LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 5 із 48

81. Генератори озону на жевріючому розряді атмосферного тиску та деякі аспекти їх використання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.13 Г.В. Таран; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Обрунтована та експериментально перевірена можливість і висока ефективність генерації озону у жевріючому розряді атмосферного тиску у системі "голка-площина" з позитивним потенціалом на голці. Розроблено та захищено патентом України систему живлення генераторів озону на основі резонансного інвертора з ефективністю більш ніж 90%. Показано, що використання W, Mo, Ti та нержавіючої сталі для електродів дозволило забезпечити довгострокову роботу реактора. Досліджено електродинамічні та спектрометричні характеристики реакторів синтезу озону. На базі проведених досліджень розроблено та виготовлено дослідно-промислові озонаторні установки продуктивністю 10 г та 300 г озону на годину. Розроблено методики використання генераторів синтезу озону у сільському господарстві, водопідготовці та харчовій промисловості.

82. Геометричне моделювання схем дії планетарних тістомісильних машин

автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 А.О. Дашкевич; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Запропоновано нове розв'язання задачі геометричного моделювання тістомісильного механізму планетарного типу шляхом опису траєкторій руху його точок, належних робочому органу. Досліджено питання аналізу графіка функцій його повної енергії. На підставі даних, одержаних завдяки проведеним дослідженням, установлено раціональні значення параметрів механізму, які забезпечать можливість розробок змішувачів сипких і в'язких речовин зі зниженими енерговитратами. Розроблено метод опису траєкторії руху робочого органу змішувача за планетарного руху рівняннями у параметричному вигляді. Розроблено схеми роботи важільних місильних механізмів для випадків руху привідної ланки за рівняннями епі- та гіпоциклоїди, коли вхідні величини (параметри розмірів схеми) змінюються у певних межах. Складено алгоритми побудови зображень фаз руху місильного механізму й опису результатів моделювання, зокрема засобами комп'ютерного анімаційного моделювання, що дозволить доповнити множину анімаційних зображень у прикладній геометрії. Побудовано графіки розподілу енергетичних характеристик механізмів за заданими схемами та розроблено спосіб аналізу ефективності перемішування завдяки застосуванню поверхні перемішування. Це дозволило формалізувати аналіз форми кінематичної кривої точки робочого органу механізму у процесі перемішування.

83. Геометричне моделювання та оптимізація процесу теплової променевої обробки харчових продуктів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.01 Ю.М. Тормосов; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 34 с. — укp.

Системно досліджено складний фізичний процес теплопередачі інфрачервоного (ІЧ) випромінювання, проаналізовано технологічні та геометричні особливості підсистем та елементів теплотехнічної системи для теплової обробки харчових продуктів, побудовано узагальнену модель процесу та виявлено взаємозв'язки між моделями її елементів. Уперше у прикладній геометрії як теоретичну базу для проектування та дослідження властивостей поверхонь рефлекторів запропоновано опис керуючої розподілом відбитих променів функції (РВП-функція), що є базою методу визначення профілю рефлектора для формування пучка відбитих теплових променів з заданими властивостями, а також доведено твердження та залежності, що розвивають теорію дослідження властивостей відбиваючих поверхонь. Розроблено експрес-метод визначення інтенсивності теплового потоку з використанням фотографування та комп'ютерної обробки плівки, який не потребує створення спеціального устаткування та проведення витратних натурних експериментів. Уперше для галузі харчових виробництв запропоновано спосіб розрахунку терморадіаційних установок з геометричним керуванням процесом теплопередачі випромінюванням. Створено геометричну модель, яка дає змогу розрахувати щільність теплового потоку випромінювання в ІЧ-установках з поглинаючим газовим середовищем з застосуванням закону Бугера для слаборозбіжного світлового пучка. Розроблено комплекс програм для моделювання перебігу процесу променевої теплопередачі у ІЧ-апаратах, що використовуваються у харчових виробництвах.

84. Геометричне та комп'ютерне моделювання динаміки процесів зміни об'єктів під впливом заданих чинників (на прикладі фільтрування)

автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.01 О.В. Черніков; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 37 с. — укp.

