LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 16 із 445

301. Биомеханические свойства мышечной системы высококвалифицированных волейболистов

С.В. Гаркуша Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 6. — С. 23-28. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто актуальні проблеми вивчення властивостей м'язової системи волейболістів високої кваліфікації. Визначено кількісні показники біомеханічних властивостей скелетних м'язів, які беруть активну участь у виконанні рухових дій.

302. Биомеханические характеристики атакующих действий боксеров высокой квалификации

Ю.А. Юхно, Е.В. Наугольная Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2006. — N 6. — С. 125-132. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Розглянуто актуальні проблеми оцінки силових та швидкісно-силових можливостей висококваліфікованих боксерів з використанням сучасних методів реєстрації біомеханічних характеристик. Доцільно орієнтувати тренувальний процес на біомеханічні характеристики, які можуть служити критеріями якості діяльності тренерів і спортсменів.

303. Биомеханические эргогенные средства в современном спорте

В. Платонов, А. Лапутин, В. Кашуба Наука в олимп. спорте. — 2004. — N 2. — С. 96-100. — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Розглянуто одну з найбільш актуальних проблем сучасного спорту - використання різних біомеханічних ергогенних засобів у системі підготовки та змагальній діяльності спортсменів. Подано інформацію про біомеханічні ергогенні засоби прямої і відставленої дії, їх вплив на результативність змагальної та тренувальної діяльності.

304. Биомеханический анализ кинематической структуры поз и техники гребковых движений у квалифицированных байдарочников

В.В. Гамалий, А.В. Жирнов Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 2. — С. 19-24. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

У праці представлені результати експериментального дослідження кінематичної структури поз веслувальників і техніки веслових рухів у кваліфікованих спортсменів та їхній вплив на ефективність веслування на байдарках.

305. Биомеханический анализ техники выполнения cтартовых движений высококвалифицированными спортсменами в плавании

Ю.А. Юхно Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2006. — N 5. — С. 60-65. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто проблему оцінки технічних елементів стартових стрибків плавців спринтерів на прикладі двох різновидів старту. Проведено відеокомп'ютерний аналіз виконання технічних стартових стрибків у плаванні спортсменами високої кваліфікації з виявленням на базі отриманих даних найбільш ефективних елементів техніки.

306. Биомеханический анализ техники исполнения многооборотных прыжков в фигурном катании на коньках

И.М. Медведева Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 17. — С. 36-40. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Наведено дані біомеханічного аналізу техніки стрибків у фігурному катанні на ковзанах, використані для удосконалення методики навчання.

307. Биомеханический контроль двигательной функции стопы

В.А. Кашуба; Харьк. художеств.-пром. ин-т Физ. воспитание студ. творч. спец. — Х., 2001. — N 5. — С. 14-19. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Описано методику оцінки опорно-ресорної функції ступні. Використання отриманих даних дозволяє контролювати процес фізичного виховання.

308. Биомеханический контроль кинетики тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом

Т. Ивчатова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 16. — С. 57-63. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Представлено розроблену методику біомеханічного контролю кінетики тіла жінок першого зрілого віку, що використовується в річному циклі тренувального процесу для підвищення якості педагогічного процесу та виведення його на більш якісний рівень.

309. Биомеханический контроль нервно-мышечной системы спортсменов

Рида Бен Шедли Лайуни Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 26. — С. 32-38. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Запропоновано методику вимірювання біомеханічних властивостей скелетних м'язів, засновану на результатах аналізу їх амплітудно - частотних якостей.

310. Биомеханический контроль опорно-двигательного аппарата тяжелоатлетов высокой квалификации с использованием современных диагностических методов

Ю.А. Юхно, Т.Г. Дыба, Р.А. Калиниченко Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2003. — N 6. — С. 66-72. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто проблеми оцінки силових та швидкісно-силових можливостей кваліфікованих важкоатлетів з використанням комплекса REV 9000.

311. Биомеханический контроль порстранственной организации тела школьников

И.В. Хмельницкая, Н.Л. Носова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 5. — С. 39-42. — Библиогр.: 17 назв. — рус.

Проанализирована методика оценки пространственной организации тела школьников. Использование получаемых характеристик позволяет контролировать процесс физического воспитания. Применение технологии биомеханического контроля пространственной организации тела школьников дает возможность осуществлять ее донозологическую диагностику, выделять учащихся групп риска, способствует внедрению в практику учебных заведений технологий корригирующих и сохраняющих здоровье школьников в процессе физического воспитания.

312. Биосоциальная основа единства существующих форм физической культуры

В.А. Сутула Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 1. — С. 91-95. — Библиогр.: 20 назв. — рус.

Досліджено особливості впливу фізичної культури на людину, як представника біологічного виду. Показано, що потреба в здоровому способі життя є потребою біологічно обумовленою, але усвідомленою і реалізованою у соціальному середовищі.

313. Биосоциальный парадокс: ситуация в Крыму (в 1994-1995 гг.)

