LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 12 із 48

221. Конкурентоспособность винодельческой продукции Крыма

С.А. Аблязова Культура народов Причерноморья. — 2005. — N62. — С. 6-9 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

В статье рассматривается тенденция развития виноградарско-винодельческой отрасли Крыма, анализируется конкурентоспособность винодельческой продукции и пути ее повышения.У статті розглядається тенденція розвитку виноградарсько-виноробної галузі Криму, аналізується конкурентоспроможність виноробної продукції шляхи її підвищення.The progress trend of Crimean viticulturist-wine-making industry is considered, and wine-making products competitiveness and ways of its increasing are analyzed in the article.

222. Концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.01 І.М. Іванова; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 40 с. — укp.

Здійснено теоретичне узагальнення та нове розв'язання наукової та прикладної проблеми підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон і плівок (СНВП), розроблено концептуально-методичні засади. Проаналізовано життєвий цикл СНВП, відповідність умов виробництва завданням збереження довкілля та здоров'я людини. Розвинено уявлення щодо екологічної безпеки виробництва завдяки здійсненому дослідженню впливу відходів виробництва СНВП на довкілля на прикладі одного з найбільших регіонів України - Чернігівщини - на підставі статистичних даних щодо накопичення токсичних відходів і захворюваності населення за 40 років, а також результатів експериментів, здійснених з використанням як біоіндикаторів азотфіксувальних грунтових бактерій Agrobacterium radiobacter і Enterobacter aerogenes. Запропоновано концепцію виникнення та поширення у просторі та часі екологічно негативного синергічного ефекту. З метою зменшення токсичних відходів започатковано та розвинуто науковий напрямок створення нових хромових покриттів, які на відміну від традиційних покриттів не повторюють мікрорельєф поверхні деталі. З'ясовано закономірності впливу технології одержання нового хромового покриття на його фізико-механічні параметри. Створено методологію спрямованого вибору технологій з метою зменшення різноманітних токсичних відходів. Розроблено концептуально-методичні засади забезпечення підвищення екологічної безпеки виробництва щодо екологічного контролю за впровадженням нової техніки та забезпечення зменшення кількості забруднювальних довкілля відходів.

223. Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Л.С. Тонкопієва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Досліджено процес перебудови структури полімерів та кополімерів за умов дії зовнішніх та внутрішніх факторів, а також розглянуто його механізм. Визначено, що дія електричного поля в процесі відпалення затримує перебудову структури полімеру і кополімеру, або вносить в цю структуру певні зміни у взаємне розташування бічних груп, конформацію, щільність успакування та взаємодію макромолекул. Встановлено, що характер змін полімерів та кополімерів залежить від жорсткості ланцюга макромолекули, кількості та порядку розташування бічних груп, кількісного вмісту та природи низькомолекулярного компонента в системі. Запропоновано механізм впливу електричного поля на полімер, що відпалюється, за яким дію електрополя зведено до кінетичного гальмування електричними силами трансляційного руху сегментів, а також ускладнюється конформаційна перебудова макромолекул та перехід їх в стан з мінімумом вільної енергії.

224. Корундова кераміка, модифікована діоксидом цирконію, з підвищеними міцністю та термостійкістю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Є.О. Світличний; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто технологію корундової кераміки, модифікованої діоксидом цирконію, з підвищеною міцністю та термостійкістю з використанням традиційної сировини та обладнання. Досліжено вплив різних способів введення в корундову кераміку домішки діоксиду цирконію на її властивості. Встановлено оптимальну кількість домішки діоксиду цирконію - 5 і 10 %, що дозволяє підвищити відповідно термостійкість і міцність корундових виробів. Показано, що підвищені показники властивостей кераміки на основі глинозему, що просочений оксихлоридом цирконію з наступною термообробкою, визначаються її напруженою та мікротріщинуватою структурою, яка сприяє розсіюванню енергії тріщин, що виникають у процесі експлуатації кераміки. Розроблено технологічні параметри виготовлення виробів з корундової кераміки з домішками ZrO2 методом шлікерного лиття у гіпсові форми, здійснено випуск розроблених виробів з домішками діоксиду цирконію та проведено їх порівняльні випробування з виробами з домішками MgO та TiO 2, що традиційно випускаються. На підставі одержаних результатів показано перевагу розроблених видів кераміки з домішками ZrO2.

