LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 7 із 175

121. Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти)

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.В. Мозоль; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 21 с. — укp.

Досліджено теоретичні засади та механізм правового регулювання адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції, розглянуто питання його практичної реалізації. Запропоновано категоріальне та змістове розмежування понять "посадова" та "службова" особи, досліджено етимологію поняття правового статусу та узагальнено його розуміння в юридичній науці та практиці. Сформульовано зміст поняття посадової особи податкової міліції, визначено її місце у класифікаціях видів і типів державної служби, що пропонуються юридичною наукою. З'ясовано структуру та особливості адіміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції. Проаналізовано іноземний досвід регулювання адміністративно-правового статусу службовця правоохоронних підрозділів й обгрунтовано можливості його впровадження в Україні. Здійснено класифікацію обов'язків і прав посадової особи податкової міліції як складових її адміністративно-правового статусу. Досліджено практику правового регулювання та реалізації елементів адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції, сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо його удосконалення.

122. Адміністративно-правовий статус посадової особи

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.В. Янюк; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Проаналізовано основні етапи розвитку законодавства стосовно посадових осіб та теоретичні концепції поняття "посадової особи" у вітчизняному адміністративному праві. Обгрунтовано доцільність уніфікації поняття "посадової особи" та зроблено висновок про необхідність розмежування у чинному законодавстві понять "посадова особа" і "службова особа". Розкрито зміст адміністративно-правового статусу посадової особи: досліджено природу адміністративної правосуб'єктності, визначено суть правообмежень та гарантій у службовій діяльності посадової особи, а також особливості її службової деліктоздатності. Обгрунтовано пропозиції стосовно формування цілісного інституту державної служби в Україні. На підставі проведеного аналізу науково-теоретичних джерел та чинних нормативно-правових актів, які визначають правовий статус посадових осіб державних органів, установ, підприємств, розроблено практичні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу посадової особи та запропоновано деякі шляхи подальшого удосконалення законодавства про державну службу в Україні.

123. Адміністративно-правовий статус працівника державної виконавчої служби України

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Л.В. Крупнова; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 18 с. — укp.

Розкрито місце суб'єкта виконавчого провадження, зокрема працівника виконавчої служби, у системі юридичного процесу та його складової у реалізації правоохоронної функції держави. Досліджено адміністративно-правові відносини, що виникають між органами та посадовими особами Державної виконавчої служби й іншим суб'єктами виконавчого провадження з приводу примусової реалізації виконавчих документів, а також організацію структури органів, які здійснюють виконавче провадження. Визначено повноваження органів Державної виконавчої служби щодо застосування адміністративно-примусових заходів у сфері виконавчого провадження, а також адміністративний і судовий порядок оскаржень рішень. Розвинуто визначення та характеристики адміністративно-правового статусу працівника виконавчої служби України як важливої соціальної та правової категорії. Досліджено особливості формування системи елементів адміністративно-правового статусу працівника виконавчої служби та визначено його складові: права, обов'язки, юридичну відповідальність. Наведено конкретні пропозиції щодо внесення змін і доповнень до певних чинних нормативно-правових актів України. Наведено конкретні висновки та рекомендації, спрямовані на вдосконалення організаційно-правових засад діяльності суб'єктів виконавчого провадження.

124. Адміністративно-правовий статус працівника міліції

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.В. Шестаков; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Досліджено етіологію поняття "правовий статус", узагальнено його розуміння в науці та практиці. Визначено поняття, структуру та особливості адміністративно-правового статусу працівника міліції. Проаналізовано зарубіжний досвід регулювання даного статусу, запропоновано можливості його застосування в Україні. Визначено місце адміністративно-правового статусу в системі правовідносин та правового становища, детально досліджено порядок реалізації зазначеного статусу працівника міліції в правовідносинах конкретних видів. Здійснено класифікацію прав та обов'язків працівника міліції як складових його адміністративно-правового статусу. Проаналізовано практику його правового регулювання та реалізації, а також наведено конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення статусу.

125. Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Дідич; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 19 с. — укp.

