LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Науки про Землю (Геонауки)

Всього — 766 Сторінка 4 із 39

61. Відображення зон молодої активізації на території України в геофізичних полях та ізотопії гелію

Автореф. дис... канд. геолог. наук04.00.22 В.М. Тарасов; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 1999. — 18 с. — укp.

62. Вітрові хвилі в неоднорідному океані: вплив довгих хвиль, течій, термічних фронтів

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук04.00.22 В.О. Дулов; НАН України. Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2001. — 36 с. — укp.

Досліджено вплив неоднорідностей океанського середовища на вітрові хвилі. Як неоднорідності розглянуто мезомасштабну фронтальну зону, струминну течію, внутрішні хвилі, зони конвергенції, а також самі вітрові хвилі, що впливають на хвилі меншого масштабу. Експериментально досліджено еволюцію хвиль околу спектрального піка на мезомасштабній течії, виявлено ефекти захоплення хвиль течією. Виконано теоретичне й експериментальне дослідження еволюції вітрових хвиль проміжного (рівноважного) інтервалу на неоднорідність океану різних масштабів. Основну увагу приділено реакції вітрових хвиль як варіацій інтенсивності їх обрушення. Виявлено ефекти модуляції інтенсивності обрушення енергонесучими поверхневими хвилями, вплив на обрушення горизонтальних зсувів швидкості течії, варіації температури поверхні океану, захоплені течією хвилі. Виконано теоретичне дослідження трихвильових взаємодій у гравітаційно-капілярному інтервалі вітрових хвиль. Показано, що взаємодії капілярних хвиль з гравітаційними набагато сильніше, ніж взаємодії лише між капілярними хвилями.

63. Влияние обрывистых склонов на безопасность туристско-экскурсионной деятельности (на примере Горного Крыма)

Н.Н. Блага Культура народов Причерноморья. — 2006. — N86. — С. 7-8 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

Стаття присвячена одному з аспектів впливу рельєфу на безпеку проведення туристсько-екскурсійної діяльності. Розглянуто об'єктивні і суб'єктивні чинники, які знижують ступінь безпеки проведення туристських занять в умовах поширення обривистих схилів. Враховані особливості впливу даних чинників в різних геоморфологічних умовах.Статья посвящена одному из аспектов влияния рельефа на безопасность проведения туристско-экскурсионной деятельности. Рассмотрены объективные и субъективные факторы, снижающие степень безопасности проведения туристских занятий в условиях распространения обрывистых склонов. Учтены особенности влияния данных факторов в разных геоморфологических условиях.The article is about how relief to influences on the safety of tourism and excursion activities. Objectives and subjectives factors were observed, the were about eoweryng of safety during the tourism activities in precipitous slopes arias. The particular impact of these in present geomorphologicals conditions have taken in to consideration.

64. Влияние тюркских языков и культур на становление ойконимии немцев-переселенцев Крыма: взаимосвязи и взаимодействия

А.В. Ясыба Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.2. — С. 27-30 — Библиогр. в конце ст.: 14 назв. — рус.

Данная статья продолжает цикл публикаций автора по исследованию названий населенных пунктов немцев-колонистов России и Украины XVIII – первой половины XX столетия. В статье изучается специфика наименования немецких поселений немцев- переселенцев Крыма под влиянием тюркских языков и культур на процесс номинации. Выявляется этимология тюркских названий, оказавших непосредственное воздействие на становление ойконимии немецких переселенцев. Дана стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених дослідженню назв німецьких населених пунктів німців-колоністів Росії та України XVIII – першої половини XX століття. У статті вивчається специфіка найменування німецьких поселень німців- переселенців Криму під впливом тюркських мов та культур на процес номінації. Виявляється етимологія тюркських назв, які безпосередньо вплинули на становлення ойконімії німецьких переселенців. The given article continues a set of the author’s publications on the place names of German settlers of Russia and Ukraine in the 18-th –the first half of the 20-th century. The article treats the denomination specificity of Ger.man settlements in the Crimea under the influence of Turkic languages and cultures upon the nomination process. The etymology of Turkic place names, which has shaped the oiconymy of German settlers, is highlighted.

65. Водний і сольовий режими системи озер Кугурлуй і Ялпуг в умовах їхнього зарегулювання

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.07 С.Д. Кузніченко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp.

