LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 3 із 48

41. Вдосконалення технологій одержання вуглецевих сорбентів з антрациту Донецького басейну

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.01. Н.В. Сич; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2004. — 20 с. — укp.

Встановлено закономірності термохімічних перетворень антрациту під дією технологічних і хімічних факторів, на підставі яких удосконалено науково-обгрунтовані способи його переробки в сорбційні матеріали. Запропоновано гнучку технологічну схему одержання асортименту адсорбентів екологічного призначення. Виконано системне дослідження оптимізації процесу активації антрациту в температурно-часовому полі. За допомогою методу математичного планування експерименту зроблено прогноз раціональних режимів активації. Показано, що ефективність окиснення визначається температурними умовами ведення процесу, а також ступенем попередньої активації. Розроблено методику хімічної активації, впровадження якої сприяє збільшенню реакційної здатності модифікованого антрациту в 2 - 3 рази, суттєвій зміні поруватої структури, що позначається на збільшенні частки мезопор. Визначено оптимальний ступінь окиснення, що дозволяє у процесі активації одержувати максимально високі значення об'ємів сорбційних пор. Розроблено методику одержання високопоруватих КСМ з експлуатаційними характеристиками, порівнюваними з сорбційними показниками промислових гранульованих вуглів серії СКТ. Складено гнучку технологічну схему комплексної переробки антрациту, реалізація якої дозволить одержувати асортимент сорбційних матеріалів, що складається з 4-х найменувань за умов використання безвідходного за сировиною виробництва.

42. Вермикуліто-силікатний теплоізоляційний матеріал підвищеної міцності

автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 О.Г. Невинський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 17 с. — укp.

Розроблено технологію теплоізоляційного матеріалу підвищеної міцності для суднобудування. Обгрунтовано вибір компонентів, а саме: силікатного в'яжучого, спученого вермикуліту та затверджувача. Установлено їх оптимальне співвідношення у суміші. Вивчено вплив сипких і волокнистих заповнювачів, гідрофобізаторів, модифікаторів на процеси взаємодії між компонентами та властивості вермикуліто-силікатного матеріалу (ВСМ). З використанням методів РФА, ІЧС, ДТА, ЕМА показано структурні та фазові перетворення у процеси термообробки суміші з модифікувальними домішками. Розроблено та впроваджено технологічну схему промислового виробництва плит теплоізоляційного матералу. Наведено результати промислових випробувань.

43. Вибір та обгрунтування технологічних рішень демонтажу устаткування і конструкцій діючих хімічних виробництв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.08 Н.Г. Шамбєшова; Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Висвітлено питання зносу технологічних установок хімічних підприємств (на прикладах азотних виробництв). Розглянуто завдання технологічного проектування демонтажу устаткування і розбирання будівель в умовах діючого виробництва. Досліджено технологічні особливості та багатокритеріальний характер даних завдань. Запропоновано сукупність математичних моделей, алгоритмів, а також відповідну інформаційно-методичну базу для вибору та обгрунтування методів і засобів демонтажу устаткування і конструкцій діючих хімічних виробництв. Діяльність і ефективність зазначених розробок обгрунтовано теоретично і доведено практичними результатами.

44. Вивчення фізіолого-біохімічних особливостей дріжджів, що утилізують лактозу, для отримання етилового спирту

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.07 Кіштаарі Махмуд; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена вивченню результатів селекції дріжджів, здатних зброджувати лактозу з утворенням етилового спирту. Вивчено здатність селекціонованого штаму дріжджів зброджувати різні вуглеводи та їхні суміші. Показано доцільність використання змішаних дріжджових культур та зброджування середовища, що містить лактозу та сахарозу чи мальтозу. Це дозволяє значно інтенсифікувати процес накопичення спирту. Вивчена послідовність ферментативного гідролізу і зброджування дисахаридів змішаними культурами. Запропоновано спосіб отримання середовища, що містить молочну сироватку і мелясу. Вивчено особливості фізіології штаму дріжджів, що засвоює лактозу, в умовах аеробного культивування а також оптимальні умови його вирощування. Культивування дріжджів на молочній сироватці рекомендовано проводити від'ємно-доливним чи безперервним способом.

45. Визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів виготовлення виробів із тіста з начинкою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 Л.М. Мізнік; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Досліджено процес формування тістового джгута з начинкою з урахуванням конструктивних особливостей формувального пристрою та реологічних параметрів матеріалів сировини. На підставі використання методів математичного моделювання розроблено методику визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів формувального пристрою. Проведено комплекс обчислювальних експериментів щодо дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів формувального вузла на процес формування тісто-фаршевого джгута (ТФД) за допомогою розробленої методики. Визначено показники тиску нагнітання на компоненти матеріалів ТФД для різних конструктивних варіантів формувального пристрою. Для оцінки достовірності одержаних результатів проведено експериментальне визначення швидкості руху ТФД та тиску нагнітання його компонентів. Результати наукового дослідження використано під час конструювання та виготовлення формувального вузла для дослідного зразка пельменного автомата.

46. Визначення раціональних характеристик алмазних кругів шляхом 3D моделювання процесів їх виготовлення і шліфування надтвердих матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.01 Н.В. Козакова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 21 с. рис. — укp.

На базі 3D моделювання у комплексі процесів спікання алмазних кругів, шліфування та точіння з'ясовано принцип і запропоновано алгоритм науково обгрунтованого вибору алмазно-абразивного інструмента, які забезпечують збереження вихідних характеристик алмазних зерен під час його виготовлення, підвищення ефективності шліфування надтвердих матеріалів (НТМ) та зниження відмов різців з НТМ. Уперше завдяки 3D моделюванню напружено-деформованого стану алмазоносного шару, що виникає у процесі спікання його компонентів, визначено раціональні поєднання марок, зернистостей і концентрацій алмазних зерен з марками металевої зв'язки, які забезпечують цілісність зерен в інструменті. На підставі результатів 3D моделювання нестаціонарного температурного поля установлено залежності температур у макро- та мікрооб'ємах оброблюваних НТМ від характеристик кругів й режимів шліфування. Базуючись на виборі певного поєднання міцнісних і теплофізичних властивостей металевої зв'язки та алмазних зерен круга з властивостями оброблюваного НТМ, під час шліфування здійснюється використання алмазоносного шару зі зниженою концентрацією зерен, який за рахунок їх мінімальної робочої висоти забезпечує фактичну площу контакту інструмента з НТМ, необхідну для продуктивної та малодефектної обробки останнього. З використанням запропонованого алгоритму визначено раціональні характеристики алмазного круга для обробки досліджуваних марок НТМ, завдяки яким зберігаються вихідні характеристики зерен на етапі виготовлення інструмента, забезпечується їх мінімальна питома витрата і зниження браку НТМ за умов продуктивного шліфування. Шляхом взаємозв'язаного 3D моделювання напружено-деформованого стану лезового інструмента з НТМ під час точіння та заточування встановлено характеристики алмазного круга і режими шліфування, що запобігають руйнуванню його різальної частини різця за конкретних умов експлуатації.

47. Використання біологічно очищених стічних вод у системах оборотного водопостачання коксохімічних підприємств

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 В.С. Рожков; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Розроблено технології з використання біологічно очищених стічних вод коксохімічного виробництва для підживлення систем оборотного охолоджувального водопостачання. Запропоновано метод запобігання карбонатним відкладенням, заснований на конкуруванні біологічних процесів нітрифікації в оборотних системах за лужність оборотної води з процесами накипоутворення. Новедено рекомендації й алгоритм розрахунку усіх якісних і кількісних характеристик використання біологічно очищених стічних вод для підживлення систем оборотного водопостачання. Визначено економічну ефективність використання біологічно очищених стічних вод для підживлення систем оборотного водопостачання ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод".

48. Використання електрофізичних властивостей молока для визначення вмісту жиру та білка при первинній обробці молока на тваринницьких фермах і комплексах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.20.02 Д.М. Гончарова; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 1999. — 16 с. — укp.

