LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 8 із 48

141. Екологічно безпечні схеми і апарати з термосифонами для термообробки зерна

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 О.В. Зиков; Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Теоретично та експериментально обгрунтовано засади створення екологічно безпечних і енергоефективних засобів для термообробки (нагріву та сушіння) зерна, наведено методи оптимізації зерносушильної техніки. На підставі експериментального та теоретичного моделювання обгрунтовано можливості застосування термосифонів для підвщення ефективності зерносушильної техніки. Запропоновано новий комбінований (конвективно-кондуктивний) спосіб сушіння, який забезпечує екологічну безпеку та енергетичну ефективність сушіння. Розроблено математичну модель блочної зерносушарки, на базі якої створено інженерну методику розрахунку та програму її оптимізації. Проведено варіаційну оптимізацію блокової зерносушильної установки та знайдено конструктивні та режимні параметри, що забезпечують 70 % ККД установки.

142. Екологічно безпечні технології переробки полімерних відходів (на прикладі Харківського регіону)

автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 М.П. Горох; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2007. — 21 с. — укp.

Розроблено методику визначення об'ємів полімерних відходів у сумішах твердих полімерних відходів (ТПВ) як фактора забруднення навколишнього природного середовища. Створено розрахункові блок-схеми аналітичних залежностей кількісних характеристик сировинних об'ємів вторинних полімерних композиційних матеріалів (ВПКМ). Науково обгрунтовано принципи методології комплексної системи керування полімерними відходами як ресурсно-сировинного потенціалу копалень регіону. Запропоновано систему моніторингу використаної полімерної тари й упаковки на регіональному рівні за умов впровадження екологічно безпечних технологій переробки. Досліджено й обгрунтовано процес регенерації агломерованого вторинного поліетилену. Запропоновано екологічно безпечні технології формування крупногабаритної продукції з ВПКМ з модифікованими наповнювачами кришок і корпусів оглядових колодязів систем водовідведення та водопостачання (на прикладі Харківського регіону).

143. Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив

автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 О.Г. Чайка; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено комплексну технологію регенерації відпрацьованої оливи з різними початковими показниками вологості, вмісту асфальтенів і механічних домішок. На основі даних моніторингу зроблено висновок про значний рівень забруднення навколишнього середовища відпрацьованими оливами і високий рівень екологічної небезпеки, виникнення якої обумовлено даним забрудненням. Встановлено, що ефективним методом виділення невеликих кількостей води й асфальтенів з відпрацьованих олив є їх адсорбційне очищення з використанням активованих бентонітів або бентонітів у нативній формі. Експериментально визначено оптимальні режимні параметри даного процесу. Для зневоднення сильно заводнених відпрацьованих олив запропоновано використовувати метод деемульгування. Експериментально доведено, що найефективнішим є застосування деемульгатора Sot, а у ролі розчинника - толуолу. Встановлено оптимальні режимні параметри процесу деемульгування відпрацьованих олив. Тверді частинки з відпрацьованих олив (механічних забруднень і відпрацьованого сорбенту) запропоновано відділяти центрифугуванням. На підставі аналізу даних досліджень розроблено комплексну технологію регенерації відпрацьованих олив різного ступеня забрудення, яку успішно апробовано за лабораторних умов.

144. Екстрагування з твердих тіл в умовах періодичного вакуумування системи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 В.М. Сеньків; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено процеси екстрагування за умов періодичного кипіння розчинника під вакуумом. Визначено основні параметри, що впливають на кінетику вилучення цільового компонента за умов постійного та періодичного вакуумування системи. На підставі результатів експериментальних досліджень визначено оптимальні умови проведення екстрагування з періодичним кипінням розчинника. Описано механізм інтесифікації утворення у капілярі конвективного потоку розчинника, виникнення якого обумовлено процесами росту, виходу та схлопування парових бульбашок. Показано, що за умов періодичного вакуумування для різних об'єктів швидкість екстрагування та глибина зони конвективного переносу зростають у 3-5 разів у порівнянні з умовами механічного перемішування та постійного вакуумування. Вперше одержано критеріальні залежності, на базі яких визначено коефіцієнти масовіддачі для процесу екстрагування. Створено технологію утилізації гальваношламів методом екстрагування за умов періодичного кипіння розчинника. Вперше розроблено принципову схему масообмінного апарата для екстрагування за умов періодичного вакуумування та алгоритм його розрахунку.

