LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Науки про Землю (Геонауки)

Всього — 766 Сторінка 39 із 39

761. Шляхи покращання збереження торфових та інших боліт України

Матеріали навчання в Україні, 28-29 квіт. 1999 р., м.Київ Ред.П.М. Царенко. — К.Техпринт, 1999. — 72 с. — укp.

Представлено лекційні матеріали навчання про міжнародні механізми і досвід в збереженні торфових екосистем, типи торфовищ України, їх генезис, особливості біологічного різноманіття, негативні наслідки осушення боліт тощо. Особливу увагу приділено необхідності заповідання цінних торфовищ, ренатуралізації порушених екосистем та здійсненню менеджменту для збереження їх екологічних рис.

762. Экономико-географические аспекты развития гостиничного хозяйства Крыма

И.М. Яковенко Культура народов Причерноморья. — 2005. — N65. — С. 26-29 — Библиогр. в конце ст. 1 назв. — рус.

В статье рассмотрены результаты деятельности гостиничных предприятий рекреационных районов Крыма, выявлены проблемы и направления оптимизации гостиничного обслуживания.У статті розглянуто результати діяльності готельних підприємств рекреаційних районів Криму; виявлено проблеми і напрямки оптимізації готельного обслуговування.Results of the activity of hotel enterprises in recreational regions of Crimea are considered in the article; problems and directions of the optimization of the hotel service are revealed.

763. Электронные базы данных и геоинформационные технологии в экологических и медико-биологических исследованиях

И.Л. Евстафьев, В.Б. Пышкин, А.И. Евстафьев, Н.Н. Товпинец Культура народов Причерноморья. — 2005. — N61. — С. 7-10 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — рус.

В статье рассматривается использование баз данных по природным очагам инфекционных за-болеваний и ГИС-технологий для их анализа, на примере очагов марсельской лихорадки.У статті розглядається використовування баз даних по природних очагах інфекційних захворювань та ГІС-технології для їх аналізу на прикладі очагів марсельскої лихоманки.The use of databases on the natural hearths of infectious diseases and GIS-technologies for their analysis is examined in the article, on the example of hearths of topsail fever

764. Эссе памяти В.С. Преображенского

Н.В. Багров Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 257-258 — рус.

Есть два вида эссе, характеризующие деятельность учёного. Первый, - когда на основании изучения его творчества, мы стремимся понять мотивы и эволюцию его научных интересов, взглядов, те принципы общенаучного мировоззрения, которые он отстаивал. Второй, - когда образ учёного создаётся, используя воспоминания тех, кто с ним работал, личные встречи и, наконец, письма. Последние, как правило, доступны не всем, но, вне всякого сомнения, являются своеобразным родником, счастье прикоснуться к которому выпадает далеко не каждому. Судьбой мне было даровано такое счастье, а поэтому считаю, что имею право попытаться нарисовать контуры портрета В.С.Преображенского, внёсшего значительный вклад в географическую науку. Жизненный путь каждого человека не прост. Поколению Владимира Сергеевича пришлось пережить многое, ведь ему пришлось жить и работать в трёх разных обществах: сталинском Советском Союзе, пост сталинском обществе и в современной России

765. Явища термічної стратифікації і транспорту теплової енергії у водоймах (на прикладі водойм Бещад)

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.11 Я. Хмура; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 44 с. рис. — укp.

Створено нову теорію транспорту теплової енергії вглиб водойми в літній період, яка дає змогу на основі фізичних законів пояснити явище розширення епілімніону та переміщання металімніону вглиб. Побудовано лімнологічну модель водойми. Одержано результати лабораторних досліджень стосовно транспорту теплової енергії вглиб водойми в літній період, визначено умови інверсії температури води у водоймі. Введено нову систему координат, в якій віссю абсцис є вісь металімніону. Завдяки представленому розподілу концентрації іонів в цій системі у просторі водойми систематизовано явище міграції іонів протягом літнього сезону. Змодельовано термодифузію з метою з'ясування цієї міграції, що надало змогу визначити розподіл їх концентрації в шарах термічної стратифікації у водоймі.

766. Якість вод екосистем шельфових зон морів в умовах антропогенного впливу

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.08 Ю.С. Тучковенко; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2005. — 35 с. — укp.

Установлено закономірності формування режимних гідрохімічних характеристик Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря залежно від стоку річок, гідрологічних умов, режиму функціонування антропогенних джерел забруднення у прибережній зоні. Уперше на підставі даних моніторингу виконано системний аналіз сучасного екологічного стану тропічних морських водойм колумбійського узбережжя Карибського моря, які зазнають сильного антропогенного впливу. Розроблено науково-методичне забезпечення технології використання методу імітаційного моделювання для вирішення прикладних екологічних задач на базі моделей якості вод. На підставі результатів дослідження особливостей евтрофування вод шельфових морських акваторій помірних і тропічних широт розроблено нову числову нестаціонарну прикладну модель якості вод та її модифікації. Розроблено вимоги до структури, змісту та науково-методичного забезпечення екологічного моніторингу морського середовища, зокрема спеціалізованих експериментів, обумовлених необхідністю інформаційного забезпечення процесу розробки, адаптації, калібрування та використання моделей якості вод у вирішенні практичних задач. Розвинуто й удосконалено методологію використання числових математичних моделей для визначення оптимальної стратегії управління якістю вод шельфових морських екосистем, які зазнають значного антропогенного навантаження. За даними числових імітаційних експериментів з моделлю якості вод визначено оптимальні стратегії реалізації природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення якості водного середовища досліджуваних шельфових морських акваторій помірних і тропічних широт.