Дисертація містить результати теоретичних та експериментальних досліджень взаємозв'язку між швидкістю ультразвуку в молоці і його фізико-хімічними властивостями. За результатами досліджень розроблений електроакустичний метод визначення вмісту жиру та білка в молоці. Вперше отримані аналітичні та номографічні залежності, які дозволяють визначати концентрації жиру та білка в молоці. Здійснена технічна реалізація розробленого методу в пристрої та його впровадження у виробництво. Економічна ефективність пристрою обгрунтована теоретично і підтверджена практично.

49. Використання кріас-порошків із виноградних вичавків у виробництві борошняних виробів

Автореф. дис. канд. техн. наук05.18.16 А.М. Чуйко; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с. рис., табл. — укp.

Науково обгрунтовано доцільність використання порошків із виноградних вичавків, отриманих за кріогенною технологією, у виробництві борошняних виробів. Встановлено, що введення кріас-порошків до рецептур бісквітних, пісочних і дріжджових напівфабрикатів дозволяє одержати високоякісну готову продукцію з покращеними структурно-механічними властивостями, підвищеною біологічною цінністю і подовженими термінами зберігання. На основі знайдених закономірностей розроблено рецептури та технології борошняних виробів з використанням кріас-порошків із виноградних вичавків. Здійснено апробацію запропонованих розробок на підприємствах громадського харчування та хлібопекарної промисловості м. Харкова і визначено економічний ефект від їх можливого впровадження.

50. Використання побічних продуктів переробки сої в технології виробництва комбікормів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.02 Л.А. Борщевська; Одес. держ. акад. харч. технологій. — О., 2002. — 16 с. — укp.

Вперше визначено повний хімічний склад і поживність окари, а також фізико-технологічні та теплофізичні властивості сухої окари. Розроблено раціональні режими сушіння вологої окари та режими зберігання окари різних видів. Запропоновано нову технологію зберігання та використання окари у сухому та замороженому вигляді. Значну увагу приділено рецептам і раціонам кормів для годівлі сільськогосподарських тварин і птиці з введенням сухої, свіжої та розмороженої окари. Запропоновано технологічну лінію підготовки та введення окари у виробничий процес виготовлення комбікормів і раціонів.

51. Використання рослинних добавок антиоксидантної дії в технології виробів з листового тіста

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.16 А.В. Полякова; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено та реалізовано нову технологію виробництва виробів з листкового тіста з використанням домішок порошків сухих ягід глоду, калини та обліпихи, які мають підвищену харчову цінність і подовжений термін зберігання. Встановлено, що застосування таких домішок у процесі виготовлення листкових виробів сприяє гальмуванню окисних процесів в їх жировому компоненті, що позитивно впливає на збереження якості виробів. Доведено, що застосування домішок порошків сухих ягід глоду, калини та обліпихи забезпечує зміцнення клейковини пшеничного борошна. Обгрунтовано рекомендації щодо їх використаня в технології виготовлення листкового тіста з борошна зі зниженими технологічними властивостями. Виявлено, що домішки порошків сухих ягід обліпихи, калини та глоду до пшеничного борошна сприяють поліпшенню реологічних властивостей листкового тіста: підвищенню в'язкості та зниженню адгезії. З'ясовано, що наявність домішок обумовлює збільшення ефективної в'язкості маргарину, що наближає його за даною характеристикою до вершкового масла. Наведено рекомендації щодо використання маргарину замість вершкового масла в технології виготовлення листкового тіста. Розроблено технологію виготовлення виробів з листкового тіста з використанням порошків сухих ягід обіпихи, калини та глоду зі збільшеним терміном зберігання до 48-ми годин. Визначено харчову й енергетичну цінність виробів, встановлено їх комплексний та інтегральний показники якості. Розроблено та затверджено нормативну документацію щодо виготовлення листкових виробів з рослинними домішками антиоксидантної дії. Здійснено впровадження нової технології виготовлення таких виробів на підприємствах ресторанного господарства Донецька.

52. Вимірювання гранулометричного складу порошкоподібних речовин з використанням лазерного випромінювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 А.Я. Голдак; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 17 с. — укp.

