LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 11 із 175

201. Анализ финансирования малого инновационного бизнеса на примере США (1980-1990 гг.)

Д. Гордеев Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 308-310 — Библиогр. в конце статьи: с. 310 (3 назв.) — рус.

финансовая система США, 1980-1990 гг., финансирование инноваций, преподавательТНУ, корпорации, венчурный капитал, "бизнес-ангелы", венчурное финансирование

202. Анализ эффективности финансово-банковской системы Украины

А.В. Добровольский Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 38-44 — Библиогр. в конце статьи: с. 44 (18 назв.) — рус.

экономика Украины, финансово-банковская система Украины, решение финансового кризиса, занятость населения, бартер, кредит, финансовый рынок, фискальный кризис, дефицит госбюджета, Национальный банк Украины, облигации, государственный бюджет

203. Аналіз причин правопорушень неповнолітніх як підгрунтя соціально-педагогічної роботи з молоддю щодо профілактики злочинності

Т.І. Шанскова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 30. — С. 50-53. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розкрито сучасний стан проблеми правопорушень, скоєних неповнолітніми в Україні, виділено відмінності між поняттями "правопорушення" та "злочин". Проаналізовано причини правопорушень неповнолітніх за сучасних умов і визначено основні напрями роботи різних соціальних інститутів щодо їх запобігання.

204. Аналітико-статистичні моделі для прогнозування та підвищення ефективності функціонування систем митного контролю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 С.Г. Дем'янчук; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Розроблено та проаналізовано адекватні реальним умовам аналітико-статистичні моделі процесів організації та функціонування систем і технічних засобів митного контролю. У моделях у разі визначення результативності митного контролю враховується його достовірність, характер можливих помилок, вибірковий контроль для варіантів багатоканального, багатофазового, розподіленого, суцільного, вибіркового та комбінованого контролю, які сприяють гуманізації цього процесу. Здійснено дослідження стосовно оцінки ефективності функціонування митних установ та контрольних пунктів з метою її підвищення.

205. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 І.М. Гумовська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Розглянуто проблеми сучасного термінознавства, процеси термінологічної міграції, зокрема, функціонування юридичної термінології в англійських економічних текстах (монографічних працях, навчально-методичній літературі, періодичних виданнях та документації). Досліджено генезис англійських юридичних термінів, які вживаються в економічному дискурсі, їх семантичну еволюцію та здійснено їх структурно-словотворчий аналіз. Висвітлено дериваційні моделі термінів-іменників, термінів-прикметників, термінів-дієслів та термінів-словосполучень. Вперше проаналізовано проблему функціонування юридичної термінології в економічному дискурсі, а також семантичного поля юридичної термінології в структурі економічних текстів. На підставі вивчення економічної літератури різних жанрів та використання лексикографічних економічних та юридичних джерел виявлено, що приблизно 73 % усіх юридичних термінів економічного дискурсу стали невід'ємною частиною економічної підмови в зв'язку з їх продуктивним використанням у галузі економічної діяльності та правовим статусом бізнес-операцій.

206. Англомовні запозичення в українській правничій термінології

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Г.А. Сергєєва; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Досліджено англомовні запозичення в українській правничій термінології, їх роль у розвитку терміносистеми права. На основі структурно-типологічного підходу та принципу системності мови висвітлено особливості освоєння та функціонування англомовних термінів-запозичень на всіх системних рівнях української мови - фонологічному, граматичному, словотвірному та лексико-семантичному. Встановлено, що англіцизми зазнають формальних змін - у графічному відтворенні, фонемному складі, морфемній структурі та граматичній формі, а також функціональні зміни на рівні словотворення та семантики. Відзначено, що англомовні правничі терміни, в основному, пристосувалися до системи української мови, проте певна частина запозичень залишається не повністю освоєною. Виявлено фонетичні, морфологічні та семантичні варіанти запозичених з англійської мови термінів та визначено шляхи їх подолання. Запропоновано практичні рекомендації щодо освоєння англомовних запозичень відповідно до норм української мови. Проаналізовано причини запозичення англіцизмів та розглянуто проблеми їх уніфікації в українській правничій термінології.

