LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 4 із 48

61. Вплив викидів цементного виробництва на стан агроекосистем Передкарпаття

Автореф. дис... канд. с.-г. наук03.00.16 Д.М. Пузенко; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

На прикладі агроекосистем Передкарпаття, що знаходяться у зоні впливу підприємства з виробництва цементу проведено комплексну екологічну оцінку забруднення території викидами кальцієвмісного пилу. Досліджено кількісні та якісні особливості викидів підприємства, їх вплив на нагромадження важких металів (Mn Zn Pb, Cd, Ni, Co, Cr) автотрофним компонентом агроекосистем. З'ясовано, що за мірою віддалення від джерела забруднення у рослинах відбувається підвищення нагромадження Mn, Cr, Pb, Zn. Змодельовано вплив цементного пилу на якість і кількість продукції рослинництва. Виявлено, що у разі використання цементного пилу як мінерального добрива відбувається підвищення у бульбах картоплі та коренеплодах буряків вмісту Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb у порівнянні з контролем. Вивчено територіальний і профільний розподіл важких металів у грунтовому покриві території індустріального впливу, проаналізовано еколого-геохімічну стійкість грунтів території до техногенного забруднення. Відзначено, що низький вміст фізичної глини й органічної речовини у грунті обумовлюють високу рухомість важких металів (рухомі форми складають 25 - 56 % від валового вмісту). Оцінено вплив промислового підприємства на якість питної води, рослинницької та тваринницької продукції, стан здоров'я населення регіону. Виявлено перевищення ветеринарно-санітарних нормативів вмісту Mn і Cr у кормах, перевищення ГДК вмісту Pb у молоці корів і питній воді. Здійснено комплексну оцінку екологічної ситуації та обгрунтовано критерії якості довкіля у зоні впливу підприємства, що виробляє цемент. Зроблено висновок, що досліджену територію можна розглядати як зону екологічного ризику.

62. Вплив електричних полів на вологообмінні процеси в металонаповнених гнучколанцюгових полімерах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.19 І.М. Панченко; Рівнен. держ. пед. ін-т. — Рівне, 1998. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням впливу постійних і змінних (50 Гц), однорідних і неоднорідних електричних полів на процеси статики і кінетики сорбції, дифузії та проникнення вологи через ненаповнені і наповнені високодисперсним порошком міді плівки полівінілхлориду різної товщини. Досліджено, що присутність металевого наповнювача в полімері змінює характер протікання цих процесів як без поля, так і в полях. Встановлена наявність критичних параметрів відносної вологості повітря, температури, напруженості електричного поля, за яких адсорбуюча дія розряду переходить в десорбуючу. Існує також гранична товщина плівок ПВХ, починаючи з якої стимулююча сорбцію дія електричного поля практично зникає. На основі структурної моделі наповненого полімера і діркової моделі сорбції та дифузії молекул води і гідратованих іонів з урахуванням фізико-хімічних процесів, з'ясовані механізми і закономірності впливу дорозрядних і розрядних електричних полів на коефіцієнти сорбції, дифузії та вологопроникності ПВХ і його композицій.

63. Вплив електричного поля на процеси структуроутворення та релаксаційні властивості пластифікованих систем на основі гнучколанцюгових полімерів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.19 Ю.Р. Максимцев; Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Досліджено вплив електричного поля в T-p режимі на процеси структуроутворення та релаксаційні властивості пластифікованих систем на основі гнучколанцюгових полімерів. На базі модифікованої моделі Марвін - Мак - Кінні розроблено математичну теорію пластифікованих систем, сформованих під дією зовнішнього електричного поля. Визначено аналітичні співвідношення, за допомогою яких здійснено взаємозв'язок між мікропараметрами та макрохарактеристиками композиту. Показано, що тепловий тиск фононів та зовнішнє електричне поле в T-p режимі впливають на величину внутрішньої енергії досліджених систем. З урахуванням зміни величини коефіцієнта перекриття структурних елементів полімерної матриці та мікрохарактеристик системи розраховано межу міцності на стиск композиту. Здійснено кількісну оцінку впливу структуроутворень на характеристики та параметри поздовжньої, поперечної та об'ємної деформації, їх роль у дисипації енергії ультразвукового поля.

64. Вплив електроіонізованого повітряного середовища на тривалість зберігання плодів черешні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 Д.С. Степаненко; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 19 с. — укp.

