LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 2 із 48

21. Аналіз інформативних параметрів і розробка автоматичної системи керування процесом екстракції

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 І.Р. Головач; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Уперше розроблено принципи визначення стану соко-стружкової суміші в екстракторі на підставі аналізу величини струму головного приводу з врахуванням інформативних параметрів: рівня соку в екстракторі та швидкості обертання транспортних шнеків, що дає змогу ідентифікувати гідродинамічний стан у кориті екстрактора без використання додаткових давачів. Запропоновано технологічний критерій оптимальності - коефіцієнт використання дифузійного потоку з метою розробки системи автоматичного керування процесом екстракції цукру з буряка, який враховує влив гідродинамічного стану об'єкта на якісні показники технологічного процесу. Удосконалено структуру системи автоматичного керування, в якій введено додатковий коригувальний зворотний зв'язок за струмом головного приводу, що забезпечує оптимальний стан соко-стружкової суміші в екстракторі з метою одержання максимального значення коефіцієнта використання дифузійного потоку. Створено систему керування процесом екстракції цукру з буряка, базуючись на принципах нечіткої логіки яка функціонує в режимі порадника, для формування оптимальних коригувальних впливів у разі зміни параметрів об'єкта.

22. Аналіз розвитку ринку молочної продукції в Запорізькій області

Т.Л. Плотнікова Культура народов Причерноморья. — 2005. — N64. — С. 68-71 — Библиогр. в конце ст. 11 назв. — укp.

В статье охарактеризовано основные проблемы рынка молока и молокопродуктов в Запорожской области. Выявлено низкий уровень производства и потребления молока в сравнении с общегосударственными показателями. Проанализировано объемы производства молока хозяйствами государственного и частного секторов. Рассчитано уровень товарности молочной продукции. Обосновано перспективы развития молочного рынка Запорожской области. В процессе исследования использовано экономико-статистические, графические и другие методыВ статті охарактеризовано основні проблеми ринку молока і молокопродуктів в Запорозькій області. Виявлено низький рівень виробництва та споживання молока в порівнянні із загальнодержавними показниками. Проаналізовано обсяги виробництва молока господарствами державного та приватного секторів. Розраховано рівень товарності молочної продукції. Обгрунтовано перспективи розвитку молочного ринку Запорізької області. В процесі дослідження використано економіко-статистичні, графічні і інші методиThe article gives the characteristics of the major problems of dairy produce market in Zaporizhzhia Region. Low level of milk production and milk use has been revealed in comparison with the national index. Diary Produce Volume by the farms both of the state and private sectors has been analysed. The level of dairy produce market ability has been calculated. Development prospects of dairy market in Zaporizhzhia Region have been while studying the following scientific methods have been used: statistical, graphic and other methods of analysis.

23. Анортитові легковагі вироби з мікропоруватою структурою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 І.Ю. Костирко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено спосіб одержання анортитової легковаги з мікропоруватою структурою та низькою теплопровідністю. Показано можливість регулювання текучості та строків схоплювання каоліногіпсошамотних мас. Виконано термодинамічний аналіз і вивчено процес фазоутворення у зразках з компонентів оптимальних шихт, що відрізняються за складом від стехіометрії анортиту. Установлено, що утворення анортиту з зазначених природних матеріалів відбувається за більш низьких температур та інтенсивніше, ніж з хімічно чистих речовин. З'ясовано, що характер поруватої структури в одержаних анортитових легковагих виробах впливає на теплопровідність. Найменшу теплопровідність має анортитова легковага з максимальною часткою мікропор 90 % (радіус пор від 1 до 6 мкм). Показано, що розроблені мікропоруваті анортитові вироби можна використовувати у середовищах, які контролюються, замість мулітокремнеземистої та шамотної легковаг.

24. Апаратурно-технологічна розробка сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропіленових фракцій

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.05.13 В.Л. Юшко; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 1999. — 50 с. — укp.