207. Антикризові технології як механізм реалізації цілей державного управління

Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 В.І. Шарий; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Показано можливості застосування антикризових технологій як механізму реалізації цілей державного управління в Україні. Визначено особливості становлення та розвитку антикризового управління, розглянуто його базові принципи та методи. Охарактеризовано засоби реалізації антикризового процесу в українську суспільну дійсність. Значну увагу приділено кризам, кризовим явищам, конфліктам та сучасним антикризовим технологіям. Комплексно досліджено технологічний процес антикризового управління як передумову формування ефективної державної політики України. Проаналізовано антикризові технології державного управління як необхідну складову процесу стабілізації та економічного розвитку країни. Обгрунтовано необхідність застосування технологій державного антикризового управління навіть за сприятливих умов.

208. Антимонопольні правоохоронні засоби

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.04 І.І. Туйськ; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж.. — Донецьк, 2003. — 19 с. — укp.

Надано наукове визначення поняття "антимонопольні правоохоронні засоби". Розроблено цілісну наукову концепцію антимонопольних правоохоронних засобів (АПЗ). Розглянуто особливості застосування АПЗ запобігання, припинення порушень антимонопольного законодавства та захисту порушених прав. Проаналізовано специфіку юридичної відповідальності як АПЗ. Надано класифікацію охоронних засобів у сфері антимонопольного законодавства. Наведено пропозиції щодо вдосконалення законодавства про АПЗ.

209. Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічний аналіз)

Автореф. дис... канд. політ. наук21.01.01 Ю.В. Марченко; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Вивчено антитерористичну діяльність як складову системи національної безпеки. Проаналізовано поточні геополітичні трансформації та зрушення в системах національної системи за умов постбіполярного світу. Визначено особливості впливу глобалізаційних процесів на реорганізацію структур безпеки та становлення мережевих структур. Розкрито роль публічної політики у стабілізації суспільно-політичних процесів. Досліджено актуальні зміни за умов антитерористичної діяльності, проблеми та специфіку концептуалізації феномену тероризму, а також наявні заходи щодо боротьби з цим суспільно-політичним явищем. Проаналізовано міжнародну та національну нормативно-правову базу боротьби з тероризмом і окреслено перспективи її удосконалення. Обгрунтовано необхідність більш тісного міжнародного співробітництва у сфері антитерористичної діяльності з метою створення глобальних і регіональних та удосконалення національних структур безпеки.

210. Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст.- 1775 р.)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.01 І.М. Паньонко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню апарату управління Запорізької Січі (середина XVI ст. - 1775 р.). Розкрито суть, особливості, історичне значення апарату управління Запорізької Січі та засади його створення і функціонування: принципи виборності, колегіальності, гласності, змінності, звітності органів апарату управління та участі всього запорізького козацтва у їх формуванні; встановлено систему судових органів та пояснено особливості її побудови і функціонування. Зроблено висновок: Запорізька Січ,яка не мала всіх ознак держави, була своєрідним державним утворенням.

211. Апарат управління Західною Україною в складі Польщі (1921-1939 рр.)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.01 Л.Т. Присташ; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1998. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню процесу захоплення західноукраїнських земель Польщею, соціально-економічного становища Західної України в складі Польщі, організації і діяльності центральних органів державної влади та управління за конституціями 1921 р. і 1935 р., місцевих органів управління, включаючи органи самоврядування, та органів правосуддя. Зроблено висновок про фактичне усунення національних меншин Польщі від участі в роботі органів державного апарату і, насамперед, в парламенті держави. Спроба урядових кіл нормалізувати відносини з українською меншістю була вимушеною поступкою, яка не впливала в цілому на антидемократичний характер встановленого режиму. Певний доступ українського населення до участі в органах місцевого самоврядування не змінював його колоніального становища і фактичного безправ'я.

212. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 Є.А. Чернушенко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 22 с. — укp.

Досліджено проблеми правового інституту апеляційного оскарження: історичний розвиток, правову природу та значення у цивільному процесі. Розглянуто чинні правові норми, основні проблеми судової практики. Проведено порівняльний аналіз зарубіжного законодавства, розкрито його суть, визначено поняття та завдання апеляції. Розроблено рекомендації щодо удосконалення правового регулювання та механізму застосування інституту апеляції як способу оскарження рішень суду першої інстанції та способу захисту прав.

213. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.09 О.Ю. Костюченко; Акад. адвокатури України. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Досліджено інститут апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України, зокрема, його зародження, історичний розвиток, поняття, основні риси та завдання, об'єкт і предмет, суб'єкти, форму та зміст апеляції, порядок і строки її подання, підстави, умови та порядок відновлення цих строків, процесуальні наслідки подання апеляції. Проаналізовано існуючі теоретичні позиції, пам'ятки українського права з питань оскарження судових рішень до вищих судів, міжнародно-правові акти у галузі прав людини та судочинства, чинне кримінально-процесуальне законодавство України та інших держав, Проект нового Кримінально-процесуального кодексу (КПК) України, практику та статистику апеляційних судів України з питань апеляційного оскарження судових рішень у кримінальних справах. Наведено пропозиції щодо вдосконалення положень кримінально-процесуального законодавства України, які регламентують апеляційне оскарження судових рішень. В апеляційному порядку запропоновано оскаржувати рішення суду першої інстанції, якими закінчується розгляд справи, крім випадків, виключний перелік яких повинен бути встановлений КПК України. Для судових рішень, якими не закінчується розгляд справи і які винесені як суддею (слідчим суддею) у судовому провадженні, так і суддею (судом) у стадії судового розгляду кримінальної справи, пропонується запровадити окреме оскарження та перегляд. Передбачено можливість подання усної апеляції з занесенням її до протоколу, а також можливість подання спільної апеляції та приєднання повністю або частково до вже поданих апеляцій інших суб'єктів оскарження.

214. Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.09 В.І. Сліпченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 17 с. — укp.

Комплексно досліджено актуальні, теоретичні та практичні проблеми апеляційного провадження в кримінальному судочинстві України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід законодавчого регулювання апеляційної перевірки рішень суду першої інстанції. Обгрунтовано соціально-правові передумови відродження суду апеляційної інстанції. Розкрито сутність і значення інституту апеляційного провадження, визначено його місце в системі контрольних функцій кримінального судочинства. Виявлено відмінності між поняттями апеляція й апеляційне провадження, запропоновано їх визначення та виділено характерні ознаки. Розкрито основні завдання апеляційного провадження в системі кримінально-процесуальних стадій, здійснено порівняльне дослідження моделей апеляційного та касаційного провадження. Охарактеризовано стан судової практики апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції. Наведено пропозиції щодо покращення процедури перевірки рішень суду першої інстанції й оптимізації діяльності апеляційних судів. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та проекту нового Кримінально-процесуального кодексу України.

215. Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.10 Володимир Миколайович Коваль; Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 19 с. — укp.

216. Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу

автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.03 О.К. Вишняков; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 36 с. — укp.

Виявлено закономірності, які необхідно враховувати у процесі наближення до правових принципів внутрішнього ринку Європейського Союзу (ЄС). Зроблено оцінювання правової системи України відносно європейської, обгрунтовано шляхи вирішення правових колізій на рівні правових майнових відносин приватних суб'єктів, зокрема неризидентів, у комплексі з відносинами даних суб'єктів з державою, її органами або посадовцями (деривативні "приватно-публічні" правовідносини). Досліджено правові принципи, з використанням яких має бути здійснено долучення України як держави та її суб'єктів економічної діяльності до європейського інтеграційного об'єднання, що працює на загальновизнаних глобальних ринкових принципах. Виявлено особливості розвитку українського права у порівнянні з правом розвинутих західних країн. Визначено зміст поняття правової інтеграції, розглянуто її рівні та методи, досліджено процес інтеграційного правового регулювання та його сферу, з'ясовано основну мету євроінтеграційних процесів у правовому полі. Встановлено основні сфери правової інтеграції, зокрема, досліджено питання правового забезпечення цивільних майнових відносин товарного характеру як аксіоматичного пріоритету для України на сучасному етапі. Визначено ознаки інтегративності правових галузей. В інтеграційному аспекті розглянуто інструменти правового забезпечення цивільних майнових відносин товарного характеру. Досліджено співвідношення приватноправового та публічно-правового підходів у регулюванні цивільних майнових відносин товарного характеру. Проаналізовано взаємодію цивільного законодавства з іншими галузями законодавства України як інструментами не лише правового забезпечення майнових відносин товарного характеру, а й втручання держави у відносини приватних осіб. Обгрунтовано рекомендації щодо використання законодавства та судової практики ЄС у сфері товарних майнових відносин. Визначено основні риси трансформації господарсько-підприємницького законодавства України у зв'язку з її входженням до світової торговельної системи та перспективами залучення до внутрішнього ринку ЄС. Встановлено параметри умовного "зразка", який необхідно використовувати у процесі наближення до правових стандартів внутрішнього ринку ЄС.

