LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 1 із 175

1. Автоматизація технологічного процесу реєстрації номерів при керуванні транспортними потоками

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.О. Давидов; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с. рис., табл. — укp.

Уперше запропоновано критерії якості ідентифікації, за якими можна порівнювати автоматизовані системи ідентифікації автотранспортних засобів і розроблено методику їх розрахунку. Уперше для програмного забезпечення даної системи наведено алгоритми бінаризації зображень за умов апріорної невизначеності та фільтрації зображень з використанням методу простежування злитих груп. Уперше для автоматизованої системи контролю та керування автотранспортним потоком з метою виділення на зображеннях текстової інформації запропоновано застосування двовимірного хвильового перетворення Хаара. Доведено, що значення якості ідентифікації автотранспортних засобів для зазначених систем може досягти 95 - 98 %.

2. Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення Радона на основі нейромережевого підходу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.В. Трипольська; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 17 с. рис. — укp.

Запропоновано підхід від бінарного зображення підпису до напівтонового на основі перетворення Радона, що дає характерні "яскраві" точки для кожного екземпляра. Розроблено методи виділення характерних ознак підпису, які визначають його за автоматизованої ідентифікації (істина або підробка), у просторі вейвлет-перетворення, псевдофазовій системі координат, розкладання у сингулярних базисах; вектор параметрів, який інваріантний до повороту, обертання та зсуву на основі моментів Ху та Церніке. Для зменшення розміру простору ознак запропоновано створення карти підпису. Розроблено програмне забезпечення для вирішення розглянутої задачі. Наведено методичну та алгоритмічну базу автоматизованої ідентифікації та аналізу бінарних підписів на основі розроблених інтегральних методів виділення ознак, ефективність якої обгрунтовано теоретично та підтверджено впровадженнями.

3. Автоматизована інформаційно-пошукова система, що грунтується на нечіткій моделі портрета людини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 А.В. Григор'єв; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Розвинуто метод словесного портрета, згідно з яким здійснюється представлення ознак опису людини нечіткими моделями. Розроблено модель ідентифікації особистості, що відрізняється від відомих нечітким представленням та зіставленням словесного портрета обличчя. Створено модель представлення інформації, яка грунтується на "особових областях" фотопортрета обличчя людини в фас, що надало можливість розробити новий механізм нечіткого пошуку у гетерогенних базах даних. Запропоновано процедуру використання накопичених експертних знань, які використовуються у традиційному методі словесного портрета за умов забудови функцій приналежності нечітких множин, що відображають значення ознак метричного типу.

4. Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі органів внутрішніх справ України

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Л.Г. Коваль; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано сучасні методи та засоби психофізіологічного тестування та відбору персоналу. Запропоновано класифікацію психодіагностичних та психофізіологічних технологій, систем та методик. Створено математичну модель процесу психофізіологічного тестування персоналу. Визначено критерії оцінки взаємодії фізіологічної та психічної компонент. Розроблено теоретичні засади, модель і метод контролю якості процесу та створено інформаційну технологію й автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі ОВС України.

5. Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 О.В. Отрішко; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено концептуальну модель, яка пов'язує організаційну структуру та правові її засади, інформаційні та управлінські потоки у системі органів регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні. Запропоновано моделі та алгоритми керування розподіленим інформаційно-аналітичним середовищем опису, аналізу та експертного оцінювання об'єктів даної власності. Наведено та проаналізовано комплексну модель інвестиційно-інноваційної та податкової політики, яка висвітлює регуляторні фактори взаємодії даних сфер за умов розвитку сучасного ринку інтелектуальної власності. У межах даної моделі розв'язано задачу пошуку такого оптимального значення ставки оподаткування, що дозволяє за умов ринкової економіки максимізувати інвестиції для регіону або галузі виробництва на засадах інноваційної діяльності. Запроваджено методологічні засади розробки та впровадження у практичну діяльність банку даних об'єктів інтелектуальної власності у межах інформаційно-аналітичних систем обліку та контролю її використання, який є невід'ємною складовою частиною інфраструктури сучасного ринку інтелектуальної власності в Україні.

6. Автономия в Украине и Российской Федерации (сравнительный анализ)

С.И. Согонов Культура народов Причерноморья. — 2000. — N12. — С. 68-69 — рус.

