LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Науки про Землю (Геонауки)

Всього — 766 Сторінка 11 із 39

201. Діяльність академіка В.Я.Юр'єва в контексті розвитку сільськогосподарської науки в Україні

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 В.М. Ожерельєва; УААН. Держ. наук. сільськогосп. б-ка. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження діяльності видатного вітчизняного селекціонера в галузі рослинництва академіка В.Я.Юр'єва (1879 - 1962). До наукового обігу введено маловідомі факти з життя та діяльності ученого, охарактеризовано основні етапи його становлення як науковця й особистості. Розроблено періодизацію наукової діяльності В.Я.Юр'єва, розглянуто основні напрямки селекційної роботи ученого. На підставі вивчення наукової спадщини В.Я.Юр'єва визначено роль його наукових досягнень у галузі селекції та насінництва сільскогосподарських культур у подальшому розвитку вітчизняної дослідної справи. Проаналізовано педагогічну й організаторську діяльність ученого, зокрема, як керівника та засновника наукової школи Харківського наукового центру з селекції сільськогосподарських культур. Висвітлено роль Інституту генетики та селекції АН УРСР у розвитку теоретичних основ селекції. Досліджено процес формування та розвитку наукової школи Харківського наукового центру з селекції сільськогосподарських культур (нині Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН), висвітлено її досягення у галузі селекції, насінництва, агротехніки, біохімії, фізіології, ентомології та фітопатології сільськогосподарських культур. На підставі більш як 150-ти наукових публікацій ученого висвітлено його здобутки у галузі селекції сільськогосподарських культур. Доповнено бібліографію наукових праць В.Я.Юр'єва та літературних джерел про його життя та діяльність.

202. Діяльність Д.І.Журавського (1821 - 1891) в контексті розвитку залізничного транспорту

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 Б.І. Танасійчук; Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено наукову, професійну, організаційну та громадську діяльність відомого вітчизняного інженера шляхів сполучення, ученого-залізничника, фахівця у галузі залізничного мостобудування Д.І.Журавського. Розкрито умови формування наукового світогляду ученого як дослідника та особистості. Висвітлено його професійні здобутки та показано їх значення у розвитку залізничної справи в Україні у XIX ст. Проаналізовано історію розвитку науки та техніки у галузі залізничного транспорту в Російській імперії та в Україні, здійснено порівняльне дослідження даного процесу із зарубіжними досягненнями. Доведено, що науковий та педагогічний доробок Д.І.Журавського є основою розвитку нових ідей щодо подальших технічних досліджень у залізничній галузі, показано можливості використання професійних здобутків ученого у сучасний період.

203. До проблеми забруднення міських водойм та прилеглих до них територій

В.С. Ніщук, П.І. Берова Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 158-163. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто проблеми забруднення міських водойм та прилеглих до них територій, виявлено причини забруднень, наслідки та запропоновано шляхи їх вирішення на прикладі озер Мінське та Лугове системи Опечень в місті Києві.

204. Довгоживучі радіонукліди 137Cs і 90Sr у Чорному морі після аварії на Чорнобильській АЕС і їхнє використання в якості трасерів процесів водообміну

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.08 М.О. Стокозов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2004. — 20 с. рис. — укp.

205. Донні відклади верхньо-середньої частини р.Дністер (еколого-геохімічний аспект)

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.02 М.Б. Кошіль; НАН України. Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України", Ін-т геології і геохімії гор. копалин. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Розглянуто літолого-мінералогічні та геохімічні особливості донних відкладів Дністра та Дністровського водосховища, внутрішні зв'язки між окремими літолого-мінералогічними та геохімічними показниками, що характеризують склад і властивості осадів. На підставі системно-статистичної обробки результатів аналізів виділено групу мікроелементів у донних відкладах шляхом вивчення їх розподілу в гранулометричному спектрі й асоціації рухомих форм макро- і мікроелементів у донних відкладах. Визначено джерела надходження мікро- і макрокомпонентів у донні відклади, встановлено ряд геохімічної рухомості мікроелементів, виявлено закономірності просторового розподілу хімічних елементів у донних відкладах р.Дністер і Дністровського водосховища, наведено комплексну еколого-геохімічну характеристику донних відкладів як невід'ємного компонента гідроекосистеми.