225. Кремнійорганічні захисно-декоративні покриття на основі каоліну

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Є.А. Бондаренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Проаналізовано сучасний стан питання хімії та технології активних світлих наповнювачів і встановлено перспективність використання попередньо збагачених каолінів вітчизняних родовищ у складі захисно-декоративних лакофарбових матеріалів. Доведено принципову можливість і перспективність істотного покращання оптичних властивостей каолінів Просяновського родовища шляхом термоактивації (1 173 - 1 223 К протягом 1 год.). Зазначено, що їх білизна зростає на 3 - 5 %, насиченість тону зменшується у два рази у порівнянні з вихідними каолінами. Установлено оптимальний режим одержання композицій на основі каолінів. Доведено, що їх механоактивація у присутності поліметилфенілсилоксану супроводжується фізичною та хімічною адсобцією полімеру (до 2,77 - 3,35 мас. %). З урахуванням особливостей процесів фізико-хімічної взаємодії у системі поліметилфенілсилоксан - каолін розроблено склади базових захисно-декоративних лакофарбованих покриттів. Досліджено, що використання випалених каолінів у складі кремнійорганічних покриттів підвищує міцність у процесі удару (18 - 25 %), твердість і мікротвердість (8 - 27 %), покрівельну здатність (5 - 10 %), зменшує вологопоглинання (у 4 - 10 разів). На підставі проведених досліджень розроблено технічні умови ТУ У В. 2.7-249 819 7.345 - 2002 "Емаль кремнійорганічна КО-168МК" і випущено дослідну партію емалі.

226. Кристалізація в екстракторі при фазовому переході напівгідрату сульфату кальцію в дигідрат у багатокомпонентних системах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.13 Л.І. Марченко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено вивченню кінетики перекристалізації напівгідрату сульфату кальцію в дигідрат в фосфорнокислотних розчинах. Встановлено,що швидкість гідратації напівгідрату та гранулометричний склад кристалів, що утворюються, залежать від способу осадження напівгідрату, а також від технологічних і гідродинамічних умов проведення процесу. Запропоновано математичну модель циркуляційних потоків рідкої фази та гідродинаміки моно- і полідисперсної твердої фази в кристалізаторі. Одержано аналітичні залежності та розроблено методику розрахунків для кінетичної оцінки процесу перекристалізації напівгідрату в фосфогіпс, яка дозволяє прогнозувати дію домішок. Розроблена принципова схема напівгідратно- дигідратного способу виробництва екстракційної фосфорної кислоти.

227. Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання

автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.08 Л.М. Ульєв; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 39 с. — укp.

Обгрунтовано наукові засади й інженерні методи розрахунку гідромеханічних і теплообмінних процесів у ламінарних плинах рідких систем у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання. Розроблено класифікацію співвісних конічних каналів. Вирішено проблему повзучого плину й плину з характерною інерційною силою в співвісних конічних каналах. Задачі дифузорної та конфузорної течій у співвісних конічних каналах із загальною вершиною меж розв'язано в сферичних координатах, а у співвісних конічних каналах постійної й змінної ширини з рознесеними вершинами меж - у біконічних координатах, для яких одержано рівняння руху рідини, записані в напругах. Обгрунтовано шляхи вирішення проблеми ламінарного плину в'язкої й аномально в'язкої рідини в апроксимуючих секторіальних каналах і визначено умови згоди розв'язків у секторіальних і співвісних конічних каналах. Розв'язано задачі розвитку ламінарних течій у співвісних конічних дифузорах, визначено довжину початкової гідродинамічної ділянки й входове виправлення тиску. Знайдено умови виникнення зон зі зворотним плином. Науково обгрунтовано інженерні методи розрахунку основних параметрів ламінарних течій у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання. Вирішено проблему ламінарного конвективного теплообміну в співвісних конічних каналах із граничними умовами, заданими кусково-диференційованими функціями й умовами третього роду. Для умов першого роду знайдено прості вирази для інженерного розрахунку довжини початкової термічної ділянки. Зазначено, що відмінною рисою одержаних розв'язків є їх розкладання на два різні набори власних функцій, кожен з яких має свої власні числа.

