LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 10 із 175

181. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.Д. Люблін; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. — 16 с. — укp.

Розкрито кваліфікуючі ознаки поняття "адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду". Наведено пропозиції щодо удосконалення Закону "Про пожежну безпеку" та "Настанови з організації роботи органів державного пожежного нагляду". Розроблено рекомендації стосовно підвищення ефективності роботи органів державного пожежного нагляду з розгляду справ про адміністративні правопорушення. Комплексно проаналізовано діяльність органу державного пожежного нагляду як одного з суб'єктів юрисдикційної діяльності. Запропоновано шляхи подальшого вдосконалення правового регулювання даної діяльності. Показано необхідність вдосконалення методів функціонально-організаційних принципів діяльності органів державного пожежного нагляду. Визначено суб'єкти, які приймають участь у виконанні постанов про накладення адміністративних стягнень, здійснено їх класифікацію та визначено повноваження.

182. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ю.І. Руснак; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 18 с. — укp.

Уточнено зміст поняття та охарактеризовано суб'єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності. Досліджено адміністративні правопорушення, що підпадають під юрисдикцію органів державної податкової служби (ДПС) України. З'ясовано поняття, види та джерела доказів, а також мету та зміст доказування в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів ДПС. Обгрунтовано та сформовано рекомендації щодо удосконалення процесу збору, дослідження та оцінки доказів та їх застосування у справах про адміністративні правопорушення.

183. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.В. Мартиновський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Визначено сутність адміністративно-юрисдикційної діяльності органів санітарно-епідеміологічної служби, досліджено особливості її правового регулювання. Охарактеризовано сучасний стан і визначено статус органів санітарно-епідеміологічної служби, розглянуто принципи, напрямки та форми їх діяльності, проаналізовано окремі адміністративно-юрисдикційні провадження. Особливу увагу приділено вивченню діяльності органів санітарно-епідеміологічної служби із запобігання та припинення порушень у сфері санітарного законодавства, встановлено порядок накладення та стягнення штрафів, а також застосування фінансових санкцій. Визначено склад адміністративних правопорушень, за яких органи санітарно-епідеміологічної служби мають право складати протоколи, розглядати й ухвалювати рішення. Наведено пропозиції щодо удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів санітарно-епідеміологічної служби. Розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

184. Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.М. Скавронік; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено норми різних галузей права, які регламентують адмістративно-юрисдикційну діяльність суду. Запропоновано позбавити органи виконавчої влади адміністративно-юрисдикційної діяльності. Зазначено, що необхідно розмежовувати адміністративно-юрисдикційні повноваження загальних і військових судів. Наведено пропозиції щодо створення відокремленої системи адміністративних судів, запровадження системи апеляційного суду справ.

185. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.П. Чабан; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Розглянуто теоретичні питання актів адміністративного примусу та їх практичної реалізації органами міліції України. На основі аналізу актів управління як системи за юридичними властивостями, метою, способами впливу на адресата виділено окрему групу індивідуальних правозастосовних актів, які іменуються актами адміністративного примусу. Сформульовано їх поняття, особливості, типологію. Досліджено юридичну характеристику актів адміністративного примусу. Розглянуті акти утворюють систему актів, що як і будь-яка інша система складається з окремих елементів, тобто видів актів адміністративного примусу. Аналіз системи актів адміністративного примусу проведено за ознаками: юридичні властивості, мета, спосіб і засоби впливу на адресата. Надано їх перелік і детальну юридичну характеристику.

186. Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.О. Томкіна; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Проаналізовано проблеми юридичної природи актів Кабінету Міністрів України, теоретичні засади їх видання та реалізації. Висвітлено ознаки, поняття та наведено класифікацію постанов, розпоряджень і декретів Кабінету Міністрів України. Проаналізовано їх місце у системі джерел адміністративного права та законодавства України, з'ясовано принципи та стадії видання, суть реалізації урядових актів. Вивчено стан правового регулювання видання актів Кабінету Міністрів України. Запропоновано шляхи його вдосконалення. Надано пропозиції щодо законодавчого регулювання порядку видання урядових актів. Досліджено механізм реалізації нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, компонентний склад механізму. З'ясовано значення його елементів для практичного втілення у життя норм права, установлених в урядових актах. Узагальнено основні причини їх невиконання чи неналежного виконання. Проаналізовано питання ефективності нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, критерії її оцінки й умови, що впливають на кінцевий результат дії актів.

187. Акти правотворчості Президента в республіках зі змішаною формою правління (загальнотеоретичний аспект)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.01 Д.В. Мазур; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено теоретичний аналіз юридичної природи актів правотворчості президента в республіках зі змішаною формою правління (Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Казахстану, Литви, Молдови, Монголії, Польщі, Португалії, Росії, Румунії, України, Франції). Встановлено основні види правотворчої діяльності президента - безпосередня, сумісна й опосередкована. Запропоновано дефініцію акту правотворчості президента в республіках зі змішаною формою правління та розкрито юридичну природу видів акту правотворчості президента - нормативно-правового акту та нормативно-правового договору. Запропоновано їх класифікацію за різними критеріями. Визначено їх ознаки та функції (зокрема, соціальні). Встановлено співвідношення актів правотворчості президента з нормативно-правовими актами інших органів публічної влади. Розкрито правову природу інституту "вето" президента на закони, які приймаються парламентом, відзначено його законотворчий характер. Обгрунтовано, що документальне оформлення "вето" є не законодавчим актом, а факультативною стадією законотворчого процесу. Розвинуто ідею щодо можливості оформлення "вето" у вигляді указу. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення законодавства України.

188. Акти прямого народовладдя у правовій системі

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.01 О.Г. Мурашин; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Проаналізовано характерні ознаки акта прямого народовладдя, його юридичні властивості, надано визначення цього поняття. Розглянуто принципи й особливості прямої правотоворчості. Надано визначення прямого правотворчого процесу, розглянуто основні, властиві йому стадії, зроблено висновок про функції традицій та звичаїв у прямому правотворчому процесі. Виявлено основні вимоги до ідеальної моделі акта прямого народовладдя. Досліджено варіанти впливу громадської думки, що міститься в актах прямого народовладдя, на суспільну діяльність. Належну увагу приділено системі та видам актів прямого народовладдя. Здійснено класифікацію зазначених актів за різними критеріями. Показано юридичну природу актів референдуму, виборів, відкликання, наказів виборців, петицій, актів прямого народовладдя місцевого рівня, локальних актів, підзаконних і правозастосовчих, дано їх визначення. Досліджено нормативні засади прийняття актів прямого народовладдя, а також організаційно-функціональні аспекти їх дії. З'ясовано роль цих актів у механізмі правового регулювання. Визначено умови забезпечення ефективності їх реалізації.

189. Актуальні питання правозастосовчої діяльності у галузі екології

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.06 А.В. Котелевець; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено проблемам правозастосовної діяльності у сфері екології, розглянутої як діяльність компетентних державних та громадських органів у межах своїх повноважень стосовно застосування норм екологічного права з метою захисту прав та інтересів відповідних суб'єктів. Розкрито зміст поняття правозастосовної діяльності в галузі екології, необхідним елементом визначення якої є самозастосування норм екологічного права. Визначено основні суб'єкти застосування норм екологічного права, до складу яких увійшли місцеві органи влади і управління, спеціальні природоохоронні органи, органи суду, прокуратури, міліції, громадські організації, власники і природокористувачі певних природних ресурсів. На основі комплексного аналізу повноважень даних суб'єктів правозастосовної діяльності у сфері екології виявлено елементи дублювання в повноваженнях деяких органів, викладено рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.

190. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та приципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.08 А.Х. Степанюк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 34 с. — укp.

