LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Науки про Землю (Геонауки)

Всього — 766 Сторінка 10 із 39

181. Джерела внутрішньоплитового магматизму континентів та механізми транспортування розплавів у верхній мантії та корі Землі

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук04.00.22 Я.М. Хазан; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2003. — 35 с. — укp.

Уперше показано, що прогрів верхньої мантії супроводжується утворенням шарів часткового плавлення з верхньою межею на глибині близько 250-ти км, які є гравітаційно стійкими, тому що густина розплавів у них не менша за густину твердої фази. Розроблено модель теплової нестійкості зони знижених сейсмічних швидкостей у центральній Європі як зони часткового плавлення з верхнею межею поблизу рівня інверсії густин (РІГ). Одержано оцінки характерних масштабів і часів нестійкості та показано, що вони узгоджуються з результатами спостережень. Установлено, що джерелами кімберлітового магматизму є шари часткового плавлення, що майже цілком лежать глибше за РІГ. Вперше запропоновано геодинамічну модель походження кімберлітів. Здобуто нові розв'язки для тріщини Дагдейла - Баренблатта розтягу та зсуву. Продемонстровано, що для неї існує макроскопічний параметр, який має розмірність довжини - так звану критичну довжину, що є природним масштабом. Розроблено модель підготовки землетрусів інтрузивного типу та з'ясовано умови, за яких тріщина гідро/магморозриву може спричинити утворення сейсмогенної кінцевої тріщини зсуву. Зазначено, що передбачення моделі, включаючи існування зростаючого поверхневого купола над магматичною камерою, специфічний вигляд механізму вогнища землетрусу та сильна залежність сейсмічної енергії від глибини гіпоцентру, спостерігаються у природі. Добуто нові точні розв'язки для напружень і зміщень у пружному напівпросторі, що викликаються накачкою круглої горизонтальної тріщини гідро/магморозриву. Доведено, що дані рішення дозволяють виконувати інтерпретацію сучасних високоточних супутникових геодезичних спостережень.

182. Дидактичні основи розробки змісту шкільного курсу "Географія України"

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Й.Р. Гілецький; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Визначено дидактичні основи розробки змісту та структури шкільного курсу "Географія України". Обгрунтовано цілісну систему дидактичних принципів відбору змісту загальної географічної освіти, структурування і трансформування змісту шкільного курсу "Географія України", визначено місце та завдання його як центрального в системі шкільної географічної освіти. Розроблено структурно-логічні схеми та оптимальні послідовності покомпонентної характеристики природних і суспільно-економічних комплексів України, своєї області. Експериментально перевірено ефективність навчально-виховного процесу під час опрацювання переробленого за змістом і структурою курсу "Географія України", визначено концептуальні засади розробки нового навчально-методичного забезпечення для його успішної реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах.

183. Дидактичні умови інтеграції знань з математики та спеціальних дисциплін у підготовці майбутніх радіотехніків

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Л.С. Васіна; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Розглянуто проблему інтеграції знань з математики та спеціальних дисциплін у підготовці майбутніх радіотехніків. Визначено основні компоненти змісту професійної та математичної підготовки та розглянуто їх взаємодію. Теоретично обгрунтовано необхідні та достатні дидактичні умови інтеграції математичних і спеціальних дисциплін у підготовці радіотехніків. Конкретизовано дидактичні принципи науковості, технологічності, проблемності, наступності, прогностичності та доступності для інтеграції знань з математики та спеціальних дисциплін у підготовці фахівців радіотехнічного профілю, з урахуванням яких розроблено систему прикладного математичного забезпечення для підготовки майбутніх радіотехніків і сформовано методику використання пакетів прикладних програм для її реалізації за умов технічного коледжу.

184. Динаміка авроральних променів за телевізійними спостереженнями

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 О.М. Євтушевський; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Вивчено характеристики авроральних променів - часу життя, швидкості дрейфу, розмірів, яскравості, положень радіанта - за матеріалами телевізійних спостережень в бухті Тіксі (Якутія). Встановлено, що час існування променів обмежується у разі збільшення швидкості дрейфу, зменшення ширини та інтенсивності світіння. Зроблено висновок, що стійкість електронного пучка, який вторгається до іоносфери, обумовлюється ефективністю іонізації, викликаної самим пучком. Визначено, що в ділянках авроральних дір ("чорних сяйв") яскравість світіння менша за типові для авроральної зони рівнів фону неба за незбурених умов. За результатами аналізу структури гвинтового закручування променистої корони визначено кутове відхилення променів від паралельності та зроблено оцінку висхідного поздовжнього струму. Систематичні відхилення аврорального зеніту на південь і на захід від незбуреного магнітного зеніту свідчать про існування переважного NW-напряму іоносферних струмів над станцією.