228. Лицьова будівельна кераміка, виготовлена методом напівжорсткої екструзії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 О.Я. Пітак; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Запропоновано засоби покращення структурно-механічних характеристик дослідних експериментальних керамічних мас. Визначено основні пружньо-в'язко-пластичні властивості та розроблено оптимальні склади експлуатаційних мас для формування лицьової будівельної кераміки за умов напівжорсткої екструзії (вологості у межах 18 - 20 %). Встановлено, що введення поверхнево-активних речовин дозволило знизити оптимальну формувальну вологість з 21,2 % до 18,3 %. Розроблено нові склади керамічних будівельних матеріалів з високими експлуатаційними (зокрема морозостійкістю, міцністю) та декоративними властивостями (брунатного та насиченого жовтого кольору). Встановлено закономірності фазоутворення та принципи одержання ефективної лицьової кераміки.

229. Лицьована керамічна цегла з використанням некондиційної сировини природного і техногенного походження

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 І.Ф. Телющенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 24 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено можливість регулювання процесів структуроутворення керамічних мас за допомогою викоиристання некондиційної сировини України для одержання лицьовї та високоміцної керамічної цегли різних кольорів і фактури способами пластичної та напівжорсткої екструзії. Встановлено, що регулювання властивостей коагуляційної структури шляхом використання "армувального" компонента шлаків ТЕЦ та введення кволініт-монтморилонітових домішок у керамічні маси на основі полімерної глауконітової глини сприяє одержанню спеченого керамічного черепка, що забезпечує виготовлення лицьової цегли та клінкерних виробів. Під час оптимізації хіміко-мінералогічного складу шихти системи глина - шлаки - коалін - бентоніт виявлено поліпшення кристалізації новоутворень та формування більш розвиненої склофази. Зазначено, що дані тенденції простежуються також у випадку використання як "армувального" компонента гранітних відсівів, що в кінцевому результаті поліпшують показники міцності за усадки виробів. З застосуванням розроблених складів мас впроваджено технологію виробництва лицьової керамічної цегли способом напіжорсткої екструзії.

230. Лінійні та нелінійні властивості композитних керамічних матеріалів на основі SiC, AlN і

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 В.М. Прокопець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

З'ясовано ефективні значення ширини забороненої зони композитних керамік SiO

231. Масообмін при хімічному розкладі фосфатної сировини у виробництві екстракційної фосфорної кислоти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.13 Н.М. Волікова; Державний ун-т "Львівська політехніка". — Львів, 1998. — 17 с. — укp.

232. Математична модель для управління технологічним процесом зволоження зерна на базі нечіткої логіки

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 О.Ю. Скидан; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено математичну модель для управління технологічним процесом зволоження зерна на базі нечіткої логіки, яка дозволяє досягти максимальної якості виробленої продукції. Модель дозволяє розрахувати параметри, через зміну яких здійснюється управління технологічним процесом зволоження зерна із врахуванням важливих зовнішніх факторів (збільшення температури зерна та вмісту води). Запропоновано модель, не чутливу до змін у технологічному процесі, адекватність якої надає можливість настройки за рахунок використання функцій належності. Наведено метод інтеграції апарата настройки моделі у математичний апарат моделі, завдяки чому досягається реалізація функцій "самонавчання" моделі. На основі розроблених моделей створено експертну систему, яка представляє собою комп'ютерну програму, що може працювати окремо - у режимі інтелектуальної підтримки оператора-технолога, або у складі єдиної системи управління виробництвом.

233. Математичне моделювання процесів деформації та коалесценції в волокноутворюючих полімерних дисперсних системах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.15 П.А. Клименко; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Розглянуто теоретичні основи виробництва матрично-фібрилярних волокнистих систем, зокрема, прядомість волокон дисперсної фази. Одержано рівняння, що дозволяють прогнозувати прядомість сумішей полімерів та можливість отримання матрично-фібрилярної структури з різними характеристиками фібрил, зокрема, з "нескінченними" фібрилами. Розроблено методику визначення кратності витягування (величини деформації) матричного полімеру, а також полімеру дисперсної фази у полімерній композиції.