Уперше здійснено комплексний аналіз і встановлено взаємозв'язки між основними складовими гідрологічного та гідрохімічного режимів системи озер Кугурлуй - Ялпуг. На підставі матеріалів інтегрованого моніторнигу Tacis-2001 визначено та кількісно оцінено ступінь просторової неоднорідності полів мінералізації за акваторією озер. Запропоновано математичну модель функціонування водойми Кугурлуй-Ялпуг, на базі якої здійснено генерацію часового ходу мінералізації у ньому за період 1963 - 2001 рр. Визначено межові величини мінералізації у межах озер за існуючої системи водообміну між ними та р.Дунай. Здійснено сценарне моделювання водно-сольового режиму озер стосовно заданих показників мінералізації з метою використання його результатів за умов експлуатації водойми. Запропоновано комп'ютерний модуль, який дозволяє здійснювати оптимізацію умов водообміну за заданими показниками мінералізації у системі озер Кугурлуй - Ялпуг у вегетаційний період.

66. Водогосподарський баланс як засіб оптимізації проблем водоспоживання і водовідведення у річкових басейнах

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.11 Михайло Володимирович Цепенда; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

67. Вплив антропогенних чинників на підземний стік річок зони надмірного і недостатнього зволоження території України

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.07 Ольга Ігорівна Шаменкова; Одеський держ. екологічний ун-т. — О., 2006. — 19 с. — укp.

68. Вплив бентонітів на структуроутворення алюмосилікатних та карбонатно-залізооксидних дисперсних систем

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.11 П.О. Косоруков; НАН України. Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено вплив особливостей структурної будови бентонітів (смектитів) і карбонатів на колоїдно-хімічні властивості та структуроутворення алюмосилікатних і залізооксидних дисперсних систем. Вивчено мінеральний склад бентонітів, розраховано структурні формули алюмосилікатів. Встановлено, що бентоніти нових родовищ України представлені діоктаедричними смектитами: Al-Fe-бейделітом (Ільницьке родовище) та Al-Fe-монтморилонітами (Томашпільське, Непоротовське, Варварівське). Досліджено вплив іонного обміну, термічної та кислотної обробки на їх колоїдно-хімічні властивості. Встановлено прямо пропорційну залежність ступеня руйнування смектитів під час кислотної обробки від катіонного складу октаедричного шару мінералів. Уточнено уявлення про роль ультрадисперсних частинок смектитів і карбонатів у структуроутворенні водних алюмосилікатних і карбонатно-залізооксидних дисперсій. Встановлено переважне утворення феритів магнію шляхом блокування ультрадисперсними смектитами частинок карбонату кальцію з одночасною взаємодією ультрадисперсного гідроксокарбонату магнію з поверхнею гематитів і феритів. Результати наукового дослідження використано для цілеспрямованого регулювання властивостей алюмосилікатів й обгрунтування оптимального складу водних композицій залізооксидних шламів з домішками ультрадисперсних смектитів і карбонатів кальцію у процесах одержання високоякісних бурових і кольматуючих розчинів.

69. Вплив битого льоду на прогресивні поверхневі хвилі кінцевої амплітуди

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук04.00.22 А.О. Букатов; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2002. — 16 с. — укp.

На базі методу багатомасштабних асимптотичних розкладань побудовано теоретичну модель поширення гравітаційних хвиль скінченної амплітуди. Отримано рівномірно придатне асимптотичне розкладання до величин третього порядку малості для потенціалу швидкості руху рідини і підвищення поверхні басейну. Шляхом визначення траєкторій руху часток рідини за допомогою Лагранжевих координат виведено рівняння, що визначає швидкість Стоксового дрейфу та величину повного середнього переносу маси. Досліджено залежність амплітудно-фазової структури збурень від глибини басейну, товщини льоду і нелінійності його вертикальних прискорень та частоти і крутості хвильових гармонік. Проаналізовано вплив льоду на нелінійне перенесення маси.

70. Вплив диз'юнктивних порушень на умови формування покладів вуглеводнів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.17 О.В. Чебан; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин, НАК "Нафтогаз України". — Л., 2004. — 21 с. — укp.

Вивчено будову диз'юнктивних порушень, їх екрануючі властивості та роль у формуванні покладів вуглеводнів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Досліджено літолого-колекторські властивості порід району та розподіл покладів вуглеводнів в стратиграфічному розрізі. Уточнено трасування регіональних розривів, їх геологічну будову та історію розвитку. Встановлено причини тектонічного екранування або провідності розломів у різних стратиграфічних комплексах порід. Визначено роль Стебницького насуву у формуванні покладів вуглеводнів. З'ясовано зональність розподілу покладів вуглеводнів, яка контролюється регіональними розривами. Проаналізовано можливі шляхи міграції вуглеводнів.

