LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 11 із 48

201. Капілярно- пористі структури в твердих холодоагентах: умови утворення, теплофізичні властивості, функціональні можливості, сублімаційні охолоджувачі на їхній основі

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.04.03 А.В. Роженцев; Одеська держ. академія холоду. — О., 1999. — 32 с. рис. — Бібліогр.^aс.27-29 — укp.

202. Карбідкремнієві вогнетриви на нітридкремнієвій зв'язці

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Л.К. Савіна; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Визначено механізм впливу виду тимчасових органічних зв'язок на структуру, фазоутворення та властивості карбідкремнієвих вогнетривів на нітридкремнієвій зв'язці. Виявлено оптимальну кількість домішки ГКР-11Н для розрідження суспензій з SiC і Si та розроблено технологію вібролиття карбідкремнієвих виробів на нітридкремнієвій зв'язці.

203. Каталізатор крекінгу на основі цеолітвмісної мікросфери: фізико-хімічні та каталітичні властивості

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.13 Л.К. Патриляк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Встановлено закономірності синтезу каталізатора на основі цеолітвмісної мікросфери, приготованої in situ з вітчизняного каоліну. Розроблено експрес-метод стабілізації зразків термопарообробкою. Виявлено, що каталізатори, отримані in situ, мають вищу термовологостійкість, ніж каталізатори змішування, завдяки більш ефективній стабілізувальній дії матриці. Оптимізовано кислотний спектр каталізатора модифікацією цирконієм через вилучення центрів олігометризації олефінів. Знайдено термовологостабілізувальну дію цирконію. Запропоновано новий механізм активації кумолу протонуванням у фенільне ядро з локалізацією позитивного заряду в орто-положенні або у місці відгалуження ізопропільної групи, а також суперкислотним протонуванням по третинному атому вуглецю.

204. Каталізатори конверсії метанолу в формальдегід із зниженим вмістом срібла

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.01 Олександр Іванович Русінов; Харківський держ. політехнічний ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

205. Каталітична олігомеризація олефінвмісних фракцій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.04 Г.М. Рипка; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Показано, що такі смоли характеризуються утричі вищою молекулярною масою, ніж у відомих НПС, і високою ненасиченістю. Обгрунтовано можливість введення НПС до складу бітумів. Вивчено кінетику водопоглинання та встановлено взаємозв'язок між водостійкістю нафтобітумної композиції і вмістом у ній смол.

206. Каталітичне розкладення оксидів азоту в окислювальному середовищі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.01 Сю Юнлун; Харківський держ. політехнічний ун-т. — Х., 1998. — 17 с. — укp.

207. Керамзитовий гравій покращеної якості з використанням сапонітової породи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 І.В. Луцюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 18 с. — укp.

Уперше показано можливість спрямованого регулювання фазового складу керамзитового гравію шляхом введення до складу маси магнійзалізовмісної глинистої сировини - сапонітової породи Хмельницької області. З використанням методів фізико-хімічних аналізів установлено закономірності зміни фазового складу структурної в'язкості сапонітової породи за умов нагрівання. У системі глина - сапонітова порода - каолін одержано дані про кераміко-технологічні й експлуатаційні властивості, особливості спучування та фазовий склад керамзитового гравію. Показано взаємозв'язок його підвищеної термостійкості та хімічної стійкості з наявністю новоутворених кристалічних фаз: шпінелі, муліту, кордієриту. Доведено можливість одержання керамзитового гравію з високими показниками коефіцієнта конструктивної якості, міцності, термостійкості, хімічної стійкості на основі глинистих порід різного хіміко-мінералогічного складу.

208. Кераміка для захисту від електромагнітного випромінювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Р.В. Кривобок; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано й експериментально підтверджено можливість одержання електропровідної композиційної кераміки та магнітних композиційних покриттів захисної дії від впливу електромагнітного випромінювання (ЕМВ), що виготовляються за швидкісним режимом випалу. Розроблено технологію та склади електропровідної кераміки та магнітних композиційних покриттів. Встановлено оптимальну концентрацію електропровідної (карбіду кремнію) та магнітної (фериту кобальту) домішок для одержання композицій з мінімальним значенням питомого об'ємного опору та максимальним значенням магнітної проникності зі збереженням фізико-механічних й експлуатаційних властивостей на рівні ГОСТ 6141-91. Досліджено захисні властивості від дії електромагнітного випромінювання у діапазоні частот 50 Гц - 1 200 МГц композиційної кераміки з домішкою карбіду кремнію. Встановлено, що використання розробленої електропровідної кераміки зменшує дію ЕМВ у середньому на 20 дБ.

