LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 6 із 48

101. Динаміка пульсуючих центрифуг і обгрунтування шляхів підвищення їх надійності та продуктивності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 Г.О. Горошко; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с. рис., табл. — укp.

Досліджено динаміку промислових пульсуючих центрифуг. Сформульовано рівняння поступальних та кутових коливань пульсуючої центрифуги. Проаналізовано коливання, стійкість руху центрифуги та рух пульсатора. Розглянуто форму руху пульсатора, закон руху центра мас центрифуги та можливість реалізації резонансів для коливань центрифуги. Встановлено нечутливість центрифуги до параметричних збуджень та обмеження частоти руху пульсатора. Побудовано амплітуди переміщень та сил, які діють на опорні вузли центрифуги. Запропоновано спосіб та проведено аналіз умов повного автоматичного балансування роторів пульсуючих центрифуг рухомими масами. Виявлено можливість модернізації конструкції центрифуги за рахунок зменшення маси системи віброізоляції та її геометричних розмірів.

102. Диспергування гетерогенних систем у роторно-пульсаційному апараті дисково-циліндричного типу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Т.Л. Грабова; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. — К., 2007. — 23 с. — укp.

Здійснено теоретичні й експериментальні дослідження гідродинаміки потоку, процесів диспергування та теплових ефектів під час обробки гетерогенних систем в роторно-пульсаційних апаратах (РПА) дисково-циліндричного типу. Шляхом тривимірного моделювання течії рідини в РПА одержано динаміку структури потоку в'язкої рідини. Оцінено значення прискорення та імпульсів тиску у різних зонах апарату. Проведено аналіз можливих механізмів подрібнення й оцінку кінцевого розміру дисперсних включень. Експериментально досліджено кінетику процесу диспергування та теплові ефекти за гідродинамічної обробки в РПА гетерогенних рідких систем типу "тверде тіло - рідина" з різними фізико-хімічними властивостями, зокрема наноструктурованих кремнієорганічних систем. Розглянуто можливості використання дисково-циліндричних РПА різних модифікацій у технологічних процесах та запропоновано технології дискретно-імпульсного введення енергії для гомогенізації та диспергування багатокомпонентних суспензійно-емульсійних препаратів, зокрема, кремнієорганічних паст. Установлено теплофізичні, сорбційно-текстурні та структурно-механічні властивості наноструктурованих сорбентів. Запропоновано та впроваджено тепломасообмінне обладнання для продукування м'яких лікарських форм. Проведено економічний аналіз ефективності й оцінку енергоощадження такого обладнання.

103. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі

автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 Олександр Михайлович Дзевочко; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2008. — 21 с. — укp.

104. Діагностика поверхні силікатного скла з використанням явища активованої термоемісії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Ярослав Йосипович Кучера; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004. — 16 с. — укp.

105. Діагностика стану і параметрів автоматизованої системи управління виробництвом кварцових трубок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 О.В. Шефер; Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2004. — 19 с. — укp.

Одержано математичні залежності для процесу перетворення кварцового блока у трубку та коливань установки, які описують режими її роботи та коливання, зумовлені впливом випадкових зовнішніх збурень, що впливають на якість роботи. Обгрунтовано підхід щодо ідентифікації параметрів моделі установки на основі аналізу вільних або вимушених коливань. Для зменшення кількості датчиків запропоновано апроксимацію значень швидкості відхилень та власне відхилень елементів конструкції від рівноважного стану ортогональними поліномами. Доведено, що використання кореляційних методів контролю вібрацій установки витягування кварцових трубок дає можливість виявляти їх на ранніх стадіях, забезпечуючи надійність та безвідмовну роботу системи. Розроблено метод визначення відмов у системі керування на основі фільтра Калмана та узагальненого співвідношення правдоподібності. Зазначено, що метод забезпечує високу надійність коректного визначення поточного стану об'єкта керування за умов впливу зовнішніх збурень та наявності похибок вимірів. Побудовано діагностичну систему для двигунів на основі банку чутливих фільтрів, виходи яких відповідають визначеному типу пошкодження. Для генерування сигналів, що характеризують пошкодження, використано фільтр Калмана, а рішення щодо його наявності приймається на основі статистики Льюнга-Бокса та узагальненого співвідношення правдоподібності. Для своєчасного виявлення можливості виникнення відмови в автоматизованій системі управління технологічними процесами, пов'язаної з поступовою зміною параметрів об'єкта керування, запропоновано режим активної ідентифікації, який використовує (для гарантії збіжності процесу оцінювання параметрів) процедуру послідовної зміни структур моделей, які настроюються.

106. Діаграма стану і закономірності синтезу кубічного нітриду бору в системі Mg - B - N

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 П.П. Іценко; НАН України. Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. — К., 2006. — 20 с. — укp.

