LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 7 із 48

121. Дослідження конвективного підведення теплоти до ковбасних виробів та створення раціональної конструкції термоагрегату

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 Н.Ф. Усатенко; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Розглянуто проблему підвищення ефективності процесів конвективного теплообміну, які здійснюються у термоагрегатах під час виробництва ковбасних виробів, а також вплив конструктивних особливостей робочих органів термоагрегату на якість та аеродинаміку робочого середовища у його об'ємі. Виявлено, що для ефективного процесу термообробки характерні рівнозначність та симетричність підведення теплоти до ковбасних виробів. В умовах рециркуляції дані показники здійснюються розподілом потоків робочого середовища, яке надходить до об'єму термокамери, на основні та супутні. Для опису процесу, що забезпечує якість продукту на етапі термообробки, отримано критеріальне рівняння. З використанням отриманих залежностей створено термоагрегати раціональної конструкції різної місткості та функціональних можливостей, за допомогою яких здійснюються ефективні процеси підведення теплоти до ковбасних виробів, що забезпечують якість продукту, екологічну безпеку довкілля, економію енергоресурсів та зниження трудозатрат.

122. Дослідження кріогенних технологій видобування рідкісних газів з побічних продуктів аміачного виробництва

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.14 О.Ю. Симоненко; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено фізичні основи та технологічні прийоми розділення багатокомпонентних сумішей, що утворюються під час синтезу аміаку. Проаналізовано склад віддуттєвих потоків. Визначено шляхи надходження інертних газів в контур синтезу аміаку. Розраховано потенційні об'єми у побічних газах гелію, неону, аргону, криптону та ксенону. Обгрунтовано доцільну технологічну послідовність переробки віддуттєвих потоків. Проведено порівняльні дослідження способів очищення водневої фракції. Шляхом експериментальних досліджень вивчено процес остаточного очищення гелію від домішок за методом періодичної адсорбції за T = 78 К. Одержано залежності динамічної поглинальної здатності сорбенту. Обгрунтовано раціональні геометричні розміри апарата, які дозволяють максимально використовувати даний об'єм сорбенту. На основі процесу адсорбції запропоновано прийоми утилізації неону, криптону та ксенону. Розглянуто технологічні обмеження, що перешкоджають збагаченню важких інертних газів у рідкому метані. Запропоновано методи нагромадження криптону та ксенону у додаткових ступенях. Експериментально вивчено закономірності збагачення Kr і Xe у насадочних колонах.що допускають одержання сум-ші криптону та ксенону з загальною концентрацією 99,9 %. Проведено економічний аналіз процесів розділення багатокомпонентних потоків. Вивчено вплив фазового стану вироблюваних речовин на енергетичні витрати установки. Запропоновано методику розрахунку частки експлуатаційних витрат у разі випуску декількох цінних продуктів.

123. Дослідження процесу деформування ультрадисперсних оксидних порошків при холодному ізостатичному пресуванні з метою одержання високоміцної кераміки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 Е.В. Чайка; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с. — укp.

Вирішено актуальну задачу формування з агрегованих ультрадисперсних оксидних порошків пресовок зі структурою, що забезпечує одержання конструкційної кераміки з покращеними функціональними властивостями. Досліджено процес ущільнення порошків за умов холодного ізостатичного пресування (ХІП). Визначено вплив властивостей порошків на процес ХІП, властивості пресовок і спеченої кераміки. Показано, що для виготовлення якісної кераміки є необхідним одержання пресовок з рівномірною структурою, що складається з часток порошку. Розроблено спосіб визначення робочого тиску ХІП, що його забезпечує. За допомогою розробленої математичної моделі досліджено процес ущільнення порошкового матеріалу навколо великої межагрегатної пори. Установлено закономірності процесу та надано рекомендації щодо поліпшення властивостей вихідних порошків. З кераміки на основі диоксиду цирконію виготовлено дослідні партії виробів, що показали високу працездатність.

124. Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів з метою удосконалення конструкцій просіювачів і збільшення ефективності їх роботи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 В.М. Федорів; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Досліджено процес вібраційного просіювання (ВіП) та розробки нових конструкцій просіювачів борошна. Встановлено механіку процесу ВіП, межі інтервалу інтенсивності коливань просіювальної поверхні. Наведено математичний опис досліджувального процесу, визначено режими ВіП. Одержано теоретичні залежності параметрів вібропереміщення шару часток борошна продуктів від параметрів коливань деки. Запропоновано конструктивні схеми, розроблено та впроваджено дослідний зразок вібраційного просіювача борошна, оцінено його економічну ефективність.

125. Дослідження процесу розмелювання целюлози на дискових млинах з використанням алмазовміщуючої гарнітури

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.22 О.М. Мовчанюк; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1999. — 17 с. — укp.