Висвітлено проблеми зберігання свіжих плодів черешні у електроіонізованому повітряному середовищі. Визначено оптимальні режими іонізації повітря електричним струмом коронного розряду. Досліджено вплив електроіонізованого повітря на товарну якість, ураженість мікробіологічними й фізіологічними захворюваннями, інтенсивність окиснювально-відновних процесів, зміну деяких фізико-механічних властивостей плодів черешні у разі зберігання. Розроблено пристрій для одержання іонно-озонної суміші з високим вмістом іонів негативної полярності.

65. Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.19 К.С. Гальченко; НАН України. Ін-т пробл кріобіології і кріомедицини. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив заморожування, сублімаційного висушування та умов зберігання молозива корів на його pH, кислотність і характер перекисних процесів у ліпідах молозива, а також на збереження антиоксидантних властивостей лактоферину, що входять до його складу. Виявлено ефективність сублімаційно висушеного молозива у разі експериментального цукрового діабету та вплив лактоферину на життєздатність і репаративні процеси у ДНК меланомних клітин лінії Arn8 після ультрафіолетового опромінювання. На підставі результатів дослідження ефективності сухого молозива у випадку цукрового діабету показано, що його пероральне введення сприяє зменшенню концентрації глюкози у крові та інтенсивності перекисного окиснення ліпідів в організмі. Встановлено, що лактоферин проявляє цитотоксичну дію по відношенню до меланомних клітин лінії Arn8 у культурі. Зазначено, що у даному випадку він не сприяє просуванню клітин з пошкодженою ДНК у цикл проліферації.

66. Вплив кавітації на реологічні і гідравлічні характеристики степеневих неньютонівських рідин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.16 О.Д. Коваль; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано фізичну модель кавітаційного впливу на багатокомпонентні неньютонівські рідини типу піролізної смоли, термогазойлю, коксохімічної сировини, крекінггазойлю. Описано процес перемішування рідин у мішалках і проточних змішувачах за умов дії на рідину кавітації. Розроблено експериментальні стенди та наведено результати дослідження для аналізу наслідків кавітаційного впливу на багатокомпонентні середовища. Проведено реологічні дослідження таких середовищ для доведення гіпотези про те, що у певному діапазоні температур і градієнтів швидкостей ці середовища можна описати степеневим законом Оствальда де Віля. Виявлено, що під час проходження досліджуваних середовищ та їх сумішей через кавітаційний змішувач, у ряді випадків відбувається помітна зміна реологічних властивостей, зокрема, коефіцієнта динамічної в'язкості. Даний ефект дозволяє розробити методики, пов'язані з транспортуванням продуктів із меншими енергетичними витратами. Визначено критерії, що дозволяють оцінити ступінь кавітаційного впливу на складне реологічне середовище. На підставі результатів експериментальних досліджень і математичного опису процесів перемішування запропоновано методики розрахунку кавітаційних змішувачів-реакторів.

67. Вплив мікробного полісахариду "ксантан" на якість заморожених плодоовочевих паст в процесі їх зберігання у замороженому стані

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.15 Андрій Миколайович Одарченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с. рис. — укp.

68. Вплив модифікації структури на теплофізичні властивості силікатних матеріалів неавтоклавного твердіння

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Є.С. Луцкін; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2006. — 20 с. — укp.

69. Вплив окремих мікроелементів на визрівання та якість твердих сичужних сирів з низькою температурою другого нагрівання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.04 Н.Б. Сливка; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Науково обгрунтовано ефективність і доцільність використання у технології виробництва твердих сичужнх сирів з низькою температурою другого нагрівання мікроелементів. Досліджено вплив мікроелементів на перебіг мікробіологічних і біохімічних процесів під час визрівання сирів. Показано, що під впливом мікроелементів відбувається активний ріст молочнокислої мікрофлори. Установлено, що застосування мінеральних речовин ефективно інтенсифікує процеси протеолізу білків і гідролізу молочного сиру, посилює накопичення смакових і ароматичних компонентів у сирі. На підставі результатів досліджень органолептичних, фізико-хімічних і біохімічних показників досліджуваних сирів зроблено висновок щодо прискорення визрівання, підвищення біологічної цінності та покращення якості готового продукту. Створено комплексну мінеральну домішку, використання якої дає змогу одержати готовий продукт зі скороченим терміном визрівання та високими органолептичними показниками.