206. Дослідження багатопроменевих антен для систем дистанційного зондування підстилаючої поверхні

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 В.І. Кийко; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню багатопроменевих і скануючих антен, що знаходять використання в радіометричних системах дистанційного зондування Землі аерокосмічного базування. Розроблено алгоритми розрахунку і оптимізації характеристик випромінювання таких антен. Вивчені фізичні закономірності збільшення рівня пересічення парціальних променів і зниження рівня бокових пелюсток дзеркальних антен і антенних решіток. Досліджені електродинамічні характеристики випромінюючих елементів з коловою поляризацією у вигляді кільцевих антен біжучої хвилі і антен витікаючої хвилі, а також можливість розв'язку антен за допомогою резонансної малоелементної гребінчастої структури.

207. Дослідження великомасштабних процесів в системі океан-атмосфера та їх впливи на регіональні особливості клімату України

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук04.00.22 М.В. Шокуров; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2004. — 37 с. — укp.

Досліджено великомасштабні процеси в системі океан - атмосфера - Північно-Атлантичне коливання, Ель-Ніньо-Південне коливання в Тихому океані, міждесятирічні кліматичні процеси в Атлантиці, що впливають на регіональний клімат України, а також особливості клімату України, що визначаються цими великомасштабними процесами. Вивчено взаємозв'язки між різними елементами явища Ель-Ніньо-Південне коливання, залежність аномалій температури поверхні від потоків тепла в Атлантичному океані, проаналізовано мінливість клімату в Атлантичному океані. Досліджено сезонну нестійкість процесу взаємодії атмосфери та океану за допомогою характеристичних показників Ляпунова, показано, що в Тропічній зоні Тихого океану весняна нестійкість спричинена розвитком явища Ель-Ніньо. Проаналізовано питання проблеми регіоналізації клімату України та Чорного моря, з використанням біспектрального аналізу установлено явище модуляції інтенсивності синоптичних процесів низькочастотними процесами циркуляції атмосфери. За методом канонічного кореляційного аналізу вивчено взаємозалежність опадів з атмосферною циркуляцією, зумовлена модуляцією інтенсивності та траєкторій циклонів Північно-Атлантичним коливанням. Проаналізовано структуру та досліджено механізми формування поля вітру над поверхнею води Чорного моря та його сезонний цикл.

208. Дослідження механізмів та інтерпретація аномальних часових змін геомагнітного поля

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 Ю.М. Городиський; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню фізичних механізмів, що спричиняють аномальні часові зміни геомагнітного поля, та інтерпретації цих змін. Запропоновано механізм формування аномального магнітного ефекту електрокінетичної природи для моделі квазіоднорідного середовища і проведено його статистичні дослідження. Проведено інтерпретацію результатів геомагнітних зйомок на Північному Кавказі, в Дніпровсько-Донецькій западині, Закарпатті та Львівському палеозойському прогині. Виявлено несинфазність коливань зміни напружень на різних глибинах в земній корі. Розглянуто механізм часових змін векторів Візе, отриманих з результатів спостережень бухтоподібних варіацій геомагнітного поля, та знайдено основні математичні вирази для нього. Дано інтерпретацію часових змін векторів Візе на РГС "Нижнє Селище". Виявлено зону динамічної лінеаризації на південний схід від РГС, наявність двох типів аномальних часових змін векторів Візе на Закарпатському геодинамічному полігоні та проаналізовано їх зв'язок з землетрусами поблизу Карпатської аномалії електропровідності.

209. Дослідження неоднорідностей морської поверхні методами багаточастотного дистанційного радіолокаційного зондування

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 О.Я. Матвєєв; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2000. — 16 с. — укp.

