено можливості комплексної переробки обпалого листя з одержанням на його основі активованого вугілля та природних інгібіторів окиснення. Вивчено структурно-груповий склад етанольних екстрактів обпалого листя різних деревних порід, визначено їх інгібуючу активність у реакції з дифенілпікрилгідразильним радикалом. Показано наявність в екстрактах сполук, що містять два типи реакційних центрів, сумарна активність яких на один-два порядки перевищує активність іонолу. Знайдено оптимальні умови карбонізації й парогазової активації, за яких утворюється активоване вугілля з максимальним виходом і розвиненою питомою поверхнею. Вивчено структурні та фізико-хімічні характеристики активованого вугілля, визначено його сорбційні властивості відносно до різних сорбентів. Досліджено особливості сорбції метиленового блакитного на поверхні одержаного активованого вугілля. Показано можливість термохімічної активації обпалого листя за присутності розчинів гідроксидів (або солей) лужних металів. Встановлено вплив природи та концентрації іонів лужних металів у процесі термічного розкладу обпалого листя на формування поверхні активованого вугілля, що утворюється. Вивчено структурні особливості органічної складової одержаних вуглецевих матеріалів, визначено їх фізико-хімічні характеристики та сорбційні властивості. Встановлено, що запропонований спосіб переробки обпалого листя в сорбенти дозволяє з меншими енерговитратами одержувати мезопорувате активоване вугілля з розвиненою питомою поверхнею. Одержано регресійні залежності, які дозволяють пов'язувати сорбційні властивості активованого вугілля з його структурними та фізико-хімічними характеристиками.

184. Інтенсификація синтезу та дослідження властивостей високотемпературної надпровідної кераміки Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.06 Ірина Олександрівна Юрченко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000. — 18 с. рис. — укp.

185. Інтенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням системи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 Л.О. Венгер; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 18 с. — укp.

Проведено дослідження процесів екстрагування цільових компонентів з лінійних капілярів та капілярно-пористих частинок. Описано гідродинаміку та масообмін за умов вакуумування системи. Показано, що основним фактором інтенсифікації є утворення, ріст та відрив парової бульбашки. Одержано графічні залежності, які дають можливість визначити коефіцієнти турбулентної дифузії процесу екстрагування з лінійних капілярів та з капілярно-пористих частинок, що дозволяє оцінити швидкість процесу. Вперше досліджено вплив вакуумування системи та пароутворення на процес десорбції. Показано, що вакуумування системи за екстрагування дозволяє знизити енергетичні затрати, пов'язані з подрібненням сировини. Запропоновано принципову схему масообмінного апарату для системи тверда фаза - рідина, на який одержано патент України.

186. Інтенсифікація масообміну в бензольних скруберах з регулярними насадочними елементами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 І.О. Лаврова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Визначено напрямки інтенсифікації процесу абсорбції бензольних вуглеводнів на базі науково обгрунтованих критеріїв ведення процесу (питомої поверхні насадки, необхідної для досягнення необхідного ступеня вилучення; втратів напору в установці). Одержано математичний опис, який дає змогу визначати основні параметри установок, а також проводити оптимізацію цих параметрів для досліджених процесів. Виявлено вплив окремих фізико-хімічних, технічних і гідродинамічних факторів на зазначені критерії процесу, що дозволяє інтенсифікувати процес з урахуванням реальних можливостей конкретної установки. Проведено порівняльний аналіз основних технічних показників (ефективності, втрат напору) сучасних бензольних установок, за результатами якого виявлено найбільш слабкі місця порівнюваних зразків. Установлено визначальну роль раціонального підходу до розподілу та перерозподілу поглинального масла в діючих установках, а також можливість 20 - 25 % зниження втрат напору. Зазначено, що наявність одного бензольного скрубера спричинює їх подальше зниження (до 50 %). Розроблено метод і одержано рівняння, що дає змогу на базі гідродинамічних досліджень прогнозувати ефективність нових насадок у порівнянні з відомими. За допомогою цього методу розроблено новий тип насадки, використання якої забезпечує необхідний ступінь вилучення за 30 % зниження висоти зони контакту газу та поглинального масла в скрубері. Удосконалено положення про подальшу інтенсифікацію шляхом підвищення швидкості газу (на 25 - 30 %) та відповідних питомих навантажень з поглинального масла на одиницю об'єму насадки з урахуванням обмежень стосовно гідравлічного опору установки. Показано можливість проведення досліджуваного процесу в односкруберній установці, що у разі раціональної комбінації основних технічних факторів за умов оптимального гідродинамічного режиму та необхідної поверхні стільникової насадки забезпечується ефективне вилучення бензольних вуглеводнів (>~92~%>) у діапазоні швидкостей 1 - 4 м/с у разі втратів напору, що не перебільшують 1,5 кПа.