Створено методологію геометричного моделювання перебігу фізичних процесів. Розв'язано завдання прогнозування й управління цими процесами. Як практичну реалізацію проведених досліджень запропоновано оптимізацію технологічного процесу фільтрування суспензій на камерних фільтр-пресах (ФП) з вертикальним розташуванням фільтрувальних плит і впровадження розроблених методик в процес проектування й експлуатації фільтрувального обладнання у промисловості, комунальному господарстві. На підставі даних, одержаних завдяки здійсненим експериментам стосовно фільтрування суспензій, їх аналізу виявлено, що саме геометричні харакеристики шару утворюваного осаду, зміна форми та площі поверхні фільтрування (її зменшення) є причиною розбіжностей у теорії та практиці розрахунку ФП. Запропоновано поняття про сім'ї квазіеквідистантних нормально-зсунутих кривих і поверхонь першого та другого виду, що дозволило враховувати вплив різних чинників, під дією яких відбувається досліджений процес. Розглянуто конформні перетворення, що дозволяють будувати відображення картин фізичних полів між заданими областями. Застосування цього апарату дозволило привести у відповідність час утворення шару осаду заданої товщини у замкненій камері вертикальних фільтрувальних плит за класичною теорією утворення осаду на горизонтальній площині та дозволило виконувати розрахунки продуктивності та пропонувати оптимальні режими роботи камерних ФП з вертикальним розташуванням фільтрувальних плит. На базі параметрів, одержаних в результаті експериментального фільтрування, запропоновано систему автоматизованого проектування для розробки тривимірної моделі та габаритного креслення ФП.

85. Гібридні зв'язуючі на основі модифікованих поліестерних і епоксидних олігомерів для полімерних композиційних матеріалів

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Т.В. Ложичевська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Показано, що введення амідної групи в молекули ненасичених олігомерів, одержаних шляхом поліконденсації гліколів з ангідридами дикарбонових кислот, призводить до покращання характеристик кополімерів на їх основі. Відзначено, що у процесі модифікації суттєво збільшується швидкість поліконденсації. Показано, що у всіх випадках молекула олігомеру містить амідну групу. Одержано композити шляхом сумісного отвердження кополімерів НПС з епоксидними смолами за різних способів отвердження з використанням систем, які містять взаємопроникаючі сітки, одержані шляхом одночасного формування епоксидної сітки в матриці кополімеру та кополімеру у матриці епоксидного полімеру. Одержано армовані композити з вмістом склотканини 50 мас. %. Визначено їх міцнісні характеристики. Запропоновано спосіб сумісного отвердження одержаних модифіковних НПС з епоксидними складовими (ЕС) без використання ініціюючих систем і отверджувачів. Одержано наповнені ультрадисперсними металами полімерні композиційні матеріали (ПКМ) шляхом термічного розкладу відповідного прекурсору безпосередньо в полімерній матриці, яка формується. За цього у разі використання ЕС максимальний вміст наповнювача становив 2,5 мас.%, а використання гібридних систем дозволяє одержати 55 мас. %. Досліджені системи запропоновано для одержання електропровідних композитів гарячого отвердження, а також ПКМ спеціального призначення.

86. Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів

автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.08 В.М. Атаманюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 36 с. — укp.

Здійснено теоретичні й експериментальні дослідження гідродинаміки, динаміки та кінетики фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів. Одержано критеріальні рівняння для опису гідродинаміки даного сушіння на базі внутрішньої задачі гідродинаміки, доповненої геометричним симплексом, що характеризує зовнішню задачу. За результатами експериментальних досліджень одержано критеріальні залежності для визначення коефіцієнтів тепло- та масовіддачі та встановлено аналогію між зовнішнім теплообміном і масообміном. Розроблено математичні моделі, які описують процес фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів і дають змогу прогнозувати енергетичні затрати під час здійснення проектних розрахунків нового сушільного обладнання. Запропоновано 4 типи сушильних установок, які враховують кінетичні та фізико-механічні властивості даних матеріалів.

87. Гідродинаміка інерційно-фільтруючих сепараційних пристроїв очищення природного газу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 О.О. Ляпощенко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 20 с. рис. — укp.

На підставі теоретичного аналізу створених фізичної та математичної моделі руху газокраплинного потоку та за допомогою комп'ютерного моделювання розроблено умови реалізації нового способу сепарації високодисперсної краплинної рідини з використанням нових конструкцій інерційно-фільтрувальних сепараційних пристроїв. Узагальнено математичні рівняння, які дозволяють розраховувати гідродинамічні та сепараційні показники даних пристроїв з урахуванням часткового проходження газокраплинного потоку у кожному послідовно розміщеному інерційному елементі сепаратора крізь фільтруючий шар. За результатами експериментальних досліджень модельних і натурних зразків сепараційних пристроїв та їх узагальнення уперше одержано гідравлічні та сепараційні характеристики інерційно-фільтрувальних сепараторів.