Обгрунтовано процес розмелювання та зносу алмазовміщуючої гарнітури. Досліджено вплив ряду основних факторів на якість та економічність розмелювання. Розроблено технологію розмелювання целюлози з використанням алмазовміщуючої гарнітури, а також стержньову модель алмазовміщуючої гарнітури і механізм абразивного зносу ножів у процесі її примусового припрацювання та експлуатації. Проведено дослідження впливу ряду основних технологічних і конструктивних факторів на якість та економічність розмелювання хвойної та листяної целюлози, що заклали передумови для обгрунтованого вибору параметрів гарнітури і раціональних режимів процесу розмелювання. Отримано залежності інтенсивності, характеру та економічності розмелювання від зернистості, конструкції ножа гарнітури, концентрації маси і питомого навантаження на кромки ножів.

126. Дослідження процесу та вдосконалення обладнання для двостороннього жаріння м'яса під осьовим тиском

Автореф. дис. канд... техн. наук05.18.12 В.О. Скрипник; Харк. держ. акад. технології та організації харчування. — Х., 2002. — 18 с. рис. — укp.

Досліджено процес двостороннього жаріння м'яса під осьовим тиском. Встановлено, що раціональний тиск на м'ясо в процесі двостороннього жаріння за умов нежорсткої фіксації верхньої поверхні жаріння залежить від структурно-механічних властивостей м'яса. На підставі результатів досліджень розроблено апарат жаріння з покращаними показниками продуктивності, енергоекономічності та екологічної чистоти. Запропоновано математичну модель тривалості теплової обробки та виходу готових виробів з м'яса. Доведено високу якість готового продукту, що пройшов теплову обробку на вдосконаленому обладнанні за розробленою технологією.

127. Дослідження процесу та вдосконалення обладнання для приготування м'якого морозива, збагаченого молочним білком

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 Д.П. Семенюк; Харк. держ. акад. технології та орг. харчування. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Розглянуто процес фризерування та вдосконалення обладнання для виробництва м'якого морозива, збагаченого молочним білком. Встановлено, що навантаження на основні вузли зазначеного обладнання залежить від реологічних властивостей вихідних сумішей. З урахуванням цього обгрунтовано напрямки вдосканалення вузлів: аератора, шнек-мішалки, вихідного пристою. На підставі результатів досліджень розроблено фризер для приготування м'якого морозива, збагаченого молочним білком, з поліпшеними показниками продуктивності, енергоекономічності та екологічної чистоти. Запропоновано алгоритм розрахунку основних параметрів режиму роботи холодильного агрегату фризера для встановлення раціональних значень цих параметрів. Доведено високу якість кінцевого продукту, виробленого на вдосконаленому обладнанні за обраного режиму фризерування.

128. Дослідження процесу ультрафільтраційного концентрування сколотин та його апаратурне оформлення

Автореф. дис. канд. техн. наук05.18.12 З.О. Мазняк; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Отримано відомості про структуру і властивості мембран ГР81ПП та ГР61ПП, обгрунтовано найбільш раціональні баричні, температурні та хімічні параметри процесу ультрафільтрації (УФ) з їх використанням. Встановлено вплив баричних, температурних і хімічних параметрів процесу УФ на структуру, властивості та характеристики ультрафільтраційних мембран типу ГР. Визначено раціональні технологічні параметри процесу УФ сколотин в тупиковому режимі та в режимах із застосуванням інтенсифікуючих заходів - з вібраційним перемішуванням рідини над поверхнею мембрани та з пульсуючою подачею вихідної сировини. Виявлено аналітичні залежності та визначено раціональні режими процесу УФ сколотин з вібраційним перемішуванням та з пульсуючою подачею вихідної сировини. Запропоновано комплекс фізико-хімічних показників якості продуктів ультрафільтраційного розділення сколотин - УФ концентратів з різним фактором концентрування та пермеату. Розроблено дослідно-експериментальні зразки ультрафільтраційних модулей з перфорованими вібруючими пластинами та з пульсуючою подачею вихідної сировини. Здійснено комплекс заходів із впровадження результатів досліджень в практику.

129. Дослідження та математичне моделювання процесу формування екструзією вибродженого тіста

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 О.О. Сандул; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Вивчено процес ізотермічного формування дріжджового пшеничного тіста за методом екструзії. Досліджено вплив підвищеного тиску на накопичення титрованої кислотності під час бродіння тіста та поведінку його газової фази. Установлено, що застосування надлишкового тиску призводить до інтенсифікації процесу бродіння. Створено математичну модель процесу екструзії, що враховує контактну взаємодію матеріалу та обладнання, зміну станів газової фази та в'язкості тіста за умов навантаження. З використанням результатів математичного моделювання розв'язано задачу оптимізації геометричних розмірів формуючого каналу. Одержано залежності швидкості випресовування та коефіцієнту розбухання екструдатів від тиску пресування та геометрії формуючого обладнання. Запропоновано новий спосіб розробки вибродженого тіста, використання якого дає змогу спростити машинно-апаратурну схему та підвищити ефективність виробництва хлібобулочних виробів.