187. Інтенсифікація масопереносу при виробництві кріпких напоїв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 В.Г. Терзієв; Одес. держ. акад. харч. технологій. — О., 2000. — 18 с. — укp.

Сформульовано та доведено наукову гіпотезу про те, що внаслідок комбінованого впливу в процесі екстрагування мікрохвильовим полем виникає додатковий потужний механізм переносу - бародифузія, що в десятки разів інтенсифікує масовіддачу. Наведено наукове обгрунтування нового механізму переносу. На базі експериментального моделювання визначено умови фазових рівноваг у системі деревина - спирт, залежності коефіцієнта масовіддачі для періодичних і безперервних режимів екстрагування від комплексу режимних і конструктивних параметрів. Розроблено інженерну методику розрахунку. Запатентовано конструкцію екстрактора. Проведено її випробування за умов виробництва. За результатами дегустації дослідних зразків спиртів доведено перспективність розробки.

188. Інтенсифікація обробки зерна в абразивно-дисковій лущильній машині шляхом поєднання процесів пневмосепарування та аспірації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 О.О. Бакуменко; Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2002. — 18 с. рис. — укp.

Досліджено вплив конструктивних і режимних параметрів комбінованих пневмосепараційних аспіраційно-пневмотранспортних систем на інтенсивність обробки зерна. Проаналізовано кінематичні, динамічні, енергетичні залежності та головні аеродинамічні параметри процесів пневмосепарування, аспірації та пневмотранспорту відходів лущення з робочої зони. Описано пневмосепарування з урахуванням сепарування на ситовій поверхні шляхом переходу потенціальної енергії міжзернового тиску у робочій зоні у кінетичну енергію частинки, що проходить крізь отвір сита. Запропоновано інженерну методику розрахунку, наведено характеристики процесів лущення та аспірації. Розроблено конструкцію лущільної машини, проведено її випробування.

189. Інтенсифікація процесів комплексної переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття застосуванням органічних реагентів і розчинників

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.01 Т.В. Перекупко; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1998. — 32 с. — укp.

Захищаються результати теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних для розробки трьох принципово нових технологій оксиду магнію з відхідних хлоридмагнієвих розчинів, безхлоридних калійних добрив на базі хлоридвмісного напівпродукту (шеніту) і повної переробки розчинів хвостосховищ калійних виробництв. Обгрунтовано методологічні принципи застосування органічних реагентів і розчинників селективної дії, що дало можливість одержати високоякісні кінцеві продукти з високим виходом, забезпечити ресурсо- та енергозбереження, вирішити ряд питань охорони довкілля. Наведено дані щодо економічної ефективності впровадження запропонованих технологій.

190. Інтенсифікація процесів масообміну в абсорберах з пульсаційною насадкою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.13 О.О. Геліх; Сум. держ. ун-т. — Суми, 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням розробки високоефективного прямоточного газо-пилоочисного апарату з регулярною рухомою пульсаційною насадкою (ПАРРПН) для очищення відходячих газів хімічних виробництв. На основі досліджень гідродиманічних закономірностей роботи апарату визначені оптимальні режими роботи, встановлена залежність частоти і аплітуди коливань пластинчатої насадки від режимних параметрів і геометрії елементів насадки та їх розташування. Розроблена математична модель процесу масообміну у ПАРРПН, проведено матиматичний опис розподілу концентрації по висоті робочої зони апарату. Результати роботи знайшли промислове впровадження при проектуванні дослідно-промислової установки, а потім промислового зразка ПАРРПН для очищення відходячих газів фосфорного і сірчаного виробництва.

191. Інтенсифікація процесів сушіння рослинних пектиновмісних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Р.О. Шапар; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. — К., 2004. — 23 с. рис. — укp.

Досліджено методи інтенсифікації процесів сушіння пектиновмісних матеріалів під час розробки енергоефективного способу одержання порошків, основу якого становить поетапний процес сушіння. Доведено, що за даних умов організації процесу сушіння зростає ступінь збереження пектинових речовин, ліквідується сезонність роботи технологічної лінії, збільшуються обсяги переробленої сировини, підвищується ефективність та продуктивність технологічного обладнання. Встановлено оптимальні параметри теплоносія під час сушіння, запропоновано ступінчаті режими зневоднення пектиновмісних матеріалів, на підставі яких розроблено та впроваджено технологію одержання пектиновмісних порошків з високою желе- та комплексоутворюючою здатністю.

