LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 12 із 175

221. Асоційоване навчання в системі професійного фізичного удосконалення працівників ОВС

В.Г. Бабенко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 4. — С. 3-8. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Зазначено, що пошук нових і удосконалення основних напрямків підвищення професіоналізму працівників органів і підрозділів внутрішніх справ України, курс на зміцнення здоров`я засобами фізичної культури та спорту, досягнення високих результатів і показників особистої фізичної підготовки можливий на основі визначення рівня мотиваційного спрямування в системі організації кадрового, нормативного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

222. Атестаційні провадження

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.С. Бурлака; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено атестаційне провадження як складову частину адміністративного процесу. Розкрито суть понять, визначено принципи, суб'єкти, стадії атестаційних проваджень. Введено поняття "атестація", здійснено диференціювання державних атестацій за видами, досліджено їх особливості. Запропоновано зміни та доповнення до чинного законодавства, що регулюють процедуру проведення атестацій. Розглянуто характеристику основних і додаткових критеріїв оцінювання діяльності особового складу органів внутрішніх справ (ОВС) України, особливостей проведення атестування, а також процедуру оскарження й опротестування висновків даного атестування.

223. Атестація державних службовців в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.Р. Кравець; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 20 с. — укp.

Визначено поняття, суть, принципи атестації державних службовців як важливого інструменту удосконалення ефективності та дієвості державної служби, професіоналізму та компетентності службовців. Охарактеризовано основні критерії оцінки їх діяльності. Запропоновано зміни та доповнення до чинного законодавства про державну службу щодо атестації даних службовців.

224. Аудит эффективноcти - новая форма государственного финансового контроля в Украине

В.Н. Дьяченко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N48, Т.1. — С. 31-35 — Библиогр. в конце ст.: 7 назв. — рус.

Цель статьи - анализ теоретических, практических и правовых основ аудита эффективности как новой формы государственного финансового контроля в Украине. Задачи статьи: изучить причины необходимости аудита эффективности; раскрыть сущность аудита эффективности путем сравнительного анализа аудита эффективности и финансового аудита; проанализировать нормативно-правовые основы аудита эффективности в Украине.

225. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.М. Дереконь; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено проблеми підвищення ефективності аудиту як форми фінансового контролю. Удосконалено нормативно-правове забезпечення інтеграції аудиту в адміністративно-правову інфраструктуру протидії очевидним і неочевидним (тіньовим) адміністративним деліктам, порушенням фінансової дисципліни, детінізації економічних відносин в Україні. Проаналізовано проблемну ситуацію та світовий досвід удосконалення аудиту як форми фінансового контролю. Розкрито його можливості як засобу протидії порушенням фінансової дисципліни та елементу адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин. Обгрунтовано необхідність створення цілісної системи фінансового контролю в державі шляхом включення в неї недержавних форм внутрішнього та зовнішнього аудиту, а також розробки та законодавчого закріплення в комплексному нормативно-правовому акті адміністративно-правових підстав, процесуальних процедур, стандартів і нормативів проведення, документального оформлення та реалізації результатів аудиторської перевірки. Показано доцільність створення адміністративно-правового механізму взаємодії органів державного та недержавного аудиту, внутрішніх та зовнішніх аудиторів, створення адміністративно-правових передумов забезпечення незалежності та об'єктивності недержавних аудиторів під час проведення аудиту, фіксації його результатів, підготовці висновку, досягнення основної мети фінансового контролю - виявлення недостатніх фінансових операцій, звітів, балансів та порушень фінансової дисципліни, очевидних та неочевидних (тіньових) адмінделіктів, інших тіньових проявів. Обгрунтовано необхідність виконання положень Концепції Адміністративної реформи щодо зменшення кількості перевірок за рахунок створення, наприклад, інформаційно-аналітичних систем і баз даних "кабінетного аудиту". Розроблено проект Закону України "Про фінансовий контроль" як комплексний нормативно-правовий акт, необхідний для формування цілісного механізму аудиторського контролю за фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання. Розроблено законопроекти щодо внесення змін і доповнень до Закону України "Про аудиторську діяльність" та законодавчі акти України, спрямовані на підвищення ролі аудиту як форми фінансового контролю та елементу адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин.

226. Аудит: функциональная ретроспектива и процесс становления аудиторской деятельности в экономике Украины

С.В. Усенко Культура народов Причерноморья. — 2003. — N45. — С. 130-134 — Библиогр. в конце ст.: 15 назв. — рус.

В статье рассматриваются историческая эволюция функций аудита в системе финансово-экономического контроля деятельности предприятий рыночной экономики. В оценке этапов этой эволюции автор исходит из обусловленности функций аудита развитием экономических отношений товарного рынка и смены мотиваций производственной деятельности. Такой подход к исследованию функциональной эволюции аудита позволяет определить стратегию аудиторской деятельности в процессе рыночной трансформации отечественной экономики.

227. Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України (соціально-психологічні детермінанти виникнення, методи превенції та профілактики)

Автореф. дис. канд. психол. наук19.00.06 О.В. Тимченко; МВС України. Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Досліджено природу аутоагресивної поведінки працівників органів внутрішніх справ, визначено її структуру, причини та приводи. На основі аналізу випадків самогубств працівників органів внутрішніх справ (ОВС) України за 1996 - 2000 рр. складено соціально-демографічний портрет суїцидента. Визначено та класифіковано соціально-психологічні причини та приводи суїцидальної поведінки працівників ОВС. Розроблено систему превентивно-профілактичних заходів щодо запобігання аутоагресивній поведінці працівників міліції. Запропоновано алгоритм діяльності практичного психолога щодо попередження аутоагресивної поведінки працівників міліції, який складається з прогнозування, превенції та психопрофілактики. Уточнено систематизацію поглядів щодо проблеми самогубств в контексті основних наук про людину. Поглиблено сучасні уявлення про ефективні методи і форми виявлення, профілактики і корекції аутоагресивної поведінки.

228. Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 І.В. Іваненко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 19 с. — укp.

Розглянуто теоретичні, практичні та прикладні проблеми наукового вивчення, законодавчого регулювання, правозастосування правоохоронними та судовими органами кримінального законодавства щодо відповідальності за організацію озброєної банди, участь у ній та здійснюваному нападі (бандитизм), а також питання підвищення ефективності попередження та протидії бандитизму. Здійснено детальний аналіз кримінально-правового поняття бандитизму, елементів його складу, кримінологічного змісту понять "злочинна організація", "банда", "участь у банді", "озброєність банди". Проаналізовано сучасний кримінологічний стан злочинності в Україні, пов'язаної з бандитизмом.

229. Банки як суб'єкти податкових правовідносин

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Я.О. Берназюк; Держ. податк. адмін. України. Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с. — укp.

Визначено податково-правовий статус Національного банку України та характерні риси виняткової правоспроможності банківських установ. Обгрунтовано необхідність законодавчого врегулювання питання участі центрального банку держави у формуванні прибуткової частини бюджету та недоцільність його оподаткування у загальному порядку. З'ясовано роль банківських установ у забезпеченні реабілітації податкових правовідносин, пов'язаних з оплатою обов'язкових платежів усіма суб'єктами оподаткування. Уточнено принципи податкового контролю, встановлено значення участі банків у контрольно-податкових правовідносинах. Вирішено ряд проблем, пов'язаних з оплатою банківськими установами зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Розглянуто особливості оподаткування різних операцій банківських установ та обгрунтовано доцільність удосконалення законодавства щодо регулювання даного порядку. Досліджено механізм виконання банківськими установами рішень податкових органів. Проаналізовано стан розвитку в Україні інституту податкового агента та особливості залучення банківських установ у дану сферу податкових правовідносин. З'ясовано спільні та відмінні риси податкової та цивільної поруки. Встановлено необхідність внесення змін до законодавства, що регулює порядок виконання банками обов'язків податкового поручителя. Обгрунтовано тезу про доцільність виділення норм щодо прав і обов'язків банків у сфері податкових правовідносин в окрему главу Податкового кодексу України.

230. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн

Автореф. дис. канд. юрид. наук12.00.07 Д.О. Гетманцев; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів особливостей нормативно-правового регулювання банківської таємниці як в Укрїні, так і в законодавстві інших країн. Запропоновано удосконалити зміст легалізованого українським законодавством поняття "банківська таємниця", розширити перелік відомостей, що мають відноситись до інформації, що становить банківську таємницю, удосконалити механізм її захисту. Висвітлено порядок розкриття відомостей, що становлять банківську таємницю на запит відповідного компетентного органу, надано аналіз повноважень правоможних суб'єктів, вказано на недоліки в чинній процедурі розкриття банківської таємниці, запропоновано шляхи їх подолання. Запропоновано удосконалити механізм надання інформації, що становить банківську таємницю, на запит уповноважених осіб, усунути неоднозначності в даній процедурі. Досліджено інститут юридичної відповідальності, проаналізовано правовий інститут притягнення винних у розкритті банківської таємниці осіб до фінансово-правової, цивільно-правової, адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності. На основі результатів проведених досліджень обгрунтовано необхідність внесення відповідних змін у законодавство.

231. Бідність як фактор тероризму

С.Я. Сухачов Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 18. — С. 68-71. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Досліджено механізм детермінації бідності як соціально-економічного, політичного, духовного феномену, його вплив на виникнення, поширення й екскалацію тероризму, який набув статусу самостійного військового і політичного фактору в глобальному вимірі.

232. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 В.А. Бублейник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено кримінально-правові та кримінологічні заходи боротьби з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Визначено об'єктивні, суб'єктивні та кваліфікувальні ознаки злочину, передбаченого ст. 307 Карного кодексу (КК) України. На підставі результатів аналізу тенденцій розвитку наркобізнесу в Україні, визначення узагальненого портрета особи-наркозбувальника, а також з'ясування причин і умов, які сприяють поширенню наркоманії в Україні та незаконному збуту наркотиків, наведено комплекс заходів з метою підвищення ефективності діяльності правохоронних органів щодо запобігання та розкриття злочинів у сфері незаконного збуту наркотиків. Запропоновано зміни до чинного законодавства.

233. Боротьба з пожежами в житловому секторі (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 І.Г. Куц; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Розглянуто комплекс питань історичного, теоретичного та практичного характеру, пов'язаних з розробленням заходів боротьби з пожежами у житловому комплексі. Досліджено проблеми, які виникають у діяльності правоохоронних та інших державних органів, розкрито поняття пожежі, охарактеризовано кримінально-правові та адміністративно-правові заходи боротьби з пожежами, а також причини та умови їх виникнення. Наведено характеристики об'єктивних показників пожеж у житловому секторі, розроблено пропозиції щодо поліпшення їх профілактики.

234. Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 О.П. Рябчинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Запропоновано безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст.300 КК України, визнавати моральні засади суспільства у частині розповсюдження інформації, спрямованої на забезпечення поваги гідності особи згідно загальнолюдських цінностей. З метою уніфікації термінології, рекомендовано мінімізувати кількість оціночних понять у дефінації "порнографія" та визнавати як натуралістичне зображення, а також опис статевих органів персонажів (людей, тварин) у момент вчинення ними або щодо них дій сексуального характеру. Пропоновано розглядати зберігання творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, з метою збуту або розповсюдження як готування до даних дій, а не як самостійний злочин, зважаючи на те, що дані дії не досягають ступеня суспільної небезпечності, характерного для злочину. Запропоновано включити до переліку кваліфікуючих ознак складу злочину, передбаченого ст.301 КК, ознаку скоєння даного злочину спеціальними суб'єктами - батьками або особами, що їх замінюють, учителями, вихователями та іншими особами, які на законних підставах утримують, доглядають, виховують, дають освіту дітям віком до 16 років. Рекомендовано суб'єктом злочинів, передбачених ст.300 і 301 КК, які вчинюються щодо неповнолітніх або з примушуванням їх до створення порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, визнавати осіб, які досягли вісімнадцятирічного віку. Вперше, на підставі результатів аналіза статистичного матеріалу, наведено кримінологічну характеристику злочинів, передбачених ст.300 і 301 КК України.Розроблено пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства та інших заходів у галузі боротьби з ввезенням, виготовленням, збутом і розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості.

235. Боротьба зі злочинами, що вчиняються з використанням зброї

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 Л.М. Кулик; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розглянуто комплекс питань теоретичного та практичного характеру, пов'язаних з організаційно-правовими та кримінологічними аспектами протидії злочинам, вчиненим з використанням зброї. Визначено ознаки даного виду злочинів, а також детермінанти існування та поширення цього явища. Проаналізовано законодавство деяких зарубіжних країн про відповідальність за вчиннення злочинів з використанням зброї. Охарактеризовано сучасний стан діяльності органів внутрішніх справ України у сфері протидії злочинам, що вчинені з використанням зброї. На підставі одержаних результатів наукового дослідження розроблено пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства України й запропоновано комплекс заходів протидії злочинам, вчиненим з використанням зброї.

236. Боротьба із злочинними посяганнями на власність, предметом яких є автотранспортні засоби (кримінально-правові і кримінологічні аспекти)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 Ю.Ф. Іванов; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням вдосконалення кримінально-правової боротьби із злочинними посяганнями на власність, предметом яких є автотранспортні засоби, а також профілактиці цих діянь. Обгрунтовується думка відносно того, що безпосередніми об'єктами при угоні є суспільні відносини права власності та суспільні відносини, які забезпечують громадську безпеку у сфері експлуатації та використання автотранспорту. Дається кількісна і якісна характеристика злочинцям за віковими ознаками, освітнім рівнем, соціальним станом, а також таким, які вчиняли злочини неодноразово, у нетверезому стані, у складі групи тощо. Аналізуються методи загальної та індивідуальної профілактики, які застосовуються органами внутрішніх справ відносно злочинів, що розглядаються і вносяться пропозиції по підвищенню їх ефективності.

237. Брокерський договір: цивільно-правовий аспект

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 Ю.Г. Орзіх; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 20 с. — укp.

З'ясовано суть і значення брокерського договору за сучасних умов, визначено його ознаки та особливості. Проведено теоретичний аналіз зобов'язань, які виникають у процесі складання, зміни або припинення брокерського договору, відповідальності за його порушення. Сформульовано пропозиції щодо правового регулювання брокерських відносин у цивільному законодавстві України. Досліджено цивільно-правову природу брокерських відносин, місце брокерського договору у системі договірних зобов'язань, співвідношення з іншими посередницькими договорами. Визначено змішаний характер брокерського договору, зумовлений змішуванням положень певних договірних конструкцій, а саме: договору доручення, комісій і агентського договору. Проаналізовано динаміку брокерських зобов'язань: порядок укладення, виконання, зміни та розірвання, припинення відносин у брокерському договорі, а також відповідальність за невиконання чи неналежне виконання брокерського договору.

238. Бытие власти

В.Г. Бачихин Культура народов Причерноморья. — 2005. — N74. - Т.2. — С. 74-77 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

Статья посвящена раскрытию принципов моральности и ответственности власти в условиях становления демократии в Украине. В статье анализируется многомерность феномена власти. Раскрывается сущность форм правления в историческом аспекте. Развития системы норм на различных этапах становления государственности. Анализируется право власти, основные ее задачи. Раскрывается сущность власти в правовом государстве. Место морали и ее взаимосвязь с властью. Зависимость эффективности функционирования власти от права и морали.The article is devoted to opening of principles of morality and responsibility of power in the conditions of becoming of democracy in Ukraine. The multidimensional of the phenomenon of power is analysed in the article. Essence of forms of rule in a historical aspect opens up. Development of the system of norms on different stages of becoming of the state system. A right for power, basic its tasks, is analysed. Essence of power in the legal state opens up. Place of moral and its intercommunication with power. Dependence of efficiency of functioning of power on a right and moral.Стаття присвячена розкриттю принципів моральності і відповідальності влади в умовах становлення демократії на Україні. В статті аналізується багатовимірність феномену влади. Розкривається сутність форм правління в історичному аспекті. Розвиток системи норм на різних етапах становлення державності. Аналізується право влади, основні її завдання. Місце моралі та її взаємозв'язок з владою. Залежність ефективності функціонування влади від права і моралі.

239. Бюрократизм в системі державного управління та правовий механізм його подолання

Автореф. дис... канд. юрид. наук23.00.02 Валентина Миколаївна Скрипнюк; Одеська держ. юридична академія. — О., 1999. — 20 с. — укp.

240. Вагомість основних чинників розсіювання куль у стрільбі зі службових пістолетів

В.Т. Пятков, С.М. Банах Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 11. — С. 8-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Науково обгрунтовано методику визначення основних чинників розсіювання куль та їх роль у стрільбі зі службових пістолетів. У стрільбі з пістолетів Макарова на відстані 25 м найбільш вагомими є конструкційні, техніко-тактичні та балістичні чинники розсіювання куль.