Розроблено методи та засоби визначення функції розподілу розмірів частинок порошкоподібних матеріалів з використанням лазерного випромінювання. Установлено залежність точності розв'язків рівняння Фредгольма першого роду для задачі визначення розподілу розмірів порошкоподібних матеріалів від спектра першої похідної обчислених розв'язків. На цій залежності базується спосіб вибору параметра регуляризації для цього типу вимірювань. Запропоновано й обгрунтовано структуру устави для визначення розподілу розмірів частинок порошкових речовин і алгоритми її роботи. Принцип її роботи грунтується на ефектах розсіяння світла малими частинками. Опис явищ розсіяння базується на теорії Мі. На підставі результатів експериментальних досліджень доведено придатність запропонованої структури й агоритмів роботи вимірювальної установки для вимірювання розподілу розмірів порошкоподібних матеріалів.

53. Високодисперсні кремнеземисті порошки для стоматологічних пластмас

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Я.М. Гончаренко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Розроблено кремнеземисті порошки для стоматологічних пластмас із регульованим показником заломлення в інтервалі 1,480 - 1,510 з кроком 0,01 і розміром частинок у межах 5 - 10 мкм за допомогою золь - гель технології. Вивчено взаємозв'язок передісторії етилсилікатних гелів і фізико-хімічних властивостей порошків. Запропоновано безпомельну технологію синтезу кремнеземистого порошку. Випробування композиційних матеріалів на основі розроблених порошків виявили можливість ефективного їх застосування як наповнювача для стоматологічних матеріалів.

54. Високоефективне відновлення експлуатаційних якостей робочих рідин авіаційних гідрооливних систем у квазіпостійному електричному полі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 С.А. Халіль; Нац. авіац. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Розроблено та досліджено електродегідратор (ЕДГ) з поляризаційним наповнювачем для високоефективної тонкої очистки неполярних робочих рідин авіаційних гідрооливних систем від емульсійної води та механічних домішок. Охарактеризовано оптимальну конструкцію поляризаційного ЕДГ, яка забезпечує безперервне вилучення дисперсної фази з зони фільтрації у зону накопичення емульсійної води та механічних домішок для утилізації. Установлено керівні параметри роботи ЕДГ і ступінь впливу на ефективність очистки неполярних рідин. Відзначено, що в роботі ЕДГ домінують поляризаційні ефекти взаємодії між дисперсною фазою забруднень і волокнами ниткоподібного вовняного наповнювача. Отримано аналітичний вираз ефективності роботи ЕДГ. Визначено оптимальні діапазони значень конструктивно-технологічних параметрів ЕДГ розв'язанням задачі нелінійного програмування.

55. Високоточні дозуючі пристрої з часовим розподілом складових дози для фасовочних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 О.Д. Середа; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Запропоновано нові класифікатори дозаторів за ознакою "спосіб розподілу складових дози" та пристроїв керування ними і порушень точності. Одержано аналітичний вираз для оцінки динамічної похибки дозаторів з часовим розподілом складових дози (ДДРЧ), що є функцією насипної щільності дозованого продукту, об'ємної витрати у дозувальних вузлах і транспортного запізнення в дозаторі. Визначено аналітичні умови для геометрії бункера, за виконання яких можна застосовувати методи аналізу систем з постійними параметрами, одержано аналітичні вирази для амплітуди й періоду автоколивань для транспортних систем регулювання рівня продукту в приймальному бункері дозатора. Розроблено методику оцінювання сипкості дозованих продуктів, використання якої дає можливість одержати регресійні моделі питомої витрати сипучого продукту, що застосовуються для адаптивного керування ДДРЧ. Запропоновано новий спосіб аналого-цифрового перетворення амплітудних значень періодичних сигналів на основі квадратичної регресії.