185. Динаміка гідрологічного і гідрохімічного режимів на ділянці середнього та нижнього Дністра

Автореф. дис... канд. географ. наук11.00.07 Л.Б. Коваленко; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2000. — 20 с. — укp.

На основі натурних даних розроблено методику дослідження коливань полів швидкості та каламутності у широкому діапазоні періодів, а також встановлено причини даних коливань. Виявлено динамічні та кінематичні умови транспорту наносів на ділянках річки з русловиправними спорудами та русловими кар'єрами. Досліджено особливості гідрохімічного режиму на ділянках річки з активними інженерними спорудами та вплив мулових відкладень на якість води нижнього Дністра (на ділянці Одеського водозабору).

186. Динаміка джерел геомагнітних варіацій

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 Ю.П. Сумарук; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Вивчено динаміку розвитку зовнішніх джерел варіацій магнітного поля Землі під час магнітних бур. Визначено зовнішні джерела варіацій магнітного поля: кільцевий магнітосферний струм, авроральні іоносферні електрострумені, які отримали енергію з сонячного вітру. Досліджено залежність широтного положення іоносферних авроральних електроструменів від інтенсивності кільцевого магнітосферного струму за даними широтних ланцюжків магнітних обсерваторій на авроральних і субавроральних широтах. Отримано рівняння лінійної регресії, яке зв'язало широту центру аврорального електроструменя з інтенсивністю кільцевого магнітосферного струму. Вивчено асиметрію кільцевого магнітосферного струму на всіх фазах розвитку магнітної бурі, її зв'язок із параметрами сонячного вітру та розвитком авроральних іоносферних електроструменів. Одержано співвідношення між інтенсивністю кільцевого струму та широтою авроральних електроструменів, використане для покращання методики обчислення АЕ індексів магнітної активності. Висвітлено зв'язок вікових варіацій горизонтальної складової магнітного поля Землі з геомагнітною та сонячною активностями.

187. Динаміка забруднення важкими металами вододільних ландшафтів малих річок лісостепу Сумщини

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 Ю.В. Буц; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему динаміки забруднення ландшафтів важкими металами під впливом техногенного навантаження, зокрема, сільськогосподарського освоєння. Виявлено ступінь забруднення грунтів важкими металами відносно цілинного типового чорнозему "Михайлівської цілини". Визначено інтенсивність біологічного поглинання важких металів цілинним різнотрав'ям, лісовою та культурною рослинністю. З'ясовано основні закономірності динаміки вмісту важких металів у грунтах і рослинах заповідних ПТК та їх антропогенних модифікаціях. Встановлено, що сільськогосподарський вплив на ландшафти сприяє підвищенню показників динамічності вмісту важких металів у компонентах ПТК. Виявлено можливість вмісту важких металів у складі комплексних неорганічних сполук, визначених за допомогою елементного та рентгенофазового аналізів, їх сезонну динаміку у різних грунтах лісостепових вододільних ПТК.

188. Динаміка зсувного процесу Середнього Придніпров'я на прикладі ділянки Трипілля-Канів

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.07 О.М. Беспалова; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Вперше створено дві моделі розвитку земельних систем, які відрізняються за типом зсувів, механізмом та динамікою. Для зсувних моделей першого типу, які представлені циркоподібними зсувами видавлювання, побудовано математичні моделі розвитку процесу залежно від атмосферних опадів, зроблено прогноз розвитку зсувного процесу в часі. За допомогою методу визначення зсувного потенціалу проведено районування Канівського підрайону з виділенням найбільш зсувонебезпечних ділянок. Здійснено просторовий прогноз розвитку зсувного процесу. Встановлено, що динаміка зсувного процесу тісно пов'язана з динамікою ерозійного і абразійного процесів. Для визначення основних типів зсувних зміщень за їх механізмом застосовано методику, яка дозволяє перейти від типу мікроструктури глинистих грунтів і характеру зв'язків між мікрочастинами до властивих їм деформацій і механізму зсувів.