209. Кінетика процесу фільтрування при використанні твердої фази суспензії як допоміжного фільтрувального матеріалу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 С.В. Кривенко; Нац. ун-т "Львів. політехн.". — Л., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Обгрунтовано можливість використання твердої фази суспензії як допоміжного фільтрувального матеріалу у виробництві двоокису титану. Проведено кінетичні дослідження процесу фільтрування в разі використання твердої фази суспензій як допоміжного фільтрувального матеріалу. Запропоновано конструкцію вузла для центрування фільтрувальної тканини, яка дає можливість здійснити безперервний процес фільтрування.

210. Кінетика утворення та мікрофазова структура взаємопроникних полімерних сіток на основі поліуретану і полібутилметакрилату

Автореф. дис... д-ра хім. наук02.00.06 Т.Т. Алексєєва; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Досліджено кінетичні особливості формування та мікрофазову структуру взаємопроникних полімерних сіток (ВПС) на основі поліуретану (ПУ) та полібутилметакрилату (ПБМА). Встановлено, що зміною кінетичних параметрів формування напів-ВПС і ВПС (швидкості утворення ПУ, швидкості полімеризації БМА, послідовності реакцій, співвідношення компонентів) можна регулювати в'язкопружні властивості, ступінь сегрегації та мікрофазову структуру матеріалу. Показано, що вплив наповнювача (мінерального, полімерного) на кінетику фомування ВПС і в'язкопружні властивості обумовлений двома факторами - впливом наповнювача на кінетику реакції та гальмуванням мікрофазового розподілу (МФР) внаслідок локального підвищення в'язкості поблизу межі розділу з твердою поверхнею, що призводить до зниження ступеня МФР системи в ході реакції. Проведено дослідження впливу потенційних компатибілізаторів на в'язкопружні властивості та кінетику формування напів-ВПС, що дозволило встановити два типи компатибілізуючої дії. В одному випадку введена доміша у вихідну двофазну систему запобігає мікрофазовому розподілу та призводить до утворення потрійної сумісної ВПС. В іншому - компатибілізатор прискорює МФР у ВПС, що починається за низьких ступенів перетворення кожного з компонентів. За даних умов спостерігається один широкий релаксаційний максимум втрат, що є наслідком зміни морфології системи та утворення ВПС типу матриці - включення з малими розмірами мікродоменів одного з компонентів.

211. Кольорові склопокриття на основі сирих глазурей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 О.В. Зайчук; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2004. — 24 с. — укp.

Вперше розроблено склади і технологію одержання нових видів сирих безпігментних глазурей, які містять розчинні у воді солі 3-d елементів. Встановлено валентно-координаційний стан іонів перехідних металів у структурі склошару, а також оптико-колориметричні показники одержаних кольорових глазурних покриттів. Визначено склади та фізико-хімічні властивості глазурей з використанням червоного бокситового шламу та паливного шлаку. Розроблені пігментовмісні та безпігментні сирі глазурі успішно апробовано та рекомендовано для впровадження у виробництво тонкокерамічних виробів санітарно-технічного та художньо-декоративного призначення.

212. Комп'ютерна система керування процесом випалювання цегли в тунельній печі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 І.М. Голінко; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці комп'ютерної системи керування процесом випалювання цегли в тунельній печі. На підставі аналізу діючих систем керування температурним режимом тунельних печей визначено, що в даний момент системи керування не враховують температурний стан керамічних виробів у процесі формування температури газового простору тунельної печі з причин неможливості їх вимірювання. Розроблено алгоритмічне забезпечення для контуру керування температурним режимом підзони випалювання, яке дозволяє розрахувати температурний стан виробів та враховувати параметри виробів при формуванні температурного режиму підзони випалювання. За результатами дослідження розробленої системи керування доведено її працездатність та ефективність.

213. Комплексна мембранна технологія концентрування яблучного соку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.18 С.М. Гунько; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". — К., 2002. — 16 с. — укp.

