LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 3 із 445

41. Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов життєдіяльності

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Л.В. Зданевич; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 22 с. — укp.

Подано узагальнюючу історико-педагогічну та теоретичну характеристику становлення, розвитку проблеми адаптації в психолого-педагогічній літературі. Визначено та проаналізовано базові поняття дослідження, особливості організації навчального процесу та специфічні ознаки осіб, що навчаються за умов педагогічного училища. Розроблено та теоретично обгрунтовано модель системного дослідження процесу адаптації студентів нового прийому до умов життєдіяльності, експериментально доведено ефективність її використання з метою діагностики особливостей перебігу адаптаційного періоду. На підставі результатів діагностичного дослідження представлено психолого-педагогічну програму роботи з першокурсниками та доведено позитивний вплив формуючого експерименту на перебіг процесу адаптації студентів.

42. Адаптація студентів як складова навчально-виховної діяльності педвузу

Л.С. Філатова, Л.П. Ткаченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 7. — С. 61-65. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розкрито зміст адаптивної моделі освітнього закладу. Акцентовано увагу на необхідності адаптації студента до мікроклімату педвузу шляхом впливу різних видів діяльності: неформального спілкування з викладачами, участі у клубах, гуртках, секціях на вибір тощо.

43. Адаптація студентства в умовах ліберальної трансформації українського сьогодення

В.М. Павченко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 25. — С. 41-43. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Обгрунтовано анахронізм "педагогіки заходів" у вихованні "людини взагалі". Розглянуто проблеми адаптації майбутніх фахівців до умов "нової економіки" ХХІ ст. і підприємництва. Наведено напрями модернізації соціального виховання в контексті ліберальних викликів сьогодення.

44. Адаптація учнів професійно-технічного училища до умов ринкової економіки засобами педагогічного менеджменту

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Н.П. Шапошнікова; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2001. — 21 с. — укp.

Розкрито сутність і специфіку реалізації засобів педагогічного менеджменту професійно-технічного училища щодо організації процесу навчальної, соціальної та професійної адаптації учнів. Визначено зміст та особливості основних етапів професійної підготовки національних робітничих кадрів. Уточнено сутність і цільові установки їх професійно-технічної освіти за сучасних умов розвитку суспільства. Конкретизовано специфіку та визначено співвідношення понять "управління", "керівництво" та "менеджмент" в освіті. Теоретично обгрунтовано сутність професійно-технічного училища як соціально-педагогічної системи з виробничими ознаками суб'єкта ринкових відносин та об'єкта педагогічного менеджменту. Експериментально доведено доцільність та ефективність впровадження в практику навчально-виховного процесу сучасного професійно-технічного училища засобів педагогічного менеджменту.

45. Адаптивна фізична культура і паралімпійський спорт Миколаївської області

А. Кісельов, С. Главатий, А. Руденко, В. Майоров, К. Абрамов, Л. Татарова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 125-128. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проаналізовано рівень інвалідності серед жителів Миколаївської області. Створено державну систему фізичної, психічної та соціальної реабілітації осіб з вадами фізичного розвитку. Висвітлено результати впровадження Державної комплексної програми вирішення проблем інвалідності, що передбачає створення в регіонах мережі реабілітаційних центрів, спеціалізованих шкіл-інтернатів для дітей-інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою фізичної, психічної та соціальної реабілітації даної категорії осіб і надання їм можливості участі у спорті.

46. Адаптивная физическая активность как новая дисциплина в семействе спортивных наук

Е. Озолина, В. Дмитриев, Н. Рубцова Наука в олимп. спорте. — 2002. — N 2. — С. 97-105. — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Висвітлено нову наукову проблему та освітню дисципліну - "адаптивну фізичну активність". Розглянуто основні засади цієї проблеми, проаналізовано адаптивну фізичну культуру як професію, освітню дисципліну і незалежну галузь знань, обгрунтовано стратегію досліджень у сфері адаптивної фізичної активності.