189. Динаміка і прогноз стану геологічного середовища соляних і сірчаних родовищ Передкарпаття

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.01 М.Д. Бондаренко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено закономірності розвитку та динаміки техногенно-активізованого карсту для різних типів геологічного середовища (ГС) Передкарпаття з метою обгрунтування інженерного захисту процесонебезпечних природно-техногенних систем (ПТС) різних стадій функціонування територій калійно-соляних і сірчаних родовищ Західного регіону України. Розроблено спеціальні постійно діючі моделі стану ГС у межах прогнозу й управління. Уточнено оцінку інженерного ризику ПТС, обгрунтовано рішення, спрямовані на його зменшення.

190. Динаміка конвективних хмарних систем і небезпечних явищ погоди на півдні України по даним радіолокаційних спостережень

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 О.В. Корбан; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 19 с. — укp.

Вперше отримані просторово-часові характеристики конвективних хмарних систем і виявлена роль мезоциклонів в утворенні небезпечних явищ погоди, установлений зв'язок поля вітру з динамічними процесами в конвективних хмарах. Розроблені гідродинамічна і поляризаційна моделі купчасто-дощових хмар, за допомогою яких ідентифіковані небезпечні явища погоди.

191. Динаміка нелінійних взаємодій в глобальній кліматичній системі

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.09 В.М. Хохлов; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 35 с. — укp.

Розроблено науково-методичні засади діагностування та прогнозування процесів, що відбуваються в глобальній кліматичній системі. Запропоновано використовувати енергетичні характеристики атмосфери, які відображають динаміку кліматотвірних процесів як один з комплексних показників стану кліматичної системи. На підставі результатів аналізу просторово-часових закономірностей розподілу різних видів енергії в атмосфері встановлено, що урахування прихованої теплоти конденсації у схемі на основі трансформованої Ейлерової середньої дозволяє більш точно фізично обгрунтувати процеси перетворення одного виду енергії в інший. Розроблено методику застосування вейвлет-розкладення для діагностування взаємодій всередині кліматичної системи. З використанням понять спільної інформації та причнинності Грангера та результатів вейвлет-аналізу встановлено закономірності нелінійної взаємодії між глобальними структурами телеконекції (Арктичним, Південним та Антарктичним коливанням) за умов змінного клімату. Розроблено енергобалансову модель клімату, яка грунтується на положеннях теорії катастроф і враховує цикли льодовикових періодів.

192. Динаміка окремих хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над територією України

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 І.В. Дворецька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Вперше змодельовано сезонний хід загального вмісту атмосферного озону (ЗВО), альбедо та аерозольного індексу над Україною з високим просторовим розподілом. Побудовано поля впливу глобальних геофізичних факторів на ЗВО, альбедо та аерозольний індекс в Україні. Досліджено особливості впливу глобальних геофізичних факторів на хімічні складові та оптичні властивості атмосфери до та після виверження вулкану Пінатубо (1991 р.). Встановлено та визначено причину зростання впливу глобальних геофізичних факторів на аерозольний індекс після виверження вулкану.

193. Динаміка розповсюдження важких газів в атмосферному примежовому шарі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.05 І.В. Ковалець; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Наведено результати числових досліджень динаміки важких газів у атмосферному примежовому шарі. Розроблено тривимірну модель гідротермодинаміки важкого газу. Система рівнянь моделі містить рівняння руху, рівняння переносу внутрішньої енергії, вперше для даних задач виведене у формі рівняння для тиску, рівняння нерозривності (з урахуванням стислості) та рівняння переносу концентрації домішки. Теплообмін з поверхнею Землі вперше для даних задач параметризовано за допомогою співвідношень для змішаної конвекції. Розв'язано спряжену задачу теплообміну холодного газу та поверхневого шару Землі. На базі розробленої моделі вивчено взаємодію хмари важкого газу з атмосферним примежовим шаром. Вивчено вплив теплообміну хмари холодного важкого газу з поверхнею Землі на динаміку хмари. Результати розрахунків порівнено з даними лабораторних і натурних експериментів.