Розглянуто сутність процесу виконання покарання як об'єктивної дійсності, що осягається правовим знанням. Доведено, що предметом правового регулювання у кримінально-виконавчому праві має бути кримінально-виконавча діяльність, формою якої є кримінально-виконавчі правовідносини. "Виконання покарання" визначено як головний напрямок діяльності органів та установ виконання покарань. Здійснено структурно-функціональний аналіз кримінально-виконавчої діяльності. Визначено роль принципів поважання прав людини, гуманізму, справедливості, законності та невідворотності виконання покарання у формуванні кримінально-виконавчого права.

191. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.01 С.П. Добрянський; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 20 с. — укp.

Виокремлено у загальній теорії прав людини проблеми, які є найактуальнішими та потребують першочергового дослідження. Охарактеризовано новації у методологічних засадах дослідження феномена людини. Уточнено систему сутнісних ознак прав людини. Сформульовано визначення загальнотеоретичного поняття прав людини, а також деякі вихідні засади сучасної інтерпретації прав людини. Виділено спільні та відмінні ознаки класичної та сучасної концепції прав людини. Уточнено сучасне розуміння соціальної природи прав людини. Надано класифікацію та визначення "питомої ваги" чинників, які детермінують зміст прав людини. Виділено деякі нові тенденції розвитку інституту прав людини в міжнародному праві, зокрема, у правових системах Європейського Союзу та Ради Європи, поступове формування пан'європейської культури прав людини. Обгрунтовано умови адекватності перекладу українською мовою низки термінів, які застосовуються у міжнародних актах з питань прав людини.

192. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення містобудування і землекористування в Україні

М.М. Дьомін, О.С. Петраківська Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 85-96. — укp.

Обгрунтовано актуальність вилучення земель для містобудівних потреб, сформульовано основні задачі управління землекористуванням в населених пунктах, досліджено обмеження прав на використання земельних ділянок на забудованих територіях. Розглянуто питання відшкодування збитків власникам землі за використання територій в громадських інтересах. Визначено першочергові задачі, які мають бути вирішеними на нормативно-законодавчому рівні за вилучення земельної власності для громадських потреб.

193. Актуальні проблеми застосування науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.09 В.В. Коваленко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено правові, організаційні та криміналістичні засади застосування науково-технічних засобів спеціалістами під час проведення слідчих дій та удосконалення процесу підготовки кадрів спеціалістів-криміналістів для експертної служби МВС України. Обгрунтовано положення про необхідність комплексного вивчення взаємопов'язаних процесуально-правових, організаційних і криміналістичних проблем застосування науково-технічних засобів під час розкриття та розслідування злочинів. Уточнено класифікацію сучасних науково-технічних засобів за їх фунціональним призначенням і видом, досліджено проблеми їх апробації, вровадження та використання під час проведення слідчих дій. Наведено пропозиції щодо доцільності більш чіткого розмежування функцій експерта та спеціаліста та подальшої конкретизації кримінально-процесуальних норм щодо функцій спеціаліста-криміналіста у разі його участі у слідчих діях. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення структури експертної служби МВС України та техніко-технічного супроводу окремих слідчих дій, удосконалено методики застосування науково-технічних засобів. Сформульовано зміни та доповнення до кримінально-процесуального законодавства щодо поліпшення правового регулювання використання науково-технічних засобів і спеціальних знань на досудовому слідстві.

194. Актуальні проблеми латентної злочинності

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 В.Ф. Оболенцев; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто поняття латентної злочинності. Наведено думки щодо даного питання вітчизняних і зарубіжних фахівців. Сформульовано та обгрунтовано визначення латентної злочинності. На підставі аналізу 23 найбільш поширених видів злочинів визначено обсяг (рівень) латентної злочинності, його залежність від особливостей об'єкта та об'єктивних характеристик злочинного посягання, діяльності правоохоронних органів та осіб, проінформованих про злочин, наведено поправочні коефіцієнти відповідно до цих злочинів. Запропоновано методи виявлення та виміру латентної злочиності, розкрито їх причини та негативні наслідки, розглянуто можливі шляхи щодо її запобігання.

195. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.06 М.В. Шульга; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1998. — 37 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню актуальних теоретичних проблем правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах. Аналізуються питання, пов'язані із здійсненням земельної реформи з врахуванням формування ринкових відносин. Розглядаються правові форми реалізації земельних інтересів, гарантії земельних прав і надаються рекомендації щодо удосконалення земельного законодавства.

196. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно- правові питання)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ю.Ф. Кравченко; Університет внутрішніх справ. — Х., 1998. — 19 с. — укp.

197. Акція як об'єкт права власності

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 О.С. Швиденко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено проблеми правового регулювання акції як об'єкта права власності, наведено її характеристику та визначено правову природу. Висвітлено питання виникнення та припинення акції як об'єкта права власності, законні підстави її обмеження та обтяження правами третіх осіб. Розглянуто засоби захисту права власності на акцію. Зроблено висновок, що акція посвідчує тільки право участі в акціонерному товаристві. Проаналізовано особливості документарної та бездокументарної форми випуску акції. З'ясовано, що акції в Україні існують тільки в бездокументарній формі. Досліджено форму договорів, предметом яких є акція, зокрема відзначено необхідність їх письмового оформлення. Встановлено консенсуальність договорів про відчуження акцій, що не може бути змінено домовленістю сторін. Показано особливості застави акцій у порівнянні з іншими цінними паперами. Зроблено висновок, що передача акцій в заставу не повинна впливати на здійснення права участі в акціонерному товаристві. Розглянуто особливості речово-правових способів захисту права власності на акцію. На підставі аналізу наукової літератури, нормативних актів та судової практики сформульовано конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання права власності на акцію.

198. Аліментні правовідносини в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 Л.В. Афанасьєва; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Визначено та обгрунтовано поняття "сімейне правовідношення", "аліментне зобов'язання". На базі законодавчого визначення поняття "сім'я" проаналізовано співвідношення кола членів сім'ї та суб'єктів аліментних правовідносин. Розроблено ряд науково-теоретичних положень, які стосуються правового регулювання аліментних відносин з урахуванням нововведень, передбачених у новому Сімейному кодексі України. Розглянуто в комплексі аліментні зобов'язання подружжя, батьків і дітей, інших родичів, свояків, фактичних вихователів (вихованців). На підставі аналізу нормативно-правових актів шлюбно-сімейного законодавства та судової практики розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання аліментних відносин і рекомендації для правозастосовчих органів.

199. Анализ основных показателей деятельности государственного фонда содействия молодёжному жилищному строительству в 1998-2005 годах

В.П. Прадун, И.С. Журба Культура народов Причерноморья. — 2005. — N74. - Т.2. — С. 44-49 — Библиогр. в конце ст. 1 назв. — рус.

Ипотечный рынок жилья играет важную роль для макроэкономической стабилизации в странах с переходной экономикой. Выступая механизмом привлечения финансовых ресурсов в сектор жилищного строительства, он значительно ускоряет темпы его развития и объемы капиталовложений в эту сферу. Это создает мультипликационный эффект прироста валового внутреннего продукта, производства в смежных с жилищным строительством отраслях, доходов бюджетов. Одна гривня, вложенная в жилищное строительство, трансформируется в шесть гривень ВВП. Если в стране удваиваются объемы строительства, то ВВП в целом возрастает в 2,6 раза.

200. Анализ развития рыночного механизма перераспределения денежных потоков в экономике Крыма

Е.П. Варавкина Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 290-291 — Библиогр. в конце статьи: с. 291 (7 назв.) — рус.

экономика Крыма, финансовая деятельность Крыма, предприятия, нуженполныйтекст, коммерческие банки, иностранные инвестиции, рыночная инфраструктура