За методами гартування від високого тиску, металографічного, рентгенівського та мікрорентгеноспектрального аналізів, а також in situ з використанням методу енергодисперсійної дифрактометрії експериментально вивчено фазові рівноваги за тиску 0 - 5,5 ГПа та синтез кубічного нітриду бору у системі Mg - B - N та Mg - B у разі тиску 4,5 ГПа. Система Mg - B характеризується наявністю трьох евтектичних і однієї перитектонічної рівноваги. Установлено мінімальну температуру кристалізації cBN з розчину у розплаві (1 600 К при 54,5 ГПа). Проведено порівняльний синтез cBN у системі Mg - B - N за промисловою технологією за умов застосування різних розчинників.

107. Діелектричні методи та засоби вимірювального контролю складу і якості молочних продуктів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 В.П Осадчий; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто шляхи підвищення точності вимірювань і достовірність контролю параметрів, що характеризують склад і якість молочних продуктів за рахунок застосування електронних засобів у технологічному процесі їх виробництва. Запропоновано електрофізичні моделі молочних продуктів, які є бінарними дисперсними системами, що створюють емульсії прямого або зворотного виду. Рекомендовано розрахункові формули визначення діелектричної проникності емульсій залежно від вмісту води та молочного жиру. Наведено діелькометричний метод контролю складу та якості молочних продуктів, який дозволяє оцінювати в них кількість води, концентрацію жиру, білка, інших харчових компонентів. Запропоновано напрямки побудови засобів вимірювання складу молокопродуктів у діапазоні високих і надвисоких частот. На основі одержаних кількісних оцінок енергетичного впливу електромагнітної обробки сирних зразків визначено оптимальні параметри (частоту електромагнітних коливань, часові цикли та їх потужність), які забезпечують рівномірність мікрохвильової обробки та покращання їх органолептичних показників.

108. Довговічність деталей обладнання харчової промисловості при корозійно-механічному зношуванні

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.04 М.С. Стечишин; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 1998. — 32 с. — укp.

Дисертацією є рукопис, який містить теоретичні розробки та експериментальні дослідження в галузі корозійно-механічного зношування поверхневих шарів деталей у корозійно-активних середовищах харчової промисловості з метою підвищення їх надійності і довговічності з використанням досягнень сучасних технологій поверхневого зміцнення на основі нового способу інтенсифікації дифузійних процесів при ХТО металів та сплавів, а також принципи оцінки зносостійкості та прогнозування довговічності деталей обладнання.

109. Дослідження витрат енергії на сколочування вершків у масло з метою інтенсифікації процесу та розрахунку обладнання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 Ю.В. Майборода; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 20 с. рис., табл. — укp.

З метою одержання об'єктивних даних, необхідних для обгрунтування режимів сколочування вершків, визначено питомі витрати енергії залежно від технологічних чинників та гідромеханічних параметрів. Визначено оптимальні співвідношення енергетичних і технологічних параметрів, що дає змогу одержати відповідну ефективність процесу сколочування та мінімальні відходи жиру у маслянку. Установлено залежність енерговитрат на сколочування вершків та їх дисперсних характеристик. Одержано емпіричні рівняння питомих витрат енергії у взаємозв'зку з часткою кристалічної фази в жирі вершків, а також жирністю вершків. У критеріальному вигляді наведено рівняння, що описує процес сколочування вершків у апаратах з мішалками. Розроблено методику розрахунку потужності приводу циліндра сколочування масловиготовлювача безперервної дії та рекомендації для уточнення технології виробництва масла за даним методом. Визначено, що застосування рекомендованих параметрів даного процесу дає змогу знизити питомі витрати енергії на збивання на 20 - 25 %, інтенсифікувати процес і одержувати готовий продукт гарантованої якості.

110. Дослідження властивостей та розробка складів мас глинувмісних дисперсних систем в тонкокерамічному виробництві

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 О.І. Ткаля; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. — Д., 2005. — 24 с. рис., табл. — укp.

