LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 6 із 175

101. Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.Ш. Чомахашвілі; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 19 с. — укp.

Проаналізовано сучасний стан адміністративно-правового регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні. Досліджено історію розвитку інституту охорони прав на промислові зразки у законодавстві та правовій доктрині. Визначено сутність поняття, специфічні ознаки охорони права на промислові зразки як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Проаналізовано зарубіжний досвід охорони прав на промислові зразки та визначено передумови та пріоритети його запровадження в Україні. Розкрито структуру державної системи правової охорони прав на промислові зразки. Визначено суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки. Наведено характеристику методів і форм управління у сфері охорони прав на промислові зразки. Визначено напрями удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання охорони прав на промислової зразки. Встановлено юридичну відповідальність за порушення прав на промислові зразки. З метою удосконалення розглянуто елементи механізму адміністративно-правового регулювання охорони прав на промислові зразки з детальним вивченням кожного з них. Окреслено перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки в Україні (теоретичні та практичні аспекти) на сучасному етапі. Проаналізовано законодавство Європейського Союзу з метою гармонізації вітчизняного законодавства у сфері охорони прав на промислові зразки. Обгрунтовано напрями підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання шляхом удосконалення норм чинного законодавства й управлінського механізму. Розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства, зокрема Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про охорону прав на промислові зразки в Україні", "Про авторське право та суміжні права", "Про захист від недобросовісної конкуренції".

102. Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.Б. Чорномаз; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2007. — 16 с. — укp.

Комплексно досліджено адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Розглянуто особливості даних перевезень як об'єкта державного регулювання, систему суб'єктів та їх взаємодію. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері державного регулювання діяльності пасажирського залізничного транспорту, посилення контролю за якістю транспортних послуг, громадянським порядком, техногенною безпекою на залізничному транспорті.

103. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ксенія Іванівна Федорова; Національний аграрний ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

104. Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Л.А. Микитенко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2008. — 22 с. — укp.

Розглянуто теоретичні, законодавчі та методичні проблеми адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності. Досліджено форми адміністративного впливу на неї. Установлено зміст понять "державний контроль рекламної діяльності", "рекламний ринок", "рекламна діяльність" і "реклама". Визначено умови й особливості адміністративно-правових засад регулювання рекламної діяльності в Україні. Відзначено, що однією з форм адміністративного впливу на дану діяльність є державний контроль - складова адміністративно-правового регулювання. Висвітлено його організаційні засади. Охарактеризовано діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням учасниками рекламної діяльності законодавства про рекламу. Визначено їх систему, контрольні повноваження у сфері рекламної діяльності. Розглянуто методи та форми здійснення державного контролю. Проаналізовано адміністративно-правові гарантії забезпечення прав споживача та підприємців на доброчесну рекламу. Досліджено заходи адміністративного примусу, які застосовуються до учасників рекламної діяльності на підставі застосування адміністративних стягнень у сфері даної діяльності. Обгрунтовано необхідність удосконалення її адміністративно-правового регулювання шляхом внесення змін до чинних нормативно-правових актів України.

105. Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.Г. Поліщук; Ун-т внутр. справ. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено проблемам адміністративно-правового регулювання порядку організації і проведення масових заходів в Україні, забезпечення конституційних гарантій прав громадян на їх проведення, підвищення ефективності управлінської діяльності органів внутрішніх справ при проведенні масових заходів. Характеризуються сутність, особливості та види заходів адміністративного примусу, що застосовуються міліцією під час охорони громадського порядку в умовах проведення масових заходів. Досліджується зміст організації, тактичних основ адміністративно-правової охорони громадського порядку при проведенні масових заходів, проблеми взаємодії органів внутрішніх справ з громадськими формуваннями в цих умовах. Вироблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом прийняття законодавчого акту, який врегулює порядок організації і проведення масових заходів в Україні.

106. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ю.В. Пирожкова; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано генезис адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування в Україні у законодавстві та правовій доктрині, описано специфічні ознаки та елементи. Висвітлено зарубіжний досвід даного регулювання автомобілебудівною промисловістю та сформульовано передумови і пріоритети його запозичення в державі, визначено основні перспективи розвитку на сучасному етапі.

107. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.С. Засунько; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розкрито суть поняття "техногенна безпека", визначено її складові. Проаналізовано зміст забезпечення техногенної безпеки. Визначено механізм регулювання суспільних відносин, спрямованих на зазначене забезпечення. Досліджено систему суб'єктів забезпечення техногенної безпеки та їх взаємодію. Охарактеризовано правові й організаційні форми такої діяльності. Узагальнено основні види адміністративних правопорушень, які впливають на техногенно безпечний стан. Розроблено й подано рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки.

108. Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.О. Іллічов; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розглянуто поняття "посадова особа" в історико-правовому, доктринальному та нормативно-правовому аспектах. Запропоновано класифікацію посадових осіб, сформульовано визначення поняття "посадова особа" та його ознаки. Приділено значну увагу питанням характеристики окремих елементів правового становища посадової особи органів внутрішніх справ (міліції) України, до яких відносяться функції, повноваження та обов'язки посадової особи міліції, характеристика гарантій здійснення владних повноважень посадової особи міліції та підстави й порядок відповідальності посадової особи органів внутрішніх справ (міліції). Надано пропозиції щодо необхідності удосконалення чинного законодавства шляхом прийняття Закону України "Про державну службу в органах внутрішніх справ" та внесення змін і доповнень до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України.

109. Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.І. Ульянов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Досліджено правові відносини, що виникають у процесі адміністративно-правового захисту міліцією прав громадян у сфері громадського порядку. Визначено коло прав і свобод громадян, що реалізуються у сфері громадського порядку. Розвинуто положення, що стабільний і міцний громадський порядок є необхідною умовою реалізації певної групи прав і свобод громадян. З урахуванням нових підходів, що склалися в адміністративно-правовій і кримінально-правовій науці, докладно проаналізовано поняття "сфера громадського порядку", коло прав і свобод громадян, що реалізуються у цій сфері. Поглиблено розуміння місця та ролі міліції у справі захисту прав громадян у сфері громадського порядку. Набуло подальшого розвитку вивчення специфіки засобів захисту прав громадян у сфері громадського порядку, зокрема, адміністративно-правових засобів. Визначено місце адміністративної відповідальності в системі охорони прав громадян у сфері громадського порядку. Виявлено недоліки у правовому регулюванні діяльності міліції з охорони прав громадян у сфері громадського порядку й надано рекомендації щодо удосконалення нормативного регулювання з урахуванням вимог Конституції України та міжнародних норм і стандартів у справі захисту прав людини. Запропоновано в адміністративно-правову науку ввести терміни: елементи громадського порядку, засоби захисту прав громадян у сфері громадського порядку, адміністративно-правові засоби захисту прав громадян у сфері громадського порядку.

110. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 І.В. Чеховська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження стану організаційного та адміністративно-правового забезпечення детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг. Розглянуто особливості організації виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг як об'єкта тіньових відносин. Сформульовано визначення поняття детінізації відносин у даній сфері. Здійснено класифікацію суб'єктів детізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг. Встановлено найбільш потужні джерела тіньових відносин у житлово-комунальній сфері, розглянуто способи та фактори їх відтворення, сформульовано пропозиції щодо мінімізації. Визначено зміст адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг, розкрито сутність тіньового обороту, детінізації відносин, її комплексної системи. Охарактеризовано фактори вітворення тіньових відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг. Обгрунтовано пропозиції щодо формування збалансованого адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг. Наведено рекомендації щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства у напрямку удосконалення організації, інформаційного забезпечення й адміністративної відповідальності у досліджуваній сфері.

111. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.П. Позняков; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 21 с. — укp.

Вперше досліджено правові проблеми формування й функціонування адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу й обгрунтовано шляхи його удосконалення. Розкрито зміст понять "адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу", "сфера погашення податкового боргу", "адміністрування податкового боргу", "контроль за погашенням податкового боргу", "стягнення податкового боргу платників податків", "тінізація відносин у сфері погашення податкового боргу", "фактори відтворення тіньових відносин у сфері погашення податкового боргу", "детінізація відносин у сфері погашення податкового боргу", які найбільш повно й адекватно визначають зміст досліджуваних правовідносин. Проаналізовано сучасний стан організаційної та функціональної структури органів ДПС України щодо реалізації функцій забезпечення погашення податквого боргу; адміністративно-правового регулювання відносин у предметній сфері. Визначено структуру та зміст тіньових відносин. Наведено рекомендації щодо формування економічних, організаційних і правових передумов детінізації відносин у досліджуваній сфері. Обгрунтовано шляхи удосконалення адміністративно-правового режиму запобігання виникненню податкового боргу платників податків і забезпечення своєчасного його погашення, превентивної протидії адміністративним і фінансовим порушенням, пов'язаним з тіньовими проявами податкових боржників. Розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень у нормативно-правові акти з проблематики дослідження.

112. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.В. Басов; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено адміністративно-правовий механізм реалізації режиму надзвичайного стану. Здійснено історико-правовий аналіз становлення інституту цього стану на українських землях. Досліджено суть і правові засади, а також міжнародно-правові аспекти режиму надзвичайного стану. Вивчено умови та процедури його ведення та скасування. Здійснено аналіз системи органів державної влади, що забезпечують реалізацію режиму надзвичайного стану. Досліджено місце та роль органів внутрішніх справ (ОВС) у його забезпеченні. Визначено загальні засади організації відповідної діяльності ОВС. Розглянуто адміністративно-примусові заходи за умов дії режиму надзвичайного стану, здійснено їх класифікацію.

113. Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Є.Є. Додіна; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 21 с. — укp.

Комплексно розглянуто адміністративно правовий статус громадських організацій, надано загальну характеристику адміністративній правосуб'єктності громадських організацій, функціям громадських організацій у системі політичної та соціально-економічної організації суспільства, проаналізовано внутрішньоорганізаційну діяльність громадських організацій та визначено її роль для адміністративно-правового статусу. Здійснено порівняльний аналіз законодавства України щодо громадських організацій з законодавством країн Східної та Західної Європи, відповідності законодавства України міжнародним нормам і стандартам. На підставі дослідження визначено шляхи удосконалення правового регулювання створення та діяльності громадських організацій.