А.М. Кубицкая Культура народов Причерноморья. — 1999. — N8. — С. 157-162 — Библиогр.: 11 назв. — рус.

биосоциальный парадокс в Крыму 1994-1995 гг., эволюция человека, физиология человека, социологическое исследование, молодежный спорт, антропогенез, история человечества

314. Бисемия как начальный этап процесса полисемии

Л.И. Афанасьева Культура народов Причерноморья. — 2002. — N32. — С. 11-12 — Библиогр.: 7 назв. — рус.

семантика, лексическая семантика, языкознание

315. Біблійний символізм у культурно-національних картинах світу: спроба порівняльного аналізу

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.04 О.М. Юрченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Запропоновано новий ракурс осмислення біблійного символізму, зокрема біблеїзмів як лінгвокультурологічних одиниць, що мають не лише мовне наповнення, а і зберігають у часі інформацію культурно-національного характеру. Здійснено порівняльний аналіз біблеїзмів, що побутують у російській і французькій мовах, що дозволило розкрити механізм творення та збереження етнокультурної специфіки окремої нації, формування рис національної самобутності та толерантності, що базуються на засадах християнського етносу. Висвітлено формування основних концептів простору біблійної культури у аспекті семіотики. Зроблено висновок, що сучасні культурно-національні картини світу активно використовують вирази, джерелом яких є Біблія, незалежно від того, чи відбувся процес фразеологізації біблеїзму на рівні тексту-джерела (Біблії) або у більш пізніших текстах. Свідомість людини сприймає їх у готовому вигляді або переосмислює, надаючи їм нові значення. Зазначено щодо позанаціональної схильності людської свідомості до збереження "заповітних смислів" у вигляді сталих мовних виразів, що використовується у сфері інформаційних технологій (ЗМІ, телевізійних новинах, рекламі). Зауважено, що факти асиметрії складу біблеїзмів у кожній культурно-національній картині світу відображають особливості культурної свідомості французького, російського й українського соціуму, які зумовлюють різницю їх культурних традицій.

316. Бібліографічний список на допомогу українським дослідникам американської філософії освіти

С.Ф. Клепко(укладач) Американська філософія освіти очима українських дослідників: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 груд. 2005 р. — Полтава, 2005. — С. 227-223. — Бібліогр.: 91 назв. — укp.

Представлено літературу, українською та російською мовами, з проблем американської філософії освіти.

317. Біля витоків українознавства

О.Б. Новобранець Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 198-204. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

На основі новітніх джерел конкретизовано громадсько-політичну, творчу та наукову (зокрема культурологічну) діяльність поета, вченого і громадянина І.Я. Франка. Охарактеризовано, зокрема, праці поета, що носять українознавчий характер, оскільки в радянський період вітчизняної історії цей напрям культурології значно краще досліджувався в українській діаспорі, ніж на теренах України.

318. Біографічний міф митця початку XX століття в романі "Доктор Фаустус" Т. Манна

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.01 І.В. Пюра; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2003. — 15 с. — укp.

Досліджено роман "Доктор Фаустус" Т. Манна та виявлено в ньому риси біографічного міфу епохи, а також шляхи його становлення й функціонування у культуротворчих процесах романтичної та постромантичної епох. Установлено вирішальний вплив біографічного міфу "епохи занепаду" на задум та творчий метод, використаний у "Докторі Фаустусі" Т. Манна. Розкрито роль музичних символів у побудові вигаданої біографії героя роману. Доведено узагальнююче й синтезуюче значення відібраних письменником деталей біографії його героя на підставі її реконструкції та зіставлення з історичним контекстом. Визначено універсальні риси міфу Леверкюна. Доведено зв'язок ідей та образів роману з творчістю композиторів - сучасників письменника та вплив "Доктора Фаустуса" на наступне мистецьке покоління.

319. Біоелектрична активність серця в умовах дозованих навантажень у молоді 18 - 22 років, яка займається оздоровчим бігом

Ю.М. Фурман Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 6. — С. 65-70. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Вивчено біоелектричну активність серця за дозованих навантажень на велоергометрі у молоді 18 - 22 рр. Виявлено статеві відмінності деяких показників ЕКГ. Незалежно від режиму роботи бігових тренувань зафіксовано зміну кількісного співвідношення типів реакції зубця Т на фізичне навантаження.

320. Біоелектрична активність серця і артеріальний тиск як показники ефективності бігових оздоровчих тренувань

Ю.М. Фурман Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 25. — С. 34-38. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.

Вивчено вплив різних режимів бігових тренувань на аеробну продуктивність організму, а також на показники ЕКГ і артеріальний тиск. Встановлено, що позитивні зміни біоелектричної активності серця відбуваються лише за умови суттєвого зростання аеробної продуктивності. Робота в аеробному й аеробно-анаеробному режимі енергозабезпечення не викликала кумулятивних змін артеріального тиску в стані спокою. Стійке зниження діастолічного тиску спостережено за навантажень анаеробного спрямування - в анаеробно-аеробному режимі.