LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Науки про Землю (Геонауки)

Всього — 766 Сторінка 3 із 39

41. Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.01 В.М. Новосад; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Доведено можливість підвищення удвічі точності нівелювання III класу завдяки застосуванню спеціального мікрометра, який дозволяє вести нівелювання методом суміщень середньої нитки сітки з краєм сантиметрових ділень рейки. Проведено порівняльні дослідження можливих програм модифікації нівелювання I класу. На підставі результатів експериментів показано переваги модифікованих програм.

42. Вдосконалення технології створення координатної основи для забезпечення загальнодержавного картографування України

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.04 І.М. Заєць; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2004. — 20 с. — укp.

Вперше встановлено якісні та кількісні характеристики просторових деформацій існуючої астрономо-геодезичної мережі України. Проведено аналіз точності перетворення координатних систем. Запропоновано оригінальну та економічно вигідну методику перетворення координат пунктів існуючої локальної геодезичної мережі у загальноземну систему. Розроблено технологію підвищення точності державної координатної основи для спеціальних задач делімітації та демаркації державного кордону. Проведено експериментальний аналіз створення координатної основи для окремих районів території України.

43. Вдосконалення технологій вводу-виводу картографічної інформації в кадастрових геоінформаційних системах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.04 К.О. Гермонова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 19 с.рис. — укp.

Розроблено й обгрунтовано технології вводу-виводу кадастрової інформації в ГІС, які забезпечують потрібну точність даних і значно зменшують затрати на їх реалізацію. Досліджено малоформатні поліграфічні сканери, обгрунтовано методи підвищення точності сканування та методи формування єдиного цифрового зображення із растрів окремих частин картографічних матеріалів. Формалізовано й описано засобами методів штучного інтелекту автоматизований процес формування чергового кадастрового плану за базою даних автоматизованої системи державного земельного кадастру. Розробки у вигляді програмного комплексу МарВМР і підсистеми "Кадастровий план" апробовано на конкретних реальних об'єктах. Експлуатація створеного програмного забезпечення в Донецькому регіональному кадастровому центрі та в учбовому процесі показала, що навчання роботі з ним триває швидко, адже в них враховано психофізіологічні особливості роботи людини за комп'ютером.

44. Великомасштабне аерокосмічне картографування території з метою пошуку нафти і газу (теорія і практика робіт в Україні)

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.12 Д.О. Тарангул; НАН України. Ін-т географії. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Висвітлено етапи, періоди розвитку аерокосмічного знімання та аерокосмоструктурного, космофотогеологічного картографувань території України. Розроблено теоретичні та методичні аспекти великомасштабного аерокосмічного картографування (ВАКК) локальних пасток видобутку вуглеводнів. Запропоновано технологічну блок-схему методики робіт щодо складання геологічної серії великомасштабних тематичних карт нафтогазоносних територій з використанням аерокосмічної інформації. Детально розглянуто метод комплексної тематичної інтерпретації результатів ВАКК і геолого-геофізичних матеріалів для прогнозування нафтогазоперспективних об'єктів. Вперше виявлено та закартографовано на основі сумісної інтерпретації результатів даних дистанційного зондування Землі та геолого-геофізичних досліджень у межах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини аерокосмогеологічні об'єкти різного порядку та ступеня перспективності. Наведено методику складання картосхем геоіндикаційного та структурного дешифрувань, що стали об'єктивною основою для структурно-геологічної інтерпретації. Обгрунтовано наукові основи визначення системи умовних знаків для геоіндикаційних карт.

45. Вероятносная связь видимости на пунктах мезополигона северо – Западного Причерноморья

А.А. Сухов, Г.П. Ивус, Г.А. Боровская, А.А. Сухов Культура народов Причерноморья. — 2005. — N74. - Т.1. — С. 120-125 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

Приводиться дослідження значень метеорологічної дальності видимості при різних метеорологічних явищах на території північно - західного Причорномор'я. Представлено карти зв'язку між видимістю на станції Одеса, ГМО й у шести пунктах мезополігону.Приводится исследование значений метеорологической дальности видимости при различных метеорологических явлениях на территории северо-западного Причерноморья. Представлены карты связи между видимостью на станции Одесса, ГМО и в шести пунктах мезополигона.Data investigation of meteorological distance of visibility under different meteorological phenomena on the North - West coast of the Black Sea is given. The maps of connection between visibility at Odessa station and at six mesoscale range stations are represented.