Досліджено наукові та практичні положення щодо адміністративно-правового статусу торговців цінними паперами. Розкрито суть поняття ринку цінних паперів як середовища, у якому торговці реалізують свій статус, розглянуто класифікацію даних ринків. Висвітлено особливості адміністративно-правового статусу торговців залежно від ступеню втручання держави у функціонування ринку цінних паперів, тобто моделі управління цим ринком. Сформульовано поняття загального та спеціального адміністративно-правового статусу торговців цінними паперами. Розглянуто структуру та елементи статусу, зокрема, права та обов'язки, інтереси торговців та гарантії їх реалізації, а також адміністративну відповідальність. Проаналізовано існуюче правове регулювання адміністративно-правового статусу даних торговців та його елементи, запропоновано способи та форми вдосконалення українського законодавства.

126. Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Д.С. Каблов; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 21 с. — укp.

Досліджено основні причини виникнення й етапи розвитку громадських формувань у правоохоронній діяльності нашої країни. Досліджено досвід діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку зарубіжних країн. На підставі аналізу їх діяльності, а також громадських формувань періоду розвитку СРСР запропоновано використання набутого досвіду на сучасному етапі розвитку України. Висвітлено суть і систематизовано види таких формувань з охорони громадського порядку та державного кордону. Визначено правовий статус громадських формувань, систематизовано права, обов'язки та сформульовано морально правові вимоги до поведінки їх членів. Розглянуто питання соціального захисту членів громадських формувань, сформульовано пропозиції щодо поліпшення їх соціального захисту та проаналізовано аспект юридичної відповідальності. Наведено рекомендації з метою вдосконалення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, а також внесення доповнень до чинного законодавства.

127. Адміністративно-правові аспекти організації руху міського транспорту

І.В. Стародуб Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 22. — С. 331-336. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Через призму адміністративно-правових аспектів розглянуто систему організації міського руху, проаналізовано тенденції зміни факторів та технічних умов, що впливають на принципи його організації. Виявлено основні правові, адміністративні, будівельні й управлінські недоліки та невідповідності під час організації дорожнього руху. Запропоновано ряд заходів для вирішення проблем функціонування транспортної системи.

128. Адміністративно-правові аспекти підприємницької діяльності в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Л.Р. Грицаєнко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Комплексно досліджено адміністративно-правові засоби регулювання підприємницької діяльності в Україні за умов перехідного періоду. Проаналізовано поняття та зміст підприємництва як об'єкта адміністративно-правового впливу державного управління, розкрито основні завдання та функції державних органів загальної та спеціальної компетенції в сфері підприємництва. Запропоновано правові умови усунення обмежень у цій сфері, заходи щодо вдосконалення адміністративно-правових важелів впливу на розвиток підприємництва державного контролю, а також напрями розвитку державної систем підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів у сфері підприємницької діяльності.

129. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури України: загальнотеоретичні аспекти

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.В. Шуба; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретичні проблеми адміністративно-правових відносин у діяльності органів прокуратури України. Досліджено суть, структуру й особливості прояву правовідносин, які виникають у процесі діяльності прокуратури. Розглянуто її місце та роль у системі влади в Україні. Зроблено висновок про можливість віднесення прокурорської влади до самостійної гілки влади. Сфомульовано поняття адміністративно-правових відносин за умов діяльності органів прокуратури, здійснено їх класифікацію, проведено розмежування зазначених відносин з відносинами, що регулюються іншими галузями права. Виявлено особливості проявів юридичних фактів у внутрішньоорганізаційній і зовнішній діяльності прокуратури. Проаналізовано особливості адміністративно-правового регулювання функціонування прокуратури та розроблено пропозиції для його вдосконалення.

130. Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.В. Лошицький; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Розроблено визначення поняття "громадський порядок". Визначено його суть та елементи. Досліджено проблему охорони громадського порядку в історико-правовому аспекті. Проведено систематизацію суб'єктів охорони громадського порядку, їх завдання та компетенції. Розкрито місце та роль органів внутрішніх справ, громадян і громадськості в загальнодежавній системі охорони громадського порядку, у контексті реформування міліції. Зроблено порівняльний аналіз діяльності органів внутрішніх справ України та поліції зарубіжних країн в сфері охорони громадського порядку. Досліджено діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої діяльності в даній сфері. Створено модель громадського порядку з метою виділення позитивних та негативних елементів, які впливають на громадський порядок. Надано пропозиції щодо удосконалення правового регулювання охорони громадського порядку.

131. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 О.І. Харитонова; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 36 с. — укp.

Досліджено питання формування концепції правовідносин у вітчизняній правовій науці, її вплив на становлення відповідної категорії в адміністративному праві. Визначено суть, особливості та класифікацію адміністративно-правових відносин як публічно-правової категорії, зв'язок норми адміністративного права й даних відносин, з'ясовано підстави їх виникнення та трансформацій. Всебічно проаналізовано регулятивні й охоронні адміністративно-правові відносини. Сформульовано визначення кількох категорій адміністративного права, а також пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення теоретико-правових засад адміністративно-правових відносин.

132. Адміністративно-правові гарантії реалізації прав і свобод громадян

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Е.О. Олефіренко; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 18 с. — укp.

Розглянуто проблеми теорії та організаційно-правових умов щодо адміністративно-правових гарантій реалізації прав і свобод громадян. Розроблено категоріальний апарат з питань, обумовлених темою дослідження. З'ясовано природу та зміст конституційних прав і свобод людини. Проаналізовано законодавство, що регламентує діяльність органів державного управління у даній сфері, висвітлено питання ефективності їх правотворчої, правозастосовчої та організаційної діяльності.

133. Адміністративно-правові засади атестації працівників органів внутрішніх справ

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.С. Савєльєв; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Проаналізовано актуальні проблеми атестації працівників органів внутрішніх справ, обгрунтовано шляхи їх вирішення. Визначено зміст поняття атестації працівників правоохоронних структур, розкрито її правову природу. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання даного процесу та визначено перспективи його розвитку. Досліджено процесуальний порядок проведення атестації в органах внутрішніх справ і запропоновано напрямки його удосконалення. Особливу увагу приділено визначенню сутності атестаційного провадження в органах внутрішніх справ, охарактеризовано його стадії. Наведено пропозиції щодо удосконалення процедури атестації. Встановлено основні критерії оцінювання діяльності працівників органів внутрішніх справ, які підлягають атестації. Обгрунтовано професійно-класифікаційні вимоги до працівників правоохоронних структур, які проходять атестацію, відповідно до займаних ними посад. Розроблено напрямки удосконалення процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ з метою забезпечення вищого рівня їх професіоналізму.

134. Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Р.М. Тучак; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 21 с. — укp.

Розкрито суть і зміст поняття "корупція". Розглянуто актуальні питання щодо історичного становлення цього негативного явища та його аспектів. На підставі аналізу національного законодавства визначено напрямки державної політики у дослідженій сфері та вивчено міжнародний досвід з метою з'ясування можливості його використання в Україні. Наголошено на необхідності наукового дослідження компетенції органів, уповноважених здійснювати боротьбу з корупцією, а також порядку та форм їх діяльності. Установлено, що чітка класифікація суб'єктів боротьби з корупцією за групами залежно від основних завдань їх роботи, може допомогти у подальшому розподілі конкретних повноважень для кожного суб'єкта з метою збільшення якості їх взаємодії та роботи у різних сферах суспільних відносин. Досліджено питання щодо запобігання та припинення корупційних діянь. Зазначено, що антикорупційна діяльність державних органів усіх рівнів має базуватися на вихованні громадян України на засадах нетерпимості до проявів корупції.

135. Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного арешту, виправних та громадських робіт

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 І.І. Піскун; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретичні та практичні проблеми встановлення та застосування адміністративного арешту, виправних і громадських робіт. Розкрито суть поняття, зміст та соціальне значення цих адміністративно-правових явищ. Визначено критерії відмежування адміністративного арешту від інших заходів правового примусу. Сформульовано поняття адміністративного підсудного проступку як підстави встановлення адміністративного арешту, виправних і громадських робіт, наведено кваліфікацію цих правопорушень. Визначено особливості провадження у справах про адміністративні підсудні проступки, за вчинення яких передбачається адміністративний арешт і виправні роботи. Запропоновано процесуальну стадію - попереднє адміністративне розслідування у справах про адміністративні підсудні проступки, особливості вирішення в суді справ щодо цих та провадження щодо виконання постанов про застосування адміністративного арешту, виправних і громадських робіт.

136. Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні

Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр25.00.02 О.Я. Лазор; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні та адміністративно-правові засади розвитку державного управління у сфері реалізації екологічної політики за сучасних умов. З'ясовано механізм функціонування інституцій державного управління та місцевого самоврядування в галузі екології та природних ресурсів. Обгрунтовано концептуальні положення та принципи основних адміністративно-контрольних методів державного управління у даній сфері на базі використання теорії допустимого ризику. Поглиблено наукові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики, обгрунтовано методологічні підходи щодо еколого-економічної оцінки їх стану. Визначено напрями подальшого розвитку екологічної політики з метою забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини як невід'ємної умови сталого екологічного, економічного та соціального розвитку України.

137. Адміністративно-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.О. Тучак; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Проаналізовано зміст і порядок здійснення адміністративної діяльності дільничими інспекторами міліції за умов забезпечення пріоритету прав і свобод громадян. Сформульовано загальнотеоретичні засади та визначено особливості правового регулювання адміністративної діяльності дільничих інспекторів. Досліджено проблеми адміністративної юрисдикції міліціонерів та запропоновано шляхи її удосконалення. Навдено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства, зокрема до КпАП України, Законів "Про міліцію", "Про звернення громадян", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", а також до проекту Закону України "Про профілактику злочинів".

138. Адміністративно-правові засади діяльності міського голови

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ю.М. Кириченко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 22 с. — укp.

Проведено дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності міського голови. Визначено сутність та структуру адміністративно-правового статусу головної посадової особи територіальної громади міста. Визначено роль та місце міського голови в організації роботи міської ради. Розглянуто питання його взаємодії з органами виконавчої влади та організації роботи з виборцями. Досліджено взаємовідносини міського голови з громадськими організаціями та депутатським корпусом. Обгрунтовано шляхи удосконалення діяльності міського голови. Наведено оцінку адміністративно-правової реформи в Україні, досліджено актуальні проблеми забезпечення законності в діяльності міського голови.

139. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.Г. Ярема; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2008. — 16 с. — укp.

Комплексно досліджено адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері охорони громадського порядку на залізничному транспорті. Проаналізовано організаційно-функціональні засади діяльності лінійних органів з охорони громадського порядку, охарактеризовано систему суб'єктів і порядок їх взаємодії. Визначено напрямки та заходи, щодо посилення охорони громадського порядку та безпеки. Наведено пропозиції щодо удосконалення законодавства в сфері державного регулювання діяльності суб'єктів системи забезпечення охорони громадського порядку на залізничному транспорті.

140. Адміністративно-правові засади діяльності персоналу міліції громадської безпеки

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.Г. Павленко; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено історію становлення державної служби міліції громадської безпеки, визначено особливості та відмінні риси персоналу даної організації. Визначено зміст поняття адміністративної діяльності персоналу міліції громадської безпеки як цілеспрямовану, організуючу виконавчу та розпорядчу діяльність, урегульовану нормами адміністративного права, яка полягає в безпосередньому, повсякденному, практичному здійсненні її працівниками завдань і функцій держави щодо забезпечення громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю на визначеному об'єкті або у громадському місці. Розглянуто правові та неправові (організаційні) форми адміністративної діяльності персоналу міліції громадської безпеки. Встановлено, що серед правових форм найбільш чисельну групу складають акти управління, класифікацію яких здійснено за такими критеріями: сфера застосування, юридичні властивості, форми видання, назва. Серед методів адміністративної діяльності перевагу надано методу переконання. Виділено юридичні гарантії законності в адміністративній діяльності персоналу міліції громадської безпеки: правові умови та засоби, організаційно-правові заходи.