145. Електричний двопараметровий метод та реалізуючий його пристрій для контролю вологості зернистих матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Ю.Ю. Д'яченко; Нац. тех. ун-т "Харк. політех. ін-т". — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Розроблено двопараметрові електричні методи та реалізуючі їх пристрої для контроля за вологістю зернистих матеріалів (ЗМ). Виведено формули для розрахунку частотних залежностей електричних параметрів матеріалу частинки ЗМ за експериментальними даними. Отримано вираз для розрахунку електричних параметрів об'єму ЗМ, що складається з частинок у формі еліпсоїдів обертання, розрахунку активної та реактивної провідності частинки та міжчастинкового простору ЗМ за параметрами об'єму ЗМ. Визначено електричні параметри ЗМ, що корелюють з абсолютною вологістю та густиною ЗМ. На підставі отриманих результатів розроблено алгоритм розрахунку вологості ЗМ за ємністю та активною провідністю вимірювального перетворювача з ЗМ. Запропоновано функціональну схему вологоміра.

146. Електродні процеси на діоксидсвинцевих титанових анодах у водних кислих розчинах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 І.В. Сінкевич; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

147. Електронні та спектральні властивості донорно-акцепторних поліметинових барвників

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.03 Н.В. Оберніхіна; НАН України. Ін-т орган. хімії. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено комплексне квантово-хімічне та спектральне дослідження закономірностей впливу хімічної будови двох типів нейтральних донорно-акцепторних ціанінових барвників на їх електронну структуру та природу електронних переходів. Розроблено загальну концепцію залежності електронних і спектральних властивостей основ і мероціанінів від хімічної будови, яка грунтується на результатах квантово-хімічних і спектральних досліджень. Базуючись на даних розрахунків за напів- та неемпіричними методами, показано полієноподібний характер електронної будови донорно-акцепторних ціанінових барвників. У молекулах з коротким хромоформом визначальним є вплив скінченних груп. За умов подовження ланцюга до критичної довжини та більше досягається бірадикальний стан з вирівняними довжинами зв'язків і атомними зарядами. Для пояснення глибокого забарвлення та флуоресценції мероціанінів запропоновано схему взаємодії квазілокальних хромоформів, які містять спряжену систему скінченної групи разом з поліметиновим ланцюгом. На підставі нелінійно-оптичних досліджень показано, що у нейтральних несиметричних основах ціанінів збільшення електронодонорності скінченної групи призводить до зростання гіперполяризованостей, тому подібні сполуки є перспективними матеріалами для нелінійної оптики.

148. Електросинтез металооксидних систем на сплавах заліза з метою одержування малозношуваних анодних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 Ю.В. Меньшов; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

149. Електрохімічна регенерація водних розчинів перйодату натрію у синтезі діальдегідкрохмалю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 О.О. Слабоспицька; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено проблемі створення замкненої безвідходної за окислювачем технології в синтезі діальдегідкрохмалю. Визначено основні технологічні параметри електрохімічної регенерації водних розчинів перйодату натрію. Доведено можливість багаторазової регенерації перйодату натрію без зниження технологічних показників як на стадії електролізу, так і в синтезі діальдегідкрохмалю. Спосіб забезпечує необхідну чистоту одержуваних продуктів при багаторазовій регенерації водних розчинів перйодату натрію та дозволяє створити замкнену безвідходну за окислювачем технологію синтезу цільового продукту.

150. Енерго- та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.14.06 Вадим Михайлович Кошельник; НАН України; Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2006. — 39 с. — укp.

151. Енергозберігаюча система термінального керування процесом вироблення нормального електрокорунду

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 А.С. Мних; Нац. гірн. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 18 с. — укp.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що процес вироблення нормального електрокорунду є динамічним і питання його керування можуть бути вирішені з використанням методів динамічної оптимізації. Запропоновано метод термінального управління процесом з використанням зони термінальної множини, який дозволяє значною мірою зменшити питомі витрати електроенергії та стабілізувати якість виробленої продукції. Проаналізовано можливості підвищення рівня керованості рудовідновлювальної печі шляхом зміни діаметра розпаду електродів. За результатами обчислювальних досліджень ефективності його використання підтверджено можливість значного скорочення тривалості плавки і, як наслідок, зменшення енергетичних витрат на тону виробленої продукції. Розроблено автоматичну систему термінального керування процесом вироблення нормального електрокорунду, впровадження якої дозволило зменшити питомі витрати електроенергії на 7,6 %.