Обгрунтовано фізичні принципи, розроблено та експериментально перевірено дистанційні багаточастотні радіолокаційні методи вивчення неоднорідностей морської поверхні, спричинених розлиттям поверхнево-активних речовин (ПАР), неоднорідностей, що виникають у акваторіях потужних морських течій. Доведено переваги багаточастотного радіолокаційного зондування для оцінки параметрів плівок ПАР на морській поверхні, моніторингу найбільш динамічних примежевих зон морських течій та визначення меж течії. Сформульовано вимоги до параметрів багаточастотних радіолокаційних систем для досліджень неоднорідностей морської поверхні, які реалізовані під час створення авіаційного комплексу "МАРС". Розроблено та експериментально перевірено за допомогою комплексу "МАРС" методики багаточастотних радіолокаційних досліджень вказаних неоднорідностей.

210. Древние антропогенно-террасовые ландшафты в горах Причерноморья

М.И. Скрипникова Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.2. — С. 241-246 — Библиогр. в конце ст. 22 назв. — рус.

Как показали проводимые в течение ряда лет исследования, проблема антропогенного террасирования склонов охватывает широкий круг вопросов генезиса рыхлых толщ, формирования и эволюции почвенных профилей на насыпных толщах, историю освоения и смены типов хозяйствования в горах, непосредственно соприкасается с вопросами изучения стихийных катастрофических явлений в горах и может использоваться для прогнозов, направленных на рациональное и экологически безопасное использования ресурсов горных стран. Таким образом, древние террасовые системы являются идеальными объектами для исследований ландшафтоведов, почвоведов и географов, изучающих палеоклиматическую обстановку в горных экосистемах и пути её эволюции.

211. Еволюційно-формаційна модель розвитку Волинського мегаблоку в докембрії

Автореф. дис... д-ра геол. наук04.00.01 В.Ф. Грінченко; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 1999. — 39 с. — укp.

Доведено, що типоморфні властивості породоутворюючих та акцесорних мінералів еволюціонують під впливом більш пізніх накладених процесів. Це дозволяє намітити послідовність проявлення минулих геологічних подій, що досить важливо при відтворенні історії геологічного розвитку великих регіонів. Зроблені теоретичні узагальнення і розроблена еволюційно-формаційна модель геологічного розвитку Волинського мегаблоку в докембрії. Згідно запропонованої моделі в межах північно-західної частини Українського щита проявились чотири мегаетапа розвитку земної кори континентального типу: архейський прогеосинклінальний, протерозойський головний геосинклінальний, орогенний, платформенний.

212. Еволюція наукової думки про картографування грунтів України

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 О.В. Ковтун; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди". — Переяслав-Хмельниц., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему виявлення основних закономірностей і тенденцій формування наукової думки про картографування грунтів. Сформульовано принципи розвитку даного напряму науки. Розроблено періодизацію еволюції наукової думки про картографування грунту, наведено характеристику основних періодів даного процесу: нагромадження знань про грунти, їх використання, властивості та географічні межі; формування науково-природничих підходів у картографуванні грунтів з використанням географо-генетичного, порівняльно-географічного, геоморфологічного, агрохімічного методів; сучасний етап картографування з використанням аерофотознімання, новітньої космічної навігаційної техніки, останніх досягнень фізики, хімії, електроніки та природничих наук. Визначено сутність сучасного підходу до фомрування концепції та методики картографування грунтів. Узагальнено досягення наукової думки про історію картографування грунтів у світовому контексті.

213. Екзогеодинаміка території південного заходу Східно-Європейської платформи і питання інженерного захисту об'єктів та земель

Автореф. дис... д-ра геол. наук04.00.07 В.О. Осіюк; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2007. — 39 с. — укp.

