LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 4 із 445

61. Акредитація програм дистанційного навчання як інноваційний компонент менеджменту освіти США

О.В. Малярчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 171-174. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Проаналізовано процес надання акредитації програмам дистанційного навчання, які пропонують провайдери вищої освіти США; розкрито сутність поняття "акредитація"; висвітлено діяльність акредитаційних органів або асоціацій, які підтримують програми дистанційного навчання в США.

62. Акселерометрическая система контроля качества лука

Б. Виноградский, В. Михайлишин, И. Романишин Наука в олимп. спорте. — 2002. — N 3-4. — С. 38-48. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Розглянуто інформаційно-вимірювальну акселерометричну систему контролю якості лука, що базується на основі реєстрації і обробки акселерометричних коливань рукоятки лука після вильоту стріли. Проаналізовано особливості акселерометричних коливань рукоятки лука після вильоту стріли і розглянуто метод аналізу таких коливань, який може бути основою конструктивної методики аналізу акселерометричних коливань з метою розробки адаптивної факторної моделі системи "лук - стрілець".

63. Аксиологические координаты в концептуальной картине мира

Е.И. Конакова Культура народов Причерноморья. — 2001. — N24. — С. 266-269 — Библиогр. в конце ст. — рус.

философские вопросы, методология и методы исследования языкознания, филология, функциональная семантика оценки, языковая картина мира, Библиогр.: 7 назв.

64. Аксиологическое отношение студентов факультета физической культуры к человеческой телесности

В.В. Cамбур Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 11. — С. 92-97. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Розглянуто ставлення студентів до людського тіла як природної данності, яка змінюється в соціокультурному просторі. Визначено ціннісне ставлення до даних питань у контексті фізичної культури та образотворчого мистецтва.

65. Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти

Г.С. Тарасенко, Б.І. Нестерович Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 21. — С. 12-15. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Обгрунтовано плідність маловивчених аксіологічних механізмів інтеграції мистецьких дисциплін у світлі сучасних освітніх пріоритетів.

66. Аксіологічний підхід до формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання

А.В. Полулях Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 25. — С. 236-239. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Проаналізовано основні аспекти аксіологічного підходу до формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання.

67. Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах

Автореф. дис... д-ра пед. наук13.00.01 Н.О. Ткачова; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2007. — 44 с. — укp.

Проаналізовано філософські, психологічні, соціологічні, педагогічні праці з питань щодо цінностей та організації педагогічного процесу. Розроблено концепцію впровадження аксіологічного підходу до педагогічного процесу загальноосвітнього навчального закладу як цілісної системи. Висвітлено взаємозв'язок і взаємозумовленість між аксіологічним та іншими методологічними підходами до організації педагогічного процесу у шкільному закладі, а саме, системним, синергетичним, культурологічним, особистісно-діяльнісним, компетентнісним і акмеологічним. Теоретично обгрунтовано систему ціннісно-зорієнтованого педагогічного процесу у шкільних закладах. Проаналізовано її структурні компоненти. Визначено провідні напрями, які забезпечують ефективне фукціонування педагогічного процесу за аксіологічними засадами. Визначено й обгрунтовано систему провідних освітніх цінностей для сучасної шкільної освіти. Розроблено модель змісту науково-методичного забезпечення функціонування цілісного педагогічного процесу за зазначеними засадами, експериментально перевірено її ефективність. Визначено критерії та показники ефективності реалізації системи такої організації даного процесу у загальноосвітніх школах.

68. Актанты семантической позиции глаголов физического действия

Л.А. Петрова Культура народов Причерноморья. — 2002. — N27. — С. 81-89 — Библиогр. в конце статьи: с. 89 (10 назв.) — рус.

языкознание, семантика глаголов, семантический субъект, семантика актантов, внутрисловная деривация, субъект действия, объект действия, артефакт, натурфакт

69. Активизация занятий по физической культуре школьников 7 - 11 лет с помощью оздровительных видов гимнастики

А.Х. Дейнеко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 5. — С. 59-62. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Исследовано отношение к занятиям физической культурой детей в возрасте 7 - 11 лет, определено их физическое состояние. Предложено проводить дополнительные уроки по физической культуре с использованием элементов спортивных и народных танцев, аэробики и фитнеса как оздоровительных видов гимнастики.