71. Вплив зрошення на міграцію речовин в ландшафтах Кримського Присивашшя

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.01 В.Ф. Сірик; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2000. — 24 с. — укp.

Вперше на прикладі темно-каштанових грунтів Криму експериментально визначено вертикальну динаміку кількісного та якісного складу солей, міграцію гумусу і NPK у зв'язку зі зрошенням їх водами різної мінералізації. Встановлено об'єми дренажно-скидних вод і причини її формування на зрошуваних землях Кримського Присивашшя. Наведено методику геохімічного вивчення міграції речовин під впливом зрошення ландшафтів у Кримському Присивашші, з використанням якої з'ясовано сезонну динаміку вмісту солей в грунтах. Виділено головні закономірності міграції солей в горизонтальному напрямі. На підставі послідовного, часового вивчення горизонтальної міграції солей виділено ландшафтно-геохімічні райони території досліджень. Запропоновано комплекс заходів щодо оптимізації природокористування в Кримському Присивашші.

72. Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об'єкти. Сейсмічний ризик

Автореф. дис... канд. геол. наук04.00.22 О.Б. Винниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Вперше на підставі використання системного підходу побудовано моделі управління сейсмічним ризиком з застосуванням методів ймовірнісного аналізу безпеки, ризик-аналізу та теоретичних положень щодо утворення моніторингу літотехнічної системи об'єкта. Здійснено комплексне вивчення складових сейсмічного ризику для АЕС, розміщених на території України, зокрема природну сейсмічну небезпеку, техногенну надійність середовища існування, можливість запобігання наслідкам землетрусів, готовність населення та офіційних органів влади до сейсмічної дії. Розроблено й апробовано оригінальну методику аналізу сейсмічного ризику для територій розміщення потенційно небезпечних об'єктів на прикладі АЕС України. Наведено оцінку впливу природних і техногенних процесів на модельних прикладах для конкурентних майданчиків АЕС України.

73. Вплив регіональних властивостей тропосфери на результати GPS спостережень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.01 І.М. Торопа; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Доведено, що для досягнення високої точності результатів GPS спостережень необхідно враховувати регіональні властивості вертикальних профілів метеорологічних величин та індексу показника заломлення (ІПЗ). Проведено аналіз точності існуючих аналітичних моделей для визначення складових зенітної тропосферної затримки за великим обсягом матеріалів аерологічних зондувань у західному регіоні України в 2002 - 2003 рр. Встановлено емпіричну залежність зміни ІПЗ водяної пари з висотою, а також оптимальні для даного регіону межі висот нейтральної атмосфери (НА), до яких потрібно враховувати суху та вологу складові ІПЗ. Розроблено метод урахування річних динамічних властивостей НА в регіоні з метою визначення сухої та вологої складових лінійної затримки сигналів супутників, який суттєво підвищує точність врахування впливу НА на супутникові спостереження.

74. Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні процеси в Прикарпатті

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.02 О.Я. Кравець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Здійснено оцінку точності побудови цифрового моделювання рельєфу (ЦМР). Встановлено, що тільки метод триангуляції задовольняє вимоги інструкцій топографічних знімань. Доведено, що метод Крайгінга дає найкращі результати під час відновлення рельєфу за картографічними матеріалами. Розроблено карти рельєфу, крутизни й експозиції схилів Івано-Франківської області та виконано аналіз точності цифрової моделі рельєфу. Запропоновано методику побудови морфометричних карт та способи розрахунку параметрів паводкового стоку на ЦМР та визначення розподілу сонячної енергії.

75. Вплив релятивістських ефектів на точність GPS-спостережень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.24.01 І.М. Бялик; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Розроблено теоретичні положення та здійснено порівняльну якісну та кількісну характеристику впливу релятивістських ефектів на точність GPS-спостережень. Запропоновано враховувати релятивістські ефекти, поетапно розглядаючи обертовий рух Сонця навколо центру Галактики - гравітаційне поле Сонця - обертовий рух Землі навколо Сонця - обертовий рух навколо Землі. Виведено формули для розрахунку поправок за релятивістські ефекти. Створено математичну модель метричного тензора, компоненти якого визначають викривлення простору-часу в неінерціальній системі відліку та проведено всебічний аналіз компонент метричного тензора та поправок за релятивістські ефекти. Надано рекомендації для оптимального врахування впливу релятивістських ефектів з метою підвищення точності GPS-спостережень. Результати досліджень дозволяють вводити поправки за релятивістські ефекти GPS-вимірювань та методів опрацювань спостережень радіоінтерферометрії з наддовгою базою, а також для глобальних мереж, одержаних з надземних і космічних спостережень.