70. Вплив режиму випалювання на основні фізико-механічні властивості кислотостійкої керамічної плитки з використанням шлаків феронікелю

О.О. Килимник, Н.В. Колонюк, О.А. Герасимова Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2003. — Вип. 5. — С. 103-108. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Визначено оптимальні режими випалювання якісної кислотостійкої керамічної плитки з використанням шлаків феронікелю за рівномірного та ступеневого режимів підйому температури у випалювальних печах. Показано перевагу ступеневого режиму перед рівномірним.

71. Вплив різних чинників на споживні властивості та збереженість крекерів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.15 І.В. Дідик; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Створено якісно нові крекери з підвищеним вмістом незамінних аміно- та жирних кислот, мінеральних речовин, вітамінів за рахунок використання нетрадиційної сировини рослинного походження - м'яти перцевої, цикорію, зародкових пшеничних пластівців, гречаного борошна, мускатного горіха. Виявлено закономірності змін якості крекерів за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками залежно від виду пакувальних матеріалів та умов зберігання. Встановлено, що використані природні домішки з антиоксидантними властивостями сповільнюють окиснювальні та гідролітичні процеси у жирах удвічі.

72. Вплив складу шихти та параметрів синтезу на одержання високоміцних і термостійких шліфопорошків кубічного нітриду бору

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 О.М. Соколов; НАН України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. — К., 1999. — 18 с. — укp.

73. Вплив способів зберігання на якість плодів солодкого перцю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 Н.П. Загорко; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 24 с. — укp.

Виявлено вплив різних способів заморожування на якість плодів солодкого перцю. Вивчено гістологічні зміни клітинної структури тканин під час заморожування в кріогенному, повітряному та рідкому середовищах. Визначено динаміку фракційного складу води за умов заморожування та тривалого зберігання у повітряному середовищі, а також кріоскопічну температуру та кількість вимороженої води. Встановлено, що вологовіддача з урахуванням органолептичної оцінки є важливим показником придатності сировини до зберігання у замороженому стані. З'ясовано, що процес заморожування помітно впливає на теплофізичні властивості, біохімічний склад солодкого перцю. Показано позитивний вплив додаткової технологічної обробки на зберігання та покращення стійкості якісних показників під час заморожування та наступного зберігання. Розроблено новий спосіб зберігання солодкого перцю, замороженого в маринаді, який відрізняється кращими біохімічними показниками, органолептичною оцінкою, мікробіологічною безпекою, ніж перець, заморожений розсипом. Економічний ефект впровадження у виробництво технології заморожування розсипом складає 759 - 817 грн/т, а заморожування в маринаді - 945 - 2 597 грн/т залежно від терміну зберігання плодів солодкого перцю.

74. Вплив способу теплопостачання шпалеродрукарських машин на підвищення енергоефективності шпалерного виробництва

П.М. Гламаздін, Т.В. Малишевський Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2006. — Вип. 10. — С. 112-120. — Бібліогр.: 1 назв. — укp.

Розглянуто найбільш поширені способи теплопостачання шпалеродрукарських машин (ШДМ). Проведено аналіз способів теплопостачання ШДМ з точок зору енергоефективності, капітальних вкладень та особливостей експлуатації.

75. Вплив структури на динамічне руйнування оптичночутливих полімерів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.19 Н.М. Зазимко; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив структури на характер втомного та динамічного руйнування в оптичночутливих полімерах на прикладі поліметилметакрилату (ПММА) та сітчастих полімерів на основі олігомерів епоксидних діанових смол (ЕД-16, ЕД-20). Розроблено методики експериментального дослідження процесу поширення тріщини, ініційованої імпульсним розтягом, з застосуванням яких є можливим з'ясуванняня залежності величин, що характеризують процес старту та поширення магістральної тріщини від амплітудночасових параметрів імпульсу розтягування. На підставі аналізу одержаних даних розвинуто уявлення про механізм процесу тріщиноутворення. Показано, що епоксидний полімер, затверджений у постійному магнітному полі (ПМП), стає анізотропним не тільки стосовно пружних властивостей, але й електричних характеристик. З'ясовано, що орієнтація макромолекул зростає зі збільшенням часу обробки. За різних значень напруженості однорідного МП орієнтація має різний напрямок відносно силових ліній магнітного поля, що можна пояснити залежністю геометричної форми молекулярних структур від напруженості поля. Установлено взаємозв'язки структурних особливостей динамічного руйнування ПММА та сітчастих полімерів на основі олігомерів ЕД-16 і ЕД-20, що дозволяє здійснювати цілеспрямоване регулювання їх структури та динамічної міцності.