46. Верхньоюрський рифогенний комплекс Українського Передкарпаття: біолітомікрофації та стратиграфія

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.09 О.В. Анікеєва; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Вперше проведено біолітомікрофаціальний аналіз верхньоюрського крабонатного комплексу Українського Предкарпаття. Визначено 19 типових мікрофацій і встановлено належність відкладів до стандартних фаціальних поясів карбонатного шельфу. Деталізовано стратиграфічну схему верхньої кори. Для оксфордського ярусу уточнено латеральні співвідношення світ та встановлено вертикальну зональність біогермів. Для кімериджського ярусу в рифовій фації моранцівської світи виділено та охарактеризовано чотири біогермних куполи потужністю до 50 м на площах буріння Коханівка, Судова Вишня, Подільці, Північні Мединичі. Вперше проведено межу між зарифованою та лагунною фаціями рава-руської світи. Для титонського ярусу уточнено вертикальні та латеральні границі Опарського рифу. Виявлено зміщення біогермних тіл на захід протягом пізньої юри. На підставі одержаних даних деталізовано палеогеографічні побудови верхньоюрського комплексу. Визначено та описано на мікроскопічному рівні залишки мікро- та макроорганізмів у рифогенних і супутніх відкладах та здійснено їх діагностику у шліфах. Простежено вертикальну та латеральну зональність викопних організмів та уточнено їх стратиграфічне поширення, що є додатковим критерієм для стратифікації. Проведено реконструкцію умов оксфордського, кімериджського та титонського палеобасейнів. Вперше для верхньоюрських відкладів Українського Передкарпаття складено атлас мікрофацій.

47. Взаємодія штучних газо-плазмових утворень з атмосферою Землі

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук04.00.22 Г.П. Міліневський; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2001. — 29 с. — укp.

Розроблено наукову концепцію комплексного використання газо-плазмових уворень для розв'язання задач діагностики навколоземного простору, моделювання фізичних процесів активної взаємодії нейтральних потоків газу та плазми з атмосферою Землі в межах єдиного підходу, що об'єднує три головні напрямки використання газо-плазмових утворень як маркерів для досліджень динаміки природних процесів у навколоземній плазмі, для моделювання процесів формування та релаксації штучних і природних неоднорідностей та техногенних впливів на середовище, що виникають внаслідок використання ракетно-космічних систем. Вивчено сукупність вперше виявлених властивостей взаємодії інжектованої речовини з іоносферною плазмою та надано їх теоретичне пояснення в розроблених фізичних моделях. Відкрито довгоживучі (більше 14 год) штучні локалізовані плазмові неоднорідності в іоносфері та запропоновано принципово новий спосіб трасування іоносферної конвекції шляхом створення довгоживучих іонних хмар.

48. Вивчення еколого-токсикологічного стану річок Прип'ять та Стохід

Ю.М. Ситник, О.М. Арсан, Г.Є. Киричук, Л.М. Янович Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — N 8. — С. 244-248. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Проаналізовано вміст нафтопродуктів, фенолу, поверхнево-активних речовин, пестицидів та іонів важких металів у річках Прип'ять та Стохід.

49. Вивчення просторово-часової структури сейсмічності методами фрактального і кластерного аналізу

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 С.В. Щербина; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1999. — 13 с. — укp.

Диссертация посвящена разработке нового и модернизации имеющихся методов изучения пространственно-временной структуры сейсмичности. Разработан новый метод выделения связанных событий, модернизированы методы определения типа группирования совокупности землетрясений, оценки ее пространственно-временной неоднородности и кластерного анализа путем переноса этих методов из пространственной и временной областей в пространственно-временную. При применении этих методов к конкретной совокупности землетрясений получены новые свойства сейсмичности как процесса.

50. Виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах центральної частини Дніпровсько-Донецької Западини за даними ядерно-фізичних досліджень

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.22. В.В. Федорів; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2000. — 19 с. — укp.

Висвітлено основні теоретичні, експериментальні та практичні положення щодо вирішення важливої актуальної проблеми - підвищення геолого-геофізичної інформативності діагностики порід-колекторів у геологічних розрізах, які містять породи поліміктового типу. Розроблено схему комплексного підходу до вивчення порід-колекторів поліміктового типу в розрізах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). На базі теоретико-експериментальних даних вивчення колекторів такого типу розроблено блок методик інтерпретації отриманих результатів геолого-геофізичних досліджень у свердловинах з урахуванням гамма-спектрометричних досліджень, встановлено ряд петрофізичних залежностей для порід-колекторів поліміктового типу кам'яновугільних та пермських відкладів центральної частини ДДЗ.

