LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 11 із 445

201. Аналітичний підхід до морального виховання у педагогіці США

Л.І. Довгань Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 32. — С. 70-74. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто зміст, форми та методи аналітичного підходу до морального виховання у педагогіці США. Проаналізовано особливості та принципи функціонування спільнот допитливих як однієї із форм морального виховання особистості. Визначено стадії філософської дискусії у спільнотах допитливих. З'ясовано вимоги до проведення моральних дискусій з метою розвитку критичного мислення учнів.

202. Анатомо-фізіологічний аспект наступності перших двох ланок загальної системи освіти

Г.І. Назаренко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 19. — С. 21-26. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

На основі систематизації та аналізу наукових джерел розглянуто актуальні питання анатомо-фізіологічного аспекту наступності перших двох ланок освіти. Зроблено аналіз основних чинників погіршення здоров'я першокласників, виокремлено завдання щодо запобігання гіподинамії, покращення здоров'я молодших школярів.

203. Английские "гарантии" независимости Палестины во время l мировой войны

С.С. Щевелёв Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5. — С. 324-329 — Библиогр.: 42 назв. — рус.

история Палестины, история первой мировой войны, преподавательТНУ, евреи, сионистское движение, Белая книга, арабские народы, Великобритания

204. Англомовний переклад твору М. Коцюбинського як етюд з контрастивної семантики

В.В. Мирошниченко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N32. — С. 268-270 — укp.

205. Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 В.М. Буренко; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2005. — 22 с. табл. — укp.

Проаналізовано стан проблеми професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю в системі післядипломної педагогічної освіти в її історичному розвитку. Розкрито суть понять "післядипломна освіта", "освіта дорослих", "неперервна професійна освіта", "перепідготовка", "андрагогічний підхід". Установлено особливості організації навчального процесу на факультетах післядипломної освіти, проаналізовано процес формування мотиваційної готовності вчителя гуманітраного профілю до професійної перепідготовки. Обгрунтовано методику вдосконалення навчального процесу на факультетах післядипломної освіти, визначено пріоритетні напрями співпраці та взаємодії викладачів і студентів. Досліджено й експериментально перевірено вплив найефективніших методів і форм роботи у розвитку професійних умінь даних учителів. Розроблено та науково обгрунтовано методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів щодо удосконалення організаційних форм навчання вчителів даного профілю у процесі професійної перепідготовки.

206. Андрей Корвацкий: врач и гражданин (Штрихи к портрету)

В.И. Резник Культура народов Причерноморья. — 2001. — N17. — С. 140-144 — Библиогр. в конце ст. — рус.

земский врач, Корвацкий А.В., история медицины, медицинская деятельность, доктор Корвацкий, биография, Мелитополь, медицина, персоналия

207. Анкетування як інструмент діагностики синдрому перетренування спортсменів

Л.Б. Маланюк Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 53-55. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Наведено результати анкетування спортсменів. Обговорено питання доцільності та валідності його застосування для ранньої діагностики синдрому перетренування.

208. Антигравитационная система организма человека

Н.А. Носко Физ. воспитание студ. творч. спец. — Х., 2002. — N 1. — С. 11-25. — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Розглянуто проблему впливу навколишнього середовища на окремі системи, органи та тканини організму людини. Висвітлено особливості дії фізичних навантажень на хребетний стовп людини.

209. Антиклерикальная политика Крымских органов власти (30-е годы XX века)

Ю.А. Катунин Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 56-64 — Библиогр. в конце ст.: с. 63-64 (40 назв.) — рус.

религии в Крыму, 1930-е гг., антирелигиозная деятельностьв Крыму, 1930-е гг., секуляризация, комиссии по религиозным вопросам, ликвидация культовых зданий, ликвидация церквей, голод в Крыму, аресты священников, преподавательТНУ

210. Антиоксидантная активность глутатиона в крови и показатели физической работоспособности спортсменов

Л. Богачева Наука в олимп. спорте. — 2002. — N 3-4. — С. 100-103. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Розглянуто ступінь взаємозв'язку між вмістом глутатіону в крові спортсменів і деякими метоболічними та функціональними показниками, котрі відображають напруженість виконуваної роботи, що може бути передумовою для пошуку засобів корекції стану тіол-дисульфідної ланки АО-системи для підвищення стійкості організму до значних фізичних навантажень.

