LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 12 із 445

221. Антропологическая парадигма социокультурогенеза в искусстве (биосоциальный аспект)

О.В. Денисова Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 141-145 — Библиогр. в конце ст.: с. 145 (8 назв.) — рус.

философия культуры, социокультурное развитие человека, геннокультурный фонд Украины, биосоциальные парадигмы, понимание искусства, искусство культур, социокультурное кодирование, художественный стиль

222. Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи)

Автореф. дис... д-ра пед. наук13.00.01 І.П. Аносов; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 46 с. — укp.

Досліджено теоретико-концептуальні засади антропологізму як чинника гуманізації освіти. На підставі аналізу характерних ознак антропологізму в контексті генези загальної педагогіки та її історії конкретизовано його місце у педагогічних принципах. Встановлено вплив даного чинника на цілеспрямованість педагогічного процесу, вибір його змісту, засобів і форм навчання та виховання у конкретній педагогічній системі, шляхів реалізації диференційованого й індивідуального підходів у педагогічному процесі. Визначено особливості сучасного антропологізму, висвітлено його культурологічні та соціально-психологічні аспекти, проаналізовано педагогічний досвід застосування антропологічного підходу в гуманістично орієнтованих інноваціях, встановлено принципи та критерії реалізації педагогічного антропологізму в процесі підготовки майбутнього вчителя.

223. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.04 К.Б. Іл'янович; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2008. — 16 с. — укp.

Проаналізовано основні соціальні ознаки та витоки антропологічної кризи сучасної техногенної цивілізації. Основну увагу приділено вивченню негативних аспектів розвитку цивілізації як глобальної соціокультурної системи. Зроблено висновок, що сучасна техногенна цивілізація переживає глибинну антропологічну кризу, що стосується усіх сфер життя. Виявлено, що науковий аналіз подібних мегатенденцій цивілізаційного розвитку є недостатнім, одноаспектним, оскільки XXI ст. характеризується активним розвитком нових технологій, появою нового типу раціональності як світосприйняття, суспільно-культурними змінами. Встановлено відмінність техногенного цивілізаційного типу від традиційного. Охарактеризовано культурно-історичний контекст зародження, системи цінностей та особливостей раціональності техногенної цивілізації, визначено глибинні джерела сучасної антропологічної кризи. Досліджено культурні й антропологічні суперечності глобалізаційних процесів сучасності у межах однієї цивілізації та сфери міжцивілізаційних відносин. З'ясовано, що рефлексія над джерелами та соціокультурними ознаками антропологічної кризи обумовлює необхідність формування нового типу світогляду й антропологічної парадигми загальнокультурного змісту та загальноцивілізаційного значення.

224. Антропологічний еволюціонізм Джуліана Стюарда і Леслі Уайту

Ю.А. Добролюбська Культура народов Причерноморья. — 2002. — N30. — С. 146-149 — Библиогр. в конце ст. — укp.

теория, методология и философия культуры 20 в., культурология, Библиогр.: 8 назв., антропология, эволюция, Стюард Д., Уайт Л., культура

225. Антропологічний фактор як системотворчий елемент освітнього процесу

І.П. Аносов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 12. — С. 36-44. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Зазначено, що рівень розвитку антропологічної теорії може визначати стратегію дослідження в педагогічній науці. Опрацювання її в історичному і сучасному аспектах, аналіз філософсько-педагогічної думки, етнокультурних традицій дозволяє сформулювати системоутворюючий елемент освітнього процесу, мету і завдання на перспективу.

226. Антропологічні аспекти у педагогічній творчості Л.І. Петражицького і А.С. Макаренка

І.П. Аносов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 3. — С. 26-42. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто психолого-педагогічні та антропологічні аспекти правового типу, вчинкову поведінку та антициповану вартість людини, правову емоцію, інтроспективний метод та метод самоспостереження у творчих доробках Л.І. Петражицького та А.С. Макаренка.

227. Антропофизиологический подход в биоритмологическом обеспечении здоровья и подготовки спортсменов. Сообщ. 1. Прямохождение как синхронизатор суточного ритма кардиодинамики

Г.С. Белкания, В.Г. Ткачук, Л. Пухальска, А.П. Корольчук Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2003. — N 3. — С. 11-34. — Библиогр.: 50 назв. — рус.

У 13-ти здорових чоловіків проведено дослідження добової динаміки змін артеріального тиску, частоти серцевих скорочень і хвилинного обсягу крові (МОК) за звичайного позно-рухового режиму, за пролонгованого на добу режиму життєдіяльності в одних випробуваних у положенні "лежачи", а в інших - "стоячи". Показано, що антропофізиологічний тип кровообігу по співвідношенню МОК стоячи-лежачи є стабільною характеристикою і визначає спрямованість добової динаміки змін серцевого викиду. Обгрунтовано значення для людини переходу у вертикальне положення тіла як зовнішнього синхронізатора першої фази добового ритму - переходу до активного періоду життєдіяльності. Антигравітаційне стомлення, яке перманентно розвивається, розглянуто як внутрішній синхронізатор добового ритму - фази переходу до пасивного періоду життєдіяльності (або денний відпочинок або нічний сон). Таке уявлення визначається як антропофізиологічна основа гігієнічного забезпечення і керування здоров'ям людини, як істоти прямого ходіння.

228. Антропоэтика как инновационное направление образовательного процесса

В.А. Гетман, Ю.В. Новицкий Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 5. — С. 54-57. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Предложено направление в образовательном процессе, основанное на философско-мировоззренческом подходе в вопросе, касающегося формирования мотивационной основы построения здоровья. Отмечена возможность выделения концептуальных подходов к построению национальных систем оздоровления, а также педагогических основ психофизического воспитания, образования и подготовки к жизнедеятельности человека.