114. Адміністративно-правовий статус громадянина України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Марина Анатоліївна Бояринцева; НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20 с. — укp.

115. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.В. Лебідь; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретичні проблеми стосовно визначення адімністративно-правового статусу державних інспекцій в Україні як спеціалізованих органів контролю державної виконавчої влади з надвідомчою компетенцією. Проаналізовано поняття та структуру адміністративно-правового статусу державних інспекцій, їх місце як органів контролю в системі виконавчої влади, систему функцій та адміністративно-правових положень державних інспекцій, форми та методи їх контрольної діяльності, повноваження державних інспекій щодо запобігання та припинення правопорушень, порядок взаємодії державних інспекцій з підрозділами органів внутрішніх справ з метою охорони правопорядку та боротьби з правопорушеннями. Висвітлено зарубіжний досвід діяльності спеціалізованих структур з контрольними повноваженнями, визначено можливості його використання в Україні. Сформульовано пропозиції стосовно оптимізації адміністративно-правового статусу державних інспекцій шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства.

116. Адміністративно-правовий статус державного виконавця

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.М. Авторгов; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 17 с. — укp.

Досліджено адміністративно-правовий статус державного виконавця. На підставі вивчення історико-правової природи становлення та розвитку інституту примусового виконання рішень відокремлено характерні для основних історичних періодів (від X до початку XX ст., радянського та українського) етапи. Запропоновано дефініції "державна виконавча служба", "державний виконавець". Виділено ознаки, притаманні посаді державного виконавця. Доведено, що адміністративно-правовий статус державного виконавця є самостійним видом правового статусу особи, який зумовлює особливості реалізації її окремих конституційних прав і свобод. Визначено, що правовий статус державного виконавця базується на правовому статусі особи. З'ясовано його елементи: службову правосуб'єктність, обов'язки та права, компетенцію, юридичну відповідальність. Здійснено детальний аналіз елементів адміністративно-правового статусу державного виконавця. Досліджено ефективність системи примусового виконання рішень державними виконавцями, міжнародним законодавством щодо адміністративно-правового статусу державного виконавця. Запропоновано зміни та доповнення до законів України, якими регулюється примусове виконання рішень публічних органів управління.

117. Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.М. Подоляка; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Здійснено історико-правовий аналіз становлення та розвитку органів Державної автомобільної інспекції (ДАІ). Визначено елементи адміністративного статусу ДАІ та висвітлено питання правового регулювання її діяльності. Розглянуто принципи організації ДАІ, на засадах яких побудовано її діяльність як органу управління. Висвітлено аспекти дослідження щодо обов'язків і прав, особливостей правозастосовчої діяльності, юридичної відповідальності працівників ДАІ, взаємодії з іншими державними органами та громадськістю з питань забезпечення безпеки дорожнього руху. Охарактеризовано відповідальність за Законом України "Про боротьбу з корупцією", а також особливості дисциплінарної відповідальності. На підставі результатів проведеного аналізу розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

118. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.Ф. Константінов; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Розроблено нові класифікаційні підстави розподілу іноземців, що перебувають в Україні: тривалість перебування в Україні, мета перебування, деліктоздатність. Акцентовано увагу на правовій складовій механізму та встановлено режим забезпечення статусу іноземців, охарактеризовано їх політичні, соціальні та юридичні гарантії. Визначено організаційно-правові підстави діяльності органів внутрішніх справ для забезпечення адміністративно-правового статусу іноземців. Розглянуто специфіку заходів адміністративного впливу для забезпечення статусу іноземців у діяльності органів внутрішніх справ. Встановлено особливості взаємодії органів внутрішніх справ з іншими державними органами та громадськими об'єднаннями. Наведено пропозиції щодо удосконалення законодавства про правовий статус іноземців в Україні та науково-практичні рекомендації для підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ.

119. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.О. Армаш; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Викладено проблеми нормативного закріплення та реалізації адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади. Розглянуто поняття, сутність та елементи адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади. Дістало подальшого розвитку визначення переліку обмежень для керівників органів виконавчої влади та вимог для кандидатів на такі посади. Значну увагу приділено питанню відповідальності керівників органів виконавчої влади.

120. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Я.В. Журавель; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Комплексно досліджено особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні. Проаналізовано правові норми, в яких сформульовано визначення ключових понять дослідження (місцевого самоврядування та його представницького органу), наведено пропозиції щодо їх уточнення. Запропоновано розглянути на законодавчому рівні визначення поняття органу місцевого самоврядування. Наведено класифікацію органів місцевого самоврядування, досліджено процес їх формування. Розглянуто актуальні проблеми правового регулювання та реалізації закріпленої за муніципальними органами компетенції, запропоновано класифікацію та визначено особливості методів і форм їх управлінської діяльності. Розроблено комплекс організаційно-правових заходів щодо посилення ролі органів місцевого самоврядування за умов адміністративної, адміністративно-територіальної та політичної реформ в Україні.