LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Науки про Землю (Геонауки)

Всього — 766 Сторінка 1 із 39

1. Авіаційно-космічні багатопозиційні радіолокаційні системи з синтезуванням апертури антени

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.07.12 Олександр Володимирович Ксендзук; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2006. — 35 с. — укp.

2. Автоматизація скінченно-елементного розрахунку процесів у просторових багатокомпонентних середовищах

автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 В.В. Вєщунов; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Створено автоматизовану програмну систему моделювання процесів у тривимірних багатокомпонентних грунтових середовищах з наявністю довільно орієнтованих у просторі тонких слабопроникливих включень. Розроблено комплекс підсистем, що автоматизують задачі скінченно-елементного моделювання: представлення тривимірних областей як об'єктно-орієнтованих моделей, їх редагування та відображення, скінченно-елементне розбиття, пошук розв'язку, графічне та табличне представлення результатів. За допомогою побудованого інструментарію розв'язано модельні приклади та практичні задачі.

3. Автоматизована інформаційна система забезпечення контролю екологічних водонебезпечних процесів

Автореф. дис... канд. техн. наук 05.13.06 А.Б. Соколовська; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 20 с. — укp.

Запропоновано системний підхід до оцінювання та прогнозування динаміки водонебезпечних процесів на основі єдиної стратегії взаємного узгодження моніторингу та контролю водонебезпечних процесів. Розроблено структуру та інструментальні засоби автоматизованої інформаційної системи моніторингу, системного аналізу та прогнозування водонебезпечних процесів, що дозволяє забезпечити своєчасне формування та обгрунтування рішення в динаміці водонебезпечних процесів. Наведено базову модель динаміки даних процесів, на основі якої побудовано математичні моделі: оцінювання динаміки швидко та повільно осцилюючих процесів, коротко- та довгострокового прогнозування динаміки процесів, відновлення в статистичній вибірці пропущених даних. Реалізовано у середовищі Borland Delphi 5.0 пакет прикладних програм прогнозування динаміки водонебезпечних процесів.

4. Автоматизована система збору і зберігання сейсмологічних даних

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 О.З. Ганієв; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2008. — 17 с. — укp.

Удосконалено трирівневу ієрархічну автоматизовану систему збору та зберігання сейсмологічних даних, яка виконує їх безперервну реєстрацію відповідно до міжнародних стандартів. Обгрунтовано можливості використання запропонованої системи для довгострокового зберігання даних у базі сейсмологічної інформації та встановлення факту виникнення аномального явища у квазіреальному масштабі часу. Спроектовано розподілену систему зберігання сейсмологічних даних, яка підтримує єдину методику доступу до всіх записів інформаційної системи. Визначено критерій відбору записів з аномальними значеннями амплітуд на підставі аналізу сейсмічних даних з використанням алгоритму Steim формату SEED. На базі даного алгоритму розроблено метод оперативного аналізу сейсмічних записів, який забезпечує ефективну підготовку масиву сейсмологічної інформації.

5. Автоматизована система моніторингу рівня забруднення рік та керування процесами очищення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 З. Кендзіор; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Розроблено високоефективні методи, моделі, алгоритми та програми для інформаційного забезпечення процесів моніторингу та керування екобіологічною системою ріки. На базі імітаційних досліджень встановлено доцільність використання під час проведення моніторингу і керування самовідновлювальною системою, якою є ріка, двох показників - рівня кисню у воді та його біохімічної потреби. Запропоновановано та реалізовано моделі внутрішнього опису екобіологічної системи ріки на основі прогнозуючого фільтра Калмана - Бюсі, а також штучних нейромереж, проаналізовано властивості кожної з моделей. Вперше розроблено каскадну архітектуру з двох штучних нейронних мереж прямого поширення для послідовної реалізації функцій фільтрації та передбачення.