152. Енергозберігаючий вібропривод нового змішувача для переробних виробництв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.03 М.П. Берник; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто схеми приводів вібраційних змішувачів для змішування сипучих продуктів у різних галузях виробництва. Для попередніх досліджень було обрано конструктивну схему вібраційного змішувача з окремим приводом лопатевого валу та дебалансним віброзбуджувачем. Проаналізовано енергетичні характеристики вібраційного змішувача, побудовано залежності споживання енергії на лопатевому валу та віброзбуджувачі. Знайдено параметри навантаження вібраційного змішувача, за яких загальні витрати енергії мінімальні. З метою більшої економії енергії створено новий вібраційний змішувач із приводом лопатевого валу у вигляді механізму вільного ходу, який використовує енергію вібруючої системи змішувача разом із масою завантаженої суміші. Створено та проаналізовано математичну модель динаміки системи вібропривода змішувача з дебалансним віброзбуджувачем та маятниковим перетворювачем руху. Запропоновано інші нові конструкції вібраційних змішувачів з енергоощадним віброприводом. За результатами теоретичного дослідження динаміки руху маятника із вібруючою точкою підвісу, як завгодно розміщеного у плоскому вібраційному полі, встановлено, що максимальний крутний момент на лопатевому валу досягається за умов розташування точки підвісу та центра мас маятника на лінії, яка перпендикулярна до великої осі еліпса траєкторії руху точки підвісу.

153. Енергозберігаючі апарати і гідродинаміка в умовах комбінування технологічних процесів харчових виробництв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 К.О. Олексова; Одес. нац. акад. харч. технологій. — О., 2003. — 17 с. — укp.

Сформульовано та запропоновано наукову методику проектування та розрахунку нагнітачів - ерліфта, струминного апарата, а також можливості комбінування транспортних і технологічних функцій (гомогенізації, аерації, сатурації та ін.) у проточних частинах даних нагнітачів. На підставі методу візуалізації структури потоку розроблено проточні частини даних нагнітачів із мінімальними величинами коефіцієнтів гідравлічних опорів, що забезпечують високу ефективність переміщення потоків і високу якість технологічних процесів у нагнітачах. Наведено методику визначення ефективності технологічних процесів і гідравлічних систем у цілому на підставі ефективності (ККД) насоса та коефіцієнтів, що характеризують ефективність окремих елементів процесу.

154. Енергозберігаючі режими сушіння і активного вентилювання зерна при зберіганні в умовах господарств

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.16 Р.А. Калініченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано та реалізовано енергоефективні режими роботи електротепловентиляційного обладнання для активного вентилювання та сушіння зерна, які дозволяють зменшити питомі витрати електроенергії та мінімізувати витрати енергії на зневодненні. Наведено результати теоретичного й експериментального дослідження впливу імпульсно-періодичних режимів роботи електротепловентиляційного обладнання на питомі витрати елекроенергії. Обгрунтовано енергетичну доцільність використання диференційованих режимів роботи вентиляційних та електронагрівальних установок за умов перерозподілу їх потужностей відповідно до інтенсивності зміни вологості зерна в процесі кондиціювання. Досліджено режими використання теплових акумуляторів і геліонагрівачів повітря для установок досушування зерна. Проведено комплексну перевірку й оцінено економічну ефективність розроблених технологічних режимів функціонування установок досушування зерна.

155. Епоксидні композиційні матеріали для протипожежного захисту виробів будівельного та електротехнічного призначення

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 Т.М. Обіженко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Створено епоксидні композиційні матеріали зі зниженою горючістю, що не містять галогенів. Розглянуто проблеми одержання на їх основі захисно-декоративних та електроізоляційних матеріалів для протипожежного захисту виробів будівельного й електротехнічного призначення. Досліджено процеси горіння та термоокиснювальної деструкції епоксиполімерів. Проведено комплексну оцінку пожежної небезпеки композиційних матеріалів, розраховано параметри розвитку пожежі у разі використання полімерів у виробах. Вивчено технологічні, структурні та експлуатаційні характеристики полімерів зі зниженою горючістю.

156. Епоксидні полімерні розчини, модифіковані фурфуролом і цеолітом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 О.Д. Довгань; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — О., 2005. — 21 с. — укp.

