LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 9 із 48

161. Закономірності абсорбції сірководню із газів содового виробництва на провальних тарілках

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 С.Ю. Гавриленко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено закономірності процесу абсорбції сірководню. Розроблено наукові засади проектування апаратури для очищення скидних газів содового виробництва від сірководню. Висвітлено кінетику абсорбції сірководню технологічними рідинами содової промисловості на протитечійних провальних тарілках. Розглянуто вплив геометрії тарілки та затримки на ній рідини на відносну інтенсивність абсорбції сірководню та двооксиду вуглецю. Знайдено гідродинамічні умови, за яких витрата активного компонента абсорбенту на реакцію з двооксидом вуглецю мінімальна. Визначено хімічну єдність зазначених абсорбентів за сірководнем. Отримано кінетичні рівняння. Для порівняння ряд дослідів виконано з розчином їдкого натру. На підставі даних спроектовано та побудовано дослідну установку для очищення газів від сірководню, яку запроваджено у промислове виробництво. Розроблено математичну модель дослідної установки для перевірки адекватності залежностей, отриманих на лабораторній установці. Відзначено, що у разі корекції співмножників рівняння адекватно описують процес. Отримано графіки для перевірки допустимого ступеня рециркуляції абсорбенту, за умов заданого ступеня очищення. Запропоновано рекомендації для промислового впровадження установки очищення скидних газів содового виробництва від сірководню.

162. Закономірності впливу обробки енергетичними полями зв'язуючого і наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів для захисних покриттів

автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.01 А.В. Букетов; НАН України. Ін-т надтверд. матеріалів ім. В.М.Бакуля. — К., 2007. — 37 с. — укp.

Досліджено проблему підвищення експлуатаційних характеристик епоксикомпозитних матеріалів і захисних покриттів на їх основі завдяки попередній обробці інгредієнтів матриці енергетичними полями. Досліджено й обгрунтовано механізм впливу магнітної, електроіскрової, ультразвукової обробки та ультрафіолетового опромінення на властивості композитів, що містять наповнювачі різної фізичної природи. Наведено теоретичне та практичне обгрунтування динаміки перебігу фізичних і хімічних процесів під впливом енергетичних полів на межі поділу фаз "епоксидний олігомер - наповнювач", внаслідок чого навколо наповнювача формуються зовнішні поверхневі шари значної протяжності та з високим ступенем зшивання. На підставі проведених досліджень розроблено режими модифікування епоксидних композицій, дисперсного та волокнистого наповнювача, а також матеріали для захисних покриттів з високими експлуатаційними характеристиками.

163. Закономірності гідродинаміки та масопередачі процесу ректифікації у відцентровому апараті

автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 Є.В. Бубликова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 22 с. — укp.

Виявлено основні закономірності процесу ректифікації органічних речовин, що відбувається у відцентрових апаратах. З'ясовано шляхи підвищення ефективності обладнання на підставі аналізу стадій і явищ, що лімітують процес. Розроблено та досліджено три нові конструкції контактних пристроїв таких апаратів для проведення процесів масообміну у системах газ - рідина. Одержано нові критеріальні рівняння для розрахунку параметрів процесу. Одержано залежності для розрахунку гідродинамічних параметрів, ефективності роботи апарату від геометричних параметрів нових конструкцій контактних пристроїв, а також залежності для визначення параметрів процесу взаємодії системи газ - рідина, інтенсивності масопередачі, яка визначається величиною об'ємного коефіцієнта масовіддачі. Створено технічний проект щодо виготовлення відцентрового тепломасообмінного апарата.

164. Закономірності кристалізації алмазу на затравці в розчин-розплавних системах Fe - Co - Ti(Zr) - C

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 В.В. Лисаковський; Ін-т надтверд. матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено спосіб одержання монокристалів алмазу різного дефектно-домішкового складу у розчин-розплавних системах Fe - Co - Ti(Zr) - C і спосіб вирощування структурно-досконалих монокристалів алмазу типу IIа. Уперше на pT-діаграмі вуглецю визначено області, в яких залежно від температури відбувається ріст монокристалів алмазу різного ступеня структурної досконалості - скелетний ріст, структурно-досконалі монокристали та кристали з підвищеною кількістю включень розчинника.