Досліджено та запропоновано для інтенсифікації помелу фарфорових мас неіоногенні поверхнево-активні речовини (дибутилфталат і оксиетилований феноксол ВІС-15), які прискорюють час тонкого помелу на 20 - 25 %. Виявлено позитивний вплив на розрідження та інтенсивність помелу фарфорових мас, а з використанням вогнетривких полозьких глин і каолінів, лужного електроліту - триполіфосфату натрію. Зроблено припущення щодо можливого механізму дії досліджених домішок триполіфосфату натрію та поверхнево-активних речовин (неіоногенних- оксиетилованих алкілфеноменів і феноксолу, стеароксу-920, поліетиленгліколів, дибутилфталату, гліцерину та іоногенних - олеїнової та стеаринової кислот, стеарину, метациду та стеарату метациду) на глинисту складову фарфорових мас. Розроблено комплексні домішки неорганічних і органічних речовин, що значною мірою знижують в'язкість фарфорових шлікерів (до 29 - 63 сП), а саме: триполіфосфату натрію зі стеароксом-920 і триполіфосфату натрію зі стеаратом метациду. Установлено, що оптимальні концентрації комплексних домішок (триполіфосфату натрію та діоксиду титану) забезпечують зниження вологості фарфорових мас до 27 % зі збереженням необхідних литтєвих властивостей шлікерів (в'язкість до 94 сП). Розроблено комплексні домішки для фарфорових суспензій, що скорочують час одержання стінок зразків у гіпсових формах, а саме: триполіфосфату натрію та дибутилфталату, триполіфосфату натрію і метациду - з 90 хв до 20 хв; триполіфосфату натрію та технічного глинозему, триполіфосфату натрію та гідрату алюмінію - з 90 хв до 40 хв; трифосфату натрію та стеарату метациду - з 90 хв до 45 хв.

111. Дослідження гігротермічних і масообмінних властивостей зернобобових культур

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.05 Лаксірі Аззеддін; Одес. держ. мор. ун-т. — О., 1999. — 16 с. — укp.

Містяться результати досліджень гігротермічної рівноваги та коефіцієнтів внутрішнього масопереносу зернобобових культур. У роботі використано метод характеристичних кривих для узагальнення експериментальних ізотерм сорбції і аналітичний метод визначення коефіцієнтів внутрішнього масопереносу у зернині та зерновому насипу бобових культур. Отримано диференціальні рівняння нестаціонарної тепломасопровідності і межових умов у потенціалах d і Т, які придатні для графоаналітичних методів розрахунку зовнішньої масовіддачі. Отримано таблиці рівноважного вологоутримання та коефіцієнти внутрішнього масопереносу, а також теплові d-H-діаграми рівноважного вологоутримання сої, гороху, квасолі та сочевиці.

112. Дослідження гідратації та твердіння цементного каменя конденсаційного зволоження

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Алі Ноаман Халід Хуссейн; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2001. — 18 с. — укp.

Досліджено фазовий склад продуктів гідратації клінкерних мінералів, що утворюються після конденсаційного зволоження в ущільнених системах у разі подальшого зберігання за нормальних умов. Визначено послідовність перетворення кремнекисневих радикалів гідросилікатів у разі зростання міцності каменя. На підставі результатів експериментальних фізико-хімічних методів досліджень та термодинамічного аналізу одержано кількісні характеристики гідратації портландцементного клінкеру та цементу за умов застосування різних комбінацій конденсаційного зволоження та ущільнення. Розроблено основи двох енергоощадних способів одержання виробів з цементу або бетону, що мають високі показники міцності та витривалості проти сульфатної агресії.

113. Дослідження деяких антимікробних консервантів з метою стандартизації складів м'яких лікарських засобів на гідрофобних основах

автореф. дис... канд. фармац. наук15.00.03 О.В. Дунай; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів". — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано методологічні підходи до мікробіологічних випробувань на етапах фармацевтичної розробки м'яких лікарських засобів (МЛЗ) на гідрофобних основах. Розроблено методику визначення числа життєздатних клітин мікроорганізмів у таких МЗ і методологічний підхід до дослідження ефективності їх антимікробної консервувальної дії. Експериментально доведено, що згідно з методологічним підходом фармацевтична розробка мазей і кремів на гідрофобних основах має базуватися на дослідженні ефективності антимікробної консервувальної дії, а за її відсутності - науково обгрунтованому виборі антимікробних консервантів. За результатами дослідження ефективності антимікробних консервантів з групи парабенів, а також феноксиетанолу та фенілетилового спирту визначено їх оптимальні концентрації у гідрофобних вазелінових основах. Показано, що гексиленгліколь і віск білий у складі препарату мометазон крем 0,1 % забезпечують необхідну ефективність антимікробної консервувальної дії (критерій А Державної Фармакопеї України (ДФУ)), за цього недоцільне введення антимікробного консерванта. За результатами мікробіологічних досліджень обгрунтовано та стандартизовано склади препаратів-генериків акридерм-мазі, акридерм-гента мазі, акридерм-ГК мазі та триакутана мазі, що за ефективністю антимікробної консервувальної дії відповідають критерію А ДФУ, а у разі комбінованих препаратів з бетаметазону дипропіонатом і антимікробними речовинами за спектром і ефективністю специфічної антимікробної дії перевищують відповідні референтні препарати.

114. Дослідження ефективності прямотечійних циклонів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 Р.І. Гаврилів; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 19 с. рис. — укp.

