LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 18 із 445

341. Бойовий гопак як засіб формування фізичних і духовних якостей юних спортсменів

Г.М. Шамардін Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 10. — С. 121-123. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Обгрунтовано значущість занять з бойового гопака як системи гармонійного розвитку особистості. Це бойове мистецтво, яке передбачає спортивну підготовку, володіння зброєю, розвиток розумових та духовних якостей особистості.

342. Бойові мистецтва в системі навчання студентів факультету фізичного виховання

О.І. Орлов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 14. — С. 34-39. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Зазначено, що характерною рисою нашого століття є розкоординованність двох рівнів буття сучасної людини - фізичного та психічного, яка руйнує основи людської особистості та, зрештою, робить нестерпними умови існування в сучасному суспільстві. Одним із видів бойових мистецтв, що вивчаються на факультеті фізичного виховання є джиу-джитсу, що містить у собі найважливіші елементи, необхідні для подолання цього небезпечного розладу, несе в собі особливу етику - спосіб гармонізації людської особистості в процесі розвитку.

343. Болезнь и смерть в жизни и творчестве братьев Гонкуров

Н.П. Науменко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N29. — С. 111-114 — Библиогр. в конце ст. — рус.

художественные методы, литературные стили и направления Франция 19 в., история литературы, Гонкур Ж., Гонкур Э., литературный метод, писатели-романисты, романисты-натуралисты, французский роман, натурализм, творческий метод, литературное творчество, эволюция характеров героев, преподавательТНУ, Библиогр.: 9 назв.

344. Болонський процес і проблеми модернізації учбового процесу у вищих навчальних закладах України

О.А. Іванько Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 7. — С. 40-43. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто основні положення болонської угоди і проаналізовано процес утворення загальноєвропейського простору вищої освіти. Висвітлено перспективи упровадження їх у вищих навчальних закладах України.

345. Боротьба Б.М. Чичеріна проти кріпацтва в радянській історіографії

О.В. Зінченко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N33. — С. 98-100 — Библиогр. в конце ст. — укp.

история отдельных стран Россия 17-18 вв., крепостное право, историография истории СССР, советская историография, освобождение крестьян, Чичерин Б.М., Цаголов М.О., отмена крепостного права, Библиогр.: 13 назв.

346. Борьба с допингом в спорте: анализ прошедшего олимпийского четырехлетия

Г. Родченков Наука в олимп. спорте. — 2006. — N 2. — С. 6-11. — рус.

Розглянуто стратегію і результати антидопінгової боротьби за останнє олімпійське чотириріччя, роль ВАДА у вирішенні цієї проблеми, а також основні напрями цієї боротьби на найближчі роки.

347. Борьба с идеями пацифизма в Крыму в 20-30-е годы XX века

Ю.А. Катунин Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 178-183 — Библиогр. в конце ст.: с. 182-183 (20 назв.) — рус.

история Крыма, 1920-1930-е гг., религиозный пацифизм, 1920-1930-е гг., преподавательТНУ, служба верующих, верующие-"отказники", служба в армии, секта гюпферов, немцы-меннониты, учение меннонитов, вероучение, христианство

348. Будительство - період боротьби за утвердження української національної культури

Т.В. Філіна Культура народов Причерноморья. — 2001. — N24. — С. 140-143 — Библиогр. в конце ст. — укp.

история Украины 18-19 вв., украинская национальная культура 18-19 вв., Базилович И., образовательные реформы, Орлай И.С., Фагораши И., Довгович В., Будительство

349. Бытовая лексика крымскотатарского языка в сравнительном освещении (на материале названий предметов кухонно-столовой принадлежности)

А.А. Джемилов Культура народов Причерноморья. — 2001. — N22. — С. 171-179 — Библиогр. в конце ст. — рус.

лексикология, лексика крымскотатарского языка, названия кухонно-столовых предметов, грамматика, Библиогр.: 13 назв.

350. В передчутті соціалистичного тоталітаризму (Про п'єсу Володимира Винниченка "Великий Молох")

В.І. Гуменюк Культура народов Причерноморья. — 2001. — N17. — С. 168-171 — Библиогр. в конце ст. — укp.