Установлено, що застосування ефективної ресурсо- й енергозберігаючої технології та апаратури у виробництві етилбензолу і кумолу методом суміщеного алкілування бензолу етилен-пропіленовими фракціями в присутності хлориду алюмінію дозволяє підняти техніко-економічні показники цього виробництва на рівень сучасних досягнень. Розроблено нову абсорбційно-десорбційну апаратуру очистки етилен-пропіленових фракцій методом фізичної абсорбції трибутилфосфатом. Розроблено нову реакційну апаратуру суміщеного алкілування бензолу очищеними етилен-пропіленовими фракціями в присутності хлориду алюмінію. Створено науково обгрунтовані методи їх розрахунку, конструювання і проектування. Здійснено розробку, випробування та промислове упровадження запропонованих апаратів і технологічних установок.

25. Багатокомпонентні цементи з механо-хімічною активацією для жаростійких матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 О.Р. Позняк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Розроблено принципи композиційної побудови модифікованих багатокомпонентних в'яжучих для жаростійких матеріалів, одержаних за допомогою механіко-хімічної активації портландцементів з мінеральними компонентами та комплексними хімічними додатками поліфункціональної дії. Визначено оптимальні склади модифікованих багатокомпонентних цементів для зазначених матеріалів, а також показано їх ефективність у процесі виготовлення блоків, футерування вагонеток, випалу керамічних виробів. Досліджено особливості процесів гідратації та дегідратації модифікованих багатокомпонентних цементів, що вирішує проблему одержання жаростійких матеріалів з підвищеними термомеханічними характеристиками завдяки направленому формуванню мікроструктури цементного каменю.

26. Багатофункціональне математичне моделювання і оптимальне керування нестандартними процесами випарних установок

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.07 А.І. Жученко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 36 с. рис. — укp.

Створено нову концепцію загальної системи оптимального керування випарними установками (ВУ), що побудована за ієрархічним принципом. Розроблено математичні моделі динамічних режимів роботи ВУ, з використанням яких досліджено вплив технологічних схем установок (прямотечійної, протитечійної, установки мішаної течії) на динамічні властивості ВУ за дії однакових керувань і збурень. Уперше створено комплекс математичних моделей статики теплових режимів ВУ багатофункціонального призначення: для теплового розрахунку установок, дослідження їх статичних характеристик, використання в алгоритмі оптимального керування статичними режимами роботи ВУ, розрахунку запропонованого критерію кількісного оцінювання процесу накипоутворення, оцінки економічної доцільності використанням проміжного та попереднього підігрівання упарюваних розчинів у протитечійних ВУ. Розроблено комплекс математичних моделей динаміки теплових режимів супутнього технологічного обладнання, що працює разом з ВУ, з метою визначення впливу теплових режимів цього обладнання на режими роботи ВУ. Здійснено системний аналіз задач моделювання та керування ВУ різних технологічних схем за критеріями оптимального керування статичними і динамічними режимами їх роботи.

27. Барвники на основі ядер ксантилію з електронодонорними замісниками

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 Є.М. Поронік; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Розроблено методи синтезу та вивчено закономірності в спектрах поглинання та флуоресценції поліметинових барвників на підставі квантилієвого ядра з електронодонорними замісниками. Запропоновано методи одержання ксантилієвих солей з електронодонорними замісниками чотирьох типів та на їх основі синтезовано набір ксантилоціанінів. Показано, що збільшення електронодонорності замісників у рядах симетричнозаміщених ксантилоціанінів сприяє батохромному зсуву довгохвильової смуги поглинання. Встановлено, що у рядах барвників з несиметричнозаміщеними ксантилієвими ядрами за рахунок зменшення ефекту взаємодії хромофорів досягається додатковий червоний зсув довгохвильової смуги поглинання. Розроблено новий препаративно зручний метод одержання 2-гідрокси-4-діетиламіноацетофенону. Синтезовано нові похідні кумаринокумаринового типу та ряд біобарвників на основі ядра піроніну. В електронних спектрах даних сполук виявлено зсув смуг поглинання та зміну їх інтенсивності у порівнянні з материнськими барвниками. Розроблено новий підхід до синтезу барвників родамінового типу. З'ясовано, що анелювання термінальних атомів нітрогену сприяє батохромному зсуву максимуму поглинання та збільшенню квантового виходу флуоресценції.