Виявлено вплив технологічних (фіктивної швидкості, запиленості, дисперсного складу пилу) і конструктивних параметрів (довжини зони розділення, висоти центральної труби, величини зазору для відведення осадженого пилу) на ступінь очищення та гідравлічний опір циклона з коаксіальною вставкою. Уперше одержано рівняння для розрахунку розмірів частинок, що вловлюються на 50 % з урахуванням впливу радіального стоку. Установлено оптимальні геометричні співвідношення конструктивних елементів циклона з коаксіальною вставкою, що забезпечують найбільшу ефективність за невеликих енерговитрат. З'ясовано вплив на ефективність циклона зменшення статичного тиску в зоні відведення осадженого пилу. Уперше обгрунтовано зменшення гідравлічного опору циклона за умов відведення очищеного повітря через два канали.

115. Дослідження закономірностей синтезу алмазів з ростових систем, що містять нетрадиційні розчинники вуглецю на основі цинку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 Т.І. Смірнова; НАН України. Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. — К., 2001. — 18 с.рис. — укp.

Досліджено синтез алмазу в системах Zn-C і Zn-Mg-C. Вперше побудовано діаграму плавкості системи Zn-C і вивчено фазові рівноваги в системі Zn-Mg-C за тиском 7,7 ГПа. Досліджено залежність кута змочування в системі цинк-графіт від температури за тиском 7,7 ГПа (тривалість нагріву 30 с.). У системі Zn-C і в сплавах Zn-Mg-C (багатих цинком) кристалізуються алмази, в основному, октаедричного габітусу, у сплавах Zn-Mg-C (багатих магнієм) - кубічного. Встановлено вплив концентрації цинку в ростовій системі Zn-Mg-C на електроопір кристалів: із зростанням вмісту цинку в системі їх електроопір збільшується. Досліджено закономірності синтезу алмазу з ростових систем Zn-C і Zn-Mg-C та розроблено рекомендації з управління ступенем перетворення графіту в алмаз, електропровідністю та габітусом кристалів.

116. Дослідження зміцнення цементного каменя для прогнозування властивостей в'яжучого

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Ісам Абдель Халім Асад Юсеф; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с. рис. табл. — укp.

Визначено математичну модель зміцнення цементного каменя, яка відповідає фізико-хімічному змісту механізмів утворення первинної та вторинної структури тверднення. Досліджено пружні властивості стандартних цементних розчинів під час тужавіння. Установлено кількісний зв'язок між кривими зміцнення стандартних цементних розчинів та мінералогічним складом клінкера. Розроблено новий оперативний спосіб прогнозування активності портландцементного клінкера.

117. Дослідження і розробка методів впливу на вихід і властивості кам'яновугільної смоли добавками високомолекулярних речовин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.07 Олексій Валентинович Гончаров; Український держ. науково-дослідний вуглехімічний ін-т "УХІН". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

118. Дослідження і розробка процесу конверсії шламу дистиляції у виробництві кальцинованої соди з метою вироблення карбонатної сировини для синтезу цементного клінкеру

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.13 С.В. Титов; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1998. — 26 с. — укp.

Рукопис містить розробку процесу, технології і апаратурного оформлення методу переробки шламу дистиляції содового виробництва на якісну карбонатну сировину для синтезу цементного клінкеру. Запропонований метод переробки, досліджені закономірності процесів, що покладені в основу методу, створені математичні моделі. На основі досліджень розроблена апаратурно-технологічна схема процесу. Досліджені властивості шламу конверсії, доведена ефективність його використання в виробництві цементу.

119. Дослідження кінетики пульсаційного розмелу рослинної сировини і створення млина

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 О.О. Семінський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 21 с. — укp.

Проведено дослідження пульсаційного розмелу рослинної сировини, створено ефективний млин нової конструкції. Розроблено фізичну модель даного процесу, на базі якої складено й аналітично розв'язано математичну модель кінетики розмелу в пульсаційному млині. Експериментально встановлено кінетичні закономірності пульсаційного розмелу насіння сої у процесі одержання суспензії "соєве молоко". Визначено параметри математичної моделі та підтверджено її адекватність. Визначено залежності кінетичних показників від параметрів конструкції млина. Досліджено витрати енергії на проведення розмелу та встановлено залежність питомих енерговитрат від кількості ступіней млина. Доведено раціональність використання триступеневого пульсаційного млина. Створено методику розрахунку та відповідне програмне забезпечення для визначення параметрів конструкції млина та витрат енергії на розмел. Виготовлено зразок млина запропонованої конструкції та проведено його промислові випробування. Промисловий зразок млина впроваджено у виробництво у складі лінії для одержання "соєвого молока". Проведено порівняльне вивчення характеристик вітчизняної лінії з закордонними аналогами та показано її переваги.

120. Дослідження клінкероутворення при випалюванні вапняно-полевошпатних сировинних сумішей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Абдо Ахмед Хамед Алі; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 1999. — 17 с. — укp.