165. Закономірності масопередачі в процесі вакуум-імпульсної десорбції легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 А.Ю. Масікевич; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень гідродинамічних і тепло- масообмінних характеристик процесу десорбції легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств. Десорбція здійснювалася під час кипіння води за рахунок застосування вакуум-імпульсних режимів (циклічної зміни в апараті тиску від вакууму до тиску більше атмосферного). Встановлено особливості процесу кипіння рідини та десорбції, кінетику видалення легколетних компонентів. Розроблено математичні моделі процесу десорбції під час кипіння підігрітої рідини. Запропоновано технологічну схему процесу та конструкцію апарата (десорбера). Виконано техніко-економічну оцінку запропонованого процесу.

166. Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті

автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 І.В. Пітак; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Вперше встановлено закономірності руху рідкої фази в роторному вихровому апараті. Показано існування режимів роботи апарата, які відрізняються характером руху рідкої фази в проточній частині, а також співвідношенням плівкової й краплинної рідини в апараті. Розроблено математичну модель руху плівки рідкої фази на поверхні проточної частини й одержано безрозмірний комплекс, що визначає можлливість циркуляції рідкої фази в меридіональному перетині апарата. Запропоновано модель уловлювання пилу в роторному вихровому апараті, що враховує особливості руху рідкої й газової фаз.

167. Закономірності росту монокристалів алмазу в області термодинамічної стабільності при зміні температурного режиму кристалізації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 С.М. Шевчук; НАН України. Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему вирощування великих структурно-досконалих монокристалів алмазу в області термодинамічної стабільності на одиничній затравці за методом температурного градієнта в апараті високого тиску типу "тороїд" за умов зміни температурного режиму кристалізації. Вивчено закономірності росту монокристалів алмазу в області термодинамічної стабільності за методом температурного градієнта на одиничній затравці за умов зміни температурного режиму кристалізації.

168. Закономірності структуроутворення та формування властивостей нанокомпозитів на основі тугоплавких нітридів титану, алюмінію та кремнію в умовах спікання з контрольованою швидкістю ущільнення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.06 О.Б. Згалат-Лозинський; НАН України. Ін-т матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2002. — 18 с.рис. — укp.

Вивчено їх механічні та електричні властивості, а також поведінку в режимі деформації за високих температур для одержання матеріалів з суттєво поліпшеними фізико-механічними властивостями. Охарактеризовано кінетику спікання кераміки на основі нітриду титану в неізотермічних режимах з різною швидкістю нагріву та контрольованою швидкістю ущільнення. Оптимізовано режими спікання нанокристалічних порошків тугоплавких сполук для одержання наноструктурної кераміки. Проаналізовано основи аномально високих фізико-механічних властивостей нанокристалічних матеріалів, а також їх поведінку під час деформації за високих температур.

169. Закономірності теплообмінних процесів при випаровуванні лужних та термолабільних розчинів в плівковому апараті нової конструкції

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 Д.І. Нечипоренко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено наукові засади проектування випарних апаратів для випарювання лужних і термонестійких розчинів у хімічному та харчовому виробництвах. Досліджено закономірності процесу випарювання у багатокорпусних випарних установках. Розроблено математичну модель процесу випарювання у багатокорпусних випарних установках та автоматизований програмний комплекс "МВУ-ФНП" для наукових досліджень і практичних розрахунків випарювальних станцій. Створено нову конструкцію поверхні нагріву випарного апарату - розбірну ширококанальну пластинчасту камеру, що гріє з висхідно-стікаючим рухом потоку розчину. Одержано математичну модель процесу кипіння розчинів у падаючій плівці. За допомогою лабораторної установки з новою конструкцією поверхні нагріву вивчено процес кипіння у малому об'ємі, а також одержано нове рівняння для розрахунку теплопередачі під час кипіння розчину у стікаючій плівці. Розроблено технічний проект випарного апарату з розбірною широко канальною пластинчастою камерою, що гріє.