194. Динаміка турбулентно-циркуляційних та дифузійних процесів у нижньому шарі атмосфери над Україною

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук04.00.22 С.М. Степаненко; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 1999. — 36 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням математичного моделювання внутрішньої структури атмосферного примежового шару (АПШ) і процесів поширення і розсіяння забруднюючих речовин в нижньому шарі атмосфери на основі стандартної метеорологічної інформації. Розроблено атмосферну турбулентно-циркуляційну і дифузійну модель діагнозу і прогнозу динаміки нижнього шару атмосфери і його екологічного стану з урахуванням основних фізичних механізмів формування закономірностей просторово-часового розподілу метеорологічних величин, характеристик турбулентного обміну і перенесення забруднюючих речовин над територією України. Запропоновано методики параметризації ефектів орографії в задачі відновлення внутрішньої структури АПШ і екологічного стану нижнього шару атмосфери, класифікації умов формування внутрішньої структури АПШ, регіонального перенесення і дифузії забруднюючих речовин і її використання в задачах екологічного моніторингу. Встановлені основні закономірності розподілу характеристик турбулентно-циркуляційного режиму і екологічного стану нижнього шару атмосфери при характерних для України атмосферних процесах.

195. Динаміка ярів в басейні Дністра

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 М.Я. Симоновська; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Встановлені причини виникнення та закономірності розвитку лінійних ерозійних форм, виявлені особливості поширення ярів різного віку і морфології в басейні Дністра на основі порівняльного аналізу різновікових (1925, 1955, 1985 рр.), топографічних карт (М 1:100000, 1:25000), дешифрування аерофотознімків, напівстаціонарних досліджень і розрахунків потенціалу лінійного росту ярів. На основі проведених досліджень оцінений сучасний стан яркових форм і виявлені основні тенденції зміни яружної мережі під впливом як природних, так і антропогенних чинників. Запропоновані рекомендації щодо протиерозійної організації території, раціонального використання земель, підвищення їх родючості.

196. Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 В.С. Барабанов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено мезомасштабні особливості клімату для Черноморського регіону з використанням лінійної та нелінійної числової моделі та статистичних методів. Виявлено фізичні механізми, які зумовлюють формування регіональних особливостей клімату. За даними реаналізу вивчено структуру поля приповерхневого вітру над Чорним морем, досліджено механізми її формування. Побудовано лінійну стаціонарну модель атмосферної циркуляції в регіоні, що відтворює прибережні циркуляційні осередки, спричинені температурним контрастом на поверхні. Вивчено проблему регіоналізації оцінок клімату України та Чорного моря. Виконано статистичне моделювання опадів для території України за методом канонічного кореляційного аналізу. Виділено визначальні взаємозв'язки опадів на Україні з атмосферною циркуляцією інтенсивності та траєкторій циклонів Північно-Атлантичним коливанням. На підставі адаптованої версії нелінійної мезомасштабної моделі одержано середньомісячні поля метеорологічних параметрів з розділенням 30 км для січня 1995 - 2000 рр. Показано, що за такого розділення термічний контраст суша - море і гірський рельєф є основними причинами формування мезомасштабних особливостей полів приповерхневого вітру й опадів.

197. Дисипативні функції середовища за даними сейсмічних хвиль

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 Д.М. Гринь; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Запропоновано нові теоретичні засади для регуляризації та корекції розв'язку задачі з метою визначення мінімально-фазових спектрів та забезпечення їх єдності за перетворенням Гільберта. За цими даними побудовано відповідні елементарні сигнали, близькі до реальних за умови врахування постійної складової фазового спектра. Наведено формули для продовження розривних головних значень фазових характеристик до неперервності та з'ясування можливих особливостей. З урахуванням неперервних фазових спектрів сейсмічних трас запропоновано елементи теорії для статистичної оцінки немінімально-фазового спектра та визначення відповідного елементарного сигналу, який має відповідати умові мінімальної фазовості. Оптимізовано апроксимацію сейсмічних трас вузькосмуговими складовими - базисними функціями для побудови за ними обвідних за заданими властивостями. З використанням нормованих базисних функцій розроблено новий метод для підвищення роздільності сейсмічних даних, за яким не є необхідними побудова оберненого оператора та некоректні процедури. Зазначено, що цей метод нечутливий до низькочастотних поверхневих хвиль-перешкод. Запропоновано алгоритми для фазової корекції хвиль і, як частинний випадок, - фазової деконволюції. За неперервними фазовими спектрами, а також обвідними базисних функцій визначено спектр часу затримок гармонік і за ними побудовано формули для фазових і групових швидкостей та їх комплекснозначних складових. Розроблено аналітичні засади методу визначення та побудови часового розрізу логарифмічних декрементів згасання (ЛДЗ) з високою роздільною здатністю за обвідними базисних функцій. На підставі результатів практичних випробувань цього методу виявлено різні типи аномалій ЛДЗ, зокрема точкової, які структуруються у субвертикальні, субциклічні та інші форми, що доводить стосовно існування нових можливостей прогнозування геологічного розрізу у разі пошуку вуглеводнів. За даними експериментальних досліджень виявлено основні особливості формування ревербераційних і поверхневих хвиль-перешкод та їх спектральних властивостей і запропоновано нові підходи з метою послаблення їх впливу та вилучення.