130. Дослідження та розробка засобів обезпилювання на цементних заводах Йорданії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.26.01 Врейкат Абдель Кхалех Ібрагім; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 1999. — 17 с. — укp.

Містяться теоретичні дослідження інерційного осадження у вихрових пиловловлювачах у залежності від початкової концентрації пилу і його дисперсності, а також результати експериментальних досліджень. Установлено раніше невідомий вплив кута нахилу сопел вторинного газу й лопаток завихрювача, а також відношення вторинного газу (повітря) до первинного на збільшення ефективності пиловловлювання. Здійснено промислове впровадження вихрових пиловловлювачів з кутом установлювання сопел вторинного газу 25-27 градусів, лопаток завихрювача 45 градусів і відношення вторинного газу до первинного 0,6 у цеху готової продукції. Впровадження вихрових пиловловлювачів дозволило нормалізувати умови праці за пиловим чинником у цеху готової продукції і вирішити ресурсозберігаючу задачу шляхом повторного використання зловленого цементного пилу у виробництві. Економічний ефект, отриманий за рахунок цього, склав 13150 доларів США на рік.

131. Дослідження та синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Н.M. Луцька; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Розглянуто питання синтезу оптимальних та робастних регуляторів для підсистем технологічних комплексів цукрового виробництва. Створено математичні моделі підсистем теплообміну нахиленої дифузійної установки та рівнів багатокорпусної випарної установки. Проведено статистичний аналіз технологічних змінних та імітаційне моделювання підсистем з різними регуляторами, в тому числі локальними, оптимальними та робастними. Розроблено функціональну структуру для реалізації алгоритмів оптимальних регуляторів, що включає структуру з переключенням та інтелектуальну підсистему підтримки прийняття рішень.

132. Дослідження та створення раціональних композицій цукрозамінників для виробництва сирцевих пряників з низьким глікемічним індексом

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.01 М.О. Полумбрик; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Створено раціональні композиції цукрозамінників для виробництва сирцевих пряників з низьким глікемічним індексом для профілактики захворювань, пов'язаних з порушеннями ендокринної системи. Запропоновано метод визначення гідратних чисел моно- та дисахаридів у водних розчинах, який базується на використанні ЕПР спектроскопії та нітроксильного радикала як спінової мітки. Вперше встановлено, що процес ретроградації крохмалю в сирцевих пряниках досягає певного максимуму, після якого відбувається зворотній процес, що характеризується швидкою втратою вологи та є причиною черствіння сирцевих пряників. Показано перспективність методу фізичного маятника для оцінювання адгезійних властивостей тіста. Зроблено промислову апробацію технології нових видів сирцевих пряників. Встановлено, що використання розроблених цукрозамінників сприяє одержанню тіста з поліпшеними технологічними властивостями та пряників з низьким глікемічним індексом.

133. Дослідження тепломасообмінних процесів отримання розчинного порошку з топінамбура

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 В.В. Шутюк; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Захищаються теоретичні і експериментальні дослідження тепломасообміну під час сушіння екстракту топінамбура у розпилювальній сушарці, утворення канцерогенних речовин у теплових процесах виробництва продуктів з нього, а також основні теплофізичні характеристики екстракту і концентрату екстракту топінамбура.

134. Дослідження термодинамічної ефективності низькотемпературних систем

Автореф. дис... д-ра техн. наук.05.05.14 О.В. Троценко; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2006. — 32 с. — укp.

Розвинуто термодинамічні засади дослідження та проектування низькотемпературних систем. Розглянуто питання стосовно вибору критеріїв термодинамічної ефективності, а саме: аналіз взаємозалежностей між оптимальними параметрами за різних цільових функцій; особливості застосування ексергетичних втрат як критеріїв; установлення взаємозв'язку між ексергетичними коефіцієнтами корисної дії системи та її елементів. Запропоновано формалізацію термодинамічної моделі теплотехнічної системи. Одержано співвідношення для розрахунку числа незалежних змінних за термодинамічного розрахунку й оптимізації схем. Одержано узагальнення співвідношень Планка - Гібса для критичної точки чистої речовини. Розкрито та проаналізовано невизначені форми у цій точці, що дало змогу встановити нові набори критичних умов. Розроблено алгоритми вирішення типових термодинамічних задач низькотемпературної техніки, зокрема, розрахунки парорідинної рівноваги та критичних параметрів чистих речовин, визначення виду агрегатного стану робочих тіл, знаходження параметрів кривої інверсії, встановлення працездатності теплообмінників. Проведено аналітичне дослідження дросельного та детандерного циклів за різних критеріїв термодинамічної ефективності. Представлено запропонований метод розрахунку та прогнозування на підставі єдиних рівнянь стану азеотропних перетворень у робочих тілах, що значно спрощує вирішення цих задач за рахунок умовної заміни суміші на псевдочисту речовину. Виконано прогнозування бінарних азеотропних сумішей для дросельних мікрокріогенних систем на азотний рівень охолодження.