234. Математичне моделювання та інтенсифікація процесів вилучення домішок в гетерогенних системах і роботи обладнання

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.13 В.Г. Камбург; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1998. — 32 с. — укp.

В дисертації представлені результати моделювання і досліджень для трьох розповсюджених типів процесів: квазірівноваг за участю насиченої пари, створення неврівноважених полів пересичення в каналах різної конфігурації, процесів електролізу в проточних об'ємно-пористих електродах і практичних рекомендацій на їх основі, які необхідні при створенні, модифікації та інтенсифікації роботи обладнання, яке забезпечує відповідні технології.

235. Математичне моделювання теплових процесів у керамічних та надтвердих матеріалах з ідентифікацією їх теплофізичних властивостей

автореф. дис... д-ра техн. наук05.14.06 С.Ф. Лушпенко; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2007. — 33 с. — укp.

Досліджено теплові процеси у нових конструкційних та інструметальних матеріалах за допомогою математичного моделювання (розв'язання прямої задачі теплопровідності) та ідентифікації їх теплофізичних властивостей (оберненої задачі). Розв'язання прямої задачі базується на перетворенні математичної моделі підстановкою Кірхгофа та її скінченнорізницевій апроксимації. У процесі розв'язання оберненої задачі використовується метод автоматичного підбору. Суттю його стратегії є пошук мінімуму різниці між температурами, одержаними завдяки експерименту та моделюванню. Шукані теплофізичні характеристики задаються поліномами Чебишева, порядок і коефіцієнти яких є результатами пошуку. Ідентифіковано температурні залежності теплопровідності та теплоємності керамічних композитів, металевого скла та надтвердих матеріалів. За результатами математичних експериментів оцінено вплив теплових процесів на ефективність охолодження електронних плат і визначити раціональні режими заточення токарського інструменту.

236. Математичні моделі нечітких процесів в системах Моно - Ієрусалимського та методи їх ідентифікації

автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Ю.Р. Піговський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено адаптивну математичну модель, що враховує невизначеність перебігу процесів ферментації в хіміко-технологічних системах Моно - Ієрусалимського з періодичним режимом. Розроблено методи параметричної ідентифікації сімейства точкових моделей термокерованих систем Моно - Ієрусалимського, які забезпечують збіжність процедури ідентифікації у випадку неспостережуваності динаміки концентрації мікроорганізмів або субстрату. З їх допомогою розроблено підхід до синтезу структури моделей систем з керованим зворотнім зв'язком за неповноти вхідної інформації. Удосконалено метод агрегату точкових моделей для уточнення адаптивних нечітких оцінок, що описують невизначеність динаміки процесів. Вони дозволяють прогнозувати динаміку стану системи під дією довільних температурних управлінь і адаптивно уточнюються з нагромадженням експериментальних даних. Розроблено метод управління процесом з мінімальними інтенсивностями побічних продуктів з використанням агрегату точкових моделей і генетичного алгоритму, який враховує невизначеності оцінок основного та побічних продуктів, дозволяє виявляти напрямки покращання технологічних процесів, забезпечуючи зменшення шкідливих домішок броварного бродіння: немонотонного побічного продукту (діацетилу) на 4,9 % та монотонного побічного продукту (етилацеату) на 11,0 % за досягнення необхідного рівня основного продукту (етанолу) - 51,8 г/л.

237. Математичні моделі та методи комп'ютерного моделювання процесу екстракції цукру в похилому дифузійному апараті

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Г.В. Горячев; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2002. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено математичні моделі процесу екстракції цукру у похилому дифузійному апараті на основі симбіозу авторегресійних і регресійних залежностей, що вперше врахували механізми формування у часі стохастичних властивостей незалежних вхідних параметрів процесу екстракції та його інерційних характеристик. Сформульовано метод комп'ютерного моделювання процесу екстракції цукру, що враховує розподіленість параметрів похилого дифузійного апарата. Одержано метод прогнозування втрат цукристих речовин у відходах дифузійного відділення цукрових заводів із застосуванням теорії нечітких множин та нечіткої логіки. Запропоновано метод імітаційного моделювання на підставі теорії нечітких множин, нечіткої логіки та відомого у теорії розрахунків процесу екстракції "принципу ".