198. Дистанційне зондування хвильових збурень іоносфери та морської поверхні в короткохвильовому діапазоні

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 А.С. Кащеєв; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2007. — 16 с. — укp.

Розвинуто й апробовано радіофізичні методи дистанційної діагностики хвильових процесів в атмосфері Землі та на поверхні океану. Реалізовано схему двопозиційного короткохвильового радіозондування схвильованої морської поверхні з використанням випромінювання наземних широкомовних станцій, що пройшло крізь іоносферний канал, за значного рознесення передавальних та приймального пункту, розташованого на борту судна. Виконано узагальнення методу частотно-кутового зондування іоносфери, розробленого у Радіоастрономічному інституті НАН України для діагностики рухомих іоносферних неоднорідностей (РІН) у моделі ідеально відбиваючої схвильованої поверхні на випадок вертикального зондування. Обгрунтовано та реалізовано можливість відтворення параметрів іоносферних неоднорідностей за методом частотно-кутового зондування з використанням моделі РІН як тривимірних хвиль щільності електронної концентрації, що поширюється в іоносферному шарі. За допомогою створеного приймально-обчислювального комплексу проведено довгострокові спостереження рухомих іоносферних неоднорідностей в районі Антарктичного півострова. Визначено основні характеристики РІН та проаналізовано джерела їх збудження. Реалізовані діагностичні методи дозволяють використовувати неспеціальні види випромінювання, наприклад, сигнали широкомовних станцій короткохвильового діапазону. Враховуючи велику кількість таких передавачів (їх загальна кількість перевищує 6 000 по всій земній кулі), можна створити реальні передумови для використання запропонованих методів у системі глобальної діагностики хвильових процесів на поверхні океану та у навколоземній плазмі.

199. Диференціація кінематики та регіональних деформацій Антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів

автореф. дис... канд. техн. наук05.24.01 Ю.І. Голубінка; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено теоретичні засади та методики диференціації кінематичних тектонічних плит на складові, утворені під дією внутрішніх і зовнішніх сил, за результатами супутникових геодезичних вимірів. Виконано диференціацію кінематики Антарктичної тектонічної плити. З урахуванням даних опрацювання повторних циклів GSP-вимірів визначено компоненти відносних деформацій земної кори для території Антарктичного півострова та розроблено гемодинамічну модель тектонічного розлому, який знаходиться у даному районі.

200. Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 Л.М. Білокриницька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Розроблено й апробовано на борту космічного апарату багатоканальний озонометричний прилад УФ діапазону. Створено методику взаємного порівняння даних про загальний вміст озону (ЗВО) за результатами наземних і космічних вимірювань й обгрунтовано критерії допустимості значень розбіжностей. Запропоновано метод розрахунку полів спектральної щільності енергетичного опромінення (СЩЕО) УФ-Б за даними ЗВО та бал загальної хмарності, що дозволяє мапувати значення досліджуваних полів на значних територіях, а не лише в безпосередній близькості від вимірювальних приладів. За даними вимірів апаратурою CRISTA з борту космічного апарату "Shuttle" доведено, що початкова фаза весняної озонової антарктичної аномалії розвивається на 3 - 4 тижні раніше й уточнено наукові уявлення про імовірність її поширення на значно більш низькі широти.