LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 14 із 445

261. Афганистан: проблемы войны, мира и безопасности в стране и регионе

М.Ф. Слинкин Культура народов Причерноморья. — 2002. — N31. — С. 124-128 — Библиогр. в конце ст. — рус.

военно-политическое положение в отдельных странах и регионах мира Афганистан 21 в., национальная безопасность, Библиогр.: 3 назв., кризис, оппозиция, экстремистские организации, гражданская война, политика, преподавательТНУ

262. Аэробные и анаэробные возможности юных гимнастов как фактор переносимости тренировочных нагрузок

С. Савчин, Л. Бискуп Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2003. — N 6. — С. 14-20. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

На підставі досліджень динаміки тренувального процесу 46-ти гімнастів віком 10 - 18-ти років показано позитивний зв'язок аеробної потужності (на кг маси тіла) з показниками загального об'єму тренувальних навантажень. Рівень анаеробної потужності, починаючи з 13 - 15-ти років, був позитивно пов'язаний з інтенсивністю тренувальних навантажень.

263. Багатофакторний аналіз результатів стрільби у мішень

В.Г. Богіно, Б.А. Виноградський Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 21. — С. 26-35. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

спортивна результативність, точка влучення, розкид влучення, координати влучення

264. Базова термінологія інваспорту

Ю.А. Бріскін Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 19. — С. 3-8. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Розглянуто історичні аспекти формування термінів спорту інвалідів та обгрунтовано дискретні та загальні поняття інваспорту.

265. Базова технічна підготовка гімнастів на перекладині

Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту24.00.01 Р.І. Райтер; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Узагальнено та проаналізовано досвід теорії та практики юнацького спорту з питань підвищення ефективності процесу навчання та вдосконалення техніки сучасних складних махових вправ на перекладині. Шляхом біохімічного та системно-структурного аналізу кіноматеріалів махових вправ на перекладині досліджено їх розповсюджені форми та з'ясовано раціональні варіанти. Розкрито основні механізми згинально-розгинальних рухів у плечових і кульшових суглобах і виявлено їх оптимальні варіанти. Визначено універсально-видові та індивідуально-видові локальні компоненти махових вправ, які складають базову технічну підготовку гімнастів на перекладині. Розроблено та обгрунтовано методику навчання маховим вправам, сконструйовано тренажерні пристрої, підібрано комплекс спеціальних підготовчих вправ для правильного формування рухових навичок і прискорення процесу оволодіння базовими вправами.

266. Базовая физическая культура в жизни студенческой молодежи и преподавателей

А.В. Чеглоков Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 331-333. — рус.

Указано, что базовая физическая культура на основе саморегуляции и медицинского контроля является обязательной составляющей жизнедеятельности человека.

267. Балаклавский Георгиевский монастырь

Ю.А. Катунин Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 356-361 — Библиогр. в конце ст.: 28 назв. — рус.

христианство в Крыму, 19-20 вв., религиозные храмы Крыма, 19-20 вв., преподавательТНУ, история Крыма, деятельность монастыря, национализация монастыря, духовенство, строительство монастыря

268. Баскетбол как средство гармоничного развития студентов гуманитарных вузов

В.А. Воробьева Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 22. — С. 81-84. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглянуто баскетбол як один з видів стимуляції, концентрації, уваги, пам'яті студентів гуманітарних вищих навчальних закладів, а також наведено психологічні та педагогічні характеристики цього виду спорту.

269. Баскетбол как средство развития выносливости и психофизиологических способностей студентов технических вузов

Е.В. Церковная Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2007. — N 1. — С. 157-161. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Під час гри в баскетбол діяти доводитися залежно від ситуації, а не по певних програмах. Основною формою діяльності мозку в цих умовах є не відпрацювання стандартних навичок, а творча діяльність - миттєва оцінка ситуації, рішення тактичного завдання, вибір відповідних дій. Тому застосування баскетболу в технічних вузах є ефективним засобом розвитку творчого мислення студентів.

270. Батьківська толерантність як чинник виховання дітей

Н.Я. Газда Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 142-145. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Порушено проблему батьківської толерантності як необхідної умови виховання високоморальної особистості дитини. Розкрито методи, якими послуговуються батьки при вихованні дітей, та проаналізовано принципи виявлення толерантності у досліджуваному процесі. Указано на негативний прояв "фальшивого" авторитету батьків за умов недотримання толерантності при спілкуванні з дітьми.

271. Бахаи в культурном поле Украины и Крыма

И.В. Черникова Культура народов Причерноморья. — 1997. — N2. — С. 316-317 — Библиогр. в конце ст. — рус.

история религии 20 в., история зарождения бахаи, религия, моральные принципы, Баха-Уллы, преподавательТНУ

272. Безличные предложения в современном английском языке

Б.В. Павлий Культура народов Причерноморья. — 2002. — N32. — С. 214-216 — рус.