238. Методи ефективного розв'зку задач оптимізації маршрутів з використанням геокодованих мереж

А.А Лященко, О.В. Ціпенко Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 15. — С. 104-113. — укp.

Розглянуто удосконалення методів оптимізації маршрутів на Евклідових транспортних мережах на основі використання баз геопросторових даних та методів просторового індексування об'єктів транспортної мережі в базі даних. Ідеєю деяких методів є зменшення розмірності задачі шляхом визначення просторової області існування оптимального рішення. Проаналізовано ефективність алгоритмів на основі мережевої індексації та індексації за належністю до транспортних районів.

239. Методи оцінювання енергетичної ефективності для визначення потенціалу енергозбереження та прогнозування енергоспоживання в процесах нафтопереробки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.01 О.Є. Маляренко; Ін-т заг. енергетики НАН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено методику та запропоновано мережні моделі розрахунку повної енергоємності продукції нафтопереробки з обгрунтуванням розподілу спільних енерговитрат на нафтопродукти, що виробляються одночасно. Удосконалено методи оцінювання показників енергоефективності згідно з запропонованим способом розподілу спільних енерговитрат. Створено методику визначення теоретичного та технічного можливого потенціаліу енергозбереження в процесі нафтопереробки з використанням ексергетичних та енергетичних показників енергоефективності. Виділено фактори, що впливають на величину технічно можливого потенціалу. Розроблено макроекономічну модель для оцінки прогнозних рівнів енергоспоживання з урахуванням чинників підвищення або зменшення енергоємності. Науково обгрунтовано імовірні показники енергоспоживання на основні процеси нафтоперербки з урахуванням встановлених можливостей розрахованого потенціалу енергозбереження. Прогнозну оцінку виконано за двома сценаріями (щодо забезпечення потреби України у нафтопродуктах і раціонального завантаження виробничих потужностей) і трьома варіантами енергоспоживання для кожного з них.

240. Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів в інфрачервоній області

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 В.В. Богачук; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено відносний метод контролю та структурну схему для його здійснення, за якими результат вимірювання одержують як різницю відношень спектральних коефіцієнтів відбиття вимірювального й опорного каналів за нульової вологості. Установлено, що за умов створення однакової освітленості фотоприймачів вимірювального й опорного каналів результати вимірювання інваріантні до величини частинок матеріалу, його пористості, кольору, шорсткості. Експериментально доведено, що засоби, які реалізують даний метод, характеризуються самою високою вірогідністю контролю (0,86 - 0,95). Установлено закономірність залежності між вхідною - температурою гарячого повітря - та вихідною - вологовмістом порошкоподібних матеріалів. Удосконалено математичну модель первинного вимірювального перетворювача, яка враховує параметри джерела світла. Одержано рівняння перетворення, що однозначно пов'язує вихідну величину - значення струму та вхідну - значення вологості. Показано, що статична характеристика запропонованого вимірювального перетворювача лінійна. Доведено, що за умов зміни значення світлового потоку, залежно від типу лампи у джерелі світла мультиплікативна похибка може мати значення 0,8, а внаслідок заміни інтерференційного фільтра - 0,5. Одержано аналітичні залежності для корекції цієї складової похибки. Розвинуто метод та розроблено засіб безпосереднього контролю вологості порошкоподібних матеріалів в інфрачервоній області, які здійснюють корекцію мультиплікативної похибки, що дозволило за промислових умов у реальному часі здійснювати вимірювальний контроль з вірогідністю контролю 0,801 - 0,887, притаманну термогравіметричному методу (0,813 - 0,897). Теоретичні дослідження здійснено з використанням законів Столєтова, теорії вимірювального перетворення, теорії невизначеності вимірювань і контролю, а також теорії диференціальних рівнянь. Одержано добру збіжність результатів математичного та фізичного моделювання з результатами методологічних досліджень.