28. Безгіпсові портландцементи з органо-мінеральними додатками для сухих будівельних сумішей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 А.С. Дрималик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. рис., табл. — укp.

Науково обгрунтовано та експериментально доведено можливість використання безгіпсових портландцементів з органо-мінеральними додатками для сухих будівельних сумішей різного функціонального призначення.

29. Безлужні склокристалічні матеріали з реакційно сформованою структурою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 О.В. Пономарчук; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2003. — 16 с. рис., табл. — укp.

Установлено основні технологічні параметри одержання низькорозширюваної безлужної склокераміки (хімічний склад базового скла та композиційної суміші, спосіб приготування шихти та формування виробів, температурно-часовий режим спікання, дисперсність вихідних компонентів), а також взаємозв'язок її властивостей з кристалофазовим складом.

30. Безфтористі безпігментні кольорові емалі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Т.І. Нагорна; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

Наведено результати експериментальних та теоретичних досліджень щодо розробки та одержання безфтористих безпігментних покривних емалей коричневого кольору. На основі висококремнеземистих натрійсилікатних стекол з пониженим вмістом борного ангідриду досліджено вплив кількості та співвідношення іонних барвників, а також хімічного складу на фізико-хімічні та колірні властивості коричневих емалевих покриттів. Розроблено технологічні параметри одержання вказаних покриттів із заданими стабільними оптичними характеристиками.

31. Біологічно активні речовини антипаразитарної дії в агроекосистемах

Автореф. дис... д-ра біол. наук03.00.16 В.М. Ісаєнко; УААН. Ін-т агроекології та біотехнології. — К., 2004. — 42 с. рис., табл. — укp.

Розроблено засоби комплексного теоретичного та експериментального аналізу, результати якого дозволяють одержати екологічно безпечні біологічно активні речовини, які є основою препаратів широкого спектра дії на паразитів сільськогосподарських тварин і рослин. Створено новий штам - продуцент авермектинів Streptomyces avermitilis УКМ Ас 2161, екологічна безпечність якого полягає у відсутності олігоміцинсинтезуючої активності. Виявлено, що двостадійне внесення вуглеводного компонента у культуральне середовище підвищує ефективність процесу та сприяє збільшенню в авермектиновому комплексі найбільш активного компонента - . Проведено екологічну оцінку на гідробіонтах різних трофічних рівнів, визначено генотоксичність авермектинового комплексу. Запропоновано до широкого впровадження у виробництво авермектинвмісні препарати біологічного походження без екологічного ризику та за повної відсутності порушень у функціонуванні різних рівнів агроекосистеми.

32. Біотехнологія отримання молочної кислоти і її солей на основі вторинних продуктів переробки зерна

Автореф. дис... канд. техн. наук03.00.20 О.В. Дишкантюк; Одес. держ. акад. харч. технологій. — О., 2000. — 17 с. — укp.

Проведено порівняльну оцінку кислотоутворювальної активності 15 штамів молочнокислих бактерій. Визначено умови їх культивування у середовищах різного походження. За результатами аналізу хімічного складу зернових мучок доведено можливість застосування їх у якості вуглеводного субстрату для біосинтезу молочної кислоти лактобацилами. Наголошено на доцільності використання суміші ячмінної та пшеничної мучок, яка більш збалансована за цукрами та вітамінами групи B, у порівнянні з вихідними мучками. Вивчено процес ферментативної біоконверсії полісахаридів крохмалю зернових мучок та їх сумішей власними ферментними системами й амілазами: амілосубтиліном Г10Х, амілоризином П10Х та ячмінним солодом. Досліджено динаміку накопичення лактату кальцію та клітин молочнокислих бактерій на ферментолізатах зернових мучок. Розроблено й оптимізовано живильне середовище для молочнокислих бактерій на основі ферментолізатів зернових мучок. Наведено технологічні та процесорно-апаратурні схеми виробництва молочної кислоти та лактатів кальцію, заліза, магнію, цинку та досліджено фізико-хімічні властивості лактатів. Висвітлено застосування отриманих продуктів у харчовій промисловості. Проведено промислову апробацію розроблених технологій на "Одеському підприємстві з виробництва бактерійних препаратів".