автономия в Украине, автономия в России, самоуправление, сравнительный анализ

7. Автономія сторін в міжнародному приватному праві

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 С.М. Задорожна; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження автономії волі сторін договору у міжнародному приватному праві. Розкрито сутність вільного вибору права як колізійно-правової свободи, висвітлено історію виникнення та розвитку автономії волі. Здійснено спробу філософського виправдання вільного вибору права в міжнародному приватному праві. Проведено порівняльно-правовий аналіз зарубіжного законодавства та легального закріплення в українському приватному праві досліджуваної проблеми. Встановлено умови та межі (формальної сфери дії) застосування автономії сторін, розглянуто її правові наслідки (змістовну сферу дії).

8. Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі

Автореф. дис... канд. філол. наук10.01.08 О.Г. Германова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

Проаналізовано українські та польські нормативно-правові акти у галузі авторського права (АП) і суміжних прав, особливості їх дотримання в різних кінцевих продуктах інформаційної діяльності (друкованих ЗМІ, телерадіоорганізаціях), зокрема в процесі розміщення журналістських матеріалів в Інтернеті. Розкрито методологічні аспекти захисту та дотримання АП на твори засобами масової інформації. Досліджено законодавчу базу функціонування АП в Україні у контексті повноти, досконалості, несуперечливості окремих норм і положень міжнародних угод. Обгрунтовано необхідність дотримання АП і суміжних прав в Інтернеті, описано основні механізми захисту журналістських метеріалів у глобальній інформаційній мережі. Обгрунтовано доцільність передбачення в українському законі про АП відповідних норм, проголошених у польському аналогу, що захищають працівників мас-медіа та інших дописувачів у частині результативності їх творчих зусиль.

9. Авторське право на твори архітектури

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 Є.А. Греков; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано теоретичні та практичні проблеми функціонування інституту авторського права щодо одного з об'єктів його правової охорони - твору архітектури. Досліджено передумови виникнення авторського права на твори архітектури як окремого правового субінституту. Наведено правову характеристику основних ознак твору архітектури, виявлено їх специфіку. Запропоновано визначення твору архітектури як об'єкта авторського права. Розкрито сутність поняття суб'єктів авторського права на твори архітектури, досліджено умови виникнення співавторства на дані твори. Визначено юридичну природу та зміст суб'єктивного авторського права на твори архітектури, проаналізовано цивільно-правові способи його захисту. Визначено сутність правового інституту авторського нагляду у будівництві як елемента системи охорони та захисту прав авторів творів архітектури. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства України у сфері охорони прав інтелектуальної власності на твори архітектури.

10. Авторське право на твори образотворчого мистецтва

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 Г.В. Чурпіта; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Простежено процес становлення та розвитку авторського права на твори образотворчого мистецтва, сформульовано його поняття, визначено завдання та правові джерела. Виокремлено та теоретично обгрунтовано ознаки даних творів як об'єктів авторського права, досліджено зміст суб'єктивного авторського права та випадки вільного використання творів. Розглянуто способи захисту авторських прав художників від протиправних посягань. З урахуванням результатів вивчення наукової літератури, нормативно-правових актів та судової практики наведено пропозиції щодо удосконалення авторського законодавства України.

11. Авторське право та право на інформацію: нові технології ставлять нові питання

О.І. Шилюк Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 34-41. — укp.

Розглянуто проблеми інформаційного права, зокрема авторського, що постали перед суспільством в останні десятиліття у зв'язку з розвитком нових технологій, глобальних інформаційних мереж. Проаналізовано вплив копірайту на розвиток масової культури. Наголошено на необхідності забезпечення прав споживача в галузі інформації.

12. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет

Автореф. дис.... канд. юрид. наук12.00.03 О.М. Пастухов; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено авторсько-правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет, зокрема, визначено, які з матеріалів, доступних в Інтернеті, підлягають охороні за авторським правом. Розглянуто особливості правової охорони окремих категорій розміщених в Інтернеті творів. Розкрито зміст та обсяг авторських прав в контексті Інтернету, а також основні засоби їх захисту. Запропоновано враховувати технологічні, соціокультурні та економічні чинники під час вибору оптимальної моделі функціонування Інтернету з точки зору дотримання авторських прав. Проведено порівняльний аналіз положень правових актів та судових рішень у сфері авторського права України, Росії, США та держав Західної Європи, а також норм, що містяться у міжнародних правових актах та нормативно-правових актах Європейського Союзу, присвячених охороні авторських прав. Наведено пропозиції з удосконалення законодавства України, яке стосується охорони авторських прав на розміщені в Інтернеті твори.

13. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 С.М. Клейменова; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Визначено суть авторського права в об'єктивному та суб'єктивному значеннях. Виявлено причини неможливості застосування правової категорії "інтелектуальна власність" до авторських прав і обгрунтовано доцільність використання категорії "виключні права". Запропоновано змінити структуру положень нового Цивільного кодексу з питань установлення системи приналежних авторам особистих немайнових і майнових прав. Проаналізовано поняття авторських правовідносин абсолютних і відносних. Досліджено проблеми понять об'єкта та суб'єкта авторських правовідносин. Визначено ознаки, структурні елементи твору як об'єкта авторських правовідносин, а також запропоновано ввести в Закон України "Про авторське право і суміжні права" визначення "твору" як одного з основних термінів зазначеного нормативного акта. Визначено правовий статус суб'єктів авторського права, яких запропоновано розглядати як первісних (автору чи співавторів твору) та похідних (спадкоємців й інших правоволодільців). Розглянуто особливості основ виникнення абсолютних і відносних авторських правовідносин. Висвітлено найбільш розповсюджені способи здійснення авторських прав, зокрема авторські договори. Виявлено необхідність закріплення в законі України "Про авторські та суміжні права" положень про ліцензійні договори. З використанням теоретичних положень і судової практики досліджено способи захисту досліджених прав - цивільно-правові, кримінальні, адміністративні.

14. Агентство регіонального розвитку як механізм управління розвитком регіону на засадах демократичного врядування

автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 Т.А. Берегой; Одес. рег. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — О., 2008. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано роль агентств регіонального розвитку у процесі формування інституційної інфраструктури управління розвитком регіону на засадах демократичного врядування. Доведено, що вдосконалення інституційної інфраструктури управління даним розвитком шляхом залучення до її складу агентств регіонального розвитку забезпечить ефективну реалізацію регіональної політики, підвищить дієвість і результативність процесу управління розвитку регіону. За результатами дослідження розроблено теоретичну модель механізму такого управління на засадах демократичного врядування з залученням агентств регіонального розвитку, запропоновано "Стратегічний план становлення агентств регіонального розвитку" та розроблено проект нормативно-правового акту "Про діяльність агентства регіонального розвитку", що надасть належного статусу цим структурам. На підставі резутатів дослідження діяльності "Агентства регіонального розвитку в Одеській області" виявлено фактори стримування його становлення та сформульовано практичні рекомендації щодо підвищення його функціонування.

15. Агентський договір: цивільно-правовий аспект

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 А.І. Дрішлюк; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 20 с. — укp.

Виявлено характерні ознаки та особливості агентського договору в чинному законодавстві України, теоретично проаналізовано зобов'язання, які виникають у процесі укладання, зміни або припинення даного договору. Досліджено генезу інституту представництва, його застосування в цивільному обігу, юридичну природу агентського договору, його цивільно-правову характеристику, співвідношення із суміжними цивільно-правовими договорами. Проаналізовано особливості їх змісту, укладання та виконання, відповідальності, сформульовано істотні умови договору.

16. Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (IIпол.ХIХ - поч.ХХ ст.)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.01 Д.А. Селіхов; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Розглянуто аграрне законодавство в Україні періоду утвердження і розвитку капіталізму. Проаналізовано основні етапи розвитку аграрного законодавства після скасування у 1861 р. кріпосного права відповідно до потреб класичної ринкової економіки. Розкрито значення економічних і політичних факторів у прискоренні аграрних реформ, що сприяло послабленню соціальної напруги в українському селі у кінці XIX - початку ХХ ст. Визначено роль міністрів і відомств у підготовці відповідних законопроектів, порядок їх розгляду у центрі та на місцях, механізм реалізації прийнятих законів, їх вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва. Наведено конкретні рекомендації щодо удосконалення аграрного законодавства на сучасному етапі реформування економіки України.

17. Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні

автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.06 В.М. Єрмоленко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 36 с. — укp.

Здійснено комплексне дослідження теоретико-прикладних проблем системи аграрних майнових правовідносин приватних сільськогосподарських підприємств. Досліджено правову природу даних відносин, а також розкрито суть аграрних майнових правовідносин як системного явища. Запропоновано виділення аграрної майнової правосуб'єктності. Визначено систему родових об'єктів аграрних майнових правовідносин. За цього визначено кваліфікаційні ознаки зазначених об'єктів. Розглянуто правове становище приватних сільськогосподарських підприємств як суб'єктів даних правовідносин диференційовано за кожною організаційно-правовою формою таких підприємств. Досліджено правовий режим майна кожного з видів приватно-орендних підприємств як бази їх аграрних майнових правовідносин. Розроблено напрями вдосконалення аграрного законодавства, що врегульовує аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств.

18. Аграрні правовідносини в Україні

автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.06 В.Ю. Уркевич; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2007. — 39 с. — укp.

Наведено визначення понять "правовідносини", "аграрні правовідносини", "внутрішні аграрні правовідносини", "зовнішні аграрні правовідносини", наведено їх характерні риси й ознаки. Досліджено питання стосовно поділу аграрних правовідносин, наявності приватних і публічних засад у даних відносинах. Охарактеризовано складники структури (елементи) аграрних правовідносин - суб'єкти, об'єкти, зміст і підстави виникнення (зміни, припинення). Розкрито зміст внутрішніх аграрних правовідносин, зокрема, членських, земельних, майнових, трудових і управлінських. Висвітлено питання співвідношення аграрних правовідносин, предмета аграрного права й аграрного законодавства України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення даного законодавства, а також теоретичні висновки, що можуть бути використані для подальшого розвитку теорії аграрного права.

19. Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 К.М. Рудой; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Проаналізовано процес адаптації адміністративного законодавства України у сфері особистих прав громадян до норм Європейського Союзу (ЄС). Досліджено нормативно-правові засади адаптації, розглянуто її принципи, методи, основні елементи та етапи стосовно законодавства України. Обгрунтовано положення про необхідність законодавчого закріплення поняття адаптації адміністративного законодавства України. Визначено роль органів виконавчої влади у сфері адаптації адміністративного законодавства України до законодавства ЄС, зокрема, діяльність органів внутрішніх справ у правоохоронній сфері. Проаналізовано адміністративно-правовий статус громадянина України та правовий статус громадянина ЄС, визначено адміністративно-правові засоби охорони та захисту особистих прав людини та громадянина на основі європейських стандартів. Розглянуто міжнародні стандарти правоохоронної діяльності, встановлено пріоритети та шляхи удосконалення співробітництва України з Європейським Союзом у сфері юстиції та внутрішніх справ.

20. Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку

автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.04 О.В. Шаповалова; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2007. — 35 с. — (). — укp.

Розроблено методологічне забезпечення та шляхи адаптації господарського законодавства до вимог сталого розвитку. Запропоновано критерії визначення вимог, за яких має відбуватися адаптація. Систематизовано основні характеристики гармонізації законоположень про господарське використання природних ресрурсів у контексті вимог сталого розвитку за Концепцією, модифікованою для умов України у 1999 р. Виявлено потребу використання майнових цінностей інвесторів на режим господарського використання майнових цінностей інвестора на режим господарського використання даних ресурсів. Обгрунтовано необхідність встановлення організаційно-майнових вимог до інвестора, концесіонера, орендатора для забезпечення відтворення національного господарства й ефективного використання майнових прав держави. Обгрунтовано концепцію функціонально цільової підсистеми сприяння сталому розвитку. Запропоновано до впровадження у структуру господарського законодавства. Обгрунтовано розширення правових форм реалізації інвестиції у господарську діяльність, конкретизації вимог забезпечення соціальної спрямованості економіки, координації прогнозних і програмних заходів економічного та соціального розвитку, розширення комплексу господарсько-правових засобів забезпечення сталого розвитку населених пунктів, удосконалення порядку екологізації правових засад господарства.