88. Гідродинаміка та теплові ефекти в циліндричному роторно-пульсаційному апараті

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 І.А. Піроженко; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Проведено теоретичні й експериментальні дослідження гідродинаміки, теплових ефектів і явищ диспергування під час обробки гетерогенних систем у роторно-пульсаційному апараті (РПА) циліндричного типу. Встановлено інтенсифікуючу дію робочого елемента методу дискретно-імпульсного введення та трансформації енергії (ДІВЕ) - одиночного вихоря. Проаналізовано області нестійкості течії середовищ різної в'язкості у зазорах РПА циліндричного типу. У результаті одно- та двомірного моделювання динаміки рідини в РПА одержано залежності швидкості та прискорення від часу, а також поля швидкості, прискорення та тиску в робочій зоні РПА. Досліджено вплив в'язкості рідини на витратні характеристики апарата. Розглянуто можливості використання циліндричних РПА різних типів у технологічних процесах гомогенізації широкої гами біологічних дисперсних систем. Встановлено теплофізичні, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості соєвої пасти. Наведено оцінку ефективності термовологої обробки та роторно-пульсаційної гомогенізації даної в'язкопластичної системи. Проведено економічний аналіз ефективності та рівня енергозаощадження під час виробництва соєвої пасти.

89. Гідродинаміка та тепломасообмін в пневмо-пульсаційному апараті камерного типу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 М.П. Мартиненко; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Запропоновано дані стосовно фізичних механізмів процесів, що відбуваються у пневмо-пульсаційних апаратах камерного типу. За результатами моделювання двовимірного та тривимірного моделювання одержано поля швидкості, температури та функцій току. Проаналізовано особливості гідродинаміки та теплообміну в апараті такого типу. Експериментально досліджено питання щодо швидкості руху в трубі пневмо-пульсаційного апарата. Наведено розрахункові співвідношення та дослідні дані, що стосуються прогину гумових мембран у пульсаторах камерного типу для випадків незалежного та спільного їх деформування з урахуванням вхідної залишкової деформації. Визначено період власних коливань рідини в трубі такого пристрою. Розроблено рекомендації щодо удосконалення камери пневмо-пульсаційного апарату, глибини занурення труби пульсатора та режимів його роботи. Проаналізовано ефективність та надано оцінку енергоощадження за умов виробництва рідких екстрактів.

90. Гідродинаміка та тепломасообмін при фільтраційному сушінні матеріалів кристалічної та аморфної структури

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 І.О. Гузьова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Наведено методики досліджень гідродинаміки та кінетики сушіння матеріалів. Розглянуто результати досліджень і встановлено розрахункові залежності для прогнозування гідродинаміки під час руху теплоносія через вологі та сухі шари, а також кінетики процесу. Проаналізовано вплив структури та природи матеріалу на кінетику процесу фільтраційного сушіння. Розроблено новий метод фільтраційного сушіння за умов змінної висоти шару. Запропоновано конструкцію сушарки, яка реалізує безперервний процес фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів з видаленням сухого матеріалу з зони масообміну.

91. Гомогенно-гетерогенне окислення NO у виробництві азотної кислоти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.01 О.В. Кобзєв; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено процес окиснення оксиду азоту (II), який має гомогенно-гетерогенний характер, за динамічних умов і з використанням насадки з розвиненою поверхнею, що впливає на швидкість процесу. Розроблено методику проведення експериментів з дослідження процесу окиснення оксиду азоту (II) за динамічних умов. Проведено експериментальні дослідження впливу на процес окиснення оксиду азоту (II) тиску, температури, об'ємної частки оксиду азоту (II) та кисню в газі, лінійної швидкості газу, а також питомої поверхні насадки. За результатами одержаних експериментальних даних виведено математичну модель, яка адекватно описує процес за динамічних умов і з використанням насадки або без неї. Запропоновано методику регулювання співвідношення процесів окиснення та абсорбції в процесі кислотоутворення в абсорбційних колонах виробництва азотної кислоти. Запропоновано варіант технологічної схеми з поліпшеними показниками.

92. Гончарні печі с. Кульчин Волинської області (конструкція та особливості випалу)

Н.В. Кубицька Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 5. — С. 44-54. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Проаналізовано особливості випалу та конструкції горнів гончарного осередку с. Кульчин Волинської області з метою використання місцевих традицій гончарства у сучасній виробничій діяльності.

93. Гранульовані цеолітні каталізатори алкілування на основі формованого каоліну

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.13 П.І. Бартош; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Знайдено оптимальні умови синтезу in situ та наступної модифікації гідроксидом натрію гранульованого цеоліту Y на основі Просянівського каоліну (Україна) з виходами 70 - 75 % , високою міцністю та мезопористістю гранул. Показано, що синтезовані зразки переведено у каталізатори з унікальним спектром кислотності. Експериментальні результати узагальнено у вигляді принципово нового механізму алкілування з провідною роллю первинних карбокатіонів на основі ізобутану та незначною роллю карбоній - іонів - трет - бутилу.

94. Групові методи вирощування профільованого сапфіру

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 Є.П. Андрєєв; НАН України. Ін-т монокристалів. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Розроблено групові методи вирощування профільованого сапфіру. Досліджено вплив умов вирощування та відпалу на структурну досконалість профільованого сапфіру. Установлено взаємозв'язок кількості та розподілу пор у кристалах з конструкцією капілярної системи формоутворювача. Відзначено, що кращі за якістю кристали одержано на формоутворювачах, що мають мінімальну кількість живлячих каналів. Уперше встановлено, що руйнування формоутворювачів з багатоканальним підживлення зони зростання відбувається за межами зіткнення потоків розплаву та має кавітаційний характер. Запропоновано коаксіальний спосіб вирощування групи профілів, розраховано теплові умови у системі коаксіальних сапфірових трубок та знайдено можливість поліпшення якості внутрішніх профілів залежно від кількості зовнішніх профілів. Наведено способи вирощування профільованих кристалів для одерання виробів з дном високої оптичної якості. Розроблено спосіб автоматичного затравлення, що базується на тепловому розширенні елементів технологічного оснащення, який виключає суб'єктивний чинник та випадкове пошкодження формоутворювачів. Запропоновано конструкції тигля та капілярної системи зі знімними формотвірними насадками, які значною мірою знижують витрати тугоплавких металів. Створено ефективний спосіб очищення молібденових і вольфрамових деталей технічного оснащення від корунду для відновлення їх працездатності.

95. Двочастотний прилад контролю вологості сипких сільськогосподарських культур

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Д.В. Половинка; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 18 с. рис., табл. — укp.

Розроблено метод окремого виміру активної та реактивної провідності вимірювального перетворювача з сипким матеріалом, який дає змогу значною мірою підвищити точність контролю вологості сипких сільськогосподарських культур. Наведено методику одержання характеристик градуювання приладу. Одержано аналітичні залежності вихідної напруги діодно-ємнісного мосту від параметрів перетворювача з сипким матеріалом та знайдено зворотні залежності параметрів перетворювача від вихідної напруги мосту, що дає змогу у порівнянні з резонансним методом і методом вимірювання амплітуди та фази знизити відносну похибку контролю провідності з 2 % до 0,6 %. Зазначено, що підвищення точності контролю вологості дозволяє знизити витрати часу на приймання сировини та відпуск продукції, підвищити якість продукції. За результатами досліджень розроблено алгоритм контролю вологості сипких сільськогосподарських культур з використанням розроблених методу окремого вимірювання та методики одержання характеристик градуювання приладу. Розроблено функціональну схему вологоміра, а також принципову схему приладу контролю вологості, які реалізують розроблений алгоритм контролю та відповідають найсучаснішим технологіям приладобудування. Відзначено, що за результатами випробування вологоміра на реальних зразках показано високу точність контролю, надійність і оперативність, що підтверджується одержаними результатами.

96. Дезактивація стічних вод, що містять радіоізотопи цезію- 137 і стронцію- 90

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 Оксана Миколаївна Терещенко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000. — 18 с. — укp.

97. Деструкція хімічних сполук стічних вод процесу коксування вугілля

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.07 Д.Г. Трегубов; Укр. держ. наук.-дослід. вуглехім. ін-т "УХІН". — Х., 2000. — 16 с. — укp.

Висвітлено питання захисту водного басейну. Розроблено ефективний метод очищення стічних вод, що базується на дії електричних мікророзрядів. Досліджено процес мікродугової деструції хімічних сполук коксохімічних стоків на модельних і реальних розчинах у разі впливу змінної напруги. Запропоновано та досліджено способи інтенсифікації мікродугового розряду. Теоретично аргументовано, підтверджено розрахунками та експериментально спосіб підвищення ефективності мікродугової деструкції хімічних сполук стічних вод в імпульсному режимі введення електричної потужності. Отримано технологічні характеристики й умови ефективного режиму обробки води. Розроблено дослідно-промисловий реактор мікродугового знешкодження стічних вод. Показано можливість глибокого очищення стічних вод від фенолів, масел, інших органічних сполук і роданідів. Розглянуто варіанти використання методу в схемах очищення стічних вод коксохімічного виробництва.

