LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Науки про Землю (Геонауки)

Всього — 766 Сторінка 2 із 39

21. Аналіз методів і алгоритмів обробки радіосигналів зондування шаруватих середовищ за критерієм точності оцінки їх товщини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 І.Б. Чайковський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Проаналізовано методи і алгоритми обробки відбитих радіолокаційних сигналів під час зондування шаруватих середовищ з метою визначення їх товщини. Головним критерієм оцінки якості обробки прийнято точність вимірювання. За допомогою розробленої імітаційної моделі радіолокаційної станції прониклого зондування (РЛСПЗ) проведено дослідження прямого цифрового, різницевого, інверсного, кепстрального, авторегресійного методів інтерпретації відбитих сигналів. Наведено характеристики точності контактного способу вимірювання товщини середовища та дистанційного способу з особливостями орбітального варіанта РЛСПЗ. Доведено адекватність імітаційної моделі на підставі порівняльного аналізу обробки реальних сигналів, відбитих від морських льодів, отриманих під час польотних випробувань в Арктиці промислового вимірювача "Аквамарин", діапазон вимірюваних товщин якого встановлено.

22. Аналіз резонансних та нелінійних динамічних процесів стосовно проблем управління плазмою та теорії гідромагнітного динамо

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.04 О.О. Логінов; НАН України. Нац. косм. агентство України. Ін-т косм. дослідж. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Системно проаналізовано проблему розробки систем управління, заснованих на явищах параметричного резонансу та дослідження генерації магнітного поля, які мають місце у рідких ядрах планет завдяки механізму припливного гальмування. Використано математичні методи асимптотичного аналізу в теорії коливань та магнітогідродинаміці. Запропоновано новий високоефективний метод резонансної динамічної стабілізації рівноваги в околі максимуму потенціальної енергії. Його рекомендовано для стабілізації жолобкових плазмових нестійкостей та інших збурень. Розглянуто узагальнений підхід до управління параметричними резонансними процесами в коливальних системах з багатьма ступенями вільності. Запропоновано метод селективного управління дрейфом заряджених частинок у замагніченій плазмі та керованого переносу енергії в термодинамічних системах. Побудовано математичні моделі кінематичного гідромагнітного динамо для плоскої течії Куетта та для диференціального обертання сферичного рідкого ядра Землі. Оцінено порогові величини магнітного числа Рейнольдса з урахуванням непровідності обмежувальних оболонок. Наведено епюри магнітних полів і струмів. Одержані результати підтверджують гіпотезу припливного механізму енергетичного приводу планетарного динамо.

23. Аналіз рельєфу і сучасного морфогенезу центральної частини Придніпровської височини з еколого-геоморфологічною метою

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 Т.І. Ткаченко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано концепцію аналізу рельєфу та сучасного морфогенезу, базуючись на екологогеоморфологічних засадах як науковій базі розв'язання регіональних проблем природоохоронної діяльності. Здійснено оцінку чинників формування рельєфу території центральної частини Придніпровської височини та встановлено, що головним є господарська діяльність, яка зумовила значну антропогенну трансформацію рельєфу. Кількісно оцінено роль антропогенних впливів на рельєф. Розроблено класифікацію основних видів господарської діяльності. Виявлено взаємозв'язок чинників формування рельєфу та складників природних умов, які суттєво впливають на еколого-геоморфологічний стан дослідженої території. Здійснено морфологічну інтерпретацію флювіальної мережі (виявлено головні напрямки латеральної міграції речовинних мас у процесі морфогенезу), на підставі аналізу щільності флювіальної мережі встановлено локальні відмінності у вияві морфогенезу. Створено великомасштабну геоморфологічну карту ключової ділянки дослідженої території, яка відображає напрямки потоків речовини та антропогенної трансформації рельєфу. Проаналізовано співвідношення вершинної та базисної поверхонь і встановлено тенденції розвитку даної території, сформульовано поняття "природно-антропогенної геоморфологічної системи" території, функціонування якої зумовлене впливом природних і антропогенних чинників та супроводжується відповідними еколого-геоморфологічними змінами життєвого середовища людини. Визначено критерії, виділено таксони та здійснено геоморофологічне районування дослідженої теориторії з метою розв'язання прикладних геоекологічних проблем.

