LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 2 із 175

21. Адаптація до професійної діяльності на державній службі: соціально-психологічний аспект

Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.03 Н.К. Рашитова; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Д., 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано проблеми адаптації до професійної діяльності за умов державної служби. Розглянуто суть і зміст цього процесу, які виявляються у подоланні адаптаційних ускладнень та розвитку здібностей працівників для успішної професійної діяльності за даних умов. Запропоновано модель процесу адаптації, яка розкриває його функціональні складові. Доведено перспективність її використання як інструменту вдосконалення процесу адаптації для забезпечення сприятливих умов щодо підготовки державних службовців. Запропоновано підходи стосовно здійснення консультаційної роботи з питань ефективності процесу адаптації. Розроблено етапи впровадження системи психолого-управлінського консультування як засобу підвищення ефективності процесу управління за умов державної служби.

22. Адвокатська таємниця: теорія і практика

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.10 С.М. Логінова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Проведено історико-правовий аналіз змісту поняття "адвокатська таємниця". Виявлено недоліки у правовому регулюванні поняття, змісту та гарантій адвокатської таємниці з урахуванням положень Конституції України та міжнародно-правових актів у галузі прав людини. Визначено шляхи вирішення проблемних питань забезпечення адвокатської таємниці. Досліджено формування адвокатської таємниці та її економічне підгрунтя шляхом системного аналізу таких правових інститутів, як суд, прокуратура та адвокатура. Розкрито взаємозв'язок її морально-етичних та правових проблем. Досліджено основні напрямки реформування адвокатської таємниці через призму реформування судово-правової системи. Виявлено закономірності формування адвокатської таємниці та їх залежність від правового статусу адвокатури.

23. Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.12 В.М. Махінчук; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з адекватністю кримінального покарання. Висвітлено поняття адекватності покарання, її рівні та форми. Розроблено сітку визначення адекватності покарання, властивих кожному рівню покарання. Сформульовано законодавчі гарантії адекватності покарання, висновки про формування кримінально-правових санкцій; систему принципів призначення покарання; гарантії незалежності суддів (суду) як головної та необхідної передумови формування належного суддівського переконання та призначення судом адекватного покарання. Запропоновано заходи щодо формування цілісної системи гарантій незалежності суддівського корпусу в контексті розв'язання проблеми адекватності кримінального покарання.

24. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.С. Літошенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Запропоновано визначення адміністративної відповідальності як правового інституту. Встановлено її роль і значення у системі юридичної відповідальності в державі та сформульовано пропозиції нормативного характеру. Проаналізовано специфічні особливості адміністративної відповідальності (ступінь суспільної небезпеки, об'єкт і предмет посягання, об'єктивні умови проступку), на підставі яких здійснено її відмежування від інших видів юридичної відповідальності, зокрема дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної. Вперше проведено статистичний аналіз практики застосування адміністративної відповідальності в Україні у 1992 - 2003 рр., виявлено основні тенденції її розвитку та встановлено найбільш поширені адміністративні правопорушення й заходи адміністративного впливу. Досліджено закономірності розвитку законодавства України про адміністративну відповідальність, виявлено основні недоліки її чинної нормативно-правової бази. Внесено пропозиції щодо перегляду переліку адміністративних правопорушень та стягнень. Розроблено нову концепцію єдиного кодифікованого нормативно-правового акту - Кодексу України про адміністративні проступки (КУпАПр), в який внесено ряд суттєвих доповнень щодо визначення суб'єктів відповідальності та заходів адміністративного впливу стосовно фізичних та юридичних осіб.

25. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 І.А. Куян; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Наведено ознаки екологічного адміністративного правопорушення, запропоновано підходи, критерії та розроблено класифікацію екологічних правопорушень, з'ясовано їх місце в системі адміністративних правопорушень. Розглянуто їх види залежно від змісту адміністративних стягнень, що накладаються за екологічні правопорушення. Внесено пропозиції щодо вдосконалення системи стягнень і порядку їх накладення. Розглянуто механізм застосування законодавства про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення, зокрема, форми та методи діяльності органів адміністративної юрисдикції в сфері охорони довкілля на кожному етапі провадження у справах про адміністративну відповідальність, з'ясовано місце та роль судових органів щодо вирішення даних справ.

26. Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.А. Бабич; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. — 22 с. — укp.

Розкрито суть загального поняття адміністративної відповідальності, а також поняття адміністративної відповідальності за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акциозного збору встановленого зразка. Проаналізовано суть, зміст і підстави цих адміністративних відповідальностей. Досліджено елементи й ознаки складу адміністративного правопорушення, здійснено аналіз системи податкових правил, розглянуто її недоліки, які не дозволяють здійснити належну систематизацію адміністративних правопорушень. Значну увагу приділено проблемам побудови чіткої взаємообумовленої системи адміністративно-правових норм у податковій сфері. Розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у цій частині. Розглянуто класифікації адміністративних порушень, запропонованих різними вченими. З урахуванням виявлених недоліків та практики діяльності податкових органів наведено пропозиції щодо удосконалення процесу та порядку взаємодії між податковою міліцією та іншими правоохоронними органами, зокрема між податковою міліцією та Національним центральним бюро Інтерполу в Україні. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства й адміністративно-юрисдикційної діяльності податкових органів України.

27. Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Л.В. Сорока; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. — 18 с. — укp.

Розглянуто сутність та закономірності використання системи заходів адміністративної відповідальності у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Особливу увагу приділено вивченню юридичного складу правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та питанням реформування адміністративно-деліктних та адміністративно-процесуальних норм. Визначено зміст поняття та ознаки адміністративної відповідальності за незаконний обіг нарокотичних засобів і психотропних речовин. Представлено систему заходів протидії досліджуваних правопорушень. Охарактеризовано суб'єкти адміністративної юрисдикції та з'ясовано їх правовий статус щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, які посягають на зазначену сферу. Визначено юридичний склад адміністративних проступків, передбачених ст. 44, 44-1, 106-1, 106-2 ККпАП. Встановлено основні етапи та показано місце провадження у справах про адміністративні правопорушення за незаконні дії з наркотичними засобами та психотропними речовинами в адміністративному процесі й обгрунтовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного ККпАП.

28. Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Г.В. Корчевний; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Встановлено відмінність між поняттями право власності та право інтелектуальної власності. Наведено заходи адміністративного примусу та обгрунтовано необхідність розвитку механізму адміністративно-правової охорони авторського та суміжних прав засобами адміністративної відповідальності. Визначено суспільну небезпеку правопорушень. Висвітлено недоліки законодавства про адміністративну відповідальність. Запропоновано внесення спеціальної статті КУпАП щодо незаконного використання об'єктів авторського та суміжних прав. Розроблено критерії виділення адміністративних проступків у сфері інтелектуальної власності. Обгрунтовано доцільність у КУпАП деталізувати порушення авторських та суміжних прав, закріпляючи обставини, що обтяжують відповідальність. Запропоновано провести спеціалізацію суддів з питань розгляду справ про захист інтелектуальної власності.

29. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.М. Благодарний; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Вперше в українській юридичній науці проведено комплексне дослідження об'єктивних і суб'єктивних ознак адміністративних проступків, передбачених ст. 212-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Показано особливості провадження у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю. Розглянуто заходи попередження вказаних правопорушень. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, що регламентує порядок охорони державної таємниці та провадження у справах про адміністративні проступки, передбачені ст. 212-2 Кодексу України. Наведено практичні рекомендації посадовим особам органів державної влади щодо правильного застосування законодавчих норм у сфері охорони державної таємниці.

30. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.В. Стрельников; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 18 с. — укp.

Визначено суть поняття "адміністративна відповідальність", "реклама", "рекламна діяльність", "вина юридичної особи", "провадження". Вперше охарактеризовано склади адміністративних проступків у сфері рекламної діяльності. Досліджено правові засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства про рекламу з урахуванням внесених змін. Визначено правовідносини, які складають об'єкт адміністративних проступків у сфері рекламної діяльності. Наведено характеристику реклами та рекламної діяльності як предмета проступку. Обгрунтовано новий підхід щодо визначення вини юридичної особи за порушення законодавства про рекламу. Запропоновано оригінальну класифікацію існуючих видів реклами, її обмеження, правовідносин, що складають об'єкт порушень законодавства про рекламу, недобросовісної реклами. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства про адміністративну відповідальність за проступки у сфері рекламної діяльності.

31. Адміністративна відповідальність за порушення лісового законодавства

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.В. Марфіна; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження адміністративної відповідальності за порушення лісового законодавства. Висвітлено історичний процес становлення та розвитку даного феномену за порушення норм лісового законодавства як підінституту адміністративної відповідальності. Значну увагу приділено повноваженням та класифікації органів адміністративної юрисдикції у відповідній сфері, підставам притягнення до адміністартивної відповідальності за правопорушення лісововго законодавства та порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення. Проведено аналіз зарубіжного лісового законодавства й адміністративної відповідальності за його порушення. Запропоновано конкретні шляхи вдосконалення чинного законодавства з досліджених питань та її теоретичної бази.

32. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.І. Педешко; Ун-т внутр. справ. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Розглянуто теоретичні й практичні питання правового регулювання адміністративної відповідальності за порушення митних правил, наведено її соціально-правову характеристику. Розкрито поняття, сутність та призначення митної справи в Україні, а також проаналізовано систему порушень митних правил. Значну увагу приділено загальній характеристиці особливостей провадження в справах про порушення митних правил. Визначено і здійснено аналіз ефективності форм і методів взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами. Обгрунтовано теоретичні та практичні рекомендації і пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства щодо адміністративної відповідальності та провадження в справах про порушення митних правил, зокрема, пропозиції до нової редакції Митного кодексу України.

33. Адміністративна відповідальність за порушення норм земельного законодавства (матеріальний і процесуальний аспекти)

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Стукаленко; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено матеріальні та процесуальні аспекти адміністративної відповідальності за адміністративні проступки в галузі земельного законодавства. Розкрито суть поняття й особливості цих проступків. Визначено недоліки правового регулювання адміністративної відповідальності за їх вчинення. Розглянуто об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу адміністративних проступків у галузі земельного законодавства. Проаналізовано процесуальні норми, що встановлюють порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності за їх вчинення. Наведено конкретні пропозиції щодо вдосконалення адміністративних матеріальних і процесуальних норм законодавства України з питань притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних проступків у галузі земельного законодавства.

34. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.В. Ващенко; Ун-т внутр. справ. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертація присвячена теоретичним і практичним питанням адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності. Досліджуються сутність та значення торговельної діяльності у розвитку суспільних відносин в Україні, особливості її правового регулювання, дається правова характеристика правил торгівлі та адміністративно-правових засобів забезпечення їх виконання. Аналізуються сутність та підстави адміністративної відповідальності в зазначеній сфері, процедури її реалізації, а також система та види адміністративних проступків у галузі торговельної діяльності. Визначаються шляхи удосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності в сфері торгівлі, сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КпАП України, розробки та прийняття ряду законодавчих та інших нормативних актів.

35. Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.О. Морозова; Держ. податк. адмін. України. Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2003. — 16 с. — укp.

Проведено аналіз загальнотеоретичних проблем адміністративної відповідальності за посягання на громадську мораль, розкрито поняття та суть даної моралі як об'єкта адміністративно-правової охорони, а також визначено коло правопорушень, що посягають на неї. Вивчено діяльність органів внутрішніх справ як суб'єкта адміністративної діяльності у досліджуваній сфері. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства, у тому числі відомчих нормативних актів, що встановлюють відповідальність за правопорушення проти громадської моралі.

36. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 І.О. Луговий; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Розглянуто теоретичні та правові проблеми застосування інституту адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення, та встановлено порядок його забезпечення. Проаналізовано суть, значення адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав громадян, юридичні та практичні аспекти проблем застосування цього інституту. Викладено обгрунтовану концептуальну схему наукових і прикладних положень, спрямованих на вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Запропоновано низку змін до законодавства про адміністративну відповідальність з метою вдосконалення правового захисту виборчих прав громадян.

37. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Синьов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Проаналізовано сутність, зміст, підстави та процедури адміністративної відповідальності за проступки осіб, що посягають на права та свободи громадян, визначено її місце в загально-правовому та адміністративно-правовому механізмах охорони прав та свобод громадян. Досліджено систему прав та свобод громадян як об'єкт правової охорони, поняття та значення адміністративної відповідальності в системі засобів їх забезпечення. Надано детальну характеристику проступків осіб, що посягають на права та свободи громадян, як підстав для адміністративної відповідальності, виділено та проаналізовано окремі їх види. Визначено основні напрямки удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність в даній сфері, подано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до КпАП України, розробки проекту нового КпАП.

38. Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.О. Мацелик; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. — 19 с. — укp.

Розкрито суть адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства. Проаналізовано поняття адміністративної відповідальності взагалі та адміністративної відповідальності у податковому праві зокрема, досліджено її ознаки й особливості. Всебічно проаналізовано загальнотеоретичні проблеми перетворення адміністративної відповідальності у податковому законодавстві. Розкрито поняття та правові засади перетворення даної відповідальності альтернативним та імеративним шляхами. Розглянуто існуючі класифікації ухилень у сфері оподаткування й обгрунтовано та запропоновано нову. Здійснено порівняльний аналіз адміністративного та податкового законодавства та виявлено певні суперечності та прогалини. Запропоновано напрями удосконалення податкової системи, яка має сприяти сплаті податку, збору. Сформульовано відповідні висновки, пропозиції та рекомендації з метою удосконалання організаційно-правових засад застосування адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства.

39. Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.М. Охотнікова; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с. — укp.

Розроблено модель правового статусу керівника державного підприємства, установи, організації відповідно до основних положень Концепції адміністративної реформи в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення законодавчої бази стосовно керівників державних підприємств, установ, організацій. Теоретично обгрунтовано необхідність впровадження та визначено основні засади інституту керівника. Досліджено питання щодо підвищення ефективності боротьби із корупційними правопорушеннями керівника. Розглянуто проблему підбору керівних управлінських кадрів з урахуванням системи оцінки його професійних і ділових якостей. Виявлено циклічність розвитку проблеми відповідальності керівника відповідно до економічних та виробничих циклів: економічний підйом сприяє невизначеності, а зниження економічного стану зумовлює посилення даної проблеми.

40. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Горбач; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Досліджено теоретичні, законодавчі та практичні проблеми адміністративної відповідальності неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють. Окреслено логіко-методологічні засади визначення понять "адміністративна відповідальність неповнолітіх", "неповнолітній у провадженні в справах про адміністративні правопорушення", протиправні діяння неповнолітніх віком від 14-ти до 16-ти років, протиправні діяння батьків або осіб, які їх замінюють. Сформульовано відповідні дефініції. На підставі аналізу чинного законодавста України щодо адміністративної відповідальності та практики його реалізації сформульовано низку висновків, пропозицій до Кодексу України стосовно адміністративних правопорушень, а також обгрунтовано ряд рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процедури розгляду справ щодо адміністративних правопорушеннь неповнолітніх та притягнення до адміністративної відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють.