LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 3 із 175

41. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.В. Матіос; Ін-т законодавства ВР України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено адміністративну відповідальність посадових осіб та обгрунтовано прaвові й організайійні засади її удосконалення у сфері державного управління. Розглянуто поняття та історичний розвиток феномену адміністративної відповідальності, визначено законодавчі основи та досліджено державне управління як об'єкт адміністративно-правової охорони. Здійснено аналіз та визначено особливості статусу посадової особи як суб'єкта адміністративної відповідальності.

42. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.І. Саєнко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 21 с. — укp.

Розглянуто теоретичні, законодавчі та практичні проблеми запровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Проаналізовано склад даних правопорушень, запропоновано ефективну систему адміністративних стягнень, що може бути застосована до вказаних суб'єктів за вчинення проступків. Розкрито особливості нормативного забезпечення, сутність і структуру провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені юридичною особою у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, визначено процесуальний статус його учасників. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавчого врегулювання матеріальних і процесуальних підстав притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб. Запропоновано внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства України.

43. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: процесуально-правовий аспект

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.Л. Жильцов; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто актуальні процесуально-правові проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні. Обгрунтовано доцільність застосування адміністративної відповідальності до юридичних осіб за сучасних умов. Досліджено історичні етапи розвитку законодавства про адміністративну відповідальність підприємств, установ, організацій та інших колективних суб'єктів в Україні. Зроблено висновок, що нормативними актами України як правило не визначено адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення юридичних осіб, майже відсутня правова регламентація змісту процесуальної діяльності органів адміністративної юрисдикції на всіх стадіях провадження. Сформульовано визначення провадження у справах про адміністративні правопорушення юридичних осіб, його принципів і запропоновано їх систему. Розкрито зміст стадій даного провадження, визначено адміністративно-процесуальний статус його учасників. Розроблено пропозиції щодо удосконалення та систематизації адміністративно-процесуального законодавства про відповідальність юридичних осіб.

44. Адміністративна відповідальність юридичних осіб

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.Т. Зима; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Визначено місце категорії адміністративної відповідальності юридичих осіб у системі правової відповідальності, як окремого підінституту адміністративної відповідальності. Основною функцією адміністративної відповідальності юридичних осіб визначено правовідновлювальну, компенсаційну функцію. Досліджено склад адміністративного правопорушення, яке є підставою для відповідальності юридичних осіб. Надано визначення провини юридичних осіб. Проаналізовано систему адміністративних стягнень, які застосовуються до юридичних осіб. Розроблено пропозиції щодо удосконалення та систематизації законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб.

45. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 Д.В. Приймаченко; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 39 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні засади формування митної політики держави й аспекти її реалізації митними органами. Вивчено соціальну роль і зміст діяльності митних органів за сучасних умов. Зауважено, що сприяє принципово новий погляд на адміністративну діяльність даних органів, її значення для утвердження державності та засад громадянського суспільства. Висвітлено мету, завдання, функції митних органів, форми та методи їх адміністративної діяльності. Проаналізовано міжнародний досвід реалізації митної політики даними органами. Значну увагу приділено проблемам і перспективам модернізації їх адміністративної діяльності. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення митного законодавства, яке регулює організаційно-правові засади адміністративної діяльності митних органів.

46. Адміністративна правосуб'єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.В. Костів; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження теоретичних засад і особливостей реалізації адміністративної правосуб'єктності юридичних осіб. З'ясовано суть поняття адміністративної правосуб'єктності юридичних осіб, досліджено елементи правосуб'єктності, визначено їх співвідношення та обгрунтовано визнання деліктоздатності самостійним елементом. Визначено критерії класифікації адміністративної правосуб'єктності юридичних осіб на спеціальну та виключну, розкрито їх зміст і значення, виділено види, визначено їх поняття, виявлено особливості реалізації та встановлено обсяг адміністративної правосуб'єктності державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та об'єднань громадян. Досліджено особливості реалізації адміністративної правосуб'єктності юридичних осіб в адміністративно-деліктних відносинах та проаналізовано тенденції сучасного законодавства щодо встановлення адміністративної відповідальності юридичних осіб. Сформульовано пропозиції для вдосконалення законодавчого врегулювання адміністративної правосуб'єктності юридичних осіб, а також рекомендації щодо ефективного механізму її практичної реалізації.

47. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.С. Лагода; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено науково-теоретичні та практичні питання адміністративно-правового регулювання процедурних відносин за умов проведення адміністративної реформи в Україні. Розглянуто теоретичні положення адміністративно-правової діяльності, проаналізовано особливості її використання, а також проведено диференціацію адміністративних процедур на базі чинників, які обумовлюють її застосування. Доведено поєднання в управлінській практиці дискреційних повноважень з адміністративними процедурами, встановлення і реформування пріоритетних напрямів розвитку даних інститутів. Висвітлено положення проекту Адміністративно-процедурного кодексу України щодо управлінської діяльності. Розроблено теоретичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності застосування адміністративних процедур в зазначеній діяльності.