6. Автоматизована система розв'язання прямих задач гравіметрії для тривимірних неоднорідних шаруватих середовищ

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 О.В. Легостаєва; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертація присвячена створенню автоматизованої системи розв'язання прямих задач гравіметрії для тривимірних неоднорідних шаруватих середовищ. Система складається з блоків: 1) автоматичного введення до комп'ютеру зображень геофізичних карт за допомогою сканера і побудови їх цифрових моделей; 2) розв'язання прямої задачі гравіметрії для тривимірних неоднорідних шарів, апроксимованих сукупністю вертикальних призм з довільно розташованими верхньою і нижньою основами і неоднорідною густиною, яка в вершинах призми приймає задані значення, змінюється за лінійним законом уздовж горизонтальних координат на верхній та нижній основах і лінійно або експоненціально уздовж будь-якої вертикальної лінії; 3) подання результатів обчислень у вигляді карт. Система орієнтована на використання в розвідувальній та регіональній геофізиці, тобто на розв'язання прямих задач гравіметрії, які подані в прямокутній і сферичній системах координат. Система розроблена на алгоритмічній мові С і працює в операційному середовищі MS Windows. Вона має сучасний користувацький інтерфейс, легка і зручна для використання. Система знайшла широке застосування під час розв'язання практичних задач, пов'язаних з вивченням побудови різноманітних геологічних структур за гравіметричними даними.

7. Автоматизована система розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.22 І.В. Віршило; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Вперше сформульовано та реалізовано методологічні принципи побудови комп'ютерної технології геологічної інтерпретації геофізичних даних, яка грунтується на єдиній моделі багатокомпонентного анізотропного тріщинуватого геологічного середовища, природним атрибутом якого є напружено-деформований та термопружний стани. Створено базу даних геолого-геофізичної інформації, яку інтегровано у програмний комплекс. Розроблено алгоритм математичного моделювання ефективних термопружних властивостей багатокомпонентного анізотропного тріщинуватого геологічного середовища. Створено та апробовано ітераційний алгорим, що забезпечує стійке вирішення задачі інверсії даних сейсмоакустики. Запропоновано комп'ютерну технологію визначення мінералогічного складу та тріщинуватості за даними сейсмоакустичних досліджень. Вперше проведено кількісну оцінку мінералогічного складу та тріщинуватості континентальної земної кори Кіровоградського блоку Українського щита за даними ультразвукових спостережень на зразках керну глибоких свердловин, акустичного каротажу, вертикального сейсмічного профілювання та глибинного сейсмічного зондування. Визначено пружні постійні та функції розподілу орієнтації породотвірних мінералів океанічної верхньої мантії за даними азимутальної сейсмічної анізотропії.

8. Автоматизоване агроландшафтне районування

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 Т.М. Безверхнюк; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 19 с. — укp.

Розвинуто теоретико-математичну модель картографування та районування агроландшафтних систем локального і регіонального рівнів. Автоматизоване агроландшафтне районування базується на поєднанні методів традиційного картографічного аналізу, алгоритмів автоматичного районування й аналітичних можливостей сучасних геоінформаційних систем (ГІС). Вибір і створення базової ландшафтної основи складає центральну задачу в системі автоматизованого агроландшафтного районування.

9. Автоматизований комплекс фізичного моделювання геоелектромагнітних полів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22. Б.Т. Ладанівський; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Розвинуто напрямок фізичного моделювання змінних електромагнітних полів на масштабних аналогових моделях неоднорідних середовищ. Базуючись на багаторічному досвіді та з використанням сучасної техніки, створено автоматизований комплекс нового покоління. Розроблено нові методику, алгоритми та програмне забезпечення для обробки результатів багатокомпонентних вимірів електромагнітного поля. Виконане на створеному комплексі моделювання змінних електромагнітних полів дозволило оцінити вплив анізотропних властивостей провідності, блокової будови кори та неоднорідності джерела первинного поля на результати магнітотелуричних зондувань та індукційні вектори, а також дослідити сейсмологічні ефекти в електромагнітному полі.

10. Агроклиматическое районирование Украины по условиям заморозкоопасности с учетом мезо- и микроклимата

Г.В. Ляшенко Культура народов Причерноморья. — 2005. — N61. — С. 15-18 — Библиогр. в конце ст. 13 назв. — рус.

Виконано агрокліматичне районування України за умовами заморозконебезпечності. На підставі генералізованої карти глибини вертикального розчленування рельєфу, яка визначає механізм формування мікрокліматичної різниці умов формування режиму заморозконебезпечності, виділено 5 мезорайонів. Проведені спеціальні розрахунки мезо- і мікрокліматичної мінливості показників заморозконебезпечності в межах виділених агрокліматичних макрорайонів. Выполнено агроклиматическое районирование Украины по условиям заморозкоопасности. На основе генерализованной карты глубины вертикального расчленения рельефа, определяющей механизм формирования микроклиматических различий условий заморозкоопасности, выделено 5 мезорайонов. Проведены специальные расчеты мезо- и микроклиматической изменчивости показателей заморозкоопасности в пределах выделенных агроклиматических макрорайонов Agriclimate division of Ukraine into districts on frost danger condition was made. On the base of a generalized map of the depth of a vertical partition of the relief, which determines microclimate distinction of frost danger forming mechanism, was determined five mesodistricts. Special calculation of meso- and microclimate variability of frost danger indices in the borders of determined agriclimate districts were carried out.