47. Адаптивная физическая культура и спорт в России: настоящее и будущее

С. Евсеев Наука в олимп. спорте. — 2006. — N 1. — С. 15-19. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто особливості розвитку адаптивної фізичної культури в Росії та виявлено тенденції її подальшого розвитку.

48. Адаптивная физическая культура как средство психофизической реабилитации детей инвалидов

В.В. Ткаченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 18. — С. 98-104. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто особливості розвитку особистості інваліда, особистісно-орієнтоване навчання, мотиваційні настанови особистості. Досліджено проблеми адаптації та соціальної реабілітації дітей-інвалідів, роль адаптивної фізичної культури в корекційно-розвивальному навчанні та вихованні.

49. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.01 Г.А. Полякова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розглянуто особливості управління навчальним процесом у загальноосвітньому комплексі. На основі антропосоціального, синергетичного, особистісно-орієнтованого, кваліметричного наукових підходів і концепції спрямованої самоорганізації визначено сутність, специфіку функцій та структури, основні характеристики адаптивного управління навчальним процесом за умов даного комплексу. Теоретично обгрунтовано та розроблено інтегративну модель адаптивного управління даним процесом, яка є оптимальним засобом спрямування, організації та координації педагогічної діяльності у різних підрозділах навчального закладу зі складною структурою. Доведено, що дана модель забезпечує безперервність освіти, наступність та якість навчального процесу, саморозвиток і самореалізацію його учасників. Розкрито складові та механізм технології реалізації інтегративної моделі на основі базового стандарту педагогічної діяльності у процесі адаптивного управління навчальним процесом за умов загальноосвітнього комплексу. Розроблено рекомендації щодо впровадження у практику даної моделі та технології для забезпечення наступності та якості даного процесу у заданому напрямку розвитку навчального закладу з врахуванням власних прагнень і мотивів його учасників.

50. Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.01 О.М. Ельбрехт; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2004. — 21 с. рис. — укp.

Здійснено системний аналіз діяльності загальноосвітнього закладу як об'єкта управління, зокрема школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу. Визначено характеристики адаптивного управління навчальним процесом за умов школи, його особливості, специфіку функцій, структури, технології реалізації. Наведено теоретично обгрунтовану й експериментально перевірену модель адаптивного управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу, яка містить три основні взаємопов'язані компоненти: змістовий, структурний, технологічний. Показано позитивний вплив упровадженої моделі на процеси взаємоузгодження діяльності, самоорганізації, саморозвитку, оновлення змісту навчального процесу. Розроблено рекомендації щодо підготовки керівників шкіл цього типу до адаптивного управління.

51. Адаптивное физическое воспитание в системе специального отделения вуза

Е.В. Давиденко, И.И. Вржесневский, С.Г. Сесюнин Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2003. — N 1. — С. 90-94. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Зазначено, що сучасні умови гуманізації системи освіти в Україні, у постіндустріальному суспільстві в цілому, дозволяють поступати у вищі навчальні заклади (ВНЗ) особам з обмеженими можливостями. Розглянуто актуальні аспекти проблеми використання методів адаптивного фізичного виховання інвалідів у підготовці фахівців різного профілю за час навчання у ВНЗ.

52. Адаптивные занятия физической культурой детей с дефектом зрения

С.В. Шмалей Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 303-305. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Приведено обоснование структуры, задач, видов, форм и содержания адаптивных занятий физической культурой детей с дефектом зрения на примере ритмических упражнений и лечебной физической культуры. Обоснована необходимость учета при планировании и проведении занятий особенностей организма учащихся (пониженных функциональных возможностей, замедленности адаптации к физическим нагрузкам). В зависимости от вида и глубины зрительной патологии, деформации опорно-двигательного аппарата, функциональных возможностей разработаны рекомендации по применению физических упражнений в разной последовательности и дозировке.