273. Безработица и инфляция в условиях макроэкономической нестабильности

Н.В. Померанец Культура народов Причерноморья. — 2002. — N33. — С. 236-242 — Библиогр. в конце ст. — рус.

рынок труда Украина 2001-2002 гг., занятость населения, макроэкономика, экономическая политика, валовый национальный продукт, создание рабочих мест, преподавательТНУ, Библиогр.: 5 назв.

274. Белая контрразведка в Крыму в гражданскую войну

В.В. Крестьянников Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5. — С. 248-254 — Библиогр.: 60 назв. — рус.

история Крыма 1918-1920 гг., белая контрразведка, военные действия, белая армия, гражданская война

275. Белые книги 1922 и 1930 годов по Палестине и их влияние арабо-еврейские отношения

В.В. Коннер Культура народов Причерноморья. — 2002. — N30. — С. 80-84 — Библиогр. в конце ст. — рус.

история отдельных стран Палестина 20 в., новейшая история, Библиогр.: 19 назв., меморандум Черчилля, политика, сионизм, правительство, национальное движение, преподавательТНУ

276. Библейский миф в литературе США XIX-XX веков (от Г. Мелвилла до К. Саймака)

С.Г. Князьков Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 119-122 — Библиогр. в конце ст.: с. 122 (16 назв.) — рус.

литература США, 19-20 вв., библейская символика в литературе, 19-20 вв., анализ произведений, литературоведение, Саймак К., Мелвилл Г., Стейнбек Дж., персоналия

277. Библиографический указатель как способ обучения библиотекарей информационно-компьютерным технологиям

Г.В. Ядрова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N87. — С. 7 — рус. — укp. — англ.

278. Библиографический указатель статей журнала «Культура народов Причерноморья» №№ 66-75

С.В. Дудченко Культура народов Причерноморья. — 2007. — №100. - Т.1. — С. 7-198 — рус. — укp. — англ.

"Библиографический указатель статей научного журнала "Культура народов Причерноморья" сформирован с помощью специальной автоматизированной системы и программного обеспечения, представленного для его создания Национальной библиотекой Украины им. В.И. Вернадского. Он является третьим указателем статей данного журнала и включает в себя 456 аналитических описания статей, опубликованных в десяти номерах журнала за 2005 и 2006 год. В "Электронном приложении" к указателю, обеспеченном системой поиска, представлены полные тексты. Данная информация параллельно выложена на web-странице Центра информационных технологий Межвузовского центра "Крым" по адресу: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea"Бібліографічний покажчик статей наукового журналу "Культура народів Причорномор'я" сформований за допомогою спеціальної автоматизованої системи і програмного забезпечення, представленого для його створення Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського. Він є третім покажчиком статей даного журналу і вміщує 456 аналітичних описів статей, опублікованих у десяти номерах журналу за 2005 і 2006 роки. В "Електронному додатку" до покажчика, забезпеченому системою пошуку, представлені повні тексти. Дана інформація паралельно викладена на web-сторінці Центру інформаційних технологій Міжвузівського центру "Крим" за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea"The bibliographic index of the articles in the scientific magazine "The Culture of the Black Sea Peoples" has been formed with the help of the special computerized system and the software, which have been given for its creation by the National library of Ukraine named after V.I. Vernadskiy. It is the third index of the articles in this magazine and includes 456 analytical descriptions of the articles published in ten magazine's issues for 2005 and 2006. The full texts are presented in the "Electronic appendix" for the index provided with the retrieval system. The given information can also be found on the webpage of the Center of Information technologies of the Intercollegiate center "Krym", at the address: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea

279. Библиографический указатель статей научного журнала «Культура народов Причерноморья»

С.В. Дудченко Культура народов Причерноморья. — 2005. — N60, Т.2. — С. 199 — рус.

Представляемый библиографический указатель является примером библиографического исследования и практического результата применения автоматизированных технологий в создании библиографических указателей. Указатель был создан автоматическим путем из электронной базы журнала «Культура народов Причерноморья». Выход данного библиографического указателя является одним из способов в комплексе автоматизации предоставления информации читателям журнала. И представляет собой результат «мирного сосуществования» электронных и традиционных способов предоставления информации, их взаимозаменяемость и взаимодополняемость, что в свою очередь дает максимальную возможность донести информацию практически для любого круга читателей. Информация в указателе представлена в том самом виде, в каком любой читатель сможет её найти, посетив поисковую базу журнала на сайте Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea/KNP/index.htm.

280. Библиотеки: от античных до электронных

И.Ф. Богданова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N77. — С. 32-45 — Библиогр. в конце ст. 19 назв. — рус.

Статья посвящена проблемам электронных библиотек. Дан краткий обзор истории возникновения и развития библиотек. Стаття присвячена проблемам електронних бібліотек. Даний короткий огляд історії виникнення і розвитку бібліотек. The article is devoted to problems of electronic libraries. The brief review of history of occurrence and development of libraries is given.