170. Закономірності теплообміну упарювання розчинів солей у випарному апараті зі стікаючою плівкою

автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 В.Г. Павлова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено течію плівки розчинів солей зі змінним вмістом фаз у випарних апаратах зі стікаючою плівкою. Обгрунтовано можливості застосування даних апаратів щодо розчинів з солями, що кристалізуються у процесі упарювання. Запропоновано метод, який дозволяє уповільнити процеси утворення накипу на поверхні нагріву, і, таким чином, зменшити швидкість заростання поверхні нагріву, підвищити інтенсивність процесу теплообміну в стікаючій плівці та підвищити ефективність випарних апаратів. Розглянуто процеси теплообміну у стікаючій плівці. Розкрито закономірності сумісного протікання у плівці розчинів солей процесів теплообміну, випаровування, кипіння та утворення накипу у таких апаратах. Досліджено вплив твердої фази на процеси теплообміну, збільшення інтенсивності процесу та підвищення ефективності випарного апарату. На базі існуючих теорій і відомостей про процеси плівкової течії та кристалізації розроблено модель течії плівки розчинів солей у випарному апараті зі стікаючою плівкою. Наведено диференціальні рівняння, що описують теплообмін у плівці трьохфазної суспензії (рідку, парову та тверду фази). Одержано залежності для інженерно-конструкторських розрахунків параметрів теплообміну у випарних апаратах зі стікаючою плівкою. Виведено критеріальне рівняння теплообміну для плівкової течії трьохфазної рідини зі змінним вмістом фаз. Запропоновано методику розрахунку коефіцієнта тепловіддачі для плівки трьохфазної суспензії.

171. Закономірності утворення та природа структурних дефектів у Ті:сапфірі, вирощеному у вуглецевому середовищі

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 С.Д. Вишневський; НАН України. Ін-т монокристалів. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено закономірності утворення та природу структурних дефектів у Ti:сапфірі, вирощеному у вуглецевому середовищі. Встановлено, що внаслідок нестехіометрії розплаву, обумовленої великим відновним хімічним потенціалом вуглецевого середовища вирощування, у Ti:сапфірі формуються субмікронні (70-300 нм) та ограновані мікронні (2-15 мкм) включення. З'ясовано, що причиною утворення субмікронних включень у Ti:сапфірі є перенасичення кристалічної гратки іонами алюмінію та дефектами Шотткі. Встановлено, що внаслідок їх коагуляції у кристалі формуються субмікронні включення, які містять алюміній і його субоксиди. Виявлено, що ограновані включення розміром 2-15 мкм є результатом захвату кристалом мікронних парогазових бульбашок з розплаву, які ограновуються у кристалічній гратці площинами її рівноважної форми. Розроблено спосіб термообробки Ti:сапфіру у середовищі з хімічним потенціалом -15-0 кДж/моль, який дозволяє повністю зруйнувати субмікронні включення й одержати лазерні елементи з FOM = 300 - 500. Визначено умови одержання методом Степанова Ti:сапфіру діаметром до 12 мм і завдовжки до 500 мм, який призначено для виготовлення лазерних елементів діаметром 3-6 мм з концентрацією титану до 0,05 мас.%. Встановлено можливість анігіляції центрів забарвлення на основі катіонних й аніонних вакансій в процесі відпалу у вуглецевому середовищі. На підставі даного ефекту розроблено спосіб одержання сапфірових вікон з гранично низьким оптичним поглинанням в УФ-області.

172. Закономірності формування оборотних колоїдних помутнінь вин і розробка методу їх прогнозування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.07 Н.В. Бабакіна; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 1999. — 18 с. — укp.

Містяться теоретичні дослідження у вирішенні проблеми прогнозування колоїдної стабільності винопродукції. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження складу і фізико-хімічних властивостей комплексу біополімерів, який відповідає за формування оборотних колоїдних помутнінь в міцних винах і виноматеріалах. Встановлено, що до складу комплексу біополімерів входять низькомолекулярні білки, олігомерні форми фенольних речовин і полісахариди. Визначено закономірності формування оборотних колоїдних помутнінь на підставі трансформації комплексу біополімерів під час виробництва міцних вин. Виявлено характер утворення помутнінь, який обумовлений кількісними і якісними змінами складу комплексу. Технологічні прийоми виробництва міцних вин, які сприяють окисленню, збільшують масову концентрацію і ступінь окисленості фенольного фрагменту комплексу та підвищують схильність виноматеріалів до оборотних колоїдних помутнінь. Розроблено метод оцінки схильності вин до оборотних колоїдних помутнінь, який дозволяє прогнозувати терміни стабільності продукції, що виробляється, і одержано рівняння, яке відбиває взаємозв'язок показань розробленого методу з термінами стабільності готової винопродукції.

