LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Науки про Землю (Геонауки)

Всього — 766 Сторінка 12 із 39

221. Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного Бугу

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 Л.П. Курганевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 21 с. — укp.

Обгрунтовано концепцію еколого-геоморфологічного аналізу рельєфу флювіальної генези. Подано просторово-часову оцінку складності структури флювіальних систем верхньої частини басейну Західного бугу і масштабів трансформаційних процесів, що відбуваються у них. Розроблено морфологічну типізацію русел, визначено особливості їх переформування. Проаналізовано вплив різних компонентів і чинників довкілля на екологічний стан річкової системи. Оцінено напругу екологічної ситуації у межах басейнових комплексів - еколого-геоморфологічних районів.

222. Еколого-геоморфологічний аналіз Закарпатської області

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 Н.Ф. Габчак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено принципову схему та алгоритм регіональних еколого-геоморфологічних досліджень з урахуванням морфометричних та морфологічних особливостей рельєфу, спектра сучасних геоморфологічних процесів та антропогенних чинників диференційовано для гірської та рівнинної частини території Закарпатської області. За допомгою ArcMap створено інформаційну систему, що відображає еколого-геоморфологічний стан геоморфосфери басейнових та адміністративно-територіальних систем Закарпатської області. Побудовано серію морфометричних карт (горизонтального та вертикального розчленування рельєфу, крутизни та морфології схилів, структурних ліній рельєфу), а також схем поширення та спектра сучасних геоморфологічних процесів на різних часових зрізах. Розроблено картосхеми основних видів господарської діяльності людини. Проведено бальну оцінку впливу морфометричних параметрів рельєфу, поширення та прояву сучасних геоморфологічних процесів та антропогенних чинників на еколого-геоморфологічний стан басейнових та адміністративно-територіальних систем гірської та рівнинної частини Закарпатської області. Проаналізовано масштаби змін рельєфу під впливом природокористування, поселенського та транспортного навантаження. Здійснено комплексну еколого-геоморфологічну оцінку стану досліджуваних систем, побудовано схеми районування території за складністю рельєфу, величиною геоморфологічного ризику та інтегрального показника геоекологічної напруги. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на покращення еколого-геоморфологічного стану території Закарпатської області.

223. Еколого-геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої території

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 М.А. Петровська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с.рис. — укp.

З'ясовано особливості генези, історії розвитку, динаміки та тенденції трансформації геоморфосфери та взаємопов'язаних з нею компонентів довкілля в межах Розточчя та території, яка з ним межує, здійснено їх історико-географічний та еколого-геоморфологічний аналіз, подано кількісну оцінку сучасного стану, визначено напругу еколого-геоморофологічної та еколого-географічної ситуації на рівні таксонів геоморфологічного районування та землекористування найнижчого рангу, з'ясовано особливості впливу екологічних ситуацій на життєдіяльність людини, обгрунтовано оптимізаційні заходи для забезпечення регулювання розвитку небезпечних процесів, оптимізації природокористування та зниження екологічної напруги в регіоні.

224. Еколого-геоморфологічний аналіз середньої частини басейну Сіверського Дінця

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 Ю.О. Кисельов; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2001. — 19 с.рис. — укp.

Вперше для східної частини України як регіону з надзвичайною порушеністю геоморфосфери, що впливає на життя та здоров'я населення, здійснено регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. Необхідність його проведення зумовлена даними про ступінь ураженості геоморфосфери негативними природними чинниками (особливо ерозією) та рівнем антропогенно-техногенного навантаження на земну поверхню, викликаного головним чином, вуглевидобувною діяльністю. Удосконалено методику регіонального еколого-геоморфологічного аналізу, зокрема, розроблено засіб визначення шару підземної техногенної денудації. Визначено рівень впливу природних чинників та антропогенно-техногенного навантаження на геоморфосферу та її елементи, обчислено інтегровані показники еколого-геоморфологічної небезпеки регіону, складено серію картосхем. Виконано еколого-геоморфологічне районування досліджуваної території, обгрунтовано напрямки оптимізації природокористування та складено схему заходів щодо поліпшення еколого-геоморфологічної ситуації в регіоні.

225. Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра

автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 О.В. Пилипович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 23 с. — укp.

