LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 15 із 175

281. Визначення залежності прояву вольових якостей від стрес-фактора у майбутніх правоохоронців, як чинника ефективності виконання професійних правоохоронних завдань

О.І. Ємчук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 32-36. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Наведено результати експериментів, в яких визначено вагомість спеціальної фізичної та психологічної підготовки в розвитку та прояві вольових якостей під час виконання службових обов'язків.

282. Визначення рівня фізичної працездатності курсантів-жінок Львівського юридичного інституту МВС України

О.І. Тьорло Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 20. — С. 87-93. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Зроблено порівняльну характеристику показників ЧСС, як одного з факторів, що визначає рівень фізичної працездатності курсантів-жінок. Визначено рівень фізичної працездатності курсантів-жінок під впливом занять спеціальною фізичною підготовкою.

283. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.09 О.М. Калачова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено проблеми визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні, зокрема, інформаційну невизначеність щодо фактичного становища особи, можливу наявність подвійного статусу суб'єкта. Запропоновано алгоритм дій слідчого у разі вирішення питання щодо наділення особи кримінальним процесуальним статусом, за яким розглянуто процесуальний порядок визначення правового становища окремих суб'єктів кримінального судочинства. Проаналізовано особливості визначення слідчим процесуального статусу його учасників на різних стадіях досудового провадження. Запропоновано зміни та доповнення до чинного КПК і проекту КПК з метою вдосконалення правової регламентації дій слідчого у разі визначення процесуального статусу учасника кримінального судочинства.

284. Викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України кінця XIX - початку XX століття

С.О. Микитюк Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 11. — С. 72-74. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Узагальнено досвід викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України кінця ХІХ - початку ХХ ст.

285. Виконавча влада: соціально-правова природа, особливості

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.01 О.В. Хоменко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Визначено зміст поняття "виконавча влада", встановлено її співвідношення з поняттями державної та політичної влади. Уточнено співвідносність між державною владою та державним управлінням, визначено місце виконавчої влади в системі поділу державної влади. Розкрито зміст і структуру повноваження як основного елемента влади в юридичному сенсі. Сформульовано визначення державно-вкладного повноваження й охарактеризовано особливості реалізації виконавчої влади у країнах з різними формами державного правління. Визначено основні напрямки удосконалення виконавчої влади в Україні.

286. Виконання вексельних зобов'язань

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 І.Ф. Сидоров; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 18 с. — укp.

На підставі результатів аналізу наукової літератури, міжнародного, національного та законодавства деяких зарубіжних країн досліджено основні проблеми правового регулювання виконання вексельних зобов'язань, надано їх основну характеристику як виду цивільних зобов'язань. Розкрито історичний розвиток законодавства України у сфері регулювання виконання вексельних зобов'язань, визначено етапи та особливості його розвитку. Уточнено поняття вексельного зобов'язання. Виділяючи особливості виконання даних зобов'язань, проаналізовано способи їх виконання. Детально досліджено порядок їх примусового виконання, опротестування векселів та здійснення виконавчого напису. Враховуючи загальні принципи цивільного права та правила, встановлені вексельним законодавством, наведено рекомендації, спрямовані на удосконалення нормативного регулювання виконання вексельних зобов'язань в Україні.

287. Виконання заповіту

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.03 О.Є. Кухарєв; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Розкрито юридичну природу відносин з виконання заповіту, встановлено юридичні факти, що породжують дане правовідношення. Визначено порядок здійснення виконавцем заповіту своїх повноважень. Обгрунтовано підстави для припинення правовідношення з виконання заповіту. Визначено цивільно-правовий статус і порядок призначення виконавця заповіту. Проаналізовано правові наслідки невиконання учасниками правовідносин з виконання заповіту своїх обов'язків, а також відмови виконавця заповіту від здійснення своїх повноважень. З'ясовано, що відносини з виконання заповіту можуть мати договірний і недоговірний характер, який обумовлений суб'єктом призначення виконавця заповіту та формою вираження його згоди на таке призначення. Наведено понятійну характеристику договору про виконання заповіту, який належить до групи договорів про надання послуг. На підставі дослідження договірних відносин, які виникають у процесі виконання заповіту, виокремлено два види договорів про виконання заповіту залежно від суб'єктного складу - договір про виконання заповіту, сторонами в якому виступають заповідач і виконавець заповіту та договір про виконання заповіту, встановлений між спадкоємцями та виконавцем заповіту. За наявності недоговірних засад зобов'язання, що виникає у процесі виконання заповіту, належить до зобов'язань, які виникають з односторонніх правочинів. Проаналізовано проблеми виникнення та припинення правовідносин з виконання заповіту, визначено особливості встановлення цивільно-правової відповідальності учасників таких відносин. Наведено практичні рекомендації щодо оптимізації законодавства, що регулює досліджувані правовідносини.

288. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 О.В. Ткачова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено питання покарань у вигляді виправних і громадянських робіт. Зазначені види покарань розглянуто у контексті альтернативи позбавленню волі. Наведено аргументи з метою поширення практики застосування виправних і громадських робіт. На піставі аналізу правової природи й ознак цих робіт запропоновано висновок, що зміст виправних і громадських робіт головним чином є кара. Значну увагу приділено процесу виконання цих покарань, складовими частинами якого є порядок і умови їх виконання. З урахуванням результатів дослідження виокремлено основні завдання, функції та повноваження кримінально-виконавчої інспекції під час виконання виправних і громадських робіт. Розглянуто принципові відмінності, наявні під час їх виконання. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики виконання виправних і громадських робіт.

289. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.08 Ю.В. Мантуляк; Акад. адвокатури України. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Досліджено питання характеристики виконання спеціального завдання з метою запобігання чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як однієї з обставин, що виключають злочинність діяння. Проаналізовано поняття та місце виконання спеціального завдання у системі таких обставин. Визначено юридичний склад правомірного вчинку виконання спеціального завдання як систему структурних компонентів (безпосереднього об'єкта, діяння, наслідків, причинового зв'язку між ними, часу, обстановки, спеціального суб'єкта, психічного ставлення до вчиненого діяння (діянь) у цілому та його окремих юридично значимих елементів об'єктивного характеру, мотиву та мети), що характеризуються ознаками, необхідними та достатніми для характеристики діяння, взаємопов'язаного з вимушеним заподіянням шкоди під час виконання такого завдання як обставини, що виключає злочинність діяння. Розглянуто структуру юридичного складу даного правомірного вчинку з урахуванням юридичних фактів, що стосуються загальної структури, специфічної конструкції та конкретного змісту його об'єкта, об'єктивної сторони: суб'єкта та суб'єктивної сторони. Визначено поняття перевищення меж вимушеного заподіяння шкоди під час виконання спеціального завдання та підстави відповідальності особи, яка відповідно до закону виконувала спеціальні завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою запобігання чи розкриття їх злочинної діяльності. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення відповідних положень КК України та практики їх застосування.

290. Використання адвокатом-захисником психологічних знань у кримінальному процесі

Автореф. дис... канд. юрид. наук19.00.06 В.В. Бедь; Нац. акад. внутр. справ МВС України. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти проблеми використання психологічних знань адвокатом-захисником для підвищення ефективності кримінального процесу. На основі праць юристів, психологів та досліджень автора розкриваються суть психологічного пізнання у кримінальному процесі, його юридичні й психологічні передумови, аналізуються особливості застосування психологічних знань адвокатом. Здійснена психологічна характеристика адвокатської діяльності та її вимог до особистості, на основі проведеного дослідження розроблена психограма адвоката-захисника. Викладено рекомендації і пропозиції щодо психологічного забезпечення адвокатської діяльності, яке повинне здійснюватись по таких напрямах : 1) залучення адвокатом різних форм психологічного пізнання (використання можливостей психологічної консультації, висновків судово-психологічної експертизи, взаємодія з фахівцем-психологом); 2) безпосереднє використання психологічних знань адвокатом, який отримав психологічну підготовку. Остання передбачає розвиток загальної психологічної культури та формування спеціальної психологічної підготовленості.

291. Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.09 О.О. Пунда; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено правові засади використання науково-технічних засобів у кримінальному процесі, поняття, функціональне призначення та види науково-технічних засобів, що застосовуються у кримінальному судочинстві. Проаналізовано поняття та напрями використання даних, здобутих шляхом застосування науково-технічних засобів у процесі розслідування злочинів, місце та роль даних, одержаних з використанням науково-технічних засобів у процесі доказування в кримінальному судочинстві. На підставі отриманих результатів дослідження сформульовано рекомендації щодо вдосконалення норм кримінально-процесуального законодавства, які регулюють процес залучення науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві.

292. Використання доказів, отриманих на території інших країн, в кримінальному процесі України

Автореф. дис... канд. юрид. наук:12.00.09 А.С. Сизоненко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Досліджено проблеми використання доказів у кримінальному процесі України, які одержані на території іноземних країн у порядку надання міжнародної правової допомоги. Обгрунтовано нові положення щодо видів та механізму правової допомоги у збиранні доказів за кордоном, їх дослідження та оцінки у кримінальному судочинстві України. Досліджено правозастосовчу практику одержання доказів в інших країнах. Конкретизовано підстави визнання фактичних даних недопустимими в якості доказів. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та розробки нового Кримінально-процесуального кодексу України.

293. Використання досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав та свобод людини (організаційно-правовий аспект)

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.О. Січкар; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 20 с. — укp.

Розкрито сутність поліції як державного інституту, визначено його соціальну роль у суспільстві й обгрунтовано теоретичну та практичну моделі діяльності. Проаналізовано законодавство розвинених зарубіжних країн щодо забезпечення легітимності поліцейської діяльності. Досліджено зарубіжний досвід діяльності поліції у сфері забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян. Наведено характеристику міжнародних стандартів, що регулюють права людини у правовій державі. Розглянуто можливості використання різних форм адміністративної діяльності щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян за сучасних умов. Обгрунтовано пропозиції щодо впровадження позитивного зарубіжного досвіду діяльності поліції у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян у системі МВС України. Проаналізовано вітчизняну практику примусового виконання рішень правоохоронних органів, розглянуто актуальні проблеми реалізації чинних правових норм та виконавчих документів. Наведено рекомендації щодо адаптації міжнародно-правових актів щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян у правовому полі України й обгрунтовано шляхи удосконалення адміністративної діяльності міліції у даній сфері.

294. Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.04 Е.В. Сгара; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2005. — 17 с. — укp.

Досліджено особливості застосування норм інституту мирової угоди у межах процедур санації та розпорядження майном під час провадження справи про банкрутство. Вивчено історичні передумови становлення інституту мирової угоди. Показано, що публічно-правовий характер його норм і загальна тенденція гуманізації норм права вимагають встановлення рівноправних взаємовідносин у системі кредитор - боржник. Запропоновано ввести в Закон про банкрутство норми, що дозволяють проведення сепаратних переговорів з найбільш значимими кредиторами та припускають автоматичне скасування боргів за вимогами їх третьої та наступної черги. Обгрунтовано доцільність включення у норми, що визначають структуру плану санації та графік погашення заборгованості, положень, які рекомендують проведення інноваційних заходів у процедурі санації і враховують умови надання кредиту та терміни його погашення. У разі банкрутства неспроможних підприємств з підвищеним рівнем соціальної значущості запропоновано приділяти належну увагу їх виробничим особливостям. Удосконалено визначення поняття "мирова угода".

295. Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.Я. Мацюк; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 16 с. — укp.

Охарактеризовано сутність процесу управління та використання інформації в службовій діяльності органів податкової міліції. Розглянуто види, правові основи класифікації інформації та її правові характеристики, теоретичні аспекти поняття аналізу та його суті в процесі управління. Досліджено організаційно-правові засади збору та аналізу інформації органами податкової міліції для прийняття управлінського рішення. Детально розглянуто питання організації аналітичної роботи та її вплив на ефективність діяльності податкової міліції. Значну увагу приділено захисту інформації, яка використовується в податковій службі. Наведено пропозиції щодо удосконалення діяльності підрозділів податкової міліції та ефективного використання інформаційного ресурсу в боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування.

296. Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.09 В.В. Бірюков; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем щодо використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування, розглянутий як інформаційний, і метою якого є створення об'єктивної інформаційної моделі події злочину, що мав місце в минулому. У даному разі важливо, у якій формі та яким методом зафіксовано інформацію. Досліджено специфічні питання, що виникають у разі використання науково-технічних засобів (НТЗ) для фіксації криміналістично значимої інформації, обгрунтовано допустимість і доцільність використання у цій діяльності комп'ютерних технологій. Результатом дослідження є методики фіксації інформації з їх використанням. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до норм КПК стосовно використання НТЗ у процесі розслідування. Розглянуто питання забезпечення співробітників, які здійснюють фіксацію, необхідним комплектом НТЗ для фіксації криміналістично значимої інформації за польових умов.

297. Використання оперативної інформації як підстави для застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.09 Е.Д. Коваленко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено питання легітимності прийняття процесуальних рішень про застосування заходів кримінально-процесуального примусу на підставі інформації, одержаної за результатами оперативно-розшукових заходів. З'ясовано співвідношення кримінально-процесуальних доказів та інформації, одержаної завдяки оперативно-розшуковій діяльності. Проаналізовано роль такої діяльності у збиранні та перевірці доказів. На підставі узагальнення сучасних поглядів і теоретичних концепцій кримінально-процесуального законодавства, положень Конституції України, відомчих нормативно-правових актів розглянуто питання щодо застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві специфічною оцінкою якого є використання оперативно-розшукової інформації. Сформульовано й обгрунтовано пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства з метою підвищення ефективності використання оперативної інформації як підстави для проведення слідчих дій, обрання та зміни запобіжного заходу.

298. Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі

автореф. дис... канд. мед. наук14.01.25 Г.С. Шавловський; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено можливості використання смартфонів і комунікаторів у судово-медичній експертизі. За допомогою смартфона створено 31 оригінальну судово-медичну комп'ютерну програму для їх використання у процесі експрес-діагностики часу настання смерті, странгуляції, у разі автомобільної травми та перелому кісток черепа, а також для встановлення статі, віку, зросту загиблих і визначення механізму утворення слідів крові та дистанції пострілу. Розроблено оригінальні підходи щодо створення ілюстративного матеріалу (схематичних зображень) на місці пригоди під час огляду трупа або його ексгумації, для чого складено більше, ніж 100 комп'ютерних рисунків, представлених у вигляді атласу з судової медицини. Апробовано функцію відеозйомки смартфоном для об'єктивної реєстрації змін трупних плям у процесі їх дослідження на місці пригоди з метою прогнозування часу настання смерті, а також для фіксації етапів відтворення умов і обставин скоєння злочину. Створено методику використання текстового редактора смартфорна (комунікатора) та способи передачі текстової та графічної інформації по системі мобільного зв'язку. Доведено, що комунікаційні можливості смартфонів успішно можуть замінити використання Інтернету для судово-медичних завдань. Встановлено, що функція електронної пошти (E-Mail) смартфона дозволяє передачу графічної (фотографії, рисунка, відеофайлів) або текстової інформації на будь-який стаціонарний комп'ютер (підключений до Інтернету) або інший смартфон, що створює умови для використання широкої мережі передачі інформації (наприклад, виконаних в лабораторії "Актів судово-медичного дослідження") між різними підрозділами бюро судово-медичної експертизи.

299. Використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.09 Н.Я. Дондик; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Проаналізовано сутність та наведено класифікацію економічних злочинів з урахуванням особливостей механізму їх відображення у документах. Розроблено класифікацію документів, в яких знаходять відображення злочинні дії з використанням фінансово-господарських операцій. Проаналізовано зміст методів документального та фактичного контролю суб'єкта господарювання в стадії перевірки матеріалів щодо економічних злочинів. Визначено особливості завдань, що вирішує бухгалтер під час проведення окремих слідчих дій. З'ясовано сутність судово-бухгалтерської експертизи за умов розслідування економічних злочинів.

300. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням комп'ютерних технологій

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.09 Д.В. Пашнєв; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено типові способи застосування комп'ютерних технологій у злочинних цілях. Зазначені способи диференційовано згідно підготовчого, основного та заключного етапів вчинення комп'ютерних злочинів. Зазначено, що комп'ютерні сліди виникають під впливом комп'ютерних технологій і являють собою якісні та кількісні зміни комп'ютерної інформації. Досліджено структуру та форми використання спеціальних знань під час розслідування комп'ютерних злочинів. Відзначено, що фахівці повинні мати основні спеціальні технічні знання та додаткові юридичні знання. Запропоновано систему принципів створення комп'ютерних технологій збирання комп'ютерних слідів. Наведено існуючі програмно-технічні засоби їх дослідження. Значну увагу приділено застосуванню спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи. Наведено пропозиції щодо проведення на цій стадії судової експертизи. Розглянуто особливості роботи спеціаліста для проведення слідчих дій залежно від ситуацій. Надано визначення предмету комп'ютерно-технічної експертизи, її задач і об'єктів дослідження.