Розроблено комплексну мембранну технологію виробництва просвітлених концентрованих яблучних соків за допомогою ультрафільтрації та мембранної дистиляції. Запропоновано способи попередньої обробки яблучного соку перед його просвітленням ультрафільтрацією та концентруванням мембранною дистиляцією. Науково обгрунтовано вибір мембрани УПМ-П для просвітлення соку та мембрани МФФК-3 для його концентрування, які забезпечують високу продуктивність процесу та якість готового продукту. Встановлено залежність продуктивності процесу мембранної дистиляції від розташування мембрани по відношенню до гарячої та холодної камер у полі сил земного тяжіння. Визначено оптимальні технологічні параметри виготовлення просвітленого яблучного концентрату. На підставі результатів досліджень створено математичну модель ультрафільтрації яблучного соку. Розроблено способи регенерації мембран після ультрафільтрації та мембранної дистиляції, які повністю відновлюють їх властивості. Спроектовано та змонтовано експериментальну установку МД-1 для концентрування яблучного соку методом мембранної дистиляції.

214. Комплексна оцінка міцності коксу під впливом роздавлюючих навантажень в умовах високих температур

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.07 А.О. Журавський; Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т "УХІН". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано вплив роздавлюючих навантажень на міцнісні характеристики коксу. Розроблено нову методику визначення термічної стійкості коксів. Показано співвідношення розробленого показника індексу роздавлювання зі стандартними методиками визначення якості коксу. Розроблено прогнозні рівняння, що дозволяють на базі показників якості вихідної шихти, умов підготовки та режиму коксування прогнозувати міцнісні характеристики одержуваних коксів. Розроблено й апробовано заходи та технологічні прийоми, що дозволяють одержати кокси з поліпшеними прогностичними характеристиками.

215. Комплексна переробка екологічно небезпечних хлорвмісних пестицидних препаратів

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 О.В. Гайдідей; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 21 с. рис., табл. — укp.

Запропоновано комплексний підхід для розв'язання задач з переробки екологічно небезпечних хлоровмісних пестицидів, з урахуванням еколого-аналітичну та фізико-хімічну оцінки пестицидів, визначення технологічних параметрів процесу переробки, економічної ефективності повторного використання продуктів переробки пестицидів і параметрів екологічної безпеки прийнятих технічних рішень. Установлено технологічні параметри утилізації натрієвої солі трихлороцтової кислоти (пестицид ТХАН) за методом декарбоксилювання з використанням аеротропної відгонки суміші "хлороформ - вода", що дало змогу виділити цінний органічний розчинник з виходом 72 мас. %. У разі утилізації пестициду ХАН визначено умови виділення трихлороцтової кислоти без її розкладу з подальшим одержанням мідної (II) солі та дослідження її як присадного матеріалу в мастильних композиціях. Установлено технологічні закономірності плазмохімічного знешкодження пестициду ДДТ, що дало змогу обгрунтувати екологічно безпечні, оптимальні технологічні параметри управління даним процесом. Базуючись на єдиній природно-техногенній системі "регіон-сховище пестицидів - блочно-модульна установка з їх переробки" обгрунтовано методику раціонального з розміщення установок з переробки хлоровмісних пестицидів, що враховує взаємозв'язок між вартісними величинами за технологією переробки, транспортування, вірогідності забруднення навколишнього середовища внаслідок транспортних аварій і величиною можливих у цьому разі збитків.

216. Комплексна переробка яблук в консервовані продукти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.13 І.В. Москалюк; Одес. держ. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 15 с. рис., табл. — укp.

Досліджено проблему комплексної переробки яблук та розроблено технологію одержання пектинових речовин за методом лужного гідролізу зі свіжих яблучних вичавок та використання їх під час виробництва консервованої продукції: желе, повидла, начинки, напоїв. Виявлено оптимальні умови видалення пектинових речовин зі свіжих яблучних вичавок за методом лужного гідролізу, наведено математичні залежності проведення процесу екстракції, установлено вплив ступеня етерифікації пектинових речовин на їх комплексотвірну здатність. Розроблено технологію одержання драглеподібної продукції на основі високометоксильованого пектину з використанням пероксидази. Досліджено механізм процесу драглеутворення пектинових речовин за присутності пероксидази. Розроблено технологію одержання желе на основі високометоксильованого пектину за присутності пероксидази з низьким вмістом цукру.

217. Комплексна технологія утилізації некондиційних продуктів виробництва концентрованої азотної кислоти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.01 С.О. Саломахіна; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. рис. — укp.