70. Активизированная аутогенная тренировка, как метод формирования моральных качеств будущих учителей и тренеров

Ю.Н. Вихляев Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 10. — С. 13-17. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Запропоновано активізоване аутогенне тренування як метод формування морально-вольових якостей майбутніх вчителів та тренерів. Для прискорення переводу досліджуваних у стан сугестії використані технічні засоби: ритмічний музичний супровід, електросон,електростимулювання шийно-плечової області, стимуляція біологічно-актичних точок, а для підвищення ефективності самонавіювання використано принцип оберненого біологічного зв'язку.

71. Активізація вживання префіксальних дієслів і розуміння їх семантики дітьми старшого дошкільного віку

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Н.А. Лопатинська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2000. — 20 с. — укp.

Розглянуто особливості засвоєння дітьми старшого дошкільного віку дієслівного словотворення префіксального типу. Розроблено експериментальну технологію засвоєння префіксальних дієслів, що сприяє формуванню системності знань у старших дошкільників та охоплює такі компоненти: спостереження та сприймання семантичної ролі дієслів руху (дії, стану), виділення та узагальнення істотних ознак префіксів та їх узгодженість із прийменниками, перенесення словотвірної моделі дієслів руху на дієслова дії та стану, виконання вправ на закріплення, що передбачають включення одержаних знань у мовленнєву практику. Визначено та охарактеризовано рівні, стадії, педагогічні умови, тенденції та закономірності засвоєння префіксального словотворення дієслів.

72. Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.03 В.І. Грицюк; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Досліджено вплив рухливих ігор на розвиток дитячого організму розумово відсталих школярів. Доведено, що на відміну від нормально розвинутих, аномальні діти потребують серйозного вдосконалення мотиваційної, інтелектуальної, зокрема, рухової сфер у зв'язку з наявними у їх статусі незворотними хворобливими процесами, що призводить до зниження навчально-корекційних потенцій розвитку. Особливо сприятливими для таких кумулятивних педагогічних впливів є молодший шкільний вік. На підставі результатів даних досліджень розроблено модель уроків фізичного виховання, загальноосвітнього циклу, позакласних та позашкільних заходів з активним використанням ігрової діяльності розумово відсталих школярів як засобу розвитку та соціалізації за умов сучасного суспільства.

73. Активізація навчально-виховної роботи як засіб поліпшення дисциплінованості та успішності учнівської молоді у процесі занять фізичною культурою та спортом (На прикладі роботи Житомирської ДЮСШ при школі-інтернаті для дітей-сиріт)

Г.П. Грибан, Л.М. Мірошник, С.Г. Рожкова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 1998. — N 2. — С. 76-78. — укp.

Висвітлено деякі питання спільної роботи колективу дитячо-юнацької спортивної школи з вихователями та вчителями школи-інтернату для дітей-сиріт. Розглянуто питання впливу систематичних занять фізичною культурою та спортом на стан здоров'я та поведінку дітей, активізацію їх розумової діяльності, формування позитивних рис характеру та особистості підлітка.

74. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час лекційних занять із зарубіжної літератури

В.М. Бабенко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 15. — С. 10-13. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто проблему сучасної вузівської лекції з зарубіжної літератури. Визначено завдання, типи, структуру лекції та прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

75. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп`ютерної техніки (на матеріалі викладання англійської мови)

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.01 В.Е. Краснопольський; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2000. — 20 с. — укp.

Розглянуто проблему активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп'ютерної техніки на уроках англійської мови. Доведено, що рівень активізації навчально-пізнавальної діяльності значно підвищується за умов використання комп'ютера. Активізація навчально-пізнавальної діяльності засобами комп'ютерної техніки на уроках іноземної мови досягається за рахунок полісенсорного подання навчального матеріалу, динамічного унаочнення, підвищення мотивації, посилення пізнавального інтересу в навчальній діяльності, урахування індивідуальних психофізіологічних характеристик учня, різноманітності інформації та форм роботи, наявності зворотного зв'язку, адаптивності.

76. Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.09 В.А. Крутій; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

За результатами дослідження визначено поняття "навчальна активність", види та критерії активності, умови та структуру активізації навчальної діяльності молодших школярів. Розглянуто дидактичні ігри як засіб активізації навчальної діяльності. Охарактеризовано види та структуру дидактичних ігор, методику використання їх у навчальному процесі початкової школи. Надано рекомендації вчителям початкових класів щодо керівництва дидактичним іграми на уроках. Розроблено систему дидактичних ігор, які доцільно використовувати на уроках математики та природознавства з метою активізації навчальної діяльності. Визначено основні рівні активності на різних етапах дослідницько-експериментальної роботи. Наведено результати впровадження нових форм і методів навчальної роботи, спрямованої на активізацію навчальної діяльності. Обгрунтовано ефективність використання дидактичних ігор з метою активізації навчальної діяльності молодших школярів.

77. Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.09 О.В. Собаєва; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено організацію активної пізнавальної діяльності студентів у дистанційному навчанні, запезпечену комп'ютерними засобами. Розкрито поняття дистанційного навчання, виявлено його позитивні можливості та проблеми впровадження. Обгрунтовано дидактичні особливості використання комп'ютерних засобів. Розроблено та впроваджено у навчальний процес педагогічну технологію дистанційного навчання, спрямовану на активізацію пізнавальної діяльності студентів, що забезпечує активне співробітництво студентів і викладачів у віртуальному навчальному просторі. Розроблено й апробовано діагностичний комплекс критеріїв оцінювання рівня пізнавальної активності студентів за умов дистанційного навчання.

78. Активізація пізнавальної діяльності студентів педвузів під час навчання педагогіки

Л.А. Воронко, Н.М. Колєватова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 22. — С. 67-77. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Висвітлено одну з найбільших проблем процесу навчання: активізацію пізнавальної діяльності студентів педвузів під час навчання педагогіки. Розглянуто питання: виявлення рівня сформованості загальних та спеціальних умінь, організацію різних форм активізації пізнавальної діяльності студентів (написання рефератів, проведення бібліографічних п'ятихвилинок, написання творів-мініатюр, роботу з книгою, інтерв'ювання, пошукові пізнавальні завдання). Особливу увагу приділено створенню умов для формування навчально-пізнавального інтересу - основи активного навчання.

79. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 О.Є. Олексюк; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Уперше обгрунтовано та розроблено концептуальні засади інтеграції знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва з урахуванням сучасних тенденцій у науці, освіті й виробництві, дидактичну модель навчального предмета "Матеріалознавство швейного виробництва", що визначає структуру та компонентний склад навчального матеріалу, модель інтеграції знань з матеріалознавства з урахуванням професійних вимог до фахівців сучасного швейного виробництва, структурно-навчального процесу. Уточнено рівні реалізації дидактичної інтеграції матеріалозавства та навчальних предметів природничо-наукового циклу, що характеризують ступінь змін інтеграційного змісту та обумовлюються інтеграцією змістового й процесуального компонентів навчання. Розвинуто методи та форми організації навчання учнів ПТНЗ швейного профілю на інтеграційній основі.

80. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5 - 7 класів у процесі самостійної роботи на уроках трудового навчання засобами нових інформаційних технологій

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 О.В. Ващук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Проаналізовано особливості активізації пізнавальної діяльності учнів 5 - 7 класів загальноосвітньої школи на уроках трудового навчання за допомогою засобів нових інформаційних технологій (НІТ). Визначено й експериментально апробовано педагогічні умови розробки комп'ютерної навчальної програми, етапи її складання, шляхом організації діяльності учнів зазначеного віку у процесі самостійної роботи на уроках трудового навчання з використанням засобів НІТ.