211. Антирелигиозная кампания на Украине в 1921-1925 годах

Р.Н. Белоглазов Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 275-279 — Библиогр. в конце статьи: с. 279 (20 назв.) — рус.

история религии на Украине, 1921-1925 гг., церковная жизнь, 1921-1925 гг., изъятие церковных ценностей, автокефальная церковь, "живая церковь", борьба с религией

212. Антирелигиозная пропаганда в Крыму в конце 40-х - начале 50-х годов XX века

Ю.А. Катунин Культура народов Причерноморья. — 2001. — N20. — С. 94-97 — Библиогр. в конце ст. — рус.

история религии Крыма 1940-1950 гг., антирелигиозная пропаганда, религиозная политика, архиепископ Лука, религиозность, история СССР, Крым, преподавательТНУ

213. Антирелигиозная пропаганда в школах Крымской АССР в 1920-х годах

Г.Н. Кондратюк Культура народов Причерноморья. — 2002. — N28. — С. 146-151 — Библиогр. в конце ст. — рус.

история атеизма, религий и церквей Крым 1920-е гг., антирелигиозная пропаганда, антирелигиозная деятельность, история Крыма 1920-е гг., история религии, общество "Безбожник", школьное обучение, антирелигиозная политика, атеистическое мировоззрение, Библиогр.: 23 назв.

214. Антиутопия: пространство государства и пространство личности

Н.Г. Добрынская Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 106-108 — Библиогр.: 12 назв. — рус.

литературоведение, антиутопия 20 в., символ "семья", символ книги, герой антиутопии, природа антиутопии, символика утопии, пространство героя, антиутописты, утописты, жанр утопии, негативная утопия, контрутопия, утопия

215. Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г. С. Сковороди

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.01 О.О. Туляков; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Суми, 1999. — 16 с. — укp.

У дисертації доведена спорідненість світоглядних основ античних сковородинівських педагогичних ідей, охарактеризовано процес творчого опрацювання Г.С. Сковородою античних епістолярних та драматургічних методів виховання, калокагатії, сократівського діалогу, психагогії. У дисертації розробляється елліно-сковородинівська концепція освіти.

216. Античные мотивы и образы в творчестве И.А. Бунина

Н.В. Яблоновская Культура народов Причерноморья. — 2001. — N20. — С. 153-157 — Библиогр. в конце ст. — рус.

русская литература, 20 в., творчество Бунина И.А., мотивы мифологии, античные сюжеты, персоналия, литературоведение

217. Антонимы и паронимы глагольной терминолексики в языковой картине мира

И.В. Забело Культура народов Причерноморья. — 2002. — N27. — С. 52-56 — Библиогр. в конце статьи: с. 56 (7 назв.) — рус.

русский язык, русская глагольная терминология, специальная лексика, антонимы, паронимы, терминолексика, глагол-термин, языкознание, лексикология, лингвистика, преподавательТНУ

218. Антонио Сальвиати в Крыму

Н.Н. Калинин, М.А. Земляниченко Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5. — С. 220-227 — Библиогр.: 19 назв. — рус.

искусствоведение 19 в., деятельность Сальвиати А., история архитектуры, биография, Краснов Н.П., церковная мозаика, архитектура, зодчество, Крым, мозаика, персоналия

219. Антонімія в аспекті ідіостилю мовної особистості М. Хвильвого

А.М. Варинська Культура народов Причерноморья. — 2002. — N32. — С. 329-332 — укp.

220. Антропная гносеология: содержание и основные презумпции

Ф.В. Лазарев Культура народов Причерноморья. — 2002. — N36. — С. 174-179 — Библиогр.: 3 назв. — рус.

философия человека, антропная гносеология, преподавательТНУ, онтология интервальности, антропный принцып, гносеологическое измерение, антропологическая эпистемология, познание человека, философия фактуальности