56. Віброакустика овочерізальних машин підприємств харчування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 Д.О. Єрьоменко; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Проведено дослідження віброакустичних характеристик (ВАХ) овочерізальних машин підприємств харчування. На основі синтезу динамічних та акустичних моделей виконано математичний опис віброакустичних процесів в овочерізальних машинах. Теоретично обгрунтовано й одержано формулу розрахунку дійсного коефіцієнта створення шуму його внутрішніми джерелами, яка дозволяє підвищити точність визначення ВАХ овочерізальних машин підприємств харчування на стадії проектування. Експериментально підтверджено залежності коригованого рівня звукової потужності та віброшвидкості корпуса досліджуваних овочерізальних машин від експлуатаційних і конструктивних параметрів, а також властивостей оброблюваного продукту. Встановлено суттєвий вплив на ВАХ процесу взаємодії робочого органу та сировини. Розроблено методику розрахунку ВАХ овочерізальних машин підприємств харчування для їх оптимального обгрунтування на стадії проектування. Відзначено, що застосування результатів наукового дослідження дозволить суттєво покращити екологічну безпеку експлуатації овочерізальних машин підприємств харчування та санітарно-гігієнічні умови праці робітників.

57. Властивості та технологія корозійностійких тампонажних цементів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 В.О. Бугайов; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2006. — 17 с. — укp.

Встановлено закономірності направленого формування просторової кристалічної структури цементної матриці тампонажного розчину, що забезпечується за рахунок введення до складу цементу хімічно активних компонентів, які утворюють з клінкерними мінералами важкорозчинні кристалогідрати. Вперше визначено умови забезпечення корозійної стійкості розроблених тампонажних цементів на основі нікелевих шлаків за рахунок виключення впливу сульфатної сірки за умов дії сірководневого середовища й утворення в незначній кількості важкорозчинних сульфідів, які відкладаються в поровому просторі й додатково кольматують та ущільнюють структуру цементного каменю тампонажних розчинів. Доведено, що експлуатаційні характеристики матеріалу забезпечуються комплексом структурних особливостей тампонажної цементної матриці на основі нікелевих шлаків, які полягають в утворенні низькоосновних гідросилікатів кальцію й відсутності вільних оксидів під час твердіння з хімічними активізаторами за умов підвищених температур і тиску, а також у відсутності розчинних гідроалюмінатів кальцію, які призводять до руйнування цементного каменю за сульфатної корозії.

58. Вогнетривкі та жаростійкі неформовані матеріали на основі композицій системи RO -

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.11 Я.М. Пітак; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 35 с. рис. — укp.

Досліджено субсідусну будову чотирикомпонентних систем: M - A - S - P, C - A - S - P, Zn - Z - S - B, Zn - A - Z - S, C - M - S - P, A - Z - S - P, M - Z - S - P, C - A - S - B, C - M - A - S, C - Sr - A - Z. Визначено співіснуючі фази у системах, виконано триангуляцію потрійних підсистем та тетраедрію чотирикомпонентних систем, визначено їх об'єми та ступінь асиметрії, побудовано топологічний граф взаємозв'язку елементарних тетраедрів, надано геометро-топологічну характеристику фаз систем, проведено оцінку евтектичних температур у перерізах систем та побудовано поверхні ліквідусу перетинів. На підставі даних фізико-хімічних досліджень систем розроблено принципи одержання нових вогнетривких і жаростійких неформованих матеріалів. Створено нові склади вогнетривких теплоізоляційних матеріалів, жаростійких і вогнетривких ферментів і бетонів на їх основі, набивних мас з високими фізико-механічними і технічними властивостями. Установлено закономірності фазоутворення та розроблено принципи одержання цих матеріалів.

59. Вогнетривкі цементи на основі системи CaO - Al2O3 - HfO2

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Т.Д. Рищенко; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2001. — 18 с. — укp.

Розроблено цементи, що містять у собі гафній та застосовуються як в'яжуча основа у вогнетривкових бетонах. Проведено дослідження бетонів на змачування розплавами рідкоземельних металів, надано рекомендації для їх застосування.

60. Волокнисті теплоізоляційні матеріали на основі композицій системи Al2O3- SiO2-MgO-P2O5

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Юлія Вікторівна Чурілова; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2002. — 18 с. рис. — укp.