76. Вплив структурно-технологічних чинників на кінетику окислення комплексних літійових мастил

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.13 Л.В. Железний; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Досліджено вплив компонентного складу та технологічних чинників на кінетичні закономірності окиснення комплексних літійових мастил. Розроблено методику та модернізовано установку для оцінки за динамічних умов антиокиснювальної стабільності мастил за кінетикою поглинання ними кисню. Установлено кінетичні закономірності та запропоновано механізм окиснювальних перетворень у мастилах залежно від природи жирового компонента та кислот-комплексоутворювачів загусника, а також від їх мольного співвідношення у літійовому комплексі. Вивчено вплив групового вуглеводневого складу нафтових та природи синтетичних олив (дисперсійного середовища мастил) на антиокиснювальну стабільність системи в цілому. Визначено та порівняно інтенсивність і тривалість гальмівної дії низки антиоксидантів, їх сумішей, а також порошків металів. Результати досліджень є науковим підгрунтям для створення рецептур і технології виготовлення високотемпературних багатоцільових комплексних літійових мастил з високою стійкістю до окиснення.

77. Вплив суміщуючих добавок на кінетику формування та структуру уретановмісних взаємопроникних полімерних сіток

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 С.І. Грищук; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Детально досліджено вплив різних компатибілізаторів на кінетику формування та структуру уретановмісних взаємопроникних полімерних сіток (ВПС). Встановлено значний вплив компатибілізаторів на кінетику формування ВПС, який залежить від типу компатибілізатора та співвідношення швидкостей реакцій формування складових ВПС. Показано, що головний ефект компатибілізатора полягає в зміні часу початку мікрофазового розділення (МФР) в реакційних системах. У граничному випадку за умов використання найбільш ефективного компатобілізатора - монометакрилату етиленгліколю МФР у процесі реакції не відбувається, що вказує на формування однофазної системи. Визначено, що введення компатибілізаторів призводить до розширення міжфазної області. Встановлено, що релаксаційна поведінка компатибілізованих ВПС залежить від кінетичних умов реакцій і типу компатибілізатора. У граничному випадку спостережено лише один релаксаційний перехід, що підтверджує подавлення фазового розділення за допомогою компатибілізатора та формування однофазної системи.

78. Вплив умов формування на оптичні властивості J-агрегатів поліметинових барвників PIC та Cyan-бетаTH

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 Гліб Ярославович Гуральчук; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 16 с. — укp.

79. Вуглецеві сорбенти для ліквідації нафтових забруднень

Автореф. дис... канд. хім. наук21.06.01 О.В. Кравченко; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Розроблено метод одержання вуглецевих матеріалів з рослинної сировини різного типу з використанням низькотемпературної одностадійної карбонізації та їх застосування у технології очистки водних басейнів від нафтових забруднень. Досліджено й оптимізовано процес карбонізації даних матеріалів у температурно-часовому полі. Установлено вплив природи рослинної сировини, її вологості, фракційного складу на нафтопоглинальні властивості одержаних сорбентів. Показано, що структурно-сорбційні характеристики є оптимальними у разі використання тирси сосни як сировини, за цього ефективність очистки водойм, забруднених нафтопродуктами, становить 94 - 95 %. Запропоновано нові вуглець-вуглецеві та вуглець-мінеральні матеріали. Виявлено, що вуглець-вуглецеві сорбенти за співвідношення компонентів 50:50 % мас. проявляють вищі фізико-хімічні параметри у порівнянні з іншими сорбентами.

80. Гарантуюче управління процесами сушіння зерна в шахтних прямоточних зерносушарках

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 М.Т. Степанов; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 21 с. рис. — укp.

Розроблено альтернативні алгоритми гарантуючого управління з прогнозуванням, а також функціонально повну цифрову імітаційну модель процесу сушіння зерна у шахтній зерносушарні з розподіленими параметрами. Створено систему гарантуючого управління (СГУ) режимами сушіння зерна у шахтних прямоточних зерносушарках з комутованою структурою контурів регулювання й алгоритмами з прогнозуванням. Розвинуто математичну модель процесів сушіння зерна, яка передбачає облік енергії відриву молекул води від зерна, враховує обмеження на відносну вологість відпрацьованого сушильного агента, зміну швидкості видалення вологи з зерна за його висушуванням, перерозподіл сушильного агенту за шарами зерна, а також дає змогу здійснити коректний розрахунок часу перебування зерна у зонах сушіння за умов зміни продуктивності сушарки. Наведено алгоритм управління для пускових режимів роботи СГУ, що дозволяє формувати базову траєкторію перехідного процесу.