192. Інтенсифікація процесів тепло- і масообміну холодильного обладнання блоку вторинної конденсації виробництва синтетичного аміаку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 Ю.А. Бабіченко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Уперше для аміачного виробництва у процесі вторинної конденсації науково обгрунтовано необхідність перерозподілу тисків в абсорбційно-холодильній системі та визначення їх показників за умов обмеження утилізаційної теплоти, що забезпечує підвищення холодопродуктивності та незалежність температурного режиму від сезонних коливань температури атмосферного повітря. Уперше за результатами аналізу даних промислової експлуатації встановлено закономірності сумісного впливу процесів тепло- і масообміну на ефективність роботи абсорбера, одержано рівняння для кількісного визначення долі активної поверхні масопередачі, виявлено екстремальний характер залежності для кількості абсорбованої пари холодоагента від гідродинамічного режиму розчину. З'ясовано закономірності впливу інтенсивності дренування флегми на ефективність процесу охолодження циркуляційого газу у випарниках та визначено існування оптимальної її величини, рівень якої визначається тиском і конденсацією холодоагента. Здійснено синтез енергоощаджувальної системи охолодження циркуляційного газу у блоці вторинної конденсації з підвищеною холодопродуктивністю та абсорбційною холодильною установкою, які передбачають додаткову утилізацію низькопотенційого тепла у пароежекторній холодильній системі.

193. Інтенсифікація процесу періодичного екстрагування за допомогою низькочастотних механічних коливань при виробництві екстрактів із рослинної сировини

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 Н.В. Попова; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Досліджено вплив низькочастотних механічних коливань як джерела утворення пульсуючих вібротурбулізувальних знакозмінних потоків у системі тверде тіло - рідина, на інтенсифікацію масообміну в процесі періодичного ектрагування з рослинної сировини. Визначено найбільш ефективні конструкції віброперемішувальних пристроїв, на базі яких створено нові віброекстрактори для раціональної переробки рослинної сировини або її відходів. Встановлено вплив режимних і технологічних параметрів на зовнішній масообмін у процесі періодичного віброекстрагування. Запропоновано нову методику оцінювання зовнішнього масообміну за твердофазного екстрагування. Одержано математичні моделі, які дозволяють прогнозувати якісні характеристики екстрактів й оптимізувати періодичне віброекстрагування цільових компонентів із рослинної сировини. Розроблено нові конструкції екстракторів періодичної дії з віброперемішувальними пристроями, які здатні створювати у робочому середовищі апарата ефективні гідродинамічні умови перебігу процесу за рахунок вібротурбулізувальних знакозмінних струменів. Обгрунтовано переспективи використання нових конструкцій екстракторів періодичної дії з віброперемішувальними пристроями у харчовій, фармацевтичній та інших галузях промисловості.

194. Інтенсифікація процесу подрібнення у трубних млинах з активаційними бронефутераціями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 В.М. Матієга; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 17 с. — укp.

Наведено результати дослідження та розробки процесу подрібнення у трубних млинах з активаційними бронефутераціями. Запропоновано концепцію інтенсифікації процесу подрібнення у трубних млинах за рахунок зміни характеристики пульсуючого руху молольного завантаження вздовж барабана. Створено нові типи активаційних бронефутерацій та визначено їх функціонально-геометричні характеристики. Розроблено ряд математичних моделей для окремих стадій та двостадійного процесу подрібнення.

195. Інтенсифікація процесу сушіння фруктово-ягідної сировини в завислому шарі

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 Н.В. Бахмутян; Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2007. — 18 с. — укp.

На підставі результатів проведеного комплексу аналітичних і експериментальних досліджень визначено статичні характеристики висушених продуктів, а саме: рівноважний вологовміст як функцію температури та відносної вологості повітря, хімічного потенціалу та питомої термічної вологоємності. Розраховано коефіцієнти у рівнянні тривалості сушіння з використанням методу Філоненко - Грішина для фруктово-ягідної вологоємності. Розроблено методи розрахунку сушильної установки для сушіння у завислому шарі. Запропоновано модель сушки плодів і ягід, яка базується на принципі суперпозиції та враховує вплив коефіцієнта активності води на масовіддачу. Установлено значущість режимних параметрів щодо зміни хімічних і біохімічних показників. Значне скорочення тривалості сушки дозволяє поліпшити органолептичні та біохімічні показники сушеного продукту та зменшити витрати теплоти на процес сушіння. Для проведення досліджень використано нетрадиційну сировину для сушильної промисловості, а саме: айву, чорну смородину, обліпиху, аронію, горобину червону, що дозволяє розширити асортимент сухофруктів, використовуючи "місцеву" сировину, підвищити якість сушених продуктів і зменшити собівартість вітчизняної продукції.