33. Біохімічні основи вдосконалення технології виробництва столових плодово-ягідних вин

Автореф. дис... канд. с.-г. наук05.18.03 В.І. Войцехівський; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Вперше за умов північного Лісостепу України науково обгрунтовано придатність районованих і перспективних сортів яблуні та суниці для виробництва столових плодово-ягідних вин. Розглянуто вплив погодних умов вирощування та біохімічний склад плодів яблуні та суниці даних сортів. Виділено найбільш стабільні сорти за біохімічним складом. Встановлено доцільність застосування попередньої обробки м'язги суниці для одержання високоякісних купажних компонентів; відібрано найбільш придатні сорти даних культур для виробництва столових яблучних виноматеріалів і спиртованих соків. Вперше у плодово-ягідному виробництві досліджено динаміку змін терпенових спиртів у соках і виноматеріалах та їх вплив на органолептичні показники. Вивчено дію ферментних препаратів на біохімічний склад яблучних виноматеріалів. Теоретично обгрунтовано та практично доведено шляхи підвищення якості та біологічної цінності плодово-ягідних вин.

34. В'язко-пружна анізотропія полімерних високоорієнтованих волокон

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 О.С. Свечнікова; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Досліджується природа в'язко-пружної анізотропії високоорієнтованих полімерних волокон (ВПВ). Розроблено метод визначення поперечних компонент дійсної та уявної частин тензора комплексної податливості ВПВ. Встановлено, що, по-перше, у ВПВ існує досконалий орієнтаційний порядок, який характеризується дисперсією кута нахилу; по-друге, для ВПВ характерна яскраво виражена анізотропія теплових середньо-квадратичних флуктуацій, що виражається в тому, що поперечна компонента тензора теплових середньо-квадратичних флуктуацій на порядок перевищує поздовжню; по-третє, в'язко-пружна анізотропія ВПВ обумовлена анізотропією релаксаторів. Запропонована ймовірна модель сегментальної рухливості ВПВ в області склування, основна особливість якої полягає в тому, що два сегменти (з яких складається релаксатор) внаслідок активаційного стрибка переходять із нахиленого положення в розгорнуте, паралельне осі орієнтації волокна.

35. Вдосконалення пресово-дифузійної технології сокодобування в цукровому виробництві

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 В.Г. Крамар; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Виявлено характер впливу довжини 100 г стружки, кількості вапна під час хімічної обробки та температури термічної обробки на динаміку вилучення соку за постійних значень тиску за умов пресування без зсувних навантажень у цукровому виробництві. Установлено закономірності набрякання пресованої стружки в рідині, залежність ступеня відновлення нею початкової маси під час набрякання від кількості вилучення соку, отриманого шляхом пресування, що дає змогу точніше враховувати зміну матеріальних потоків після переходу стружки на стадію екстрагування. Визначено характер впливу кількості вапна під час хімічної обробки, температури термічної обробки та ступеня вилучення соку на зміну кількості браку в стружці після пресування. Запропоновано формулу для врахування впливу погіршання якісних характеристик стружки після пресування на процес екстрагування в дифузійних апаратах ротаційного типу. З застосуванням існуючої теорії пресування рослинної сировини запропоновано числовий метод опрацювання експериментальних даних, що дає змогу за зміною об'єму матеріалу під час пресування протягом певного періоду визначати модулі стисливості різних видів деформації шару матеріалу, проаналізувати вплив різних чинників попередньої обробки стружки на окремі складові деформації шару сировини. Установлено стохастичну залежність відносного збільшення коефіцієнта ефективної дифузії в пресованій і набряклій стружці у порівнянні з непресованою від ступеня вилучення соку з цієї стружки.