229. Апеллятивная функция языка в устном призыве

А.Т. Козлова Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3(продолжение). — С. 351-352 — рус.

языкознание, речевая деятельность, преподавательТНУ, речевая коммуникация, апелятивные средства, апелятивность речи, языковая эмоциональность, языковые функции, функции языка

230. Аргументация как лингвистический элемент в полемике виды аргументов

М.А. Зайцева Культура народов Причерноморья. — 2002. — N32. — С. 336-338 — рус.

231. Аргументы в пользу применения биологически активных пептидов в практике спортивной фармакологии

А.В. Лысенко Спорт. медицина. — 2005. — N 1. — С. 148-151. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Наведено результати досліджень, які свідчать про доцільність застосування препаратів біологічно активних пептидів у практиці спортивної медицини.

232. Арендные земельные отношения в Крыму (1920-1926 гг.)

С.В. Бородин Культура народов Причерноморья. — 2001. — N21. — С. 68-71 — Библиогр. в конце ст. — рус.

кафедра украиноведения, земельные отношения, Крым, история Крыма, аренда, преподавательТНУ, нужен полный текст, Библиогр.: 17 назв.

233. Арендные отношения в сельском хозяйстве Крыма в условиях проведения новой экономической политики

И.Ф. Андронова Культура народов Причерноморья. — 1999. — N9. — С. 166-168 — Библиогр. в конце статьи: 11 назв. — рус.

история Крыма 20 век, сельско-хозяйственная политика Крыма, советская власть в Крыму, сельское хозяйство Крыма, новая экономическая политика, арендные отношения

234. Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Л.І. Зязюн; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розкрито проблему професійного удосконалення та самоудосконалення особистості засобами культури та мистецтв у системі освіти Франції. Зазначено, що даний процес визначає континіумне поняття "артистичне виховання". Доведено, що артистичне виховання засобами мистецтва, через позитивні естетичні почуття, розвиває здібності до творчої експресії та відчуття творчості, сприяє розквіту особистої незалежності та індивідуальності учня, урівноважує розумові та почуттєві можливості учнів, культивує способи мислення та дії, стає необхідним для уміння орієнтуватися та поводитися у сучасному суспільстві. Встановлено, що поступи у даному вихованні стають визначальними у міждисциплінарних зв'язках, акцентують увагу на численних формах і символах, що є ключем до багатьох знань і дій, одержаних у школі.

235. Архетип и жанр (К вопросу о детерминантах англо-американской исторической беллетристики)

Р.И. Татаринцева Культура народов Причерноморья. — 2002. — N33. — С. 173-177 — Библиогр. в конце ст. — рус.

история литературы отдельных стран и народов Америка Англия 20 в., литературоведение, американская литература, английская литература, Артуровские легенды, артуровский архетип, рыцарский роман, фэнтэзи, англо-американская литература 20 в., историческая литература, Библиогр.: 16 назв.

236. Архетип як історико-філософський феномен

Н.М. Ковтун Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 32. — С. 8-12. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.

Досліджено розуміння архетипу в історико-філософській літературі. Особливу увагу звернено на тлумачення поняття "архетип" у філософських концепціях М. Еліаде, К. Леві-Строса, С. Кримського, К. Юнга. Феномен архетипу експлікується в тих сферах духовного життя людини, де є прототипи та повторюваність, зокрема в міфології, фольклорі, мистецтві, культурі загалом.

237. Архетипичный образ Андрогниа, как символ самости, в алхимической традиции

Л.А. Забелина Культура народов Причерноморья. — 2002. — N36. — С. 277-281 — рус.

238. Архетипові образи Сходу в масовій культурі Заходу

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.04 В.О. Лебедєв; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 17 с. — укp.

Досліджено й описано образний фонд сучасної масової культури Заходу, розглянуто механізми його функціонування та розвитку. Здійснено культурологічно-філософський аналіз образів, що були запозичені з традиційних культур Сходу та найбільш широко використовувались у творах масової культури (кінофільмах, відео- та комп'ютерних іграх, масовій літературі). З'ясовано, що на формування даних образів суттєво впливнула концепцію Ф.Ніцше про надлюдину. Встановлено, що вибір певних образів значною мірою обумовлений закономірностями колективного несвідомого. Показано особливості відображення архетипових образів Сходу у масовій свідомості Заходу. Проаналізовано таку важливу складову частину індустрії масової культури як відеоігри. Зроблено висновок, що внаслідок широкого запозичення певних елементів інших культур західною культурою зміни її базових інститутів не відбувається.

239. Архиепископ и уполномоченный: история отношений. (По материалам государственного архива Автономной Республики Крым)

Ж.В. Канталинская Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 52-56 — Библиогр. в конце ст.: с. 56 (17 назв.) — рус.

религии Крыма, 20 в., православная церковь в Крыму, 20 в., Архиепископ Лука, Епископ, персоналия, духовенство, полномочия священослужителей, должностные инструкции цевковных служащих, патриархия

240. Архитектурно-планировочная структура крупного города: географические аспекты изучения

Н.С. Сахнова, Г.В. Сазонова Культура народов Причерноморья. — 2001. — N26. — С. 70-74 — Библиогр.: 8 назв. — рус.

экономическая и социальная география, планировочная структура города, преподавательТНУ, Крым, Симферополь, функциональные зоны, архитектурно-планировочная структура