Обгрунтовано теоретичні засади еколого-геоморфологічного моніторингу (ЕГМ) басейнових систем. Розроблено схему реалізації ЕГМ для різнорангових басейнів верхньої частини сточища Дністра. Здійснено аналіз і узагальнення результатів моніторингу атмосферних опадів, стоку води та наносів, лісогосподарської діяльності та землекористування, їх впливу на еколого-геоморфологічний стан басейнових систем. Розраховано показники інтенсивності денудації водозборів за багаторічний період. Виявлено тенденції їх змін під впливом природних і антропогенних чинників. За результатами польових досліджень оцінено вплив лісогосподарської та видобувної діяльності на розвиток і активізацію екзогенних процесів у межах модельних басейнів. З застосуванням ГІС одержано нові комп'ютерно-картографічні моделі досліджених басейнів. Створено інформаційну базу кількісних параметрів природних і антропогенних чинників рельєфоутворення. Обгрунтовано можливість використання результатів моніторингу для регулювання геоморфологічних процесів й оптимізації природокористування у басейні Дністра.

226. Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини сточища Дністра з використанням ГІС-технологій

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 А.В. Михнович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання моделювання розвитку флювіальних процесів у верхній частині стоку Дністра за допомогою геоінформаційних технологій. Розкрито наукові засади застосування геоінформаційних систем під час еколого-геоморфологічного аналізу річкових та басейнових систем. Визначено параметри режиму функціонування рік верхнього Дністра - стоку наносів та води, розвитку ерозійно-акумулятивних процесів. Описано систему заходів щодо оптимізації режиму функціонування річкових та басейнових систем і регулювання розвитку небезпечних гідрогеоморфологічних процесів.

227. Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України

автореф. дис... канд. геол. наук21.06.01 Д.О. Зорін; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с. — укp.

Наведено характеристику екологічного стану довкілля Дністровського каньйону - майбутнього національного природного парку як одного з головних екологічних коридорів екологічної мережі України. На 140 геоекологічних полігонах відібрано 136 проб грунтів, 44 - поверхневих вод, 47 - донних відкладів, 93 - грунтових вод, 67 - атмосферного повітря, 67 - опадів снігу, 149 - рослинності, які проаналізовано на вміст різних забруднювачів. На підставі їх комп'ютерної обробки з використанням геоінформаційних систем (ГІС-технологій) побудовано п'ять баз даних екологічної інформації та 35 електронних поелементних і покомпонентних еколого-геохімічних карт і геоінформаційну постійно діючу багатокомпонентну комп'ютерну систему екологічної безпеки. Проведено геоекологічне районування досліджуваної території з виокремленням 3-х геоекологічних зон і 24-х геоекологічних смуг з різним станом довкілля. Для кожної смуги розроблено спеціальні заходи для покращання стану навколишнього середовища.

228. Еколого-геохімічна характеристика стану сучасного осадконакопичення в районі придунайського шельфу Чорного моря

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.10 Ю.Д. Степаняк; НАН України. Ін-т геолог. наук. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Визначено та оцінено вклад природних і техногенних критеріїв, що впливають на сучасний седиментогенез. Досліджено елементне наповнення осадків, води та бентосу. Встановлено особливості диференціації техногенних радіоактивних ізотопів в осадках, як трасерів процесів сучасного седиментогенезу. Визначено якісний та кількісний склад домінуючого органічного та органо-мінерального забруднення компонентів басейну осадконагромадження - води, осадків і бентосних організмів. Виявлено причинно-наслідкові зв'язки сучасних умов осадконагромадження з екологічним станом біотичної складової морського довкілля. Запропоновано методику та технологію моніторингу геологічного середовища придунайського шельфу.

229. Еколого-геохімічний аналіз і оцінка поселенських ландшафтів Чернівецької області

Автореф. дис... канд. географ. наук11.00.01 В.Б. Присакар; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано теоретико-методичні основи еколого-геохімічного аналізу й оцінки поселенських ландшафтів Чернівецької області (наукові підходи, базові поняття). Вивчено ландшафтну структуру, геохімічні особливості природних компонентів і комплексів, населених пунктів та окремих районів. Проведено типологію поселенських геосистем за ландшафтно-геохімічними властивостями. Здійснено поселенсько-геохімічне районування, надано геохімічну характеристику й еколого-геохімічну оцінку даних геосистем. Встановлено динаміку зміни еколого-геохімічної ситуації. Складено серію тематичних карт.

230. Еколого-ландшафтознавчий аналіз Українських Карпат

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.01 А.В. Мельник; НАН України. Ін-т географії. — К., 2000. — 39 с. — укp.