24. Аналітична фототріангуляція при відомих координатах центрів проекцій аерофотознімків

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.02 Ігор Захарович Колб; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

25. Аналітичне продовження потенціального поля та його використання в алгоритмах автоматизованого підбору

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 Ю.М. Якимчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Розроблено теоретичне обгрунтування, нову математичну модель та алгоритм аналітичного продовження магнітного поля у верхній півпростір з використанням початкових даних, заданих на площі (тривимірний варіант) чи профілі (двовимірний варіант) кінцевих розмірів. Запропоновано програмно-алгоритмічні блоки моделювання магнітних полів за допомогою аномальних ефектів від елементарних тіл, таких як нахилена призма і довільно орієнтований у просторі матеріальний стрижень. Створено схему інтерпретації автоматизованого комплексу потенціальних полів. Вперше розроблений блок аналітичного продовження магнітного поля використано для обробки магнітометричних даних антарктичних рейсів і даних спостережень у Чорному та Середземному морях. Запропоновано рекомендації щодо використання аналітичного продовження магнітних полів у практиці геологічної інтерпретації вихідних магнітних даних.

26. Аномальний тепловий потік та його геотермічна інтерпретація в центральній частині Українського щита

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.22 І.В. Гордієнко; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Підведено підсумки багаторічної роботи у центральній частині Українського щита, де виконані детальні дослідження теплового потоку. Виявлено ланцюжок аномалій, який проінтерпретовано, побудовані приповерхнева (0-6 км) та глибини (0-90 км) моделі кори та верхніх шарів мантії. Ці моделі були порівняні із існуючими даними сейсмології, гравіметрії, магнітометрії, ізотопії гелію та новітніх і сучасних рухів поверхні Землі. На основі цих робіт було висловлено гіпотезу про ендогенний режим Кіровоградського блоку - початкову стадію тектоно-магматичного процесу. Для підтвердження гіпотези проведено порівняння потужності кори у Кіровоградській зоні активізації та у найближчому визнаному рифті - Дніпровсько-Донецькій западині.

27. Антропогенна трансформація ландшафтних систем західної частини Волинського Полісся

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 І.Б. Койнова; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

В дисертації проаналізовано різні види антропогенних навантажень на ландшафтні системи західної частини Волинського Полісся та отримані результати, що вказують на масштаби та глибину антропогенної трансформації. Удосконалена методика визначення інтегрального антропогенного навантаження на ландшафтні системи, за допомогою якої встановлена ступінь трансформованості ландшафтів. Проведено районування території щодо гостроти екологічної ситуації, на основі якого зроблені рекомендації для зменшення антропогенного впливу на ландшафтні системи та для впровадження на території регіону екополітики.

28. Антропогенна трансформація рельєфу міста Хмельницького

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 О.В. Колтун; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

На базі теоретичних засад антропогенної геоморфології та суміжних дисциплін, даних фондових, літературних джерел і власних польових досліджень, за допомогою запропонованої методики в історичному, аналітичному, синтетичному та прогностичному аспектах встановлено особливості антропогенної трансформації рельєфу міста Хмельницького. Розкрито значення досліджень антропогенної трансформації рельєфу міст серед напрямів і галузей геоморфологічної науки. Розроблено методику дослідження антропогенної трансформації рельєфу міст. Встановлено історичні закономірності та соціально-економічні передумови появи природно-антропогенних й антропогенних форм рельєфу, розвитку геоморфологічних процесів. З врахуванням рельєфотвірних чинників проаналізовано, типізовано та класифіковано спектр природних, природно-антропогенних, антропогенних форм рельєфу, рельєфотвірних процесів і відкладів, виявлено закономірності їх поширення на території Хмельницького. Визначено ступінь і характер антропогенної трансформації рельєфу Хмельницького на підставі комплекса синтетичних показників. Зроблено прогнозування подальшої антропогенної трансформації рельєфу Хмельницького. Надано рекомендації щодо використання одержаних результатів у дослідженнях інших великих міст.

29. Антропогенний вплив на річки України

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.11 В.І. Вишневський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 35 с. — укp.

Здійснено класифікацію чинників антропогенного впливу на річки. Оцінено здатність річок реагувати на антропогенний вплив. Досліджено зміни метеореологічних величин, які найбільше впливають на стан річок. Показано вплив кліматичних змін на середній річний стік води та його внутрішньорічний розподіл. Подано характеристику галузей господарського комплексу України, що найбільше впливають на стан річок. Визначено вплив антропогенної діяльності на стік найбільших річок та визначено стік, який би спостерігався за відсутності господарської діяльності. Здійснено районування території України за особливостями використання річок. Визначено вплив зарегулювання стоку на режим річок і гідроекологічну ситуацію. Розроблено параметри екологічних попусків з Дністровського водосховища. Установлено закономірності стоку завислих і тягнених наносів, а також вплив антропогенного чинника. Оцінено зміни, які сталися в результаті антропогенного впливу на температуру води, льодовий режим і гідрохімічні характеристики. Визначено очікуваний та ймовірний вплив на річки споруджуваних енергетичних об'єктів. Уточнено метод розрахунку внутрішньорічного розподілу стоку. Здійснено оцінювання ймовірного нафтового забруднення водних об'єктів у разі аварії на трубопровідному транспорті.

