LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 22 із 445

421. Взаємозв'язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи I ступеня

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.01 Т.М. Кривошея; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 22 с. рис., табл. — укp.

Обгрунтовано психолого-педагогічні передумови взаємозв'язку розумової та естетичної діяльності, визначено рівні та критерії продуктивності розумової діяльності учнів початкових класів та розгортання їх естетичної реакції у межах розумової діяльності, виділено педагогічні умови та розроблено модель реалізації взаємозв'язку розумової та естетичної діяльності, експериментально перевірено шляхи реалізації даного взаємозв'язку у навчально-виховному процесі школи I ступеня. Описано способи діагностики кореляційної залежності результатів розумової та естетичної діяльності учнів початкових класів.

422. Взаємозв'язок системи зміцнення здоров'я з мотиваційним спрямуванням до фізичної підготовки працівників МВС України

В.Г. Бабенко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 11. — С. 3-8. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Проаналізовано пошук нових і удосконалення основних напрямків підвищення професіоналізму працівників органів і підрозділів внутрішніх справ України. Наведено шляхи щодо зміцнення здоров'я засобами фізичної культури та спорту, досягнення високих результатів і показників особистої фізичної підготовленості на основі визначення рівня мотиваційного спрямування в системі організації кадрового, нормативного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

423. Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 М.В. Артюшина; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням організації групової навчальної діяльності студентів з метою підвищення ефективності процесу навчання у вищій школі. Розкрито сутність поняття "групова навчальна діяльність", обгрунтовано та експериментально перевірено показники і критерії результативності індивідуальної та групової навчальної діяльності студентів. Виявлено тенденції соціально-психологічного структурування академічних студентських груп. Доведено, що індивідуально-психологічні особливості та позиції студентів у структурі групи впливають на результати навчальної діяльності. Визначено взаємозв'язок між соціально-психологічними і дидактичними умовами групової навчальної діяльності, обгрунтовано та еспериментально підтверджено шляхи використання даного взаємозв'язку з метою підвищення результативності навчальної діяльності студентів.

424. Взаємозв'язок спритності з технічною майстерністю футболістів

С. Бойченко Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 2-3. — С. 3-5. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Обумовлено значущість спритності в аспекті підготовки кваліфікованого резерву у футболі. Доведена необхідність знань про кількісні значення спритності як основного елементу взаємозв'язку спритності з результатами ігрових дій футболістів. Показано ефективність використання спеціалізованих програм для навчання діям в екстремальних ситуаціях ігрової діяльності.

425. Взаємозв'язок технічної та фізичної підготовки гімнасток високої кваліфiкації

В.В. Сидорова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 101-103. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто питання взаємозв'язку фізичної та спортивно-технічної підготовки гімнасток високої кваліфікації в багатоборстві й окремих видах, його вплив на досягнення високих результатів в цьому виді спорту.

426. Взаємозв'язок типів статури студенток з відношенням до фізичного виховання та темпераментом

Н. Фалькова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 16. — С. 87-91. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто проблему взаємозв'язку морфологічних, психологічних характеристик та ставлення студенток до рухової активності для індивідуалізації педагогічного процесу у фізичному вихованні.

427. Взаємозв'язок фізичного виховання та релігії

О. Іванько Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 15. — С. 106-110. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Зазначено, що духовна християнська культура припускає розвиток усіх сил, сторін і здібностей людини, включаючи і фізичні. Фізичне виховання сприяє виконанню призначення людини за умови, якщо воно стане частиною християнського виховання.

428. Взаємозв'язок фізичної і технічної підготовленості волейболісток різноманітної кваліфікації

Є.В. Кудряшов, С.І. Шинкарев Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 5. — С. 40-48. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Подано експериментальні дані, що характеризують рівень взаємозв'язку результатів тестування фізичної і технічної підготовленості волейболісток різноманітної кваліфікації.

429. Взаємозв'язок швидкісно-силових компонентів техніки ударів у структурі індивідуальної комбінації як об'єктивний критерій оцінки рівня спеціалізованого відчуття боксера

С.А. Нікітенко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 9. — С. 38-44. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто новий підхід щодо визначення рівня спеціалізованого відчуття у боксерів, який грунтується на застосуванні кореляційного взаємозв'язку між швидкісно-силовими компонентами техніки ударів у структурі дво-триударної комбінації.

430. Взаємозвязок між фізичною підготовленістю і функціональним станом серцево-судинної системи

Д.С. Присяжнюк, А.І. Драчук, Л.Ю. Дудорова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 20. — С. 41-45. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Викладено результати дослідження, які підтверджують, що з підвищенням рівня розвитку фізичних якостей: швидкості, витривалості і сили поліпшується функціональний стан серцево-судинної системи. Ці дані можуть бути використані у медико-педагогічній практиці.

431. Взаємонавчання як актуальна науково-педагогічна проблема

М.П. Шовкун Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 12. — С. 158-160. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Подано характеристику дефініції "взаємонавчання", розкрито значення "взаємонавчання" для формування особистості майбутнього фахівця, виявлено умови, за яких взаємонавчання ефективне. Визначено взаємонавчання як актуальну наукову проблему, як специфічну форму педагогічної взаємодії, в ході якої органічно поєднуються навчання й виховання у єдиний педагогічний процес за умови зміни позиції з прямої взаємодії "викладач - студент", "студент - студент" на опосередковану.