украинская литература 20 в., Винниченко В., драматургия, кафедра украинской литературы, преподавательТНУ

351. В. Науменко як новатор в освітньому просторі України другої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст.

І.В. Скоропад Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 36. — С. 90-92. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Висвітлено педагогічну діяльність В. Науменка (1852 - 1919 ) - представника прогресивної української інтелігенції другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Проаналізовано новаторський підхід педагога до організації навчально-виховного процесу.

352. В.Г. Скороход про принципи й методи краєзнавчої роботи

Н.Ю. Рудницька Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 14. — С. 11-14. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

На основі вивчення архівних матеріалів та історико-педагогічних джерел показано внесок В.Г. Скорохода в розробку принципів і методів краєзнавчої роботи.

353. В.И. Вернадский и образ науки: XXI век

Ф.В. Лазарев Культура народов Причерноморья. — 2001. — N25. — С. 112-118 — Библиогр.: 13 назв. — рус.

философские науки, Вернадский В.И. и наука 21 в., преподавательТНУ, идеи Вернадского, философ, ученый, персоналия, образ науки, история философии

354. В.І.Веретенников як архівознавець та архівіст

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Н.П. Павловська; Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Проаналізовано життєвий шлях видатного історика, архівіста та архівознавця, науковця В.І.Веретенникова, який у 1920 - 1930-ті рр. заклав підвалини української архівістики, висвітлено формування його світоглядних засад, творчу працю дослідника на ниві української архівної справи. Розкрито творчий доробок вченого, його концептуальні засади класифікації та описування архівних документів, концепцію архівної освіти. Відзначено роль науковця у практичній діяльності архівних установ, проектуванні архівного обладнання та будівель, започаткуванні діяльності хімічної та біологічної лабораторій.

355. В.О.Сухомлинський про виховання здорової дитини

О.М. Іонова, О.В. Омельченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 11. — С. 46-49. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

На основі аналізу педагогічної спадщини В.Сухомлинського висвітлено думки видатного педагога щодо проблеми збереження здоров'я дитини. Розкрито психолого-педагогічні та медико-гігієнічні засади організації навчально-виховного процесу Павлиської "Школи радості", спрямованого на розвиток здорової дитини.

356. В.О.Сухомлинський про конфлікти в навчально-виховному процесі

Т.В. Дрожжина, О.М. Іонова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 1. — С. 37-39. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проведено аналіз поглядів В.Сухомлинського щодо ролі і значення, причин конфліктів у педагогічному процесі. З'ясовано шляхи запобігання і розв'язання конфліктних ситуацій, запропонованих видатним педагогом.

357. В.Ф. Войно-Ясенецкий - человек-легенда

Ю.А. Катунин, М.Ф. Захаров Культура народов Причерноморья. — 1997. — N1. — С. 150-158 — Библиогр.: 17 назв. — рус.

история религии, Войно-Ясенецкий В.Ф., преподавательТНУ, архиепископ Лука

358. Важелі підвищення екологічних знань для збереження здоров'я і працездатності підлітків в умовах радіаційного забруднення

Г.О. Литовченко, В.А. Примасюк Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 13. — С. 47-51. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто шляхи вирішення проблеми підвищення екологічних знань школярів, які проживають у регіонах радіоактивного забруднення.

359. Важковиховуваність дітей як педагогічна проблема

Т.П. Сторожук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 185-187. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Проаналізовано зміст понять" важковиховуваність дітей" та "педагогічна занедбаність", розкрито різноманітні погляди педагогів на причини їх виникнення. Розглянуто психолого-педагогічні умови роботи вихователів щодо запобігання важковиховуваності дітей.

360. Важное значение шахмат в формировании интеллектуальной личности современного студента

А.Г. Коровянский Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2006. — N 4. — С. 114-119. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Зазначено, що фізична підготовка шахіста повинна носити систематичний, цілеспрямований характер. Шахи можуть безпосередньо впливати на інтелектуальний розвиток і формування гармонічної особистості студента та сприяють підготовці підростаючого покоління до успішної життєдіяльності в різних соціально-побутових і виробничих сферах нашого суспільства.