196. Інтенсифікація тепломасопереносу в макропористих тілах у процесах зволоження та сушіння під дією сильних електричних полів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Н.В. Поліщук; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень інтенсифікації процесів тепло- та масопереносу під час зволоження та сушіння твердих дисперсних систем під впливом сильних неоднорідних електричних полів, які максимально інтенсифікують теплоперенос за рахунок електроконвективного масопереносу. Показано, що дискретно-імпульсне введення енергії на межу розподілу фаз успішно реалізується за допомогою розрядних неоднорідних електричних полів, які прискорюють зволоження та сушіння гетерогенних капілярно-пористих і макропористих тіл і сприяють зменшенню енергозатрат і тривалості даних процесів, а також зменшенню кількості шкідливих викидів в атмосферу. Виявлено, що ефективна теплопровідність кварцових капілярних трубок у неоднорідному електричному полі, в яких здійснюється конвективний перенос гарячої води, на 6-7 порядків більша, ніж істинна теплопровідність нерухомих твердої та рідкої фаз окремо. Встановлено, що величина теплопровідності залежить від радіуса капілярної трубки та кута нахилу до горизонту (вплив гравітації). З'ясовано, що в капілярних трубках з полівінілхлориду теплопровідність за умов конвективного руху нагрітої води в неоднорідному електричному полі збільшується ще на один порядок. Аналогічні явища інтесифікації теплопереносу за дії неоднорідного електричного поля виявлено у макропористому тілі (кварцовому піску) та капілярно-пористих тілах (силікатгелях КСМ-5 та КСК-2). Розроблено нові способи електронно-іонного осушення повітря в промислових адсорберах.

197. Інтенсифікація термообробки неньютонівських харчових рідин в апараті з ротаційним термосифоном

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 І.В. Безбах; Одес. нац. акад. харчових технологій. — О., 2002. — 17 с. рис. — укp.

Обгрунтовано доцільність застосування термомеханічних агрегатів на підставі ротаційних термосифонів (РТС) для обробки харчових неньютонівських рідин (ННР). Розроблено розрахункову методику для апаратів з РТС. Проведено комп'ютерне моделювання процесів тепловіддачі у апаратах з РТС. Встановлено вплив конструктивних і режимних параметрів на інтенсифікацію тепловіддачі продукту. Досліджено внутрішню кризу теплопередачі у РТС. Розроблено метод розрахунку апарата з РТС для термомеханічної обробки харчових ННР. Розглянуто ефективність застосування апарата у лінії з виробництва яблучного повидла.

198. Інтенсифікація технологічних процесів виробництва спирту активацією гідролітичних ферментів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.07 Р.О. Бліщ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Розроблено способи інтенсифікації технологічних процесів виробництва спирту активацією гідролітичних ферментів та забезпечення їх стабільності за умов виробництва. Досліджено закономірності активації ферментів ферментними препаратами (ФП) різного походження іонами металів, ультразвуковими хвилями та гідроакустичними коливаннями. Встановлено, що на ефект активації ферментів ФП іонами металів впливають різні фактори (іони металів, концентрація іонів, температура, тривалість обробки, ступінь очищення ФП). Доведено можливість зниження витрати активованого ФП на стадії оцукрювання. Досліджено термостабільність водного розчину ФП Термаміл 120 L.

199. Інтенсифікація технологічного процесу подріблення зерна на комбікорм у відцентрово-ударному млині

Автореф. дис...канд. техн. наук05.05.11 Е.П. Левченко; Луган. держ. аграр. ун-т. — Луганськ, 2001. — 18 с. — укp.

Досліджено процес здрібнення зерна у відцентрово-ударному млині. Розглянуто питання підвищення його ефективності шляхом оптимізації технологічних параметрів. Результати теоретичних та експериментальних досліджень використано для розробки та виготовлення відцентрово-ударного млина.

200. Інформаційно-вимірювальна система ідентифікації типорозмірів брикетів при пакетуванні радіоактивних відходів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.16 Р.З. Аміров; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.

Досліджено питання зменшення невикористаного об'єму контейнерів пакування радіоактивних відходів шляхом створення методології кодування типорозмірів брикетів і створення на її основі інформаційно-вимірювальної системи ідентифікації типорозмірів брикетів у реальному часі. Розвинуто напрямок залучення методів кодування та розпізнавання образів для підвищення ефективності інформаційно-вимірювальної системи ідентифікації типорозмірів брикетів комплексу з переробки радіоактивних відходів, яка забезпечує мінімізацію невикористаного об'єму контейнера за рахунок планування набору брикетів і реалізує концепцію безлюдної технології.