11. Агроландшафтні системи Чернівецької області, проблеми використання і оптимізації

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.01 Я.П. Скрипник; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

Поглиблено теоретичні та методичні засади агроландшафтного аналізу. Розглянуто чинники агроланшдафтогенезу на базі запропонованої моделі взаємозв'язків п'ятивимірної агроландшафтної системи. Показано роль вчення про агроландшафти для вирішення питань оптимізації сільськогосподарського природокористування. На підставі складеної картосхеми розкрито особливості просторової організації агроландшафтних систем Чернівецької області. Проведено систематизацію та класифікацію агроландшафтних систем, а також агроландшафтне районування теритоорії дослідження. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації агроландшафтних систем регіону.

12. Аеросиноптичні умови утворювання та розвитку струминних течій нижніх рівнів

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 А.Б. Семергей-Чумаченко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 19 с. рис., табл. — укp.

Вивчено процеси формування струминних течій нижніх рівнів (СТНР) над Україною за різних фізико-географічних і макроциркуляційних умов, а також взаємозв'язок низьких струменів і стихійних гідрометеорологічних явищ. Проаналізовано енергетичні характеристики тропосфери в період існування СТНР. Зроблено висновок стосовно екологічної небезпеки низьких струменів на прикладі дослідження зв'язку явища з інверсіями температури та слабким приземним вітром над регіоном, який постраждав від Чорнобильської катастрофи. На базі гіпотези про хвильову природу походження СТНР одержано гідродинамічні характеристики межового шару атмосфери. Запропоновано використання сплан-інтерполяції для моделювання вертикального профілю вітру за умов СТНР.

13. Аквальні і водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 Г.С. Хаєцький; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — укp.

Проаналізовано історичні етапи формування та розвитку антропогенних аквальних і водно-болотних ландшафтних комплексів Поділля, удосконалено та доповнено теоретико-методологічні засади їх дослідження. Розглянуто структуру та складено класифікацію аквальних, водно-болотних антропогенних ландшафтів та їх аналогів, проведено районування великих антропогенних ландшафтів. Виявлено специфіку функціонування парадинамічних взаємозв'язків між водними та суміжними ландшафтами, встановлено закономірності формування та розвитку водно-болотних екотонів. Спрогнозовано динамічні зміни у взаємодії аквальних антропогенних ландшафтних комплексів з суміжними територіями. Визначено перспективи розвитку й обгрунтовано основні напрями оптимізації та можливості рекреаційного освоєння аквальних і водно-болотних антропогенних ландшафтних комплексів.

14. Активні і пасивні методи і прилади для моніторингу аеро-, біо- і літосфери Землі

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.01 Володимир Миколайович Ващенко; Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2003. — 38 с. рис. — укp.

15. Активные методы обучения в спецкурсах туристско-рекреационного блока

А.А. Бейдык Культура народов Причерноморья. — 2006. — N88. — С. 7-11 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

Цель статьи - анализ основных слагаемых активных методов обучения и обобщение практики их применения на географических и экономических факультетах вузов Киева, которые обеспечивают подготовку кадров для национальной туристской индустрии. В статье рассматривались следующие вопросы: 1) изложить принципы и положения диалога преподавателя и аудитории в формате вуза туристской специализации; 2) показать разнообразие, раскрыть структуру и содержание ключевых слагаемых АМО - тестов и тренингов; 3) раскрыть преимущества применения АМО в образовательном процессе вузов туристской специализации; 4) дать сравнительную характеристику наиболее востребованных в вузовской практике АМО; 5) раскрыть сущность наиболее применяемых тренингов, развиваемых научной школой проф. А.П. Ситникова.Мета статті - аналіз основних доданків активних методів навчання і узагальнення практики їх застосування на географічних і економічних факультетах вузів Києва, які забезпечують підготовку кадрів для національної туристської індустрії. У статті розглядалися наступні питання: 1) висловити принципи і положення діалогу викладача і аудиторії у форматі вузу туристської спеціалізації; 2) показати різноманітність, розкрити структуру і зміст ключових доданків АМВ - тестів і тренінгів; 3) розкрити переваги застосування АМВ в освітньому процесі вузів туристської спеціалізації; 4) дати порівняльну характеристику найбільш затребуваних у вузівській практиці АМВ; 5) розкрити суть найвживаніших тренінгів, що розвиваються науковою школою проф. А.П. Сітнікова.