218. Композиційні електрети на основі полівінілхлориду та комплекс їх властивостей

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.19 В.В. Крівцов; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив умов одержання та модифікації композиційних полімерних термоелектретів на їх релаксаційний стан, процеси структуроутворення, теплофізичні та термостабільні властивості. Вивчено термоелектретні матеріали на базі наповненого вольфрамом, цинком, графітом, тальком, корундом та пластифікованого дибутилфталатом полівінілхлориду. В науковому дослідженні використано метод термічно стимульованої деполяризації. Показано можливість спрямованого регулювання термоелектретного ефекту для властивості одержаних композитів типом та вмістом наповнювача, пластифікатора, напруженістю зовнішнього електричного поля в певній полімерній матриці, що дозволяє одержувати композити з покращеними достатньо стабільними електретними характеристиками.Розроблено, аналітично описано й апробовано модель гетерогенної термоелектретної полімерної системи, що містить дисперсний електропровідний наповнювач. Встановлено, що дана модель дозволяє визначити напруженість електричного поля всередині зарядженої металонаповненої полімерної системи, показано можливість її використання для оцінки термоелектретних ефектів металонаповнених систем та визначення їх електричної міцності.

219. Композиційні матеріали на основі змішаних відходів поліетилену та полістиролу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.06 Т.В. Коломеєць; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Вперше розроблено технологічно сумісні полімерні композиційні матеріали з керованим комплексом властивостей на основі частково окиснених поліолефінів і полістиролів, якісні характеристики яких не поступаються, а в деяких випадках у 1,2 - 1,4 рази перевищують відповідні параметри композицій на основі кондиційних матеріалів. Установлено закономірності взаємодії в системі вторинний поліолефін - вторинний полістирол, пов'язані зі зміною хімічної структури полімерів у процесі природного старіння. Вивчено комплекс експлуатаційних і реологічних властивостей матеріалів на основі вторинних поліолефінових і полістирольних пластиків та встановлено вплив на них складу сумішей. Розроблено модифіковані домішки різного функціонального призначення, застосування яких дозволяє у 1,5 - 2,5 рази поліпшити комплекс властивостей поліетилен - полістирольних композиційних матеріалів на основі вторинної сировини. Вперше одержано математичні моделі реологічних рівнянь розплавів поліетилену та полістиролу, знайдено лінії перетину поверхонь, які дозволяють визначити зони сумісної течії полімерів, що дає можливість встановити оптимальні параметри переробки для одержання однорідних композиційних матеріалів.

220. Композиційні матеріали на основі модифікованих епоксидних олігомерів з підвищеними експлуатаційними властивостями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 О.В. Пиріков; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2006. — 21 с. — укp.

Здійснено теоретичне й еспериментальне обгрунтування можливості утворення композиційних матеріалів на основі модифікованих епоксидних олігомерів з підвищеними експлуатаційними властивостями. Доведено, що зміна хімічної природи отверджувача дає можливість у широких межах регулювати технологічні та теплофізичні характеристики епоксиднокаучукової композиції. Показано, що введення мінеральних і полімерних наповнювачів не впливає на властивості епоксиднокаучукових композицій за порівняно невеликої концентрації каучуку. Для модифікованих епоксидних полімерів за високої концентрації еластомеру адгезія, когезія та модуль пружності помітно зростають зі збільшенням концентрації наповнювача за одночасного зменшення деформаційної здатності, особливо за малих ступенів наповнення. Розроблено композиційні матеріали з підвищеним комплексом експлуатаційних властивостей, що дозволило істотно розширити область застосування епоксидних клеїв у будівництві для влаштування монолітної підлоги на промислових підприємствах, а також під час розробки захисних конструкцій від корозії та в процесі ремонту гірничошахтного устаткування. Епоксидний клей УП-5 233 ГК впроваджено на ряді підприємств вугільності промисловості, зокрема на шахтах Мінпаливенерго України ("Новодзержинській", ДП "Дзержинськвугілля", "Суходольській-східній" ДП "Краснодонвугілля", а також на шахті ім. А.Ф.Засядька, "Південнодонбаській N 3", "Жданівській", "Героїв космосу" ДХК "Павлоградвугілля", УК "Шахта Краснолиманська", "Північна" ДП "Макіїввугілля", шахтоуправлінні "Донбас" і на Запорізькому залізорудному комбінаті. Клейові моноліти підлоги влаштовані на підприємстві "Донецький м'ясокомбінат" та у Першому Українському міжнародному банку (Донецьк).