51. Виділення регіональної покришки в карбонатних відкладах верхньої крейди Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції за пластовими тисками

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.17 В.Г. Омельченко; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 1998. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням прогнозу нафтогазоносності в перспективних на нафту і газ карбонатних відкладах Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції шляхом якісного виділення порід-покришок. В дисертації розроблено методику виділення покришок за пластовими тисками. За результатами інтерпретації промислово-геофізичних даних побудовані карти покрівлі та товщини екрануючої товщі у відкладах верхньої крейди Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції. Складено карту перспектив нафтогазоносності карбонатних відкладів верхньої крейди в залежності від товщини виділеної покришки. Запропоновано алгоритм моделювання умов збереження та розформування покладу вуглеводнів.

52. Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.01 З.Р. Тартачинська; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 18 с. рис. — укp.

Розв'язано задачу побудови геоїда та відновлення аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії в регіоні Чорного та Азовського морів з використанням методів колокації та регуляризації. Запропоновано обчислювальну схему методу регуляризації з додатковими умовами. Одержано просту залежність параметра регуляризації від дисперсії поля та помилок вихідних даних. Доведено можливість використання коваріаційної функції точкового типу для інверсії аномалій сили ваги за даними альтиметрії. Виконано порівняння одержаних результатів з незалежними даними морської гравіметрії.

53. Визначення властивостей південних чорноземів та темно-каштанових грунтів для просторового аналізу їх протиерозійної стійкості

В.Г. Скороход Культура народов Причерноморья. — 2002. — N39. — С. 13-15 — Библиогр. в конце ст.: 7 назв. — укp.

Мета дослідження – аналіз властивостєй південних чорноземів та темнокаштанових грунтів для просторового аналізу їх притиеророзійної стійкості. Для реалізації поставленої мети треба виконати ряд завдань: - проаналізувати існуючі методики; - спираючись на данні зональних агрохімічних лабораторій та ґрунтові карти районів і конкретних господарств отримати карту протиерозійної стійкості ґрунтів для обґрунтування протиерозійних заходів в конкретних агроландшафтах

54. Визначення контактної границі за значеннями похідних логарифмічного потенціалу на істотно обмежених множинах (лінеаризована постановка)

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 Ю.І. Дубовенко; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2005. — 19 с. рис. — укp.

Запропоновано нову постановку задачі для контактної поверхні, яка розширює можливості інтерпретації даних гравіметрії у межах плоскої теорії потенціалу. Уперше одержано нові лінеаризовані рівняння I роду, які пов'язують задану функцію контакту двох необмежених однорідних пластів з вертикальною похідною потенціалу сили тяжіння. Їх узагальнені аналоги позбавлені параметричної залежності від "середньої глибини" до контакту. Визначено умови коректного вирішення одержаних розв'язків інтегральних рівнянь за різних умов задання вхідних даних. Удосконалено способи Малкіна, Сенька та Нумерова - Маловичка для уточнення лінеаризованих наближень контакту відповідно до постановки задачі. Запропоновано відповідні стійкі ітераційні процеси пошуку наближених розв'язків рівнянь для контакту на базі теорії узагальнених функцій та еквівалентних перетворень, досліджено їх збіжність. Створено регулярні числові алгоритми на основі зазначених ітерацій з типовими обмеженнями на параметри середовища і поля.

55. Визначення орбіт ШСЗ для вирішення задач геодинаміки та моніторингу геостаціонарної зони за результатами спостережень

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.01 С.П. Руденко; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертація присвячена вдосконаленню існуючих та розробці нових алгоритмів, що використовуються при визначенні орбіт високоорбітальних супутників Землі, а саме, геодинамічних супутників Lageos-1 та Lageos-2, а також геостаціонарних супутників. Отримана нова реалізація земної системи відліку, що містить геоцентричні координати 109 станцій та швидкості 64 станцій. Обчислено також ряд параметрів обертання Землі з кроком 3 доби на інтервалі з 6 вересня 1983 р. по 13 грудня 1998 р. Обчислені орбіти 126 геостаціонарних об'єктів на основі аналізу 1966 фотографічних спостережень, отриманих в Києві та Ужгороді у 1996 році.

56. Використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища

Автореф. дис. канд. геол. наук04.00.19 Л.А. Аблаєва; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Вивчено мінеральний склад бентонітових глин Кудринського родовища, екологічної обстановки деяких районів Криму. Розроблено технології санірування територій, забруднених токсичними важкими металами. Досліджено питання очищення стічних вод на міських каналізаційних очисних спорудах та економічної ефективності розробки Кудринського родовища в цілому. Комплексно проаналізовано особливості бентонітових глин з кар'єру ТОВ "Бентокрим" та проведено їх порівняльну оцінку з глинами Кудринського родовища. Розглянуто питання мінералогії, фізико-хімічних властивостей, склад і генезис Кудринського родовища бентонітових глин. Запропоновано та впроваджено рекомендації щодо використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища.

