LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 5 із 175

81. Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Г.О. Шлома; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено сучасні правові проблеми забезпечення інформаційної безпеки органів внутрішніх справ України через визначення режиму службової таємниці в даних органах та розробку меанізму її адміністративно-правового забезпечення. Досліджено сучасний стан правового регулювання інформаційних відносин, предметом яких є службова таємниця в органах внутрішніх справ України. Наведено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та відомчого нормативно-правового регулювання під час створення, використання, копіювання, пересилання, зберігання, зміни, знищення інформації, що складає службову таємницю в органах внутрішніх справ України.

82. Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.М. Грабар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2007. — 16 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження адміністративно-правового забезпечення статусу біженців в Україні. Проаналізовано генезу дефініції "біженець" у міжнародному та вітчизнzному законодавстві, чинну нормативно-правову базу щодо регулювання правового статусу біженця та компетенцію суб'єктів управління у цій сфері. Визначено місце процедури надання статусу біженця у системі адміністративних процедур. Сформульовано пропозиції до чинного законодавства України щодо вдосконалення процедури надання статусу біженця. Запропоновано конкретні зміни та доповнення до законів і підзаконних актів, які регулюють адміністративно-правовий статус біженців в Україні.

83. Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.М. Школик; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Досліджено основоположні питання адміністративно-правового регулювання управлінської діяльності за умов проведення адміністративної реформи в Україні. Проаналізовано теоретичні засади та чинні нормативно-правові акти, що забезпечують управлінську діяльність. На підставі зазначеного аналізу здійснено наукову розробку теоретичних і практичних пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності управлінської діяльності в Україні завдяки прийняттю нових і внесенню змін і доповнень до чинних законів, підзаконних нормативно-правових актів. Визначено роль і значення адміністративно-правового впливу на оптимізацію функціонування як системи державного управління та окремих державних службовців.

84. Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.І. Палько; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Комплексно досліджено проблему правового регулювання видворення та механізму захисту прав і свобод іноземців й осіб без громадянства у разі провадження у правах про адміністративне видворення. Розкрито правову природу видворення іноземців та осіб без громадянства та його місце у системі заходів адміністративно-правового примусу. Проаналізовано підстави заходу адміністративного примусу - адміністративне видворення. Проаналізовано стадії провадження у справах про дане видворення та виявлено недоліки та прогалини у законодавстві та проблеми, що виникають на практиці. Наведено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, яке регулює підстави та порядок адміністративного видворення іноземців й осіб без громадянства за межі України.

85. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні

Автореф. дис.... канд. юрид. наук12.00.07 С.В. Щербак; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано місце виконавчого провадження в сучасній системі права України та висвітлено функції Державної виконавчої служби із захисту прав громадян та юридичних осіб, а також інтересів держави. Розкрито основні причини виникнення проблемних ситуацій у виконавчому провадженні та запропоновано комплексні шляхи їх вирішення, які базуються на структурі сучасної Державної виконавчої служби, створенні теоретичних основ виконавчого провадження та внесенні конкретних змін у чинне законодавство. Проаналізовано глибокі зміни в характері та змісті діяльності Державної виконавчої служби та у правовідносинах, властивих виконавчому провадженню, які відбулися у зв'язку з виходом Державної виконавчої служби зі складу судів України. Запропоновано включити виконавче провадження до адміністративного процесу, а Державну виконавчу службу - до адміністративних органів. Описано принципи виконавчого провадження, метод правового регулювання правовідносин у виконавчому провадженні як сакціонований примус.

86. Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Старцев; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с. — укp.

Визначено нові спеціальні терміни щодо адміністративної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади України. Запропоновано комплексне поняття посадової відповідальності та визначено її елементи. Розроблено засади нової системи адміністративних та дисциплінарних стягнень відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні. Наведено шляхи удосконалення порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців. Теоретично обгрунтовано необхідність запровадження та визначено основні засади інституту правового нагляду за діями зазначених службовців, які працюють на ділянках з підвищеним ризиком вчинення корупційних правопорушень. На підставі результатів теоретичного дослідження, аналізу чинного законодавства та міжнародного досвіду розроблено пропозиції щодо комплексного вдосконалення інституту адміністративної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади.

87. Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.М. Дорогих; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с. — укp.

Розкрито поняття, зміст і структуру грального бізнесу. Визначено його місце в системі підприємницької діяльності. Висвітлено законодавство, що регулювало даний бізнес у Російській імперії, Радянському Союзі, країнах дальнього та ближнього зарубіжжя. Розглянуто процедуру легалізації грального бізнесу в Україні як самостійний вид адміністративного провадження, у зв'язку з чим з'ясовано адміністративно-процесуальну специфіку кожної зі стадій цього провадження. З'ясовано специфіку підстав, порядок контролю та нагляду за додержанням правил у сфері грального бізнесу. Досліджено структуру адміністративних правовідносин, які складаються між підприємцями - організаторами грального бізнесу та органами виконавчої влади. Проведено аналіз чинного адміністративно-деліктного законодавства, що визначає відповідальність за порушення правил у сфері грального бізнесу, його ефективності, наведено пропозиції щодо їх усунення. Досліджено повноваження органів, що забезпечують виконання правил даного бізнесу, сформульовано пропозиції щодо оптимізації їх роботи.

88. Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.Б. Німко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Наведено визначення поняття "державне молодіжне житлове кредитування", висвітлено його роль у соціально-економічній політиці. З'ясовано суть і особливості адміністративно-правового регулювання державного молодіжного житлового кредитування, його суб'єкти, об'єкт, функції, принципи, методи та форми. Проаналізовано підстави виникнення права молоді на соціальний захист у даній сфері. Розкрито суть інституційних засад зазначеного регулювання молодіжного житлового кредитування, а також суть правових і організаційних засад діяльності Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" як суб'єкту адміністративно-правового регулювання економічної та соціально-культурної сфери. Проаналізовано чинне законодавство та практику даного регулювання. Досліджено стан розробки проблеми. Висвітлено та проаналізовано світовий досвід іпотечного молодіжного житлового кредитування. Досліджено чинники, які впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання державного кредитування у даній сфері. Запропоновано напрямки підвищення ефективності шляхом удосконалення норм законодавства й управлінського механізму.

89. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.П. Головін; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності міліції громадської безпеки за умов реформування системи Міністерства внутрішніх справ України. Уточнено поняття та зміст адміністративно-правового статусу міліції громадської безпеки, розроблено модель механізму адміністративно-правового регулювання її діяльності та наведено характеристику його складових. Визначено місце міліції громадської безпеки у системі органів внутрішніх справ і порядок організації діяльності місцевої міліції з урахуванням зарубіжного досвіду та національних особливостей. Внесено пропозиції до чинного законодавства України щодо напрямків удосконалення функціонування міліції громадської безпеки, оновлення адміністративно-правового статусу працівників її підрозділів і його впливу на формування іміджу й авторитету органів внутрішніх справ.

90. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Я.М. Когут; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2008. — 16 с. — укp.

Комплексно досліджено адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції. Розглянуто особливості реформування галузі внутрішніх справ в Україні у напрямі децентралізації правоохоронної функції. Розроблено пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства у сфері правоохоронної діяльності, зокрема, організації охорони громадського порядку, визначення адміністративно-правового статусу місцевої міліції та її персоналу, структури органів внутрішніх справ.

91. Адміністративно-правове регулювання діяльності суднових постачальників

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Людмила Іванівна Пашковська; Одеська національна юридична академія. — О., 2008. — 18 с. — укp.

92. Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 К.А. Рябець; Ін-т законодавства Верховн. Ради України. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання адміністративно-правового регулювання природоохоронної та природоресурсної частин екологічної діяльності. Проведено дослідження історичного процесу формування сучасних державних органів управління в галузях охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Проаналізовано чинне адміністративне, природоохоронне та природоресурсне законодавство і практику адміністративно-правового регулювання природоохоронної та природоресурсної діяльності. Визначено основні тенденції регулювання відносин у досліджуваних галузях, розроблено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання природоохоронної та природоресурсної діяльності на основі внесення відповідних змін до чинного законодавства, а також прийняття нових нормативно-правових актів.

93. Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки України

Автореф. дис...канд. юрид. наук12.00.07 М.В. Удод; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення пожежної безпеки. Уточнено значення основних правових понять протипожежного законодавства, розкрито суть діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки, надано характеристику її правових та організаційних форм. Виявлено особливості становлення пожежної охорони в Україні, проаналізовано стан законодавства, що регулює діяльність оперативних пожежно-рятувальних формувань та органів державного пожежного нагляду. Запропоновано змінити порядок фінансування, правового регулювання діяльності та формування оперативних пожежно-рятувальних підрозділів, розширити компетенцію та змінити підпорядкування органів державного пожежного нагляду, уточнити підстави й удосконалити порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил і вимог пожежної безпеки.

94. Адміністративно-правове регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.С. Філіпенко; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 19 с. — укp.