Розроблено захисно-конструкційні матеріали на основі пластифікованої епоксидної смоли "Макро", які забезпечують підвищену надійність та довговічність водогосподарських споруд. Проаналізовано комплекс структурованих експериментально-статистичних моделей, вплив модифікаторів полімерної матриці та мінерального каркасу на властивості полімерних розчинів. Доведено, що введення оптимальної кількості фурфуролу і цеоліту допомагає отримувати полімерні розчини з високими показниками міцності та довговічності. Визначено фактори мінімального водо- і нафтопоглинання, а також максимальної водо- і нафтостійкості під час малої полімероємності для ремонту і захисту бетонних поверхней за різних умов експлуатації.

157. Епоксидування олій надоцтовою кислотою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.04 О.Б. Пиріг; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Досліджено ефективність використання різних епоксидуючих систем в процесі епоксидування олій, для чого обрано найбільш ефективну епоксидуючу систему пероксид водню - оцтовий ангідрид.

158. Ефект пам'яті форми в наповнених епоксидних полімерах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.19 Ю.В. Возняк; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено закономірності прояву ефекту пам'яті форми (ЕПФ), індукованого деформацією, у композитах на основі епоксидних полімерів і наповнювачів різної природи, які утворюють агрегати, здатні до значного ущільнення під дією напружень стиснення. Вперше показано можливість реалізації ЕПФ, що супроводжується значною зміною об'єму, для наповнених полімерних композитів (НПК). Визначено особливість прояву ЕПФ, що пов'язана з формуванням у матеріалі пористої структури за рахунок введення в полімерну матрицю наповнювача, що ущільнюється. Встановлено, що процес відновлення первинної форми, обумовлений розкриттям закритих під час деформації мікропорожнин. Розроблено фізичну модель, що пояснює досліджуваний ЕПФ. Виявлено, що характер прояву ЕПФ залежить від властивостей полімерної матриці, типу наповнювача та його насипної густини, а також схеми та маршруту деформації. Показано, що варіювання параметрів і схем комбінованої деформації, а також застосування наповнювачів з різною здатністю до ущільнення, надає можливість керувати величиною та знаком коефіцієнта пропорційності між повздовжньою та поперечною деформаціями у процесі відновлення форми полімерних композитів. Виявлено, що використання електропровідного наповнювача у вигляді агрегатів, здатних до ущільнення, сприяє реалізації ЕПФ, який супроводжується стрибкоподібною зміною електричного опору композитів в області температур відновлення форми. Одержано струмопровідний полімерний композит на базі епоксидного полімеру та терморозширеного графіту, здатний в області температур відновлення форми різко (до п'яти порядків) змінювати свій електроопір. Запропоновано технічне рішення з використання робочого елемента з подібного композиту в електричних захисних пристроях.

159. Ефективна очистка вентиляційних багатокомпонентних вуглеводневих газових викидів, що містять бенз(а)пірен

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.03 О.П. Крот; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Розглянуто проблему забруднення навколишнього середовища вуглеводнями, в тому числі канцерогенними. Розроблено й упроваджено ефективний спосіб очистки шкідливих вентиляційних викидів переробки нафтовідходів, що полягає в поєднанні термообробки та каталітичного окиснення (на двошаровому каталізаторі, перший за рухом газу - мангановорудний шар, другий - паладієвий; співвідношення об'ємів шарів відповідно 3:1). Проведено лабораторні дослідження ефективності розробленого способу очистки за умов окиснення вміщуючої канцерогени вуглеводневої суміші, а також за наявності в суміші сірководню та діоксиду сірки. Отримано кінетичні залежності каталітичного окиснення вуглеводнів. Досліди, що проведені на дослідно-промисловій установці термокаталітичної обробки газових викидів, доводять ефективність розробленого способу очистки.

160. Забарвлення силікатних стекол залізо- та марганецьвміщуючими відходами металургійних виробництв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Д.Є. Пантус; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Визначено значень окисно-відновних параметрів, які визначають механізм формування та умови існування хромофорних центрів, що забезпечують стійке забарвлення стекол у рожеві, пурпурово-фіолетові, коричневі, зелені та чорні кольорові відтінки. Доведено, що формування кольорових характеристик стекол відбувається не під час охолодження, а на стадії їх варки. Розроблено методику комплексної всебічної оцінки можливості використання техногенних матеріалів у виробництві Ca - Na-силікатних стекол. Науково обгрунтовано технологічні параметри одержання за промислових умов стекол, забарвлення яких забезпечується нетрадиційними залізо- та марганецьвмісними барвниками. Розроблено програми для розрахунків на ЕОМ складів шихт багатокомпонентних стекол.