LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 6 із 445

101. Актуальные вопросы организации режима питания младших школьников - спортсменов

М.В. Касянюк Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2006. — N 2. — С. 66-70. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто питання правильного харчування молодших школярів-спортсменів. Відсутність нормального харчування перешкоджає різнобічному розвитку школяра та негативно впливає на стан його здоров'я.

102. Актуальные вопросы спортивной медицины на современном этапе

Б. Поляев Спорт. медицина. — 2004. — N 1-2. — С. 5-10. — рус.

Розглянуто питання сучасної спортивної медицини та запропоновано підходи до їх вирішення.

103. Актуальные вопросы физической подготовки юных кикбоксеров

С.И. Белых Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 22. — С. 5-8. — Библиогр.: 12 назв. — рус.

методики, физическая подготовка, юные спортсмены

104. Актуальные проблемы виртуального гражданского общества

И.И. Кальной Культура народов Причерноморья. — 2002. — N28. — С. 50-53 — рус.

современная социология в отдельных странах. персоналия Крым 18-21 вв., социология общества, солидарность, философия Просвещения, общественные отношения, культура населения, духовная жизнь, воспитательные задачи университета, воспитание граждан, преподавательТНУ

105. Актуальные проблемы гуманистической теории спорта и теории гуманизации соперничества

В.И. Столяров Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 18. — С. 195-211. — Библиогр.: 60 назв. — рус.

Обгрунтовано, що гуманізм спортивних змагань є актуальною проблемою сучасного спорту. Значення даної проблеми, зміст і перспективи розвитку гуманізму в спорті знайшли своє віддзеркалення в теорії гуманізації суперництва.

106. Актуальные проблемы развития физического воспитания в республике Молдова в свете Болонского процесса

В. Трибой Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2005. — N 4. — С. 83-90. — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Висвітлено найбільш актуальні проблеми фізичного виховання студентської молоді. Запропоновано шляхи перетворення змісту й форми фізичного виховання студентської молоді на основі конверсії елементів учбово-тренувального процесу в інтересах їх використання в навчальному процесі ВНЗ Молдови.

107. Актуальные проблемы религиозно-нравственного воспитания в отечественной педагогической теории конца XIX века

Л.А. Голубничая Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 28. — С. 57-61. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Висвітлено питання релігійно-морального виховання, актуальні у другій половині ХІХ століття. Показано, що релігійність прогресивних педагогів була насичена світськими завданнями освіти та виховання. Визначено шляхи реалізації релігійно-морального виховання.

108. Актуальные проблемы современной социофонетики и орфоэпии

Д.А. Петренко Культура народов Причерноморья. — 2001. — N19. — С. 62-65 — Библиогр.: 14 назв. — рус.

языкознание, социальная фонетика, диахрония, синхрония, фонетика, орфоэпия, социофонетика, лингвистика, социолингвистика

109. Актуальные проблемы физической и технической подготовки баскетболистов высокой квалификации в процессе многолетней тренировки

В.М. Корягин; Харьк. художеств.-пром. ин-т Физ. воспитание студ. творч. спец. — Х., 2001. — N 5. — С. 6-13. — Библиогр.: 33 назв. — рус.

На підставі проведених досліджень і кореляційного аналізу показано ступінь взаємозалежності показників фізичної та технічної підготовленості баскетболістів віком 11-20 та 21-28 років. Внаслідок проведених досліджень виявлено тенденції зміни важливості факторів фізичної та технічної підготовки в залежності від віку баскетболістів та питомої ваги кожного фактора. Результати роботи дають можливість на науковій основі цілеспрямовано підбирати засоби та методи тренування для кожного вікового періоду, правильно визначати співвідношення об'ємів тренувань для різних видів підготовки.

110. Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных условиях жизни

Н.В. Маликов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 105-197. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Рассмотрены наиболее актуальные проблемы физической культуры и спорта в условиях жизни современного общества. Предложены средства практического решения данных вопросов.

111. Акупунктурна діагностика як засіб функціональної оцінки вегетативної нервової системи (теоретичне обгрунтування). (Повідомл. V)

В.Г. Макац, В.І. Нагайчук, Є.Ф Макац Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 7. — С. 3-9. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Наведено результати аналізу доцільності використання в спортивній медицині та у процесі реабілітації функціональної біоенергодіагностики вегетативного гомеостазу (за В.Макацом).

112. Акцидентный шрифт в контексте проектной культуры постмодернизма

Е.В. Александрова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 3-7. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Проаналізовано роботи дизайн-теоретиків, де розглянуто проектну культуру постмодернізму.

113. Алгоритм системного анализа в научных иссделованиях в области спортивных игр

Ж.Л. Козина Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2006. — N 4. — С. 15-26. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Розглянуто основні концепції системного підходу в наукових дослідженнях у спорті. Висвітлено історію появи системного підходу у галузях наук про живі організми, у тому числі - і у спорті, наведено його характеристику, природничо-наукові й математичні основи, систематизовано методи математичної статистики й наведено результати практичного застосування системного підходу в наукових дослідженнях у спортивних іграх.

114. Алгоритми створення оціночних шкал

В.І. Шандригось Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 11. — С. 3-8. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.

Проаналізовано алгоритми створення оціночних шкал фізичної підготовленості школярів. Акцентовано увагу на поширеному застосуванні останнім часом перцентильного методу, його перевагах над методом сигмальних відхилень у порівняльних нормах фізичної підготовленості.

115. Алгоритмизация учебного процесса боксеров

А.Н. Ляховой, А.Т. Циповяз Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2005. — N 8. — С. 43-50. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розроблено доступну систему символів для опису рухових дій боксерів, що може задіюватися як лінійна алгоритмізація навчального процесу в боксі.

116. Алометричне масштабування при аналізі максимального споживання кисню та економічності бігу у висококваліфікованих триатлоністів

О.В. Драницин, С.В. Дрюков Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 100-104. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.

117. "Аль-Джамаа аль-исламия": от экстремизма к парламентаризму?

А.В. Мартынкин Культура народов Причерноморья. — 2001. — N21. — С. 103-114 — Библиогр. в конце ст. — рус.

исламские движения, боевые организации, терроризм, Египет, экстремизм, парламентаризм исламский, Библиогр.: 74 назв.

118. Альбом литографических изображений Апсли Хаус и замка Уолмер из собрания М.С. Воронцова

Н.А. Ковалевская Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 46-48 — Библиогр. в конце статьи: с. 48 (12 назв.) — рус.

искусствоведение Крыма, альбом литографических изображений, нуженполныйтекст, изображение Ватерлоо, Веллингтон, замок Уолмер, Апсли Хаус, собрание Воронцова М.С., Воронцов М.С., Алуптинский майорат, Алупкинский дворец, Уайт Б., Линд Дж., Нэш

119. Альтернативная биомеханика. (Кинезиология "живых движений" в сфере спорта)

С.В. Дмитриев Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2005. — N 7. — С. 3-18. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Зазначено, що семантикою пронизані наука, мистецтво, педагогіка, психологія людини. Однак у традиційній дидактиці дана проблема не знайшла достатнього висвітления. Проаналізовано побудову "живих рухів" як соціокультурний семантичний об'єкт.

120. Альтернативные варианты модернизации стратегических мобильных сил ВС США

Р.П. Тимоненков Культура народов Причерноморья. — 2002. — N31. — С. 276-281 — Библиогр. в конце ст. — рус.

вооруженные силы отдельных государств США 20-21 вв., военная политика, Библиогр.: 17 назв., Америка, моделирование, конфликт, операция, противник