30. Антропогенні грунти Розточчя - Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.16 О.Б. Вовк; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. рис. — укp.

На прикладі урбанізованих і техногенних ландшафтів Розточчя - Опілля вивчено особливості формування та функціонування антропогенних і природно-антропогенних грунтів, установлено їх здатність виконувати екологічні функції. Наведено схему структурної організації грунтового покриву даних антропогенних ландшафтів. Зазначено, що в грунтовому покриві кар'єрно-промислових ландшафтів переважають техногрупи, а в міських - урбаногрупи та урбаноземи. Досліджено фізико-хімічні та водно-фізичні властивості грунтів, утворених за домінуванням техно- або урбаногенних (селітебних і рекреаційних) факторів грунтоутворення. З'ясовано, що активність мікробіотичного компонента порушених грунтів значною мірою визначається їх еколого-функціональним станом. На підставі аналізу функціональних параметрів мікробіоти виявлено спірально-флуктуаційний перебіг розвитку біокомплексів. Запропоновано напрямки оптимізації та відновлення екологічних функцій антропогенних грунтів, які утворюють два вектори направлених або на самовідновлення, або на відновлення функцій шляхом додаткового втручання людини.

31. Антропогенні ландшафти правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.11 Г.І. Денисик; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 32 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням теорії, історико-географічному аналізу, районуванню і оптимізації антропогенних ландшафтів. Обгрунтована періодизація історії комплексних природничих досліджень природи території Правобережної України, становлення на їх основі антропогенного ландшафтознавства. Проведена класифікація антропогенних ландшафтів, досліджена їх структура, взаємозв'язки, зональні типи і регіональні структури. Складена схема природно-господарського районування, зроблено прогноз розвитку і розглянуті можливості оптимізації антропогенних ландшафтів Правобережної України на наступні 10-15 років.

32. Атласне еколого-природоохоронне картографування адміністративних областей (на прикладі Харківської області)

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.12 А.М. Байназаров; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с. — укp.

На базі аналізу та узагальнення існуючих напрямків тематичного картографування адміністративних областей екологічної спрямованості визначено суть, призначення та напрямки обласного атласного еколого-природоохоронного картографування, виявлено основні його проблеми та вказано шляхи їх усунення. З застосуванням створених структурно-логічних моделей об'єкту дослідження - інтегративної геосистеми "суспільство - природа" розроблено зміст еколого-природоохоронного атласу Харківської області та обгрунтовано його структуру, математичні елементи, визначено шляхи використання в управлінській діяльності та навчальному процесі. За результатами експериментів створено регіональні еколого-природоохоронні картографічні твори (серії стінних обласних та районних карт, а також районний атлас).

33. Багатоетапна робасна адаптивна фільтрація багатоканальних зображень дистанційного зондування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.12 О.В. Цимбал; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Вивчено причини виникнення та характеристики компактних імпульсних перешкод (КІП) на зображеннях, прийнятих з супутників, розроблено узагальнену модель КІП і створено необхідні тестові моделі супутникових зображень. Досліджено можливість удосконалення "м'яких" морфологічних фільтрів для усунення КІП на супутникових зображеннях дистанційного зондування (ДЗ). Розглянуто різні підходи до даного удосконалення з урахуванням можливості наступної постобробки з метою усунення залишкових флуктуаційних завад. Проаналізовано здатність фільтрів одночасно заглушувати флуктуаційний шум і зберігати текстурну інформацію, обгрунтовано вибір найкращого фільтра з метою використання у запропонованому трикомпонентному нелінійному локально-адаптивному фільтрі з "жорстким" переключенням, що використовує запропонований передфільтраційний класифікатор з трьома станами. Запропоновано метод обробки багатоканальних зображень ДЗ з різними завадовими ситуаціями в каналах на базі модифікованого векторного сигма-фільтра. Обгрунтовано доцільність застосування цього методу для підвищення надійності інтерпретації багатоканальних радіолокаційних зображень (РЛЗ). просторово-структурну інформацію. Подано гібридні списочно-гістограмні алгоритми, що дало змогу підвищити швидкодію ФПС у всьому діапазоні типових розмірів апертур фільтрів за умов завадових ситуацій, що є характерними для РЛЗ.

34. Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України)

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.07 О.М. Галущенко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено балансовій оцінці водних ресурсів річкових водозборів басейну Дніпра за окремі сезони, холодні і теплі півріччя багаторічного періоду і характерні за стоком гідрологічні роки. Визначено природний стік. Запропонована модель водного балансу у вигляді ув'язаних карт розподілу атмосферних опадів, сумарного стоку та випаровування. Проводиться співставлення заборів, скидів води і безповоротного водокористування з середнім стоком і стоком за маловодні роки. Виділено 47 водозборів, в межах яких середній стік і стік за маловодні роки змінився більше ніж на 10-20% . Пропонуєтся підхід до вивчення впливу дифузійних джерел забруднення на кількісні і якісні характеристики елементів водного балансу.

35. Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.04 Н.М. Погорільчук; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано концептуальні підходи до вивчення організації басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем. Розроблено методику їх дослідження з урахуванням геолого-геоморфологічних та палеогеоморфологічних умов пінічного та центрального Волино-Поділля. Складено спеціальні карти та розрізи басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем території дослідження. Проаналізовано будову, структуру, функціональну та еволюційну динаміку, зовнішні та внутрішні чинники розвитку, загальні та індивідуальні риси басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем даного регіону. Наведено рекомендації щодо прогнозу родовищ різних видів корисних копалин території, а також поширення техногенних забруднень в районах експлуатації Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій.

36. Безеталонний метод моніторингу повітряного середовища системою електрохімічних сенсорів

автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 В.О. Недашківський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено метод моніторингу повітряного середовища робочої та житлової зони системою електрохімічних сенсорів амперметричного типу, що не потребують періодичних перевірок та калібрування. Досліджено масоперенос в амперометричних сенсорах, визначено зовнішні та внутрішні складові дифузійного опору. Теоретично удосконалено й експериментально досліджено математичну модель безеталонного методу моніторингу повітряного середовища, в якій інтегровано процеси відбору проби та вимірів струмових сигналів, що скорочує тривалість аналізу та підвищує точність вимірів. Розраховано основну похибку та визначено критерій достовірності вимірів безеталонним методом. Створено пристрій для безеталонного моніторингу, проведено польові випробування та підтверджено його придатність для практичного використання.

37. Биоразнообразие Крыма: insecta, tenebrionidae

В.Б. Пышкин Культура народов Причерноморья. — 2006. — №93. — С. 141-145 — Библиогр. в конце ст. 11 назв. — рус.

В статье анализируется альфа-разнообразие семейства Tenebrionidae Крыма.В статті аналізуется альфа-ріноманітність Tenebrionidae Kриму.Іn the article analyzed alpha-variety of femele Tenebrionidae of Crimea.

38. Бифуркация полярного фронта в весенний период

Г.П. Ивус, Е.Н. Нажмудииова Культура народов Причерноморья. — 2005. — N61. — С. 10-15 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.

Исследуется процесс бифуркации полярного фронта с целью прогноза перестройки переходного сезона к летнему периоду. Предлагается схема прогноза движения фронтальных разделов.Досліджується процес біфуркації полярного фронту з метою прогнозу перебудови перехідного сезону до літнього періоду. Пропонується схема прогнозу руху фронтальних розділівThe polar front bifurcation process is being investigated predict a transient season transformation info summer period. The predicting model of a front divide movement is suggested

39. Бурштин покривних відкладів Українського Полісся

Автореф. дис... канд. геолог. наук04.00.01 Є.А. Соляник; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Вивчено прояви бурштину в четвертинних утвореннях Українського Полісся. Встановлено характерні особливості залягання бурштину та механізми його концентрації у відкладах, представлених гляціальними, флювіо- (лімно-)гляціальними, алювіальними, озерними, болотними, елювіально-делювіальними і еоловими генетичними типами осадків. На підставі результатів вивчення речовинного складу бурштиновміщувальних порід уточнено джерела надходження бурштину у відклади, що вміщують його у первинному та у перевідкладеному стані. Обгрунтовано припущення про перспективну бурштиноносність гляціальних та флювіогляціальних відкладів наревського та окського віку.

40. Вдосконалення методів розрахунку максимальних витрат на основі параметрів руслового процесу (на прикладі річок Українських Карпат)

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.16 В.М. Корбутяк; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2008. — 20 с. — укp.

Показано можливість використання вимірників руслового процесу для визначення максимальних зливових витрат. Запропоновано формулу для визначення швидкості добігання розрахункової витрати на основі параметра типу русла. Установлено зв'язок крупності наносів з середньозваженою висотою водозбору для Карпатського регіону. Обгрунтовано можливість використання значень руслоформувальних витрат для визначення розрахункових максимальних витрат. На підставі обробки даних натурних спостережень одержано формули для визначення руслоформувальних витрат залежно від параметрів крупних руслових утворень для різних типів руслового процесу. За результатами багаторічних натурних спостережень оцінено розвиток незворотних кар'єрних розробок річкових наносів. Запропоновано залежності для типізації русел на основі гідравлічних характеристик, які можуть бути використані для прогнозування можливих змін типу руслового процесу ділянок Карпатських річок під впливом гідротехнічного будівництва.