LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 4 із 175

61. Адміністративні правопорушення у митній сфері

Автореф. дис. канд. юрид. наук12.00.07 С.В. Продайко; Нац. акад. держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2003. — 20 с. — укp.

Досліджено суть, зміст та підстави адміністративної відповідальності за митні правопорушення. Проаналізовано поняття адміністративної відповідальності взагалі та адміністративної відповідальності за митні правопорушення зокрема. Визначено елементи й ознаки складу адміністративного митного правопорушення, здійснено аналіз визначення системи митних правил, розглянуто її недоліки, що не дозволяють здійснити належну систематизацію митних правопорушень. Значну увагу приділено проблемам побудови чіткої взаємообумовленої системи адміністративних правопорушень в митній сфері, розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у цій частині. Запропоновано новий підхід до класифікації адміністративних правопорушень у митній сфері в залежності від об'єкта протиправних посягань, дістала подальшого розвитку характеристика особливостей суб'єкта і суб'єктивної сторони адміністративних митних правопорушень. Обгрунтовано необхідність внесення ряду змін до Митного кодексу України у митній сфері щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Удосконалено механізм аналізу заходів адміністративно-процесуального провадження у справах про порушення митних правил. Виділено найбільш загальні та відмінні ознаки процесуальних заходів, проведено їх диференціацію з врахування класифікації придатності. Сформульовано рекомендації, спрямовані на удосконалення митного адміністративного законодавства.

62. Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики

Автореф. дис. канд. юрид. наук12.00.07 К.Л. Бугайчук; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено поняття адміністративного проступку як соціального та правового явища, визначено його суть, структуру та значення. Проаналізовано причини вчинення адміністративних проступків та умов, що їм сприяють. Розглянуто питання стосовно профілактики адміністративних проступків, а також її зміст та види. Визначено головні заходи щодо профілактики адміністративних проступків. Наведено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з питань діяльності та профілактики адміністративних проступків. Розглянуто концепції діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики адміністративних проступків, а також проекту Закону "Про основи державної системи профілактики адміністративних проступків" та безпосередньо цей Проект Закону України для подальшого законодавчого закріплення.

63. Адміністративні стягнення та їх застосування

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.В. Хорощак; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Досліджено правову природу адміністративних стягнень. Визначено місце адміністративних стягнень у системі заходів адміністративного примусу та в інституті адміністративної відповідальності. Співвіднесено поняття "адміністративний примус", "адміністративна відповідальність", "адміністративно-правова санкція", "адміністративне стягнення" та запропоновано авторське визначення останнього. Проаналізовано характерні ознаки адміністративних стягнень, які дозволяють провести відмежування їх від інших адміністративно-правових санкцій. Виокремлено комплекс характерних ознак, за якими серед широкого кола правових санкцій (у тому числі й економічних), передбачених чинним законодавством, можна виділити адміністративно-правові, та обгрунтовувати їх родову належність до адміністративних стягнень. Наведено додаткову аргументацію з питання віднесення юридичних осіб до суб'єктів адміністративної відповідальності. Аргументовано необхідність розмежування правових понять "адміністративне правопорушення" та "адміністративний проступок", а також запропоновано авторське бачення проблематики. Значну увагу приділено деяким аспектам відмежування основних і додаткових стягнень. Висвітлено питання належного законодавчого закріплення принципів застосування адміністративних стягнень. Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства з урахуванням результатів проведеного дослідження.

64. Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.10 О.Г. Свида; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 17 с. — укp.

Розглянуто питання організації та діяльності адміністративних судів в Україні на початковому етапі їх створення та у песпективі. Досліджено роль адміністративних судів як важливих гарантів захисту прав і свобод людини та громадянина та юридичних осіб. Проаналізовано взаємозв'язок становлення адміністративної юстиції з процесами демократизації суспільства. Висвітлено структуру підсистеми адміністративних судів і розглянуто варіанти її вдосконалення, а також специфіку реалізації в їх діяльності окремих принципів судоустрою та судочинства. Значну увагу приділено поділу компетенції між адміністративними судами й іншими судами загальної юрисдикції, а також Конституційним Судом України. Досліджено питання кадрового, матеріально-фінансового та психологічного забезпечення судів.

65. Адміністративно- правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об'єктах залізничного транспорту

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Мирослав Володимирович Ковалів; Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2000. — 17 с. — укp.

66. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні

Автореф. дис... д- ра юрид. наук12.00.07 Х.П. Ярмакі; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 41 с. — укp.

Висвітлено сутність, правові засади, види, форми, методи, напрямки та процедури адміністративно-наглядової діяльності міліції в Україні, а також шляхи її удосконалення. Охарактеризовано повноваження, визначено форми, методи діяльності міліції щодо здійснення адміністративного нагляду в сферах забезпечення громадського порядку, безпеки дорожнього руху, дотримання правил дозвільної та паспортно-реєстраційної систем, а також адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства, яке регулює адміністративно-наглядову діяльність міліції в Україні.

67. Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.М. Стороженко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Розглянуто теоретичні, законодавчі та методичні проблеми притягнення керівних осіб підприємств - суб'єктів монопольного (домінуючого) становища на ринку до адміністративно-правової відповідальності за ст. 166-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Проаналізовано юридичний склад адміністративних проступків, відповідальність за які передбачено ст. 166-1 КУпАП. Обгрунтовано доцільність застосування в антимонопольному конкурентному законодавстві терміна "домінуюче становище на ринку" замість "монопольне становище на ринку". На підставі вивчення й узагальнення практики Антимонопольного комітету України, господарських судів і судів загальної юрисдикції, а також результатів опитування працівників органів Антимонопольного комітету України доведено необхідність внесення змін до чинного КУпАП, Господарського кодексу України, Закону України "Про захист економічної конкуренції" та деяких інших нормативних актів. Визначено основні причини помилок суб'єктів адміністративно-правової кваліфікації, що виникають у процесі дослідження монопольних зловживань. Розроблено рекомендації щодо удосконалення та підвищення ефективності адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Антимонопольного комітету України. Запропоновано тематику практичних занять з професійної підготовки працівників даного комітету.

68. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Т.О. Гуржій; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Розглянуто формально-логічні засади побудови дефініції поняття адміністративно-правової кваліфікації. Запропоновано визначення поняття кваліфікації адміністративного проступку як виду адміністративно-правової кваліфікації. Уточнено положення, відповідно до якого мотив вчинення адміністративного проступку є факультативним елементом суб'єктивної сторони його складу. Наведено пропозиції щодо внесення змін до чинного КУпАП, наказів та інструкцій МВС України з метою забезпечення безпомилкової адміністративно-правової кваліфікації порушень Правил дорожнього руху, уникнення неузгодженості та дублювання окремих норм вітчизняного законодавства про дорожній рух, вдосконалення юридичної техніки їх викладення. Запропоновано комплекс змін до діючих даних Правил. Досліджено основні причини та передумови помилок суб'єктів адміністративно-правової кваліфікації під час здійснення юридичної оцінки порушень правил керування механічними транспортними засобами, висвітлено шляхи їх подолання. Розроблено методичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення ведення співробітниками ДАІ нагляду за дорожнім рухом.

69. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями правил експлуатації автотранспортних засобів

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Г.К. Голубєва; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 20 с. — укp.

Розглянуто теоретичні, законодавчі та практичні проблеми адміністративно-правової кваліфікації порушень водіями правил експлуатації автотранспортних засобів. Проаналізовано юридичний склад адміністративних проступків, відповідальність за які передбачено ст.ст. 121, 121-1 КУпАП. На підставі вивчення й узагальнення практики діяльності Державної автомобільної інспекції, судів загальної юрисдикції, а також з урахуванням результатів опитувань водіїв транспортних засобів усіх категорій та уповноважених суб'єктів кваліфікації обгрунтовано необхідність внесення змін до чинного КУпАП, Правил дорожнього руху, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства транспорту та зв'язку України, державних стандартів України. Розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення нагляду співробітниками Державної автомобільної інспеції за безпекою дорожнього руху.

70. Адміністративно-правова охорона комунальної власності

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Р.О. Денчук; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено питання адміністративно-правової охорони комунальної власності. Надано характеристику організаційним й адміністративно-примусовим заходам, що застосовуються у цій сфері. Запропоновано визначення поняття адміністративно-правової охорони комунальної власності, її особливостей і шляхів вирішення проблем управління нею. Проаналізовано аспект адміністративної відповідальності за дрібне розкрадання комунального майна, спеціального його правового режиму та права цього виду власності на землю. Обгрунтовано та сформульовано пропозиції щодо порядку безоплатної передачі майна з однієї форми власності до іншої. Відносини комунальної власності класифіковано за певними групами. Запропоновано форми її адміністративно-правової охорони. Розглянуто можливості розширення інституту адміністративної відповідальності з метою посилення охорони комунального майна.

71. Адміністративно-правова охорона тваринного світу та роль міліції у її здійсненні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.І. Книш; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 17 с. — укp.

Проаналізовано суть і систему адміністративно-правової охорони тваринного світу, з'ясовано місце міліції у цій системі. Визначено особливості тваринного світу як об'єкта правової охорони. Проаналізовано зміст і виділено складові терміна "правова охорона тваринного світу". Розкрито суть поняття його адміністративно-правової охорони. Визначено сучасний стан і перспективи розвитку системи нормативно-правового регулювання охорони тваринного світу в Україні. Охарактеризовано систему та правовий статус суб'єктів, задіяних в його адміністративно-правовій охороні, порядок видачі дозволів і ліцензій на право використання об'єктів тваринного світу, адміністративно-правові засоби боротьби з порушеннями правил їх використання, завдання та повноваження міліції у цій сфері, а також напрямки вдосконалення її природоохоронної діяльності.

72. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Кузьменко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Досліджено комплекс міграційних правовідносин, що виникають між державою та іноземцями, які нелегально перебувають в Україні. Визначено поняття нелегальної міграції та нелегального мігранта, зроблено висновок про поліструктурність явища нелегальної міграції, охарактеризовано два блоки причин, які сприяють її поширенню. Обгрунтовано необхідність прийняття міграційного режиму та механізму протидії нелегальній міграції та запропоновано шляхи щодо його вдосконалення на сучасному етапі. У контексті реформування адміністративного законодавства запропоновано доповнення до "Кодексу України про адміністративні правопорушення" щодо протидії нелегальній міграції.

73. Адміністративно-правова протидія проституції

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.І. Варивода; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто теоретичні та концептуальні засади протидії проституції. Проаналізовано інституціональні причини та соціальні явища, породжені існуванням досліджуваного явища. Вивчено правове поле в галузі міжнародного законодавства та досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання та протидії проституції. Досліджено розвиток теоретико-правових поглядів існування й соціальну природу даного явища та його наслідки, обгрунтовано можливості врегулювання проблем шляхом декриміналізації проституції та подальшої її правової регламентації. Розроблено та запропоновано дієвий механізм вдосконалення діяльності правоохоронних органів, урядових та неурядових організацій з метою протидії насильницькій проституції та торгівлі людьми в цілому.

74. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.П. Запорожець; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Розглянуто теоретичні і практичні питання адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих загальних судів України. З'ясовано значення внутрішньорганізаційної діяльності судів у структурі предмета адміністративного права. Визначено сутність внутрішньоорганізаційних відносин у місцевих загальних судах, їх особливості та види та наведено характеристику деяких з них. Обгрунтовано значення інституту адміністративної відповідальності в системі адміністративно-правових засобів забезпечення діяльності місцевих загальних судів. Запропоновано шляхи удосконалення чинного адміністративного законодавства та його реалізації у даній сфері.

75. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Л.М. Дудник; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 20 с. — укp.

Проаналізовано сучасний стан й обгрунтовано шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії правопорушенням, учинених від імені суб'єктів господарювання у сфері підприємницької діяльності, які визначено як "фіктивне підприємництво". Розглянуто історико-правові аспекти становлення підприємницької діяльності, виявлено причини й умови виникнення фіктивного підприємництва в Україні. Проаналізовано адміністративно-правові акти, які регулюють підприємницьку діяльність, визначено їх недоліки та суспільну небезпеку фіктивного підприємництва. Розкрито сутність понять "фіктивне підприємництво" та "фіктивне підприємство". Обгрунтовано організаційно-правові засади, інформаційно-аналітичне й організаційно-правове забезпечення діяльності податкової міліцїї щодо профілактики фіктивного підприємництва та ліквідації фіктивних підприємств. Розглянуто взаємодію підрозділів податкової міліції з іншими службами та правоохоронними органами щодо організації протидії фіктивному підприємництву. Наведено пропозиції щодо удосконалення адміністативно-правового забезпечення діяльності податкової міліції у сфері протидії фіктивному підприємництву.

76. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Логінов; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено поняття та зміст інформаційної сфери українського суспільства, правову інформацію як об'єкт адміністративно-правового регулювання, визначено об'єкти та суб'єкти інформаційного забезпечення функціонування системи органів виконавчої влади України, а також здійснено класифікацію інформації, що одержують дані органи. Розглянуто загрози інформаційній безпеці органів виконавчої влади та наведено їх класифікацію. Значну увагу приділено питанням щодо мети, завдань, функцій та організаційної побудови системи забезпечення внутрішньої інформаційної безпеки органів виконавчої влади України. Розроблено підходи, вимоги та критерії щодо забезпечення даної безпеки органів виконавчої влади, які запропоновано враховувати під час розробки Доктрини інформаційної безпеки України.

77. Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ю.В. Корнєєв; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено проблеми особистої безпеки працівників податкової міліції, розглянуто вплив небезпечних факторів на службово-професійну діяльність, запропоновано визначення особистої безпеки та її принципи. Висвітлено питання правового захисту співробітників: наведено загальну характеристику правового захисту та описано особливості правового регулювання співробітників податкової міліції. Виявлено недоліки правового забезпечення, надано пропозиції щодо покращання правової нормативної бази податкової міліції. Здійснено дослідження професійної та психологічної підготовленості співробітників як важливого фактора їх безпечної професійної придатності. Розглянуто вплив професйної підготовки на забезпечення особистої безпеки та професійної, підбір та адаптацію кадрів, високі моральні якості як елементи службової захищеності працівників, психолого-педагогічні знання, які підвищують захист та безпеку професійної діяльності працівника. На підставі результатів дослідження запропоновано шляхи та пропозиції удосконалення діяльності працівників, що впливають на забезпечення особистої безпеки.

78. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх

Автореф. дис... канд. юрид. наук 12.00.07 Т.Г. Корж-Ікаєва; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 17 с. — укp.

Комплексно досліджено наявні проблемі адміністративно-правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх. Визначено та висвітлено їх права і свободи як об'єкти адміністративно-правового забезпечення, поняття й особливості даного забезпечення, систему суб'єктів адміністративно-правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх. Розглянуто міліцію як суб'єкт адміністративно-правового забезпечення та регулювання прав і свобод неповнолітніх та його гарантії. Проаналізовано правове регулювання даних прав і свобод у сфері виконавчої влади. Наведено науково обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення механізму їх адміністративно-правового забезпечення. Сформульовано практичні рекомендації та пропозиції до нормативно-правових актів, спрямованих на ефективне та якісне адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх.

79. Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.С. Ракша; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано питання адміністративно-правового забезпечення права громадян на освіту. Визначено суть і систему адміністративно-правових засобів його забезпечення. Досліджено проблеми імплементації міжнародно-правових норм щодо права людини на освіту до правової системи України. З'ясовано поняття, принципи та систему освіти в Україні. Визначено адміністративно-правовий статус органів управління освітою, його форми та методи, а також особливості управління навчальними закладами системи Міністерства внутрішніх справ і шляхи його вдосконалення. Охарактеризовано адміністративно-примусові заходи з метою запобігання та припинення порушень права громадян на освіту; суть, особливості, правові засади, підстави та процедури адміністративної відповідальності у сфері забезпечення даного права. Визначено напрямки вдосконалення адімністративного законодавства у сфері забезпечення права громадян на освіту. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів України.

80. Адміністративно-правове забезпечення правоохоронними органами імміграційного процесу в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.П. Тиндик; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с. — укp.

Запропоновано основні принципи імміграційної політики України, які передбачають диференційований підхід держави до легальних іммігрантів, біженців, а також нелегалів. Обгрунтовано положення, що цілісність системи державного управління даним процесом в Україні може бути досягнута лише шляхом розвитку функціональної, адміністративно-організаційної, фінансово-економічної та регіональних структур багатовідомчої міграційної служби України, а також скоординованої діяльності правоохоронних органів усіх рівнів. Виявлено можливості та доцільності залучення Україною до боротьби з нелегельною імміграцією коштів та інших ресурсів сусідніх держав. Розроблено методику проведення процедури надання статусу біженця в Україні. Удосконалено підходи щодо розвитку законодавчо-нормативної бази з проблем імміграції відповідно до загальновизнаних міжнародних актів і згідно з інтересами нашої країни. Розвинуто механізми розробки плану дій відповідних державних органів влади України щодо реалізації сучасної імміграційної політики.