Обгрунтовано наукові основи еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських регіонів. Запропоновано методику ландшафтознавчих досліджень екологічних проблем гірських і передгірських територій. З'ясовано закономірності просторово-часової ландшафтної організації Українських Карпат. Встановлено характер антропогенних навантажень та особливості сучасної екологічної ситуації диференційовано за типологічними ландшафтними комплексами та регіональними ландшафтними одиницями, визначено шляхи поліпшення екологічних умов у регіоні.

231. Еколого-соціальні наслідки підтоплення міських територій та розробка заходів до його зменшення (на прикладі міста Дніпродзержинська)

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 Наталія Олександрівна Непошивайленко; Український НДІ екологічних проблем. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

232. Експериментальне дослідження спектральних характеристик тонкої термохалинної структури вод океану

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 О.І. Ефремов; НАН України. Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням дослідження дрібномасштабних динамічних процесів в океані на підставі результатів зондувань. Розглянуто метод диференціального підходу до спектрального складу тонких термохалинних неоднорідностей в океані, відповідно до формуючих механізмів. Показано, що сукупний аналіз спектрів температури, солоності і щільності дозволяє статистично виділити кількісні внески адвекції, внутрішніх хвиль і дводифузійної конвекції у відповідні тонкоструктурні дисперсії. Визначено параметри середнього спектру хвильових піднесень в океанському термохалоклині, а також у стометровому шарі чорноморських вод , розташованому нижче літнього мінімуму температури. Розраховано конкретні характеристики вертикального обміну, здійснюваного дрібномасштабними нелінійними хвилями і процесами подвійної дифузії. Розроблено методику можна застосувати у будь-яких масивах досить докладних даних зондувань різними CTD-зондами.

233. Електропровідність земної кори та верхньої мантії території України

Автореф. дис... д-ра геол. наук04.00.22 Т.К. Бурахович; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2005. — 31 с. — укp.

Побудовано глибинну геоекологічну модель земної кори та верхньої мантії (до глибини 200 км) територій України та суміжних регіонів. Виявлено зони та шари аномально високої електропровідності, а також пояснено природу їх виникнення. У 2 500 пунктах проаналізовано дані магнітопрофілювання та магнітотелуричного зондування. Розроблено методику побудови геоекологічних моделей земної кори та частини верхньої мантії, яка грунтується на використанні апарату квазітривимірного плівкового та двовимірного моделювання у зоні низькочастотних природних електромагнітних полів. На підставі результатів сумісного аналізу квазітривимірних плівкових і двовимірних моделей запропоновано об'ємне уявлення про глибинний розріз кори та мантії Землі. Виділено та побудовано геоекологічні моделі земної кори та верхньої мантії України, які містять зони з аномально низькими значеннями електричного опору: Коростенську, Гайворон-Добровеличківську, Кіровоградську, Приазовську, Волинську, Чернівецько-Коростенську, Яворівську, Донбаську, Тарханкутську, Керченську, Гірського Криму, Степового Криму, Добрузьку, Карпатську. Виявлено зони аномально високого опору порід земної кори у межах Придніпровського блока Українського щита (УЩ) та частини складчастого Lонбасу. Виокремлено зони, що характеризуються анізотропними властивостями уявного електричного опору, які досягають одного порядку у земній корі УЩ. Аномалії високої електропровідності у надрах кори виявлено практично в усіх геологічних структурах України незалежно від їх віку та просторового розподілу. Геоекологічну астеносферу зафіксовано практично повсюдно в імерійських й альпійських утвореннях та тільки фрагментарно - під докембрійським Українським щитом. Зроблено висновок, що природа високої аномальної провідності значною мірою пов'язана з комбінованою дією електронної провідності графіту або вуглецю та іонної провідності флюїдів різного походження. Зауважено, що просторовість території, зайнятої аномаліями флюїдів електропровідності, свідчить про існування розгалуженої сітки електричної зв'язності різного масштабу - від плівок на зернах кристалів усередині породи до сітки тріщин та розломів різного залягання.

234. Енергетика і вологовміст "пірнаючих" циклонів

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 І.Г. Семенова; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1998. — 12 с. — укp.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню "пірнаючих" циклонів, що впливають на погодні умови України. Запропонований комплексний метод ідентифікації цих циклонів з використанням макроциркуляційних, хвильових і гідродинамічних параметрів. Аналіз складових рівнянь балансу кінетичної енергії і вологовмісту дозволив виявити особливості фізичного міханізму розвитку "пірнаючих" циклонів.

235. Ергономічні аспекти стереоскопічних спостережень в автоматизованих комплексах і системах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.02 Є.Ф. Чопенко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 16 с. — укp.

Обгрунтовано доцільність застосування розробленого методу "планомірного формування навику" підготовки операторів до опрацювання відеоінформації, стереоскопічного опрацювання пари знімків. Визначено структуру діяльності оператора та схему руху функціональної інформації. Розроблено методику визначення імовірності безпомилкової роботи оператора.

236. Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.01 Ж.І. Бучко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано теоретико-методичні засади виявлення естетичної цінності ландшафтів як складової рекреаційного та гуманістичного ресурсного потенціалу території або акваторії. Виявлено критерії естетичної цінності ландшафтів і ландшафтоутворювальних складових. Проаналізовано різні підходи до оцінювання естетичних якостей ландшафтів і запропоновано методику естетичного оцінювання краєвиду. Здійснено дослідження різноманітності ландшафтної структури території Буковини та розроблено картосхему хорологічного різноманіття ландшафтів з диференціацією ступеня різноманіття. Проведено узгоджений аналіз між ступенем різноманіття ландшафтів та естетичною цінністю краєвидів.

237. Загальні принципи вибору моделей і середовищ моделювання водозбірних басейнів

С.В. Костріков Культура народов Причерноморья. — 2005. — N67. — С. 24-29 — Библиогр. в конце ст. 10 назв. — укp.

This paper revises some of basic fundamentals for the proper model type selection in case of watershed modeling. General approaches to the implementation of the common computer modeling methodology are applied to the given area of expertise. A digital elevation model and a geoinformation model of watershed are compared and characterized. The author has analyzed the standardized computer modeling environment separately.Finally the relevant software sample has been represented and briefly discussed together with its application to the real topographic area in a watershed.

238. Закономірності генерації і прогноз скупчень газу центральнобасейнового типу в Дніпровсько-Донецькій западині

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.17 Ю.Б. Кабишев; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Розроблено новий напрямок пошуків газу в Дніпровсько-Донецькій западині (ДДЗ), систематизовано критерії виділення центральнобасейнового (ЦБ) газу в нафтогазоносному басейні Північної Америки та їх відмінності для умов ДДЗ. На підставі аналізу вперше виконаного на українському матеріалі комплексу біомаркерних, піролітичних на Рок-Евал та кореляційно-ізотопних досліджень обгрунтовано генетичний зв'язок ЦБ газу з органічною речовиною порід продуктивного комплексу. Оцінено перспективність ДДЗ на ЦБ газ із використанням нового критерію - маловодності розрізу та побудовано карту якісної оцінки даних перспектив. Обгрунтовано методику кількісної оцінки прогнозних ресурсів ЦБ газу.

239. Закономірності зміни складу мінералів з докембрійських порід Українського щита

Автореф. дис... д-ра геол. наук04.00.20 Галина Вікторівна Легкова; НАН України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2006. — 31 с. — укp.

240. Закономірності зміни станів геологічного середовища Криворізької промислово-міської агломерації (локальний рівень)

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.07 Т.П. Мокрицька; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Уперше виконано математичну та картографічну обробку 67-річних комплексних даних про зміну інженерно-геологічних умов (локальний рівень) на прикладі природно-технічної літосистеми (ПТЛ) Криворізького металургійного заводу. Виконано палеогеоморфологічну реконструкцію еволюції верхніх ланок ерозійної сітки. Установлено зв'язок морфометрії палеобасейнових систем (I - III порядку), палеокліматичних умов, швидкості сучасних горизонтальних рухів земної кори. Обгрунтовано можливість застосування часткових і загальних показників техногенних впливів фізичного класу механічного та гідродинамічного підкласів до аналізу та прогнозу змін геологічного середовища ПТЛ (локальний рівень). Встановлено залежність просторово-часової конфігурації області взаємодії від зони розломного порушення. Створено регресійну модель залежності просадових властивостей від техногенного впливу механічного та гідродинамічного підкласів. Обгрунтовано фізичний і математичний зміст критичного значення інтегрального показника техногенних впливів. Доведено зв'язок процесів лінійної ерозії та деградації просадових властивостей в області значень інтегрального показника техногенних впливів, менших критичного.