76. Вплив структури та хімічного зв'язку на радіаційну стійкість U-, Th-мінералів

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.21 О.Є. Гречанівський; НАН України. Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін- т". — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив структурних особливостей U-, Th-мінералів, а також вплив типу хімічних зв'язків у цих мінералах на їх радіаційну стійкість. Запропоновано матеріали, на основі яких можна розробити матриці для використання їх для утилізації довгоіснуючих високоактивних відходів.

77. Вплив трас магістральних трубопроводів на гірськокарпатські ландшафтні структури

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.01 В.І. Біланюк; НАН України. Ін-т географії. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Досліджено механізм взаємодії гірських ландшафтних структур із магістральними трубопроводами. В результаті запропоновано карти поширення шкідливих природно-географічних процесів та стійкості природних комплексів. На цій основі розроблені ландшафтно-екологічні підходи до оптимізації антропогенно-порушених територій Карпатського регіону.

78. Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях

автореф. дис... канд. техн. наук05.24.01 Р.М. Янчук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Розроблено теоретичні положення та методики врахування тропосферних затримок під час супутникових спостережень на довільних точках спостережень. Запропоновано модель урахування тропосферної затримки, яка базується на використанні метрологічних параметрів тропосфери за траєкторією поширення радіосигналу за довільних значень зенітної віддалі та виведено відповідні формули. Всебічно і грунтовно проаналізовано, запропоновано методику й алгоритм використання числових полів метеорологічних параметрів як джерела вхідних даних моделі, що дозволяє забезпечити результати спостережень актуальними й оперативними метеорологічними вимірами. Запропоновано вводити розраховані поправки за тропосферну затримку безпосередньо в результати вимірювань на станціях. З цією метою розроблено прикладне програмне забезпечення. Розроблено схему та виконано експериментальну перевірку основних положень дослідження з використанням даних перманентних станцій.

79. Галогеохімія грунто-підгрунтя ландшафтних комплексів Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.05 А.І. Кривульченко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 31 с. рис. — укp.

Започатковано формування ландшафтно-галогеохімічної концепції, згідно з якою водорозчинні солі є невід'ємною динамічною складовою різнорівневих ландшафтних комплексів з ландшафтно інтегруючою, диференціюючою та діагностуючою функціями солей. На базі розробленої систематики ландшафтних комплексів дослідженої території здійснено ландшафтно диференційований педогалогеохімічний аналіз регіону, показано наявність прояву ландшафтно-педогалогеохімічної широтної зональності, схилової мікрозональності та різноманіття, а також содопрояву та домінування в шарі 0 - 1 м незасолених та перехідних типів засоленості. Визначальним трендом у характері засоленості грунто-підгрунтя регіону є розсолення, подекуди - процеси динамічної рівноваги та вторинного засолення.

80. Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах

Автореф. дис... д-ра геогр. наук11.00.07 Ю.С. Ющенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Виявлено й описано однорідність процесів самоорганізації та морфогенезу русел за різних умов. Введено поняття "геострумінь" та "геоструменеве руслоформування", з використанням яких розкрито інваріантні закономірності розвитку русел. Проаналізовано головні фактори та прояви їх генезису й еволюції, генеральні кількісні закономірності. Здійснено геогідроморфологічний аналіз складної системи факторів, що впливають на самоформування алювіальних русел річок, головних кількісних співвідношень. Виведено основне рівняння процесів даного роду. Запропоновано й обгрунтовано їх геогідроморфологічну класифікацію. Описано її верхні рівні-класи та підкласи русел. Виділено класи: крупноалювіальних русел (5 підкласів), піщаних алювіальних русел ( 3 підкласи) та супіщаних алювіальних русел (2 підкласи). Запропоновано схему виділення типів як типологічно-таксономічних одиниць у межах підкласів. Установлено геогідроморфологічні закономірності самоформування русел, застосовані до вивчення основних річок Карпато-Подільського регіону України. Вивчено руслоформування за гірських, напівгірських та рівнинних умов даної території. Наведено приклади відображення розповсюдження категорії русел, однорідних ділянок та умов їх розвитку. Описано основні проблеми антропогенного впливу на русла річок регіону.