16. Актуальные проблемы рекреационного землепользования в Крыму

И.М. Яковенко Культура народов Причерноморья. — 2006. — №93. — С. 87-90 — Библиогр. в конце ст. 11 назв. — рус.

В статье рассмотрены важнейшие проблемы рекреационного землепользования в Крыму. Проведен анализ земельных ресурсов рекреационных районов, предложены методы оптимизации территориальной структуры землепользования.У статті розглянуто найважливіші проблеми рекреаційного землекористування в Криму. Проведено аналіз земельних ресурсів рекреаційних районів, запропоновано методи оптимізації територіальної структури землекористування.Main problems of the Recreational Land Nature Management in Crimea were considered in this article. Analysis of land resources of recreational regions was carried out, methods of optimization of the territorial structure Land Nature Management were proposed.

17. Алгоритмічний та програмний розв'язок прямих та обернених задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластинами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.05 В.В. Прилуков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Сформульовано та розв'язано обернену задачу граві- та магніторозвідки для тривимірних вертикальних циліндричних тіл з довільним зовнішнім контуром, неоднорідною щільністю та змінним вектором намагнічування. Розроблено алгоритмічне, програмне та методичне забезпечення для даного класу геологічних моделей. Встановлено, що для розв'язку прямих задач доцільно вводити аналітичну апроксимацію складного контуру. Створено пакет програмного забезпечення, який дозволяє інтерпретувати гравітаційні й магнітні поля методом простого моделювання. Запропоновано нову методику вибору моделі початкового наближення, яка враховує структуру функціоналів, що мінімізуються. Експериментально досліджено ефективність розроблених алгоритмів.

18. Аналіз ландшафтів із застосуванням екологічної концепції ніші (на прикладі ландшафтів рівнинної частини території України)

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.01 Дар'я Валеріївна Свідзінська; НАН України; Інститут географії. — К., 2006. — 20 с. — укp.

19. Аналіз ландшафтних меж Південно-Східного Криму

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.01 Т.В. Бобра; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 20 с. — укp.

Проаналізовано ландшафтні межі Південно-Східного Криму як специфічний тип геосистем. Виявлено їх ознаки, властивості, внутрішню структуру, морфометричні та морфологічні особливості. Складено розгорнуту класифікацію ландшафтних меж, використану як інструмент під час вивчення геосистем даного типу. Розроблено й апробовано підхід (комбіноване використання польових ландшафтних досліджень, дешифрування аерофотознімків і ГІС-технологій), за допомогою якого виявлено та картографовано граничні геосистеми, і який грунтується на кількісно визначеному ступені однорідності-неоднорідності ландшафтних виділів. Висвітлено пограничні ландшафтні ефекти та інформаційно-польову структуру досліджуваної території на топологічному та хорологічному рівнях. Визначено основні напрямки використання знань про ландшафтні межі для вирішення геоекологічних завдань.

20. Аналіз ландшафтного різноманіття Миколаївської області

Л.І. Патрушева Культура народов Причерноморья. — 2006. — N82. — С. 15-17 — Библиогр. в конце ст. 17 назв. — укp.

В статті виділено сучасні проблеми, що існують в природно-заповідному фонді Миколаївської області. Розроблено механізм оптимізації природно-заповідного фонду. Виділено основні положення оптимізації. Представлені рекомендації щодо територіальної організації об'єктів природно-заповідного фонду.В статье выделено современные проблемы, которые существуют в природно-заповедном фонде Николаевской области. Разработано механизм оптимизации природно-заповедного фонда. Выделено основные положения оптимизации. Представлены рекомендации по территориальной организации объектов природно-заповедного фонда. The article is devoted to the current problems of Mykolayiv region's natural reserve fund. Author tells about developed mechanisms of ist optimization and gives recommendations on territoriel organization of natural reserve fund objects.