На прикладі південного заходу Східно-Європейської платформи обгрунтовано теоретико-методологічні аспекти оцінки та прогнозування сучасної екзогеодинаміки платформних територій, що переважно складаються з дисперсних порід. Розроблено раціональну методику спеціалізованого оціночно-прогнозного картографування сучасної екзогеодинаміки платформних територій для обгрунтування схем інженерного захисту об'єктів і земель і організації моніторингу небезпечних геологічних процесів (НГП). Установлено просторово-тимчасові закономірності розвитку екзогенних геологічних процесів та їх геотехнологічних аналогів у різних частинах дослідженої території, що характеризуються певними інженерно-геологічними умовами внаслідок природних змін (переважно клімато-гідрологічних) і впливом техногенних (різним будівництвом і сільськогосподарським використанням) факторів. Установлено регіональні особливості поширення та тенденції розвитку екзогенних геологічних процесів протягом пліоцен-четвертинного часу з застосуванням методів палеогеографії та палео-геоморфології. Здійснено типізацію екзогеодинамічних обстановок і спеціалізоване інженерно-геологічне районування даної території за зонально-кліматичними, морфоструктурними і геолого-літологічними оцінками, що зумовлює різні види, парагенезис і активність екзогенних геологічних процесів. Розроблено науково-методичні засади організації та ведення моніторингу небезпечних геологічних процесів на території Республіки Молдова для конкретних типів екзогеодинамічних станів, зокрема системи контролю, оперативного прогнозування активності та керування розвитком НГП.

214. Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.01 Ю.Г. Тютюнник; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Розроблено принципи та методи екогеохімічного вивчення ландшафтів у зонах інтенсивного техногенезу. На підставі концепції біосоціального та техногенних ландшафтних компонентів досліджено урбанізовані ландшафти. Наведено класифікацію міських ландшафтів. Розкрито основні причини і чинники формування геохімічних полів під впливом процесів техногенезу та повітряного масопереносу. Висвітлено геохімічну спеціалізацію міських ландшафтів різних типів. Розглянуто метод кількісного планшетного моніторингу забруднення атмосфери та поверхневих вод (р.Дніпро) важкими металами (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Co), застосований для вивчення та картографування атмогеохімічних полів важких металів у містах України. За допомогою біогеохімічних методів моніторингу проведено геохімічну реконструкцію атмосферного забруднення важкими металами ландшафтів України в період ХІХ - ХХ ст. Надано оцінку радіоактивного забруднення підземних вод і грунтів у зонах техногенезу Чорнобильської зони відчуження.

215. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи)

Автореф. дис... д-ра техн. наук21.06.01 Г.І. Рудько; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімф., 2005. — 35 с. — укp.

Виконано наукове узагальнення методології екологічної безпеки техноприродних геосистем (ТПГ) для різних типів екологічного середовища. Обгрунтовано екологічну ємність геологічного середовища у межах ТПГ та виконано оцінку екологічних функцій геологічного середовища. Розроблено наукові засади екологічної безпеки геологічного та суміжних середовищ у межах ТПГ регіонального рівня. Розроблено систему екологічної безпеки ТПГ з критичним екологічним станом. Визначено чинники екологічної безпеки геологічного та суміжних середовищ й обгрунтовано стратегічні та практичні заходи щодо прийняття технічних рішень стосовно ліквідації небезпечних ситуацій у межах різних типів геологічного середовища. Запропоновано методику розрахунку екологічної безпеки та визначено оптимізаційні заходи у межах окремих гірничопромислових і нафтогазових комплексів, платформних і перехідних типів геологічного середовища. Встановлено причини масового захворювання населення у межах вугільних і сірчаних гірничопромислових комплексів і розроблено оптимізаційні заходи щодо запобігання негативному впливу на організм людини небезпечних геологічних процесів.

216. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості

автореф. дис... канд. географ. наук11.00.07 І.В. Гопчак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Проведено екологічне оцінювання та екологічне нормування якості вод річок Волині. Проаналізовано існуючі підходи щодо оцінки стану поверхневих вод. З використанням методик екологічної оцінки якості таких вод за відповідними категоріями здійснено екологічну оцінку якості вод річок басейнів Західного Бугу та Прип'яті на території Волині у сучасний та ретроспективний періоди за сольовим складом води, трофо-сапробіологічним показником, а також стосовно специфічних речовин токсичної дії. На їх підставі встановлено оптимальні та допустимі екологічні нормативи якості води річок області. Запропоновано компенсаційні заходи щодо досягнення встановлених оптимальних екологічних нормативів.

217. Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.07 В.Й. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Геогр. ф-т. — Рівне, 2002. — 18 с. — укp.

Вивчено особливості екологічного нормування якості води річок Рівненщини. Проаналізовано існуючі підходи до оцінки стану поверхневих вод. Здійснено екологічну оцінку якості річкової води сучасного періоду та у перспективі. Встановлено оптимальні та допустимі екологічні нормативи якості води річок регіону. Запропоновано компенсаційні заходи щодо досягнення встановлених оптимальних екологічних нормативів.

218. Екологічний стан пригирлових зон північно-західної частини Чорного моря

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 А.В. Чугай; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Розглянуто екологічні особливості гирлових ділянок річок, прилеглих територій пригирлового узмор'я північно-західної частини Чорного моря, що дозволило вивчити міжливість різних показників з віддаленням від гирла річки. Використано ГІС-технології з метою виявлення кореляційних зв'язків у розподілі забруднюючих речовин на різних горизонтах у воді, дні та донних відкладеннях, що дає можливість оцінити додаткові джерела забруднення морського середовища. Розроблено математичну модель розповсюдження нафтопродуктів у поверхневому шарі пригирлових зон північно-західної частини Чорного моря. Проведено кількісну оцінку виносу окремих забруднюючих речовин з річковим стоком. Визначено найважливіші показники якості морського середовища в окремих пригирлових зонах і наведено їх порівняльну характеристику. Досліджено найбільш екологічно небезпечні пригирлові зони північно-західної частини Чорного моря.

219. Еколого-географічний аналіз боліт Волинської області

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.01 О.В. Ільїна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Проведено еколого-географічний аналіз болотних геокомплексів Волинської області. З'ясовано їх сучасний екологічний стан і закономірності просторового розподілу. Досліджено просторово-часову динаміку та наведено оцінку природних ресурсів болотних геокомплексів регіону. Обгрунтовано напрямки раціонального використання, планування, моніторингу та організації ефективної охорони ландшатів. На підставі результатів комплексних географічних досліджень та аналізу багаторічних даних охарактеризовано сучасний стан, особливості динаміки та закономірності трансформації болотних геокомплексів за умов антропогенного впливу, здійснено їх кількісну та якісну оцінку. Створено Довідник боліт, заболочених ділянок та торфовищ, укладено серію тематичних карт. Виявлено внутрішньотипову та просторову диференціацію боліт та явище повторного заболочування. Науково обгрунтовано пропозиції щодо раціонального використання, збереження, реабілітації та охорони болотних ландшафтів.

220. Еколого-географічні проблеми середніх і великих урбосистем Волинської області

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 М.І. Лепкий; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 22 с. рис. — укp.

За допомогою еколого-географічного підходу проведено періодизацію ступеня урбанізації міст за останнє століття, виявлено закономірності формування негативних урбопроцесів у межах площі різних міст. За результатами польових і камеральних досліджень розраховано коефіцієнти антропогенного навантаження трьох міст Волині на основі розповсюдження та акумуляції хімічних елементів (Zr, Co, Ni, Ti, Se, La, Y, Yb, Mn, Cr, V, Cu, Ag, Sn, Pb, Be, Ga, Fe, Cd, Zn, Ba, Sr, As, Mo) в парково-вуличних насадженнях, урбоземах, водних об'єктах (1991 - 1992 рр. і 2000 - 2001 рр.). Виявлено формування метал-аномальних урбокомплексів і зон, що негативно впливають на комфортність мешканців. Установлено закономірності та інтенсивності акумулятивних тенденцій важких металів шляхом розрахунків коефіцієнтів акумуляції в межах різних частин міст. Підтверджено закономірності формування металаномальних зон на площі середнього та великого міст шляхом екологічного картографування парково-вуличних насаджень, грунтів і водних об'єктів площинного та точкового поширення.