LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 19 із 445

361. Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 О.І. Міхеєнко; Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2004. — 21 с. — укp.

З'ясовано суть поняття "валеологічна підготовка фахівців з фізичної реабілітації". Визначено критерії та показники, охарактеризовано рівні валеологічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Конкретизовано специфіку цієї підготовки, виявлено організаційні та навчально-виховні аспекти, що визначають її ефективність. Розроблено спецкурс "Основи індивідуального здоров'я людини", зміст якого відповідає специфічним особливостям сфери діяльності фахівців оздоровчої галузі. Обгрунтовано й експериментально апробовано зміст і методику їх професійної валеологічної підготовки.

362. Валеологічна спрямованість фізичного виховання студентів як шлях його гуманізації

О.В. Зеленюк Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 25. — С. 29-34. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто теоретичні аспекти гуманізації процесу фізичного виховання студентської молоді шляхом посилення його валеологічної направленості та використання об'єктивної кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я студентів.

363. Валеологічне виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.07 Т.Г. Шаповалова; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто проблему валеологічного виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю. Визначено концепцію особистісно-зорієнтованого підходу до виховання на основі валеологічного виховання старших підлітків. Вивчено теоретичні засади та практичний стан даної проблеми. Проаналізовано ефективність організаційно-педагогічних умов, змісту, форм та методів формування валеологічної культури. Описано особистісно зорієнтовану модель формування валеологічної культури старших підлітків.

364. Валеологічні аспекти впливу рухової активності на організм людини

В.М. Мухін, О.І. Міхеєнко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 13. — С. 6-11. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

Узагальнено основні фактори оздоровчого впливу рухової активності на організм людини. Розкрито механізм підвищення життєздатності організму за допомогою рухів. Розглянуто умови, необхідні для підвищення ефективності занять фізичними вправами.

365. Валеологічні аспекти формування здоров'я у сучасному освітянському процесі

М.С. Гончаренко, В.Є. Новикова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 12. — С. 39-43. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Висвітлено теоретичні та практичні підходи до формування здоров'я у сучасному навчально-виховному процесі. Вона розкриває провідні напрями валеологічного виховання як єдиного процесу здоров'яутворення в педагогічній науці та практиці. Формування прагнення до збереження і зміцнення свого здоров'я, стимулювання тривкої мотивації на здоровий спосіб життя, формування почуття відповідальності за своє здоров'я, ціннісне відношення до життя повинні базуватися на сучасному світогляді, найновітніших досягненнях науки та цілісному уявленні про людину, яка живе за законами холізму, ієрархічності, системності і гармонійності, тобто за законами духовного розвитку.

366. Вариабельность сердечного ритма в практике спортивной медицины и спортивной подготовки: обзор научной литературы

Е.В. Криворученко Спорт. медицина. — 2006. — N 1. — С. 37-45. — Библиогр.: 64 назв. — рус.

Узагальнено дані наукової літератури щодо застосування аналізу показників варіабельності серцевого ритму в спортивній медицині та в практиці підготовки спортсменів з метою спортивного відбору, оцінки функціонального стану спортсменів, прогнозу стану їх здоров'я та результатів змагальної діяльності залежно від спортивної спеціалізації, віку, статі тощо. Окреслено перспективи наукових досліджень за цим напрямом.

367. Вариативность процесса адаптации биосистемы

В. Ткачук, Г. Коробейников, Б. Петрович, Ю. Полатайко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 2. — С. 73-82. — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Розкрито деякi аспекти адаптацiї бiосистем за рiзних умов функцiонування. Проведено дослiдження репродукцiї просторових, часових i силових параметрiв довiльних рухiв високої точностi в перiод навчання новiй руховiй навичцi.

368. Варіабельність серцевого ритму у юних борців з різним функціональним станом нервової системи

Г.В. Коробейніков, О.К. Дуднік, Ю.А. Радченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 157-160. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Встановлено особливості варіабельності ритму серця у юних борців з різним функціональним станом нервової системи. Показано, що розподіл юних спортсменів за рівнем функціонального стану нервової системи дає можливість підвищити якість диференційованої діагностики варіабельності серцевого ритму. Виявлено, що у юних борців з високим рівнем функціонального стану нервової системи кращі можливості сенсомоторних функцій.