48. Адміністративна юстиція

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ю.В. Георгієвський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Досліджено причини виникнення та суть адміністративної юстиції, установлено її ознаки. Проаналізовано проблеми існування форм захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб. Розглянуто моделі адміністративної юстиції багатьох закордонних країн, понятійний апарат, наведено рекомендації щодо його уточнення. Сформульовано наукові висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення законодавства, що регулює порядок розгляду та розв'язання в судовій процесуальній формі спорів, що виникають у сфері управлінської діяльності між громадянами чи юридичними особами й органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

49. Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект

автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.01 М.Г. Орел; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні засади адміністративного реформування в Україні за умов глобалізації. Сформовано інформаційно-аналітичну модель адміністративного реформування, визначено функціональне призначення її елементів. Обгрунтовано нову парадигму стратегічного планування адміністративного реформування. З метою здійснення підтримки внутрішньої упорядкованості системи державного управління науково аргументовано необхідність переходу до прогнозно-сценарної парадигми стратегічного планування адміністративної реформи в Україні. З метою врахування та моніторингу реалізації національних інтересів у процесі визначення цілей реформування обгрунтовано доцільність аналізу впливу глобалізації, ціннісних та інноваційних вимірів адміністративної реформи. Удосконалено понятійно-категорійний апарат дослідження, проаналізовано вплив процесів глобалізації на ефективність функціонування національних політичних інститутів. Обгрунтовано перспективні завдання державної політики з питань адміністративної реформи.

50. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.В. Руденко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження проблем запровадження та здійснення адміністративного судочинства в Україні з урахуванням основних положень чинного Кодексу адміністративного судочинства України. Запропоновано визначення поняття адміністративного судочинства, проведено його відмежування від понять "адміністративна юстиція", "адміністративний процес", "адміністративна юрисдикція". Запропоновано класифікацію принципів адміністративного судочинства, розкрито їх зміст. Висвітлено завдання та законодавчі засади адміністративного судочинства. Здійснено спробу розмежування компетенції між адміністративними, загальними та господарськими судами. Обгрунтовано рішення деяких процесуальних питань під час здійснення адміністративного судочинства. Визначено гарантії забезпечення доступності фізичних та юридичних осіб до адміністративного судочинства.

51. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.С. Скворцов; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 25 с. — укp.

Досліджено теоретичні та практичні питання щодо використання адміністративного договору як специфічного засобу управлінської діяльності державними органами виконавчої влади. Розкрито суть поняття адміністративного договору, визначено його місце в адміністративному праві. Значну увагу приділено питанню актуальності договору в управлінській діяльності державних органів. Здійснено аналіз розвитку договору в Україні та зарубіжних країнах, а також історико-правове дослідження. Розглянуто існуючі нормативно-правові засади адміністративного договору в Україні, розкрито його юридичну природу та основні функції, а також підстави для виникнення, зміни, припинення адміністративно-договірних відносин. Досліджено ознаки, принципи й елементи договору. Запропоновано правову класифікацію адміністративних договорів, наведено характеристику взаємодії та співвідношення договору з актом управління. З'ясовано критерії недійсності такого договору.

52. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 К.К. Афанасьєв; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено питання удосконалення правових форм державного управління за умов правової реформи в Україні, використання адміністративного договору в регулюванні управлінських правовідносин. Розкрито поняття адміністративного договору, наведено аналіз його змісту та характерних ознак, запропоновано критерії класифікації адміністративних договорів, правовий механізм порядку їх укладення та юридичного захисту учасників, визначено напрямки використання цих договорів у державному управлінні та їх місце у системі правових актів. Розглянуто можливості включення адміністративних договорів до джерел права України.

53. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Дмитро Петрович Цвігун; Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

54. Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Т.О. Мацелик; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. — 17 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні засади та питання правового регулювання процесу застосування заходів адміністративного примусу у діяльності органів державної податкової служби України. Показано місце адміністративного примусу у податковому праві. Визначено повноваження органів державної податкової служби України щодо застосування адміністративно-примусових заходів у сфері оподаткування. Проаналізовано різні концептуальні підходи щодо розуміння сутності засобів адміністративного примусу, досліджено специфіку їх застосування та здійснено класифікацію. Розглянуто особливості оскарження дій та бездіяльності посадових і службових осіб органів державної податкової служби України. Обгрунтовано процесуально-процедурні засади застосування заходів адміністративного примусу у сфері оподаткування та сформульовано рекомендації щодо їх удосконалення.

55. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 А.Т. Комзюк; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 37 с. — укp.

Визначено місце адміністративного примусу (АП) у системі методів правоохоронної діяльності міліції. Проаналізовано правові засади застосування міліцією АП для забезпечення прав і свобод громадян та прав і чинних інтересів юридичних осіб. Наведено заходи, що застосовуються з метою забезпечення громадського порядку та безпеки за надзвичайних обставин. Визначено види та нормативні та фактичні підстави заходів адміністративного припинення, застосовуванні міліцією. Розглянуто особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції, її завдання та зміст. Наведено оригінальну класифікацію складів адміністративних правопорушень. Вивчено питання здійснення міліцією провадження у справах про адміністративні проступки. Розроблено теорію АП як методу правоохоронної діяльності, сформульвано рекомендації, спрямовані на удосконалення правових засад та практики застосування.

56. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 Т.О. Коломоєць; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 43 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні засади, підстави та процедури застосування адміністративного примусу (АП) у публічному праві Украіни (ППУ). Визначено ППУ як нормативну підставу існування новітнього різновиду державно-правового примусу, виділено його систему й описано елементи. Розкрито суть понять АП у ППУ, запропоновано класифікацію його заходів, виявлено специфіку прояву в адміністративному, фінансовому, податковому, митному, інформаційному, земельному й екологічному праві. Розроблено теорію АП у ППУ, сформульовано конкретні рекомендації, спрямовані на вдосконалення нормативного підгрунтя та практичного застосування відповідного різновиду державно-правового примусу.

57. Адміністративний примус у сфері торговельного мореплавства

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.В. Серафімов; Одес. нац. юрид. акад.. — О., 2000. — 22 с. — укp.

Висвітлено заходи адміністративного примусу у сфері торговельного мореплавства (затримання суден, морські арешти тощо), які мають специфіку залежно від дії в просторі та кола осіб, що здійснюють нагляд і контроль за правопорядком. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення законодавства України відносно дії заходів адміністративного примусу в торговельному мореплавстві. Внесено пропозиції щодо упорядкування діяльності наглядово-контролюючих державних органів у торговельному мореплавстві. Досліджено відносини, що впливають у зв'язку із застосуванням заходів адміністративного примусу у сфері торговельного мореплавства (затримання суден, морські арешти тощо), які мають значну специфіку залежно від дії у просторі і за колом осіб, що здійснюють нагляд і контроль за правопорядком в торговельному мореплавстві. Запропоновано рекомендації з удосконалення законодавства України відносно дії заходів адміністративного примусу в торговельному мореплавстві. Внесено пропозиції з упорядкування діяльності державних наглядово-контролюючих органів в торговельному мореплавстві.

58. Адміністративний процес у парадигмі права

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 О.В. Кузьменко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Розглянуто генезис розвитку юридичного процесу, його систему та структуру. Визначено місце адміністративного процесу серед процесуальних видів. Вивчено суть адміністративного процесу як самостійної галузі права, його соціальну роль, різноманіття зв'язків у сфері діяльності публічної адміністрації. Наведено структуру адміністративного процесу та її особливості. Запропоновано поняття адміністративного провадження, розглянуто стадії, етапи та дії провадження. Теоретично обгрунтовано, що адміністративні провадження можна об'єднати за наявністю або відсутністю у них спору про право за двома групами: конфліктною та неконфліктною. Сформульовано дефініції проваджень, а саме: нормотворчого, дозвільного, реєстраційного, контрольного, атестаційного. Виділено головні детермінанти конфліктних проваджень як самостійної групи адміністративного процесу.

59. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Г.М. Писаренко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2006. — 20 с. — укp.

Досліжено проблеми організаційних і правових аспектів адміністративних послуг в Україні як одного з інститутів адміністративного права. Сформульовано визначення адміністративних послуг як правовідносин, що виникають за умов реалізації суб'єктивних прав фізичної або юридичної особи (за їх заявою) у процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для одержання певного результату. Здійснено аналіз загальнотеоретичних проблем і теоретико-правових засад адміністративних послуг в Україні. Визначено ознаки та наведено підстави для класифікації їх видів. Обгрунтовано критерії оцінення якості та висвітлено питання якості адміністративних послуг. Розглянуто поняття та стадії провадження щодо їх надання.

60. Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України

автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 В.І. Курило; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — К., 2008. — 39 с. — укp.

Досліджено теоретико-прикладні проблеми формування та розвитку адміністративних правовідносин у сільському господарстві України, проаналізовано їх правову природу, визначено сутність як системного соціально-правового явища та розроблено концептуальну модель. До наукового обігу введено ряд нових для теорії адміністративного права категорій та інститутів. Розглянуто проблеми організації контрольної діяльності у сільському господарстві України. Визначено систему суб'єктів адміністративної юрисдикції галузі, встановлено їх повноваження та наведено класифікацію. Досліджено адміністративно-деліктні відносини у сільському господарстві. Розкрито сутність адміністративної відповідальності посадових і службових осіб органів державної влади як засобу забезпечення паритетності суб'єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки. Проаналізовано актуальні проблеми розвитку інституту адміністративних послуг у сільському господарстві України, визначено його зміст. Доведено, що забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві є важливою складовою загального процесу демократизації суспільства. Обгрунтовано напрями удосконалення адміністративних правовідносин у сільському господарстві України. Наведено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до теорії адміністративного права. Розроблено рекомендації щодо удосконалення діяльності органів виконавчої влади в аграрному секторі економіки України.