217. Арешт суден на забезпечення морських вимог (цивілістичні аспекти)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 О.А. Брильов; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено актуальні проблеми цивільного та практичного характеру стосовно арешту суден з метою забезпечення морських вимог. Наведено поняття морської вимоги, досліджено їх правові особливості та відмінності від інших суб'єктивних цивільних прав. Обгрунтовано класифікацію морських вимог. Надано розширену характеристику привілейованих морських вимог як особливого підвиду морських вимог, розкрито суть їх понять. Розглянуто систему способів забезпечення даних вимог та їх види. Проаналізовано ознаки, тотожні системі забезпечення зобов'язань, та ознаки, що відрізняються від цієї системи. Установлено, що способи забезпечення морських вимог обираються сторонами під контролем суду. Доведено, що достатній розмір і прийнятна форма їх забезпечення є оціночними критеріями. Сформульовано висновок, що забезпечення зазначених вимог відбувається у судовому порядку, який є особливим видом судового провадження в Україні і за своєю природою є позовом in rem. Наведено та здійснено аналіз судової практики з арешту суден в Україні.

218. Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 Ю.В. Шинкарьов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 16 с. — укp.

Досліджено арешт як вид кримінального покарання, особливості його нормативної регламентації, призначення, виконання та відбування. Проаналізовано історію виникнення цього покарання на теренах України, особливості його правового регулювання за часів царату, перетворення його на короткострокове позбавлення волі та реставрацію у чинній системі покарань. Здійснено аналіз законодавства інших країн з правового регулювання арешту як виду кримінального покарання. Розкрито загальні та специфічні ознаки арешту як виду покарань. Сформульовано визначення поняття арешту. Визначено місце арешту в системі покарань. Досліджено порядок і особливості призначення кримінального покарання у виді арешу, здійснено аналіз порядку його виконання та відбування. На підставі дослідження запропоновано теоретичні висновки та пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України.

219. Архівна служба МВС України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Н.В. Платонова; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Комплексно досліджено історію становлення та розвитку архівної служби МВС, її місце в системі державних архівів та у комплексі розвитку архівної справи колишнього СРСР та України. На підставі архівних документів, вперше залучених до наукового обігу, висвітлено основні тенденції розвитку архівної справи в даному відомстві, передумови створення закритих архівів та причини знищення цінних архівних матеріалів. Охарактеризовано склад та зміст інформаційних ресурсів, визначено їх значення для вивчення історії України. Досліджено стан комп'ютеризації в архівній галузі, проаналізовано автоматизовані бази даних архівної інформації ДА МВС України, визначено напрямки подальшої їх розробки та можливості інтеграції в національну інформаційну систему "Архівна та рукописна Україніка".

220. Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937 - 1938 рр.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Е.П. Петровський; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Здійснено комплексний аналіз архівно-слідчих справ як джерела вивчення історії репресій в Україні у період "Великого терору" 1937 - 1938 рр. На підставі дослідження одного з фондів припинених справ (архіву УСБУ в Одеській області), визначено основні ознаки, які дозволяють класифікувати даний вид масових джерел і визначити притаманні їм особливості формування та систематизації документів. Встановлено, що значний вплив на процес формування справ таких факторів, як час і місце їх порушення, провадження слідства та характер обвинувачення, показано суттєву роль виконавчого органу, що приймав рішення у справі. З'ясовано, що перегляд справи та реабілітація залежно від періоду впливали на внесення коректив у формування справи та рівень її інформативного потенціалу. Визначено істотні відмінності між одиночними та груповими справами. Евристичним шляхом виявлено основні типи документів, що містяться у справах. Проаналізовано їх структуру, значення на кожній зі стадій формування справи, розглянуто проблеми повноти та достовірності інформації. Визначено інофрмаційний потенціал архівно-слідчих справ та їх цінність як джерела з історії вивчення масових репресій.