57. Вилучення багатократних хвиль-завад із сейсмічних записів на основі рядів розсіяння Борна

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 А.М. Гейхман; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2005. — 19 с. рис., табл. — укp.

Здійснено аналіз і узагальнення різних підходів до передбачення кратних хвиль, зокрема, підходів, що базуються на теорії дифракії на апертурі та теорії розсіяння, а також розглянуто підхід "зворотного зв'язку". Сформульовано єдину технологічну схему рішення проблеми послаблення кратних хвиль. Побудовано монохроматичні матриці профілю для довільних систем 2-D сейсмічних спостережень. Досліджено властивості монохроматичної матриці профілю кратних відбиттів. Показано, що для однобічного розміщення n пропущених ближніх каналів на вхідних сейсмограмах породжують 2n пропущених ближніх каналів на сейсмограмах передбачених кратних відбиттів першого порядку, 3n - другого. Розроблено адаптивний інтерактивний програмно-методичний комплекс, який реалізує запропоновану технологічну схему послаблення кратних хвиль-завад з використанням способу інверсного ряду Борна. Досліджено залежність результатів вилучення кратних відбиттів від параметрів спостереження та обробки. Показано, що у разі правильного вибору параметрів обробки й адекватної схеми спостережень у полі можна досягти значного послаблення кратних хвиль-завад за несуттєвих змін однократних відбиттів. Зазначено, що найбільша ефективність комплексу очікується за морських умов.

58. Висотна диференціація ландшафтів Поділля

автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.01 Л.М. Кирилюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Узагальнено основні підходи та удосконалено теоретико-методологічні засади регіональних досліджень висотної диференціації ландшафтів, виділено етапи та чинники розвитку палеовисотної диференціації ландшафтів Поділля. Розроблено класифікацію висотно-ландшафтних комплексів, складено схему фізико-географічного районування сучасних ландшафтів регіону з урахуванням їх висотної диференціації. Поділля віднесено до Правобережного височинного лісостепового та Поліського рівнинного лісового висотно-ландшафтних країв. В їх структурі виділено 4 висотно-ландшафтні області: Подільську, Придніпровську, Придністровську та Малополіську та 10 висотно-ландшафтних районів. Обгрунтовано напрями поліпшення використання сучасних ландшафтів Поділля та їх охорони.

59. Відновлення водно-болотних угідь на одамбованих територіях (на прикладі польдера, розташованого між р. Дунай і оз. Кугурлуй)

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 О.А. Дьяков; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено теоретичні, методологічні та прикладні підходи до відновлення водно-болотних угідь (ВБУ) на одамбованих ділянках заплави української частини дельти Дунаю як територій з високим біологічним різноманіттям і потенціалом для комплексного використання природних ресурсів на базі матеріалів експедиційних досліджень Лабораторії менеджменту ветландів Азово-Чорноморської орнітологічної станції Науково-дослідного інституту біорізноманіття іноземних і водних екосистем Мелітопольського державного педагогічного університету, Одеського проектного офісу WWF в Україні, інституту Укрпівдендніпроводгосп, Дунайської гідрометереологічної обсерваторії з застосуванням методів системного та статистичного аналізу, експертних оцінок, математичного (імітаційного) моделювання та сценарного прогнозування. Виконано теоретичні узагальнення та запропоновано нові рішення наукової задачі, що полягають у розробці комплексного підходу до відновлення водно-болотних угідь. Ідентифіковано й описано основні фактори, що мають значення за умов відновлення ВБУ. Обгрунтовано нову концепцію проектування у разі відновлення біологічного різноманіття ВБУ. Розроблено імітаційну модель і комп'ютерну програму "Польдер" для підбору оптимальних гідротехнічних параметрів водопропускних споруд і режиму їх експлуатації за умов відтворення ВБУ.

60. Відновлення та розширення інформації про висотні термобаричні поля для території України

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.09 О.В. Волошина; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 17 с. рис. — укp.

З застосуванням сучасних методів контролю даних спостережень аерологічних станцій України розраховано статистичні параметри, кореляційні, взаємокореляційні та спектральні функції. Одержано кількісні параметри кореляційного зв'язку температур і геопотенціалу основних ізобаричних поверхонь, рівняння лінійної регресії для відновлення та розширення інформації. Проведено статистичне дослідження просторово-часової мінливості геопотенціалу за даними полів об'єктивного аналізу з метою розширення аерологічної інформації. Виділено спектр основних енергонесучих хвильових коливань, оцінено їх сумарну енергію та вклад у загальну енергію коливального процесу, застосовано та перевірено гідродинамічну модель відновлення синоптичних об'єктів за спектром їх частот.