53. Адаптивный спорт и олимпийское движение

С. Матвеев, И. Когут, Л. Шульга Наука в олимп. спорте. — 2006. — N 1. — С. 9-14. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Проаналізовано умови формування, розвитку й особливості функціонування адаптивного спорту в системі міжнародного олімпійського руху. З'ясовано проблеми та перспективи розвитку адаптивного спорту в світі й Україні.

54. Адаптогены в спортивной медицине

Н. Горчакова Наука в олимп. спорте. — 2006. — N 2. — С. 22-36. — рус.

Наведено сучасні дані з фармакології адаптогенів (класифікація, фармакокінетика, фармакодинаміка, механізм дії, побічні ефекти тощо), дано конкретні рекомендації для їх застосування у спортивній медицині та у практиці підготовки спортсменів високої кваліфікації.

55. АДИТ - АДИТ. От компьютеризации музеев к информационному менеджменту

В.В. Черненко Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 238-241. — рус.

Изложена история создания Ассоциации по документации и новым информационным технологиям в музеях (АДИТ), приведены данные о ее работе. Определены главные задачи АДИТ - превратится в организацию, обладающую собственным ресурсом и системой доступа к ресурсам смежных сфер (науки, образования, бизнеса и др.), стать средой продвижения инновационных продуктов и услуг в сфере культуры, а также образовательной средой, обладающей собственным корпусом технологий (дистанционное образование) и методик обучения (тренинги).

56. Адміністративно-поліцейські установи Південної України в ХlХ ст. на прикладі міста Олександрівська Катеринославської губернії

С.В. Пєтков, Є.Л. Волков Культура народов Причерноморья. — 2001. — N24. — С. 214-218 — Библиогр. в конце ст. — укp.

административно-полицейские учреждения, административная система, Конституция Украины, общегосударственная политика Российской империи, южноукраинские земли, органы адменистративного управления, городская полиция, сельская полиция, Библиогр.: 19 назв.

57. Аеробіка як засіб розвитку рухових здібностей

О. Калініченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 15. — С. 20-26. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Для розвитку рухових здібностей запропоновано використовувати комплекси аеробіки. Для того, щоб правильно вибрати вправи для тренування, необхідно знання засобів попередження проблем, контролю за виконанням вправ та розробки ефективних програм з аеробіки.

58. Аеробна і анаеробна (лактатна) продуктивність підлітків в умовах різної метеоситуації

І.В. Горшова, Ю.М. Фурман Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 8. — С. 10-15. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Представлено вікову динаміку аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму хлопців пубертатного віку (11 - 16 років) з різним режимом фізичної активності за різної метеоситуації.

59. Академик Азиз Эминович Измайлов (к 90-летию со дня рождения)

[Электронный ресурс] Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 6-7 — рус.

60. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусі, Росії (порівняльний аналіз)

автореф. дис... д-ра пед. наук13.00.01 В.М. Вакуленко; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2008. — 44 с. — укp.

Досліджено історію виникнення та розвитку акмеологічних ідей в українській, білоруській та російській педагогічній теорії та практиці. Розкрито сутніть та особливості впровадження акмеологічного підходу в процес професійної підготовки педагога. Зроблено порівняльний аналіз програм розвитку педагогічної освіти, виявлено спільні та відмінні риси в системах підготовки педагогів й освітніх стандартах України, Росії, Білорусі у структурному та змістовому аспектах. Проведено порівняльне дослідження структурних і функціональних компонентів професійної готовності майбутніх педагогів до продуктивної діяльності. Розроблено концепцію реалізації акмеологічного підходу у вищій педагогічній освіті (АПВПО), на базі якої шляхом теоретичного моделювання розроблено концептуальну модель продуктивної педагогічної діяльності. З урахуванням виявлених порівняльних характеристик обгрунтовано шляхи впровадження акмеологічного підходу в теорію та практику вищої педагогічної освіти України з метою удосконалення та підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів.