LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 175 із 175

3481. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці

Автореф. дис... д-ра політ. наук23.00.04 С.П. Галака; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 38 с. — укp.

Вперше у вітчизняній політології комплексно досліджено проблему ядерного нерозповсюдження у світовій політиці. Розроблено концепцію нерозповсюдження ядерної зброї, ідентифіковано основні теоретичні підходи щодо вирішення даної проблеми, удосконалено її понятійний апарат. З'ясовано провідні мотиви розповсюджувачів ядерної зброї. Проаналізовано еволюцію, сучасний стан та загрози режиму нерозповсюдження ядерної зброї, розглянуто політику офіційно визнаних та де-факто ядерних держав. Визначено нові та потенційні загрози існуючому режиму та можливі заходи щодо їх нівелювання. Особливу увагу приділено вивченню проблеми існування та зміцнення Договору нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як правової основи режиму нерозповсюдження. Визначено недоліки ДНЯЗ та запропоновано заходи щодо їх подолання.

3482. Якісне перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій

Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 С.Ю. Чистов; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано та розроблено науково-методичне забезпечення якісного перетворення системи управління на рівні районних державних адміністрацій з урахуванням визначених особливостей їх статусу як суб'єктів і об'єктів управління. Запропоновано виділити у системі управління відносно самостійний елемент - "правове забезпечення", розкрито його зміст за двома складовими, нормативно-правовою та регламентно-правовою. Розроблено методичний підхід до визначення чисельності працівників районних державних адміністрацій залежно від впливу характеристик складності керованого об'єкта. Удосконалено процесуальний підхід до комплексного перетворення систем управління, що базується на оцінці їх складових елементів за відповідністю виконання функціональної діяльності організаційно-управлінських структур, зокрема кодним підрозділом, керівним працівником, спеціалістом. Запропоновано механізм здійснення процесу перетворення систем державного управління на районному рівні, реалізація якого забезпечує якісні зміни їх харакеристик.

3483. Factors Determining Guards' Professional Competence

= Фактори, які визначають компетенцію професійних охоронців S. Dadelo Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 1. — С. 139-144. — Бібліогр.: 16 назв. — англ.

Проаналізовано фактори, що впливають на професійну підготовку працівників приватної служби охорони й перевірено інформативність оцінки прямих начальників працівників приватної служби своїх підлеглих. Суб'єкт дослідження - 118 працівників приватної служби охорони й 4 їх прямих начальники. Об'єкт дослідження - фактори, що впливають на психобіологічні й професійні компетенції працівників приватної служби охорони. З'ясувалося, що оцінка працівників приватної служби охорони прямими начальниками в більшості випадків є необ'єктивною й недостовірною. Для оцінки професійних якостей працівників приватної служби охорони доцільно використати широку гаму кількісних факторів, що відображають теоретичну й практичну підготовку, професійну активність, психічні якості, вік і фізичний розвиток, фізичний підготовку, а також боєздатність.

3484. Intercorrelation analysis of physical preparedness indices in guards

Dadelo Stanislav Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 7. — С. 89-96. — Библиогр.: 16 назв. — англ.

Встановлено показники фізичних якостей працівників приватної служби охорони Литви і проведено кореляційний аналіз отриманих показників. З'ясовано, що під час опрацювання практичної програми дослідження фізичних якостей працівників приватної служби охорони можливе використання значно меншої кількості тестів. Показником аеробної витривалості та функціональних можливостей серцево-судинної системи є біг на 3 000 м. Для оцінки сили кисті достатньо показника динамометрії однієї домінуючої кисті. З метою визначення локальної м'язової витривалості можливо використовувати тільки тест підтягування на перекладині. Скок з місця в даль інформує не тільки про потужність одноразового скорочення м'язів, але і дає більш широку інформацію про фізичну підготовку. Час простої психомоторної реакції, кількість рухів за 10 с і швидкість одного руху мають різні функціональні механізми і в наслідок цього не можуть бути взаємно замінні. Дані бігу на 100 м не мають зв'язку з показниками якості швидкості, тому повинні оцінюватися як показник швидкості бігу, а не як комплексна оцінка якості швидкості.

3485. IV съезд партии "Иттифак эль муслимин" и упадок либерального движения тюрко-мусульман России

С.П. Шендрикова Культура народов Причерноморья. — 2002. — N27. — С. 38-42 — Библиогр. в конце статьи: с. 41-42 (14 назв.) — рус.

политические партии, 20 в., либеральное движение, межэтническое взаимодействие, мусульманское население, мусульманская фракция, тюрко-мусульмане

3486. The role of speed as a physical property in the guard's professional competence

S. Dadelo Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 21. — С. 96-105. — Библиогр.: 17 назв. — англ.

Проаналізовано показники фізичних якостей швидкості працівників приватної служби охорони, зіставлено їх з відповідними показниками осіб, які працюють в державній службі охорони, і молодих осіб, які не займаються охоронною справою, а також складено шкали оцінки таких показників. Встановлено, що працівники елітної групи приватної охоронної фірми за показниками швидкісних якостей вірогідно не відрізняються від інших обстежених охоронців. Порівняння швидкісних якостей працівників приватних охоронних фірм і працівників державної служби охорони, показало, що вони вірогідно не відрізняються. Більшість показників швидкісних якостей працівників охорони вищі, ніж у осіб, не працюючих в охранній сфері. Створені шкали оцінки швидкісних якостей працівників охорони є підставою для більш точної оцінки їх під час працевлаштування та наданя відповідної кваліфікації.

3487. «факторинговый» учет законодательные разночтения

Е.С. Сурнина Культура народов Причерноморья. — 2002. — N50, Т.3. — С. 105-107 — Библиогр. в конце ст.: 3 назв. — рус.

В статье поставлена цель – рассмотреть современные подходы к формированию понятия – факторинг, провести анализ основных исследований и публикаций по данной теме. Задачей статьи автор считает необходимость обобщения понятия «факторинг» в различных законодательных актах Украины для правильной постановки и решения вопросов налогообложения и бухгалтерского учета факторинговых операций.The essence of factoring operations is revealed in the article. The factoring definitions in different legislative acts of Ukraine are considered. The generalizing definition of factoring is given for taking over right decisions in the sphere of tax and bookkeeping legislation.