173. Закономірності формування структури надтвердих матеріалів в системі B - C - Si в умовах високих тисків

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 Д.А. Стратійчук; НАН України. Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Встановлено закономірності та особливості механізмів формування мікроструктури в монофазних матеріалах і композитах на основі речовин системи B - C - Si у процесі спікання за умов високих тисків і температур. Показано, що спікання монофазних матеріалів за умов високих тисків супроводжується значною пластичною деформацією та первинною рекристалізацією зі зменшенням розміру зерен.

174. Замкнені системи оборотного водопостачання коксохімічних виробництв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.04 О.С. Лісогор; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Досліджено та розроблено замкнені системи оборотного водопостачання коксохімічних виробництв. Висвітлено спосіб підготовки (кондиціонування) стічних вод коксохімічного виробництва для подальшого використання в замкнених системах оборотного водопостачання коксохімічних заводів, який складається з реагентної обробки, механічного й адсорбційного фільтрування та стабілізаційної обробки. Визначено закономірності реагентної обробки та вплив основних технологічних параметрів (швидкості фільтрування, доз реагентів) на якість оброблених стічних вод. Досліджено кінетику та визначено константи сорбції органічних домішок стічних вод коксохімічних виробництв на гідроксидах алюмінію та заліза, основні параметри доочищення за допомогою активованого вугілля. Для визначення механізму процесів кондиціонування використано положення хімічної термодинаміки. Розроблено схему та конструкції окремих вузлів установки кондиціонування.

175. Застосування електротехнологій для комплексної переробки яблучної сировини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.12 В.В. Чук; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Проведено теоретичні та експериментальні дослідження підвищення ефективності комплексної переробки яблучної сировини шляхом застосування електротехнологічних процесів імпульсного електроплазмолізу яблучної тканини та електромембранної підготовки екстрагента для вилучення пектинових речовин з яблучних вичавок. З'ясовано, що за встановлених ефективних параметрів імпульсної електрообробки яблучної сировини вихід яблучного соку після пресування плазмолізованої мезги зростає до 20 %. Виявлено, що використання біполярної мембрани МБ-3 з покращеними електрохімічними характеристиками, глибоко пом'якшеної води та удосконалених гідродинамічних режимів забезпечує підвищення ефективності процесу електромембранної підготовки екстрагента та економії витрат електроенергії. Розроблено апаратурно-технологічну схему комплексної переробки яблучної сировини з застосуванням електротехнологій, обгрунтовано її економічну ефективність.

176. Зберігання яблук сортів Ренет Симиренка, Голден Делішес та Кримське зимове, оброблених розчином хлориду кальцію після збирання, в степовій зоні Криму

Автореф. дис... канд. с.-г. наук05.18.03 О.В. Яцух; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено нові елементи технології зберігання яблук, що передбачає використання водного розчину хлориду кальцію для післязбиральної обробки та поліетиленової плівки для пакування. Вивчено вплив цього розчину та способу пакування на природну втрату маси плодів, фізіологічні розлади та мікробіологічні захворювання, вихід товарної продукції, щільність м'якуша та основні компоненти хімічного складу плодів. Установлено оптимальну концентрацію водного розчину хлориду кальцію за тривалого зберігання яблук сортів "Ренет Симиренка", "Голден Делішес", "Кримське зимове". Здійснено впровадження запропонованої технології зберігання до виробництва, наведено дані щодо її економічної ефективності.

177. Зміна молекулярно-масового розподілу в сумішах лінійних полімерів в присутності аеросилу

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.06 Г.В. Дударенко; НАН України. Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено програмне забезпечення для якісного та кількісного оцінювання зміни молекулярно-масового розподілу полімерів у сумішах з використанням методу ексклюзійної хроматографії. За допомогою розробленої програми розраховано зміну молекулярно-масових характеристик промислових полімерів під час їх адсорбції з бінарних і потрійних розчинів залежно від ступеня адсорбційної спорідненості полімерних компонентів до поверхні адсорбенту, співвідношення адсорбент - розчин, параметра термодинамічної гнучкості макромолекул, концентрації розчину (розведеного, напіврозведеного), з якого проводиться адсорбція та співвідношення полімерів у розчині. З застосуванням розробленої програми визначено зміну молекулярно-масових характеристик полімерів, одержаних завдяки реакційному формуванню in situ з вихідних мономерів за різними механізмами. Установлено суттєвий вплив кінетичних умов формування і кількості аеросилу на молекулярні маси та молекулярно-масовий розподіл цих полімерів, що може бути зумовлено адсорбційною взаємодією між поверхнею аеросилу, вихідними та кінцевими компонентами суміші.

178. Зміна пивоварних якостей гранульованого хмелю ароматичних і гірких сортів у процесі зберігання

Автореф. дис... канд. с.-г. наук05.18.03 А.В. Бобер; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Досліджено дію технології гранулювання та різних способів і режимів зберігання на зміни пивоварних якостей гранульованого хмелю ароматичних і гірких сортів. З'ясовано вплив температури та експозиції нагріву на інтенсивність окиснення гірких речовин у шишковому, розмеленому та гранульованому хмелі без доступу кисню повітря. Експериментально доведено, що у процесі одержання гранул хмелю (тип 90) на сучасній лінії гранулювання втрати специфічних гірких речовин і поліфенолів не перевищують 5 % (відносних), за виключенням ефірної олії, вміст якої певною мірою зменшується за рахунок втрат монотерпенів. Встановлено відмінності у біохімічному складі гранул хмелю (тип 90) ароматичних і гірких сортів, обгрунтовано необхідність врахування даних чинників під час зберігання продукції та виготовлення пива. З метою забезпечення мінімальних втрат пивоварних якостей гранульованого хмелю запропоновано оптимальний спосіб та режим зберігання. Основні результати наукового дослідження впроваджено у виробництво.

179. Змочування та контактна взаємодія матеріалів на основі діоксиду цирконію з металевими розплавами

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.21 О.В. Дуров; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2005. — 24 с. — укp.

180. Зниження пожежної небезпеки піротехнічних нітратовмісних виробів під час їх застосування

автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 О.В. Кириченко; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано умови зниження пожежної небезпеки піротехнічних нітратовмісних виробів на основі ущільнених сумішей з порошків магнію та нітратів лужних і лужноземельних металів (піротехнічних нітратовмісних систем (ПНС)) під час їх застосування, з урахуванням розроблених моделей і методів прогнозування критичних режимів зовнішніх термовпливів на металеві оболонки виробів, а також межових, нестійких режимів горіння ПНС. Проведено теоретико-експериментальні дослідження термогазодинамічних процесів нагріву металевих оболонок виробів за стартових (без горіння ПНС) умов застосування (підвищених швидкостей надзвукового обдуву потоком повітря та вісесиметричного обертання та визначено критичні режими застосування виробів, що призводять до руйнування та утворення високотемпературних металевих осколків. Розроблено моделі та методи розрахунку впливу технологічних чинників (співвідношення компонентів, їх дисперсності, природи окислювача) та зовнішніх умов (температури нагріву, зовнішнього тиску, надзвукового обдуву потоком повітря та вісесиметричного обертання) на основні характеристики (температуру та склад продуктів згоряння, швидкість і межові режими горіння), процесу горіння ПНС, що дозволяють прогнозувати їх пожежонебезпечні властивості за штатних (за умов горіння ПНС) умов застосування виробів. На базі розроблених математичних і експериментально-статистичних моделей, програмного забезпечення у вигляді чотирьох пакетів прикладних програм розроблено методичні рекомендації стосовно обгрунтування умов зниження пожежної небезпеки піротехнічних нітратовмісних виробів у разі їх застосування.