135. Дослідження технологічних властивостей харчового люпину і розробка способів використання його у хлібопекарській промисловості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.01 Н.П. Бондар; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено нові технології виробництва хлібобулочних виробів підвищеної харчової, біологічної та споживчої цінності з використанням продуктів переробки харчового люпину (ППЛ). Вивчено хімічний склад і технологічні властивості борошна з цілозмеленого насіння люпину. Проведено оцінку доцільності пророщування та екструдування борошна і солоду люпину щодо змін у хімічному складі одержаних продуктів, їх біологічної цінності та технологічних характеристик як сировини хлібопекарського виробництва. Досліджено вплив ППЛ на технологічний процес і якість хлібобулочних виробів, біохімічні, мікробіологічні процеси в тісті та його структурно-механічні властивості. Встановлено, що ППЛ підвищують в'язкість і формоутримувальну здатність, погіршують еластичність тіста та його газоутримувальні властивості. Експериментально підтверджено, що хлібобулочні вироби з ППЛ здатні виводити з організму токсичні речовини.

136. Дослідження технологічних процесів та створення автоматизованих систем оптимізації зернопідготовки на млинах

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Віктор Юрійович Соболевський; Державна науково-виробнича корпорація "Київський ін-т автоматики". — К., 2008. — 20 с. — укp.

137. Дослідження фазових перетворень при випалюванні систем "вогнестійка глина - шлак феронікелю"

О.О. Килимник Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2006. — Вип. 10. — С. 95-99. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

На основі даних РФА, ІЧ-спектроскопії, методу електронно-парамагнітного резонансу (ЕПР) встановлено основні кристалічні фази, що утворюються під час випалювання композицій "вогнетривка глина-шлак феронікелю".

138. Дослідження фізико-хімічних процесів плавлення і розробка технології пастоподібних плавлених сирів з використанням кисломолочного сиру

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.04 Алла Олександрівна Бовкун; Національний ун-т харчових технологій. — К., 2004. — 20 с. — укp.

139. Екологічно безпечне одержання хітинвмісних сполук із міцеліальних відходів біотехнологічного виробництва лимонної кислоти

Автореф. дис... канд. хім. наук21.06.01 Т.В. Солодовнік; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2003. — 20 с. рис., табл. — укp.

Розроблено конкурентоспроможний та екологічно безпечний спосіб одержання хітиновмісних комплексів з міцеліальних відходів біотехнологічного виробництва лимонної кислоти - біомаси гриба Aspergillus niger та досліджено їх фізико-хімічні властивості. Вивчено вплив лужної обробки міцеліальних відходів на кількісний вихід та морфологічну структуру хітиновмісних комплексів. Установлено, що запропонований спосіб дає змогу одержувати комплекси зі стабільним складом за умов використання різної за якістю біомаси. Проведено порівняльний аналіз сорбційних та фізико-хімічних властивостей комплексів, одержаних за різними методиками. Запропоновано нові дані стосовно процесів сорбції іонів міді, цинку, хрому, кадмію, свинцю з водних розчинів на хітин- та хітозановмісних комплексах. Показано можливість використання хітиновмісних комплексів для сорбції нафтопродуктів та барвників.

140. Екологічно безпечні ресурсозберігаючі технологічні процеси та устаткування у виробництві поверхнево-активних речовин

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.01 М.О. Подустов; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2007. — 32 с. — укp.

Розроблено теоретичні засади створення екологічно безпечних ресурсоощадних технологічних процесів та устаткування для виробництва поверхнево-активних речовин (ПАР) шляхом виключення рідких відходів і мінімізації шкідливих викидів в атмосферне повітря. Проведено системний аналіз стану екологічної безпеки виробництва ПАР. Встановлено основні закономірності процесу сульфатування органічної сировини в прямоточному трубчастому реакторі, з урахуванням яких зменшено шкідливі викиди у разі використання ПАР у 7,3 рази. Розроблено замкнену систему процесу нейтралізації й очистки газоподібних викидів з метою виключення скидання рідких відходів у навколишнє природне середовище. Встановлено, що економічний ефект впровадження розроблених технічних рішень складає 1,16 млн. грн.