36. Вдосконалення процесу подрібнення харчової сировини та обладнання для його реалізації на підприємствах харчування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 В.В. Дуб; Харк. держ. акад. технології та організації харчування. — Х., 2002. — 18 с. рис. — укp.

Визначено вплив конструктивно-експлуатаційних параметрів обладнання для реалізації процесу подрібнення харчової сировини на підприємствах харчування на показники якості фаршевих продуктів, а також на енергетичні та техніко-економічні параметри даного процесу, надано практичні рекомендації щодо його вдосконалення. Наведено методику розрахунку необхідної потужності електродвигунів м'ясорубок, використання якої дозволяє уточнити результати розрахунків. Запропоновано методику та установку для проведення дисперсного аналізу фаршевих продуктів, використання якої дозволяє істотно інтенсифікувати дані процеси. Розроблено та виготовлено комплект робочих органів м'ясорубок, що забезпечити зниження загальної енергоємності та трудомісткості процесу подрібнення, розширення діапазону функціональних можливостей подрібнювачів та покращення показників якості одержуваних фаршів.

37. Вдосконалення процесу у теплової обробки бурякової стружки в дифузійних установках бурякоцукрового виробництва

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 Л.А. Верхола; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Установлено, що біохімічні зміни у буряковій тканині відбуваються тільки через певний час після нагріву. Розроблено математичний опис процесу. На підставі результатів промислових випробувань визначено позитивний вплив на технологічні показники роботи промислової дифузійної установки дооснащення її багатоступінчастим передошпарювачем зрошувального типу. Розроблено, запатентовано, виготовлено та випробувано за промислових умов нові зразки апаратів для інтенсивного нагріву бурякової стружки у протитечійному режимі.

38. Вдосконалення систем з постійними магнітами залізовіддільників барабанного типу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Віктор Володимирович Букреєв; Донецький держ. технічний ун-т. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.

39. Вдосконалення технології згущених молочних продуктів з використанням вакуумної гомогенізації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.04 О.В. Кочубей; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано доцільність впровадження вакуумної гомогенізації у технологію згущених молочних продуктів. Розроблено новий оперативний спосіб виявлення фальсифікації молока водою. Вивчено вплив вакуумної гомогенізації на стабільність жирової фази молока та отримано розподіл жирових кульок за розмірами на підставі дисперсного аналізу. Встановлено достатній ступінь дисперсності жиру для уповільнення процесу його відстоювання в готовій продукції, виробленій з використанням нового виду гомогенізації. Доведено, що під час використання вакуумної гомогенізації підвищується теплова стабільність, знижується кислотність, покращуються мікробіологічні та органолептичні показники нормалізованого молока, посилюється стійкість згущених молочних продуктів до зберігання. Розроблено новий електрометричний спосіб, що дозволяє виявити фальсифікацію молока водою на підставі визначення електропровідності.

40. Вдосконалення технології комбінованих м'ясних продуктів з використанням рослинних білків

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.04 Л.Ю. Авдєєва; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Установлено, що найефективніше інактивація інгібіторів травних ферментів відбувається у разі двостадійного оброблення нативного соєвого насіння (гідротермічного та паротермічного). Розроблено технологічні рекомендації щодо цих режимів, що надало змогу вдосконалити технологію виробництва соєвої пасти. Установлено вплив режимів гідротермічного оброблення на водо- та жироутримувальну здатність соєвої пасти та комбінованих м'ясо-рослинних фаршів. Показано, що запропоноване двостадійне гідротермічне оброблення насіння сої дає змогу одержати продукт з високою водо- та жироутримувальною здатністю завдяки розвинутій капілярно-пористій структурі, яка виникає внаслідок денатурації білків. Установлено, що соєва паста надає фаршу більшу в'язкість і щільність, унаслідок чого збільшується ефективна в'язкість комбінованих м'ясних фаршів з її додаванням, що дає можливість цілеспрямовано впливати на консистенцію готових виробів. Науково обгрунтовано та експериментально підтверджено рецептуру комбінованого м'ясного продукту з використанням запропонованої соєвої пасти.