432. Взаємообумовленість розвитку інтелектуальної й емоційної сфер особистості учня в процесі формування його персональних цінностей

Н.О. Ткачова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 14. — С. 64-73. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Розкрито сутність персональних цінностей людини, висвітлено взаємообумовленість розвитку інтелектуальної й емоційної сфери учня в процесі формування його персональних цінностей, проаналізовано методику здійснення цього процесу в умовах шкільних занять.

433. Взаимодействие кинематических и динамических параметров высокоточных движений человека

В. Ткачук, Т. Полищук, Б. Петрович, В. Ягелло, А. Здешински Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 7. — С. 78-86. — Библиогр.: 16 назв. — рус.

Подано результати багаторічних досліджень рухової діяльності високої точності. Одержано узагальнені модельні характеристики динаміки функціонального стану спортсменів-гімнастів високої кваліфікації та операторів складних технічних систем.

434. Взаимоотношение явлений, отражающих различные принципы "смешения" в культуре

Е.Г. Кокорина Культура народов Причерноморья. — 2005. — N65. — С. 135-137 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.

Цель статьи - охарактеризовать своеобразие культурологической ситуации к. XIX - нач. ХХ вв., одну из особенностей искусства этого периода - "всесмешение",нашедшее воплощение в различных культурных феноменах.

435. Взаимоотношения православной церкви и государства в Крыму в 1917-1939 годах (обзор опубликованных источников и литературы)

Ю.А. Катунин Культура народов Причерноморья. — 2001. — N17. — С. 119-124 — Библиогр. в конце ст. — рус.

история Крыма, православная церковь, религия Крыма, православие Крыма, государство и церковь, кафедра украинской и зарубежной культуры, преподавательТНУ

436. Взаимосвязи компонентов структуры физической подготовленности у студенток специальных медицинских групп

Е.Н. Доценко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 1. — С. 212-219. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Вивчено взаємозв'язки компонентів структури фізичної підготовленості студенток спеціальних медичних груп першого року навчання у вищій школі. Розроблено модельні характеристики рівня розвитку і взаємозв'язків основних показників фізичної підготовленості студенток.

437. Взаимосвязи морфофункциональных и скоростно-силовых показателей структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации

А.А. Приймаков, А.В. Коленков, Э.П. Мачаидзе Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 2. — С. 99-104. — Библиогр.: 12 назв. — рус.

Вивчено взаємозв'язки компонентів структури фізичної підготовленості та спеціальної працездатності борців вищої кваліфікації на передзмагальному етапі підготовки.

438. Взаимосвязь антропометрических показателей с уровнем спортивного мастерства высококвалифицированных дзюдоистов Польши

В. Ягелло, В. Ткачук, В. Блах Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 2. — С. 36-45. — Библиогр.: 34 назв. — рус.

Стаття є спробою визначення рівня взаємодії вибраних параметрів будови тіла дзюдоїстів збірної команді Польщі з дзюдо (n=14) і їх рівнем спортивної майстерності, для якого було використано рейтинг Польської федерації дзюдо. Дослідження було проведено під час тренувального збору - 16-17 березня 2003 року в м. Закопане (Польща). Відповідальним за підготовку команди був тренер національної збірної к.п.н. Веслав Блах. Виявлена тенденція (середній рівень взаємодії) до збільшення з ростом спортивної майстерності показників масивності скелета (широкість тазу, плеча і ліктя), а також мускулатури (діаметр передпліччя). Автори звертають увагу на факт відсутності такого зв'язку із зростом підкірної жирової прослойки, тобто зменьшення рівня (або на навпаки підвищення) майстерності з ростом маси жиру тіла.

439. Взаимосвязь культуры, ценностей и морали

В.Н. Семиколенов Культура народов Причерноморья. — 2006. — N89. — С. 126-130 — Библиогр. в конце ст. 17 назв. — рус.

У статті аналізуються закономірності взаємодії та взаємозв'язку цінностей культури й моралі. Показано, що культура неминуче транслює ціннісно-значеннєвий дискурс, а моральна рефлексія безпосередньо зв'язана з аксіологічною.В статье анализируются закономерности взаимодействия и взаимосвязи ценностей культуры и морали. Показано, что культура неизбежно продуцирует ценностно-смысловой дискурс, а моральная рефлексия непосредственно связана с аксиологической. The article examines patterns of correlation and interaction of values of culture and moral. The author argues that culture necessarily facilitates values-sense discourse; moral reflection, on the other hand, starts axiological discourse.

440. Взаимосвязь личностной тревожности, самооценки, ситуативной тревоги с успешностью выступления гимнасток

Н.С. Сигал, В.В. Трегуб, В.В. Галдина Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 15. — С. 267-271. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглянуто питання взаємозв'язку особистісної тривожності, самооцінки, ситуативної тривоги з успішністю виступу гімнасток в умовах змагань.