98. Деформування гнучких гумовокордних оболонок обертання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.17 Д.Л. Волчок; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2005. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання стосовно розрахунку дерформованого стану шаруватих гумовокордних оболонок обертання. За цього однією з достовірних моделей за умов переміщень оболонок, що можуть досягати розмірів поперечного перерізу, є модель, у якій меридіальний напрямок моделюється нерозтяжними скінченними елементами, а окружний напрямок оболонки моделюється сітковою областю. Запропоновано нову математичну модель з використанням багатошарового скінченного елемента. Аналізуючи існуючий алгоритм варіювання лінійних нерозтяжних елементів, виявлено причини його нестійкості. Запропоновано новий блочний метод варіювання, що дозволяє уникати проблем зациклення, що виникають у випадку розташування скінченних елементів в одну лінію. Проведено тестування нової математичної моделі на гумовокордній оболонці амортизатора ПО "ЮМЗ". Відзначено, що важливою особливістю моделі є можливість її використання на оболонках довільного профілю. Здійснено розрахунок великогабаритних гумовокордних оболонок пневматичних шин. Наголошено, що запропонована математична модель дозволяє побудувати температурні режими експлуатації гумокордних оболонок. Такі режими побудовано для оболонок 33.00-51 і 33.00R51, для яких також одержано температурні поля. З'ясовано, що результати розрахунків добре узгоджуються з експериментальнии даними. Розглянуто актуальні питання механіки відновлених оболонок понадвеликогабаритних пневматичних шин. Грунтуючись на розрахунках, зроблених за допомогою нової математичної моделі, запропоновано здійснювати оптимальний розподіл кутів нахилу корду у відновлених шарах, що забезпечує підвищення ресурсу оболонки.

99. Динаміка процесу кавітації та закономірності кінетики електрогідроімпульсного подрібнення матеріалів

автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 Д.О. Федін; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності функціонування електрогідроімпульсного пристрою для тонкого та надтонкого подрібення порошкоподібної сировини для виробництва пігментів і низькотемпературних каталізаторів, які використовуються у хімічному виробництві. Розглянуто переваги та недоліки традиційних пристроїв для подрібнення. Обгрунтовано перспективність електрогідроімпульсного подрібнення твердих порошкових матеріалів. Розроблено математичну модель гідродинамічних процесів за високовольтного імпульсного електричного розряду у камері електрогідроімпульсної установки з урахуванням процесу кавітації. Адаптовано рівняння динаміки кавітаційної порожнини Нолтінга - Непайраса до умов електрогідроімпульсного впливу. Уточнено умови виникнення та найбільш інтенсивного перебігу процесу кавітації в закритій камері, камері з вільною поверхнею рідини та камері з рухомою торцевою стінкою у вигляді диска з пружинами. Розроблено нову конструкцію розрядної камери, яка дозволяє керувати інтенсивністю кавітації. Експериментально доведено можливість регулювання процесу подрібнення за рахунок зміни сумісного регулювання маси рухомої торцевої стінки камери, геометричних параметрів розрядної камери й електричних характеристик розрядного контура. Досліджено ефективність роботи камери з рухомою торцевою стінкою та кінетику подрібнення вапняку, синтетичного алмазу та двоокису титану (рутилу). Показано, що електрогідроімпульсне подрібення є ефективним способом тонкого та надтонкого подрібнення твердих матеріалів. Розроблено й апробовано методику розрахунку основних параметрів електрогідроімпульсних пристроїв для подрібнення порошків твердих матеріалів.

100. Динаміка процесу кристалізації в циліндроконічному класифікуючому кристалізаторі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.13 Я.Е. Михайловський; Сум. держ. ун-т. — Суми, 1999. — 19 с. — укp.

Захищається 9 наукових праць, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень гідродинаміки та масообміну при кристалізації неорганічних солей в циліндроконічному класифікуючому кристалізаторі з псевдозрідженим шаром кристалів. Розроблена динамічна модель процесу гідрокласифікації та зросту кристалів у циліндроконічному апараті з урахуванням зміни гранулометричного складу частин у змуленому шарі. Отримані, проаналізовані та експериментально перевірені рівняння, які дозволяють розраховувати зміну локальних гідродинамічних і масообмінних параметрів класифікованого змуленого шару кристалів у циліндроконічному кристаловирощувачі. Проведена оцінка розподілу локальних параметрів змуленого шару кристалів по висоті апарата, що дозволяє більш обгрунтовано проектувати класифікуючі кристалізатори. Розроблений інженерний метод розрахунку циліндроконічного класифікуючого кристалізатора, його алгоритм і програма реалізації на ЕОМ.