369. Варіанти вдосконалення техніко-тактичної майстерності співробітників органів внутрішніх справ України у швидкісних стрілецьких вправах

М.М. Козяр Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 1. — С. 14-19. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Наведено класифікацію основних елементів техніки та тактики виконання серій прицільних пострілів за умов, що імітують бойові. Запропоновано варіанти вдосконалення спеціалізованої професійно-стрілецької підготовки.

370. Варіанти та ефективність застосування засобів гравітаційного тренування в процесі підготовки висококваліфікованих лучників

Б.А. Виноградський Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 2. — С. 20-25. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Подано технологію застосування засобів гравітаційного тренування, зокрема спеціальних костюмів з метою підвищення спеціальної підготовленості та результативності лучників. Запропоновано варіанти контролю ефективності розробленої методики на підставі аналізу динаміки параметрів стану спеціальної підготовленості та росту спортивного результату.

371. Варіанти формування вищої майстерності спортсменів

М. Озімек Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 23. — С. 26-33. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Разом з підвищенням віку досягнення спортсменами максимальних результатів на протязі остатнього десятиліття помітно зросла тривалість їх довголітньої підготовки. Якщо, наприклад, у плавців в 1970 - 1980 рр. ця підготовка зазвичай не перевищувала у жінок 10 - 12 років, а у чоловіків 12 - 14 років, то в остатні роки - у жінок та у чоловіків її середній показник становить 12 - 15 років.

372. Варлам Шаламов - историк и пророк

М. Берутти Культура народов Причерноморья. — 2001. — N22. — С. 152-157 — Библиогр. в конце ст. — рус.

литературоведение, творчество Шаламова В., поэзия, Атомная поэма, этнографический анализ призведений, Библиогр.: 54 назв.

373. Василь Каразін і Тадеуш Чацький - фундатори вищої освіти України початку ХІХ століття

Н.А. Сейко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 17. — С. 5-8. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.

Розкрито роль відомих діячів культури ХІХ ст. В. Каразіна і Т.Чацького у створенні перших вищих навчальних закладів України.

374. Введение в обучение иностранным языкам

Арслан Мустафа Культура народов Причерноморья. — 2001. — N20. — С. 132-133 — Библиогр. в конце ст. — рус.

методика обучения иностранным языкам, преподавание языков, филология, языкознание

375. Введение стабильных программ в общеобразовательных школах Крыма в начале 30-х годов XX века

М.В. Прохорчик Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6(продолжение). — С. 421-422 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

история образования Крыма 1930-е гг., общеобразовательные школы в Крыму 1930-е гг., преподавательТНУ, учебные программы, организация учебного процесса, национальные школы, школьное образование, регламентация учебного года

376. Введение элементов модульного обучения в преподавание дисциплин психолого-педагогического содержания

Т.И. Глухова, А.Р. Кирилаш, А.Т. Малый Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 23. — С. 51-58. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Розглянуто використання елементів модульного навчання у процесі викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу. Представлено зразки контрольних завдань, розрахованих на об'єм навчального часу, рівень розвитку та ступінь підготовки студентів.

377. Вдосконалення координаційних здібностей студентів на заняттях з фізичного виховання

О. Довгич Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2001. — N 2-3. — С. 41-44. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Проведено аналіз закономірностей керування рухами різної координаційної структури в студентів. Показано роль різних сенсорних систем під час навчання й удосконалювання просторових і силових рухів за стандартних й ускладнених умов.

378. Вдосконалення організації практичних занять з вогневої підготовки особового складу підрозділів органів внутрішніх справ України

М.М. Козяр Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 9. — С. 37-43. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто питання вдосконалення структури проведення практичного заняття з вогневої підготовки для особового складу підрозділів органів внутрішніх справ України.

379. Вдосконалення процесу підготовки пожежників - двоборців високої кваліфікації на основі використання індивідуальних моделей спеціальної підготовленості

Б.А. Виноградський, В.А. Лащ Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 13. — С. 20-29. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто питання корекції системи підготовки спортсменів-двоборців у пожежно-прикладному виді спорту на основі врахування індивідуальних кількісних параметрів стану спеціальної фізичної та технічної підготовленості. Наведено дані хронометражу проходження дистанції 100 м з перешкодами з використанням варіативних умов.

380. Вдосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах

Н.Л. Боляк, І.Р. Адамова, М.В. Ісаєва, Ю.В. Голенкова, Л.В. Коник, В.Б. Спузяк Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 22. — С. 11-18. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто шляхи вдосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах засобами нетрадиційних видів оздоровчої гімнастики різної спрямованості, зокрема аеробіки та шейпінгу.