Проведено комплексне дослідення адміністративно-правового регулювання захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Удосконалено понятійно-категорійний апарат дослідження, зокрема, обгрунтовано визначення поняття "надзвичайна ситуація", розкрито сутність та особливості адміністаритвно-правового регулювання захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, охарактеризовано його суб'єкти й об'єкт, функції, принципи, механізм, методи та форми. Обгрунтовано шляхи удосконалення складових механізму реалізації адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження. Розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Законів України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногеннного та природного характеру", "Про міліцію", Постанови Кабінету Міністрів України "Про єдину державну систему запобігання і реагулювання на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру". Обгрунтовано необхідність розподілу повноважень між місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

95. Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.А. Гуменюк; Ун-т внутр. справ. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи, проблемам адміністративно-правового регулювання їх діяльності в цій сфері. Проаналізовано сутність, значення та місце дозвільної системи в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ, особливості та види її об'єктів, їх техніко-юридичні властивості. Дана характеристика правових основ та організації діяльності органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи, правил видачі відповідних дозволів, обліку об'єктів дозвільної системи, форм та методів контролю органів внутрішніх справ за їх функціонуванням, визначено особливості, підстави та межі адміністративної відповідальності за порушення правил дозвільної системи. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання та практичного здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи.

96. Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил благоустрою населених пунктів в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Є.В. Пряхін; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2007. — 19 с. — укp.

Здійснено комплексне дослідження законодавчих, теоретичних і практичних проблем діяльності щодо благоустрою населених пунктів. Проаналізовано основні етапи розвитку суспільних відносин у даній сфері. Висвітлено компетенції органів публічної влади у регулюванні питань благоустрою. Надано характеристику взаємодії даних органів. Сформульовано висновки та пропозиції стосовно підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання та забезпечення благоустрою населених пунктів.

97. Адміністративно-правове регулювання комунального управління

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.О. Кравчук; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Визначено суть, особливості комунального управління та його адміністративно-правове регулювання. Розроблено науково обгрунтовані пропозиції щодо перспективних шляхів підвищення ефективності цього виду публічного управління та якості його правового регулювання. Запропоновано визначення механізму адміністративно-правового регулювання даного управління, його органів, об'єктів соціальної інфраструктури. Обгрунтовано та сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності здійснення комунального управління у населених пунктах України та вдосконалення його адміністративно-правового регулювання.

98. Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу (в ВНЗ системи МВС)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Р.А. Бузунов; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 17 с. — укp.

Розвинуто теоретичні положення та наведено практичні рекомендації за результатами комплексного аналізу адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС. Розкрито суть кредитно-модульної системи організації даного процесу, аналогічні технології навчання. Визначено механізм адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Висвітлено проблеми, зумовлені недосконалістю складових механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у зазначеній сфері.

99. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.О. Бандурка; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Розвинуто визначення міграційного процесу як правового явища та розкрито його зміст через властивості, ознаки, риси та якості носіїв міграційної правосвідомості - мігрантів. Виділено окремі категорії мігрантів. Вперше механізм адміністративно-правового регулювання даного процесу досліджено як динамічну категорію на засадах виокремлення наступних стадій зазначеного регулювання: формування та дія юридичних норм, виникнення, а також реалізація прав та обов'язків. Розглянуто типи адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу, визначено їх особливості. Представлено класифікацію юридичних фактів за наступними ознаками: місця юридичного факту в механізмі адміністративно-правового регулювання, за вольовим принципом та наслідками. Докладно охарактеризовано зміст юридичних фактів. Залежно від ознаки певної стадії механізму даного регулювання визначено юридичні факти у сфері міграційного процесу та обгрунтовано існування послідовності юридичних фактів. Наведено систему суб'єктів адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу та вивчено їх правовий статус. Запропоновано класифікацію та проаналізовано суб'єкти адміністративно-правового регулювання міграційних процесів за наступними ознаками: компетенцією, повноваженнями щодо надання відповідного статусу або прийняття рішень стосовно окремих категорій осіб. Висвітлено проблеми адміністративної відповідальності за порушення загальнообов'язкових правил у сфері міграційного процесу та обгрунтовано пропозицію з метою виділення в окрему главу КУпАП адміністративних проступків у сфері вищезгаданого процесу. Сформульовано широке коло пропозицій з метою удосконалення системи чинного законодавства, приведення його у відповідність міжнародним нормам і стандартам.

100. Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.Ф. Лата; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 18 с. — укp.

Проведено дослідження нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, обгрунтовано її принципи та значення. Проаналізовано теоретичні аспекти формування та розвитку законодавства України у сфері нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та розроблено пропозиції щодо його удосконалення. Досліджено особливості адміністративно-правового регулювання основних видів нормативно-правових актів органів виконавчої влади, визначено суб'єкти підзаконного нормотворення, встановлено їх компетенцію. Розроблено систему спеціальних вимог щодо нормотворчості органів виконавчої влади. Запропоновано нові терміни адміністративного нормотворення. Визначено шляхи удосконалення техніки й основних етапів нормотворчого процесу. Теоретично обгрунтовано необхідність впровадження відповідальності за правові порушення у сфері нормотворення. На підставі аналізу чинного законодавства та одержаних результатів наукового дослідження розроблено пропозиції